การตั้งค่าตัวเลือกโทรศัพท์

ในหัวข้อนี้

หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน

การควบคุมการเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

เกี่ยวกับ Active Directory และสาเหตุที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์บางหมายเลขได้

การรวมโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน

ใช้ตัวเลือก หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน เพื่อป้อนและเผยแพร่ หรือยกเลิกการเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลการแสดงตน ซึ่งผู้ใช้ Communicator คนอื่นจะใช้หมายเลขโทรศัพท์เหล่านี้เพื่อติดต่อคุณ เมื่อคุณเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวโดยการตั้งค่าระดับการเข้าถึงข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรทำ คุณสามารถใช้การกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ติดต่อของคุณเพื่อแสดงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์บ้านกับเพื่อนร่วมงานคนสนิทของคุณได้ แต่ไม่แสดงข้อมูลดังกล่าวกับผู้ใช้ทั้งหมดในบริษัท เป็นต้น สำหรับคำแนะนำ โปรดดู การควบคุมการเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ต่อไปในหัวข้อนี้

 • โทรศัพท์ที่ทำงาน     แสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของคุณ หากหมายเลขนี้ถูกนำไปใช้ผ่านบริการไดเรกทอรี Microsoft Active Directory คุณจะไม่สามารถแก้ไขหมายเลขนั้นได้ และ โทรศัพท์ที่ทำงาน จะปิดใช้งาน ผู้ใช้ Communicator ทุกคนภายในบริษัทจะสามารถเข้าดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของคุณได้ ในการเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์นี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนกำหนดค่าการแสดงตนของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์นี้ ที่อยู่ติดกับหมายเลขดังกล่าว

 • โทรศัพท์มือถือ     ถ้าต้องการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้คลิก โทรศัพท์มือถือ ถ้าต้องการเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์นี้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนกำหนดค่าการแสดงตนของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์นี้ ที่อยู่ติดกับหมายเลข ผู้ติดต่อทุกคนที่คุณให้สิทธิ์ระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบทีมหรือแบบส่วนบุคคลจะเห็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

 • โทรศัพท์ที่บ้าน     ถ้าต้องการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน ให้คลิก โทรศัพท์ที่บ้าน ถ้าต้องการเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์นี้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนกำหนดค่าการแสดงตนของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์นี้ ที่อยู่ติดกับหมายเลข ผู้ติดต่อทุกคนที่คุณให้สิทธิ์ระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบส่วนบุคคลจะเห็นหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านของคุณ

 • โทรศัพท์อื่น     ในการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ให้คลิก โทรศัพท์อื่น หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ อาจเป็นหมายเลขของสำนักงานชั่วคราวหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อที่สำรองก็ได้ และหากต้องการเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์นี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนกำหนดค่าการแสดงตนของคุณ ก็ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์นี้ ที่อยู่ติดกับหมายเลขดังกล่าว ผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณให้สิทธิ์ระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบส่วนบุคคลจะมองเห็นหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การควบคุมการเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

หลังจากที่คุณได้เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับการเข้าถึงข้อมูลได้ตั้งค่าเป็น:

 • ทำให้หมายเลขนั้นแสดงสำหรับผู้ติดต่อที่คุณต้องการให้เข้าถึงหมายเลขได้

 • ทำให้หมายเลขไม่แสดงสำหรับผู้ติดต่อที่คุณไม่ต้องการให้เข้าถึงหมายเลข

ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ติดต่อต้องได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ตามค่าเริ่มต้น ผู้ติดต่อจะถูกกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบบริษัทเมื่อคุณเพิ่มผู้ติดต่อลงในรายการที่ติดต่อ ซึ่งหมายความว่าผู้ติดต่อดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานได้เท่านั้น

หมายเลขโทรศัพท์

บล็อก

สาธารณะ

บริษัท

ทีม

ส่วนบุคคล

โทรศัพท์ที่ทำงาน*

X

X

X

โทรศัพท์มือถือ *

X

X

โทรศัพท์ที่บ้าน *

X

โทรศัพท์อื่นๆ *

X

หมายเหตุ: * ผู้ติดต่อทั้งหมดในบริษัทที่มีระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบบริษัท, ทีม หรือส่วนบุคคลจะมองเห็นหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ ที่กำหนดใน Active Directory ซึ่งหมายเลขดังกล่าวจะไม่ปรากฏแก่ผู้ใช้ที่มีระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบบล็อกหรือสาธารณะ ทั้งนี้ หมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดใน Active Directory จะไม่สามารถแก้ไขได้ในแถบ โทรศัพท์

การกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ติดต่อ

ให้ดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ผู้ติดต่อ แล้วชี้ไปที่ เปลี่ยนระดับการเข้าถึง จากนั้นเลือกระดับการเข้าถึงข้อมูล เช่น หากคุณต้องการให้ผู้ติดต่อเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ ให้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ติดต่อเป็นแบบทีมหรือส่วนบุคคล

 • ในหน้าต่าง Communicator ให้คลิกปุ่ม เปลี่ยนวิธีการดูผู้ติดต่อของคุณ เลือก ระดับการเข้าถึง แล้วลากผู้ติดต่อลงในระดับการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสม

 • เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน Communicator ซึ่งผู้ติดต่อได้เพิ่มคุณลงในรายการที่ติดต่อ ให้เลือกระดับการเข้าถึงข้อมูลในรายการแบบหล่นลง ระดับการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลนี้

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับ Active Directory และสาเหตุที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์บางหมายเลขได้

หมายเลขโทรศัพท์ใน Communicator ที่ได้จาก Microsoft Active Directory จะปรากฏในแถบ โทรศัพท์ เป็นเขตข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งาน และไม่สามารถแก้ไขได้ รวมทั้งไม่สามารถยกเลิกการเผยแพร่หมายเลขดังกล่าวได้ด้วย การล้างกล่องกาเครื่องหมาย เผยแพร่ สำหรับหมายเลขที่มาจาก Active Directory ก็ไม่สามารถจะยกเลิกการเผยแพร่หมายเลขนั้นได้

ด้านบนของหน้า

การรวมโทรศัพท์

 • เปิดใช้งานการรวมกับระบบโทรศัพท์ของคุณ     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรวม Communicator กับโทรศัพท์บนเดสก์ท็อปของคุณ เมื่อเปิดใช้งานการรวมโทรศัพท์แล้ว คุณสามารถใช้ Communicator ควบคุมโทรศัพท์บนเดสก์ท็อปได้ เช่น คุณสามารถโทรออกโดยคลิกปุ่มโทรศัพท์ในรายการที่ติดต่อ หรือคุณสามารถรับสายโดยคลิกหน้าต่างการแจ้งเตือนโทรศัพท์แบบผุดขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ พึงระลึกว่าการรวมโทรศัพท์เป็นการตั้งค่าทั่วไปสำหรับคุณโดยผู้ดูแลระบบ หากคุณสงสัยว่ามีการใช้งานการรวมโทรศัพท์ภายในบริษัทของคุณหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 • ขั้นสูง     เลือก ขั้นสูง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ การกำหนดค่าการรวมโทรศัพท์ขั้นสูง ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่า URI (Uniform Resource Identifier) ควบคุมการโทรระยะไกลและ URI โทรศัพท์ด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้จัดการการกำหนดค่านี้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×