การตั้งค่าขนาดเขตข้อมูล

การตั้งค่าขนาดเขตข้อมูล

คุณสามารถปรับขนาดพื้นที่ใช้งานที่แต่ละระเบียนในตาราง Access ใช้ โดยเปลี่ยนคุณสมบัติขนาดเขตข้อมูลของเขตข้อมูลตัวเลขในตาราง คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดเขตข้อมูลของเขตข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลข้อความได้ แต่การดำเนินการนี้จะมีผลต่อขนาดเนื้อที่ที่ใช้น้อยกว่า

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการทำงานที่อธิบายในบทความนี้ไม่ได้นำไปใช้กับฐานข้อมูลเว็บ Access และเว็บแอป Access

ในบทความนี้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อฉันเปลี่ยนขนาดเขตข้อมูล

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดเขตข้อมูลของเขตข้อมูลที่ว่างเปล่าหรือที่มีข้อมูลอยู่แล้วได้ ผลของการเปลี่ยนขนาดเขตข้อมูลจะขึ้นอยู่กับว่าเขตข้อมูลมีข้อมูลอยู่แล้วหรือไม่

 • ถ้าเขตข้อมูลไม่มีข้อมูล    เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดเขตข้อมูล ขนาดของค่าข้อมูลใหม่จะถูกจำกัดไว้สำหรับเขตข้อมูลนั้น สำหรับเขตข้อมูลตัวเลข ขนาดเขตข้อมูลจะกำหนดขนาดพื้นที่ที่ Access ใช้สำหรับแต่ละค่าของเขตข้อมูล สำหรับเขตข้อมูลข้อความ ขนาดเขตข้อมูลจะกำหนดขนาดพื้นที่ดิสก์สูงสุดที่ Access อนุญาตสำหรับแต่ละค่าของเขตข้อมูล

 • กรณีที่เขตข้อมูลมีข้อมูลอยู่    เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดข้อมูล Access จะตัดทอนค่าทั้งหมดในเขตข้อมูลที่เกินขนาดเขตข้อมูลที่ระบุ และยังจำกัดขนาดของค่าข้อมูลใหม่ไว้สำหรับเขตข้อมูลนั้น ดังที่อธิบายไว้ด้านบน

การเปลี่ยนขนาดเขตข้อมูลของเขตข้อมูลประเภทตัวเลข

เคล็ดลับ: ถ้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนขนาดมีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้พิจารณาการสร้างการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลของคุณก่อนที่จะดำเนินการ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. ในตารางออกแบบตาราง ให้เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนขนาดเขตข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติเขตข้อมูล บนแท็บ ทั่วไป ให้ใส่ขนาดเขตข้อมูลใหม่ในคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล คุณสามารถเลือกจากค่าต่อไปนี้

  • ไบต์  สำหรับจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 255 ความต้องการที่เก็บคือ 1 ไบต์

  • จำนวนเต็ม  สำหรับจำนวนเต็มตั้งแต่ -32,768 ถึง +32,767 ความต้องการที่เก็บคือ 2 ไบต์

  • จำนวนเต็มแบบยาว  สำหรับจำนวนเต็มตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 ความต้องการที่เก็บคือ 4 ไบต์

   เคล็ดลับ: ใช้ชนิดข้อมูลจำนวนเต็มแบบยาว เมื่อคุณสร้าง Foreign Key เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเขตข้อมูลกับเขตข้อมูลคีย์หลัก AutoNumber ของตารางอื่น

  • เดี่ยว  สำหรับค่าตัวเลขที่มีจุดทศนิยมตั้งแต่ -3.4 x 1038 ถึง +3.4 x 1038 และมีเลขนัยสำคัญได้ถึง 7 หลัก ความต้องการที่เก็บคือ 4 ไบต์

  • คู่  สำหรับค่าตัวเลขที่มีจุดทศนิยมตั้งแต่ -1.797 x 10308 ถึง +1.797 x 10308 และมีเลขนัยสำคัญได้ถึง 15 หลัก ความต้องการที่เก็บคือ 8 ไบต์

  • ID การจำลองแบบ  สำหรับเก็บ GUID ที่จำเป็นในการจำลองแบบ ความต้องการที่เก็บคือ 16 ไบต์

   หมายเหตุ: การจำลองแบบไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบไฟล์ .accdb

  • ตำแหน่งทศนิยม  สำหรับค่าตัวเลขตั้งแต่ -9.999... x 1027 ถึง +9.999... x 1027 ความต้องการที่เก็บคือ 12 ไบต์

การเปลี่ยนขนาดเขตข้อมูลของเขตข้อมูลประเภทข้อความ

เคล็ดลับ: ถ้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนขนาดมีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้พิจารณาการสร้างการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลของคุณก่อนที่จะดำเนินการต่อ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. ในตารางออกแบบตาราง ให้เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนขนาดเขตข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติเขตข้อมูล บนแท็บ ทั่วไป ให้ใส่ขนาดเขตข้อมูลใหม่ในคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล คุณสามารถใส่ค่าจาก 1 ถึง 255 ได้ ตัวเลขนี้ระบุจำนวนอักขระสูงสุดที่แต่ละค่ามีได้ สำหรับเขตข้อมูลข้อความที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ให้ใช้ชนิดข้อมูล Memo (ข้อความยาวถ้าใช้ Access 2016)

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลในเขตข้อมูลข้อความ (ข้อความสั้นถ้าใช้ Access 2016) Access จะไม่สำรองพื้นที่เกินกว่าที่จำเป็นในการรักษาค่าจริง คุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล คือ ขนาดของค่าเขตข้อมูลสูงสุด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×