การตรวจสอบว่าเซลล์มีข้อความหรือไม่ (ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการค้นหาข้อความที่เริ่มต้นด้วยคำนำหน้าบริษัทแบบมาตรฐาน เช่น ID_ หรือ EMP- และข้อความนี้จะต้องเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ การตรวจสอบว่าเซลล์มีข้อความหรือไม่และตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กของข้อความสำคัญกับคุณหรือไม่นั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปรียบเทียบเซลล์หนึ่งกับอีกเซลล์หนึ่ง

รายละเอียดฟังก์ชัน

เปรียบเทียบค่าหนึ่งค่ากับรายการของค่าต่างๆ

รายละเอียดฟังก์ชัน

ตรวจสอบว่ามีส่วนใดของเซลล์ที่ตรงกับข้อความที่ระบุหรือไม่

รายละเอียดฟังก์ชัน

เปรียบเทียบเซลล์หนึ่งกับอีกเซลล์หนึ่ง

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน EXACT

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

4

A

ข้อมูล

BD122

BD123

BD123

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=EXACT(A2,A3)

เปรียบเทียบเนื้อหาของ A2 และ A3 (FALSE)

=EXACT(A3,A4)

เปรียบเทียบเนื้อหาของ A3 และ A4 (TRUE)

หมายเหตุ: EXACT ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก แต่ละเว้นความแตกต่างของการจัดรูปแบบ

รายละเอียดฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน EXACT

ด้านบนของเพจ

เปรียบเทียบค่าหนึ่งค่ากับรายการของค่าต่างๆ

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน EXACT และ OR

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

4

A

B

รายการ

เซลล์

แอปเปิ้ล

องุ่น

ส้ม

กล้วย

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=OR(EXACT(B2, A2:A4))

เปรียบเทียบ"องุ่น" กับแต่ละค่าในรายการ (FALSE)

หมายเหตุ: สูตรในตัวอย่างต้องถูกป้อนเป็นสูตรอาร์เรย์หลังจากคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่า ให้เลือกแต่ละเซลล์สูตรแต่ละเซลล์ กด F2 แล้วกด CTRL+SHIFT+ENTER ถ้าสูตรไม่ได้ถูกป้อนให้เป็นสูตรอาร์เรย์ จะส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE!

รายละเอียดฟังก์ชัน

OR (ฟังก์ชัน OR)

ฟังก์ชัน EXACT

ด้านบนของเพจ

ตรวจสอบว่ามีส่วนใดของเซลล์ที่ตรงกับข้อความที่ระบุหรือไม่

เมื่อต้องการดำเนินการงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน IF, FIND, และ ISNUMBER

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน FIND เป็นฟังก์ชันแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

ข้อมูล

อัญชนา

BD123

สูตร

รายละเอียด (ผลลัพธ์)

=IF(ISNUMBER(FIND("v",A2)),"OK", "Not OK")

ตรวจดูว่า A2 มีตัวอักษร ว หรือไม่ (OK)

=ISNUMBER(FIND("BD",A3))

ตรวจดูว่า A3 มี BD หรือไม่ (TRUE)

สูตรข้างต้นใช้อาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

สูตรที่ตรวจสอบข้อความ

สูตรที่ตรวจสอบข้อความ

1. search_for: สิ่งที่คุณต้องการตรวจสอบ

2. to_search: เซลล์ที่มีข้อความที่คุณต้องการตรวจสอบ

รายละเอียดฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน IF

ISNUMBER (ฟังก์ชัน IS)

FIND, FINDB (ฟังก์ชัน FIND, FINDB)

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×