การตรวจสอบแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อตรวจดูปัญหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในMicrosoft Office InfoPath 2007 คุณสามารถออกแบบฟอร์มที่สามารถเปิดได้ โดยใช้ InfoPath หรือเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าเทมเพลตฟอร์สามารถเปิดได้ โดยใช้เบราว์เซอร์ นั่นคือชื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณสามารถออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่ทำงานใน InfoPath 2003 นอกเหนือจากOffice InfoPath 2007 หรือแปลงฟอร์มที่สร้างขึ้นใน Microsoft Office Word หรือโปรแกรมอื่นลงในเทมเพลตฟอร์มที่Office InfoPath 2007

เมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบปัญหาความเข้ากันได้หรือปัญหาอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น InfoPath คุณลักษณะบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ และนี้สามารถนำไปปัญหาในระหว่างการประกาศ ในทำนองเดียวกัน ฟีเจอร์บางอย่างOffice InfoPath 2007 ไม่ทำงานในเทมเพลตฟอร์ม InfoPath 2003 และฟีเจอร์บางอย่าง Word ไม่ได้รับการสนับสนุนใน InfoPath จะละทิ้งเมื่อ InfoPath นำเข้ารูปแบบ Word

วิธีเร็วที่สุดในการระบุชนิดของปัญหาในแม่แบบของฟอร์มเหล่านี้ โดยใช้บานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ได้ คุณสามารถแก้ไขปัญหาก่อนที่จะประกาศเทมเพลตของคุณฟอร์มแล้ว

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตรวจสอบแม่แบบฟอร์มเพื่อตรวจดูปัญหา

ซ่อนข้อความบางชนิดในบานหน้าต่างงาน 'ตัวตรวจสอบการออกแบบ'

ตรวจสอบแม่แบบฟอร์มเพื่อตรวจดูปัญหา

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ให้คลิก ตัวตรวจสอบการออกแบบ บนเมนู เครื่องมือ

  ถ้ามีปัญหาความเข้ากันได้หรือปัญหาการออกแบบเกี่ยวกับแม่แบบฟอร์ม คุณจะเห็นข้อผิดพลาดและข้อความในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

  The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

Icon

ชนิด

คำอธิบาย

รูปไอคอน

Error

The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

รูปไอคอน

Message

The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

 1. ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ให้คลิกข้อความของข้อผิดพลาด หรือข้อความที่คุณต้องการตรวจทาน เมื่อคุณทำสิ่งนี้ โดยทั่วไปจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น

  • ถ้าปัญหาเกิดจากตัวควบคุมที่ไม่ได้สนับสนุนหรือวัตถุอื่นบนแม่แบบฟอร์ม InfoPath จะเลือกตัวควบคุมหรือวัตถุนั้นให้คุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา ให้คลิกขวาที่ตัวควบคุมหรือวัตถุบนแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม บนเมนูทางลัด

  • ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการตั้งค่าที่ไม่ได้รับการสนับสนุน  ตัวอย่างเช่น ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณประกอบด้วยบทบาทผู้ใช้ ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้้ในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์  InfoPath จะแสดงการแจ้งเตือนที่มีคำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาโดยละเอียดมากขึ้น

 2. ตรวจทานข้อผิดพลาด และแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น

 3. ตรวจทานข้อความและตัดสินใจว่าคุณจำเป็นต้องแก้ไขข้อความเหล่านั้นหรือไม่

 4. เมื่อต้องการปรับปรุงรายการข้อผิดพลาดและข้อความในขณะที่คุณแก้ไข ให้คลิก ฟื้นฟู

  หมายเหตุ: คลิกปุ่มรีเฟรช จะไม่อัปเดข้อความที่ปรากฏเป็นผลลัพธ์ของการนำเข้าเอกสาร Word ลงใน InfoPath ถ้าคุณต้องการเอาข้อความที่นำเข้าจากบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คุณต้องเปิดกล่องโต้ตอบแฟ้มทรัพยากร (บนเมนูเครื่องมือ ), แล้ว เอาไฟล์มีชื่อว่า ImportErrors.xml ไฟล์นี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเข้าในเอกสาร Word ใน InfoPath หลังจากที่คุณเอาไฟล์ ImportErrors.xml คลิกรีเฟรช ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ เพื่อลบข้อความนำเข้า ไฟล์ ImportErrors.xml ไม่จำเป็นสำหรับเทมเพลตฟอร์เมื่อต้องการทำงานอย่างถูกต้อง จริง สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเมื่อต้องการเอาไฟล์นี้ก่อนที่จะประกาศเทมเพลฟอร์มของคุณ

ด้านบนของหน้า

ซ่อนข้อความบางชนิดในบานหน้าต่างงาน 'ตัวตรวจสอบการออกแบบ'

ข้อความมีความแตกต่างกับข้อผิดพลาด เนื่องจากข้อความไม่ได้ขัดขวางความสำเร็จในการประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณ ด้วยเหตุนี้อาจมีบางครั้งซึ่งคุณต้องการซ่อนข้อความหรือข้อความเฉพาะบางประเภทในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ทั้งนี้อาจเนื่องจากคุณได้ตรวจทานข้อความแล้ว หรือเนื่องจากคุณต้องการละเว้นข้อความบางข้อความ เช่น ข้อความเกี่ยวกับความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ให้คลิก ตัวตรวจสอบการออกแบบ บนเมนู เครื่องมือ

 2. ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการซ่อนข้อความเกี่ยวกับฟอร์มที่นำเข้า ให้คลิก แสดงข้อความการนำเข้า

   • เมื่อต้องการซ่อนข้อความเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลออฟไลน์ ให้คลิก แสดงข้อความออฟไลน์

   • เมื่อต้องการซ่อนข้อความเกี่ยวกับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ให้คลิก แสดงข้อความเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

   • เมื่อต้องการซ่อนข้อความเกี่ยวกับการปรับให้เหมาะสมกับเบราว์เซอร์ ให้คลิก แสดงข้อความการปรับให้เหมาะสมกับเบราว์เซอร์

    หมายเหตุ: คำสั่งนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบบนเซิร์ฟเวอร์ ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ เท่านั้น

   • เมื่อต้องการซ่อนข้อความเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับ InfoPath 2003 แบบย้อนหลัง ให้คลิก แสดงข้อความเกี่ยวกับความเข้ากันได้แบบย้อนกลับ

    หมายเหตุ: คำสั่งนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรายงานเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับ InfoPath 2003 ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกฟอร์ม เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×