การตรวจสอบความเข้ากันได้กับเว็บ: ข้อผิดพลาดทั่วไป

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ข้อผิดพลาดใด ๆ จะถูกเก็บไว้ในตาราง ปัญหาความเข้ากันได้ของเว็บ หัวข้อนี้อธิบายถึงวิธีการจัดการกับข้อผิดพลาดแสดงอยู่ในตารางปัญหาความเข้ากันได้ของเว็บโดยทั่วไป และยัง แสดงวิธีใช้ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจเห็นแสดงรายการอยู่

หมายเหตุ: ข้อผิดพลาดตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จำนวนมากเกิดจากการปรากฏของวัตถุที่ทำงานบนเดสก์ท็อปเท่านั้น (หรือ "ไคลเอ็นต์") หรือการตั้งค่าในฐานข้อมูลที่คุณต้องการประกาศบนเว็บ

ภาพรวม

ACCWeb102000

ACCWeb102001

ACCWeb102002

ACCWeb102004

ACCWeb102008

ACCWeb102011

ACCWeb102013

ACCWeb102014

ACCWeb102015

ACCWeb102016

ACCWeb102017

ACCWeb106004

ภาพโดยรวม

เมื่อคุณเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ จะมีการสร้างตารางขึ้นหนึ่งตารางเพื่อแสดงรายการข้อผิดพลาดใดๆ ที่พบ ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้เป็นตารางที่เปิดขึ้นเพื่อแสดงข้อผิดพลาด

ตารางปัญหาความเข้ากันได้กับเว็บ

แสดงข้อผิดพลาดระบุว่า คอลัมน์ใน Table2 มีชนิดข้อมูลที่เข้ากันไม่ได้กับเว็บ

วิธีใช้บทความนี้

ในนี้ และ ในเว็บความเข้ากันได้ตรวจสอบข้อผิดพลาดหัวข้ออื่น ๆ แต่ละข้อผิดพลาดจะแสดงอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด    ค่าของเขตข้อมูลคำอธิบายสำหรับแถวในตารางปัญหาความเข้ากันได้ของเว็บ

ความหมาย    ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณเข้าใจปัญหามากขึ้น

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    การแก้ปัญหาข้อผิดพลาดที่แนะนำ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102000

ชื่อของวัตถุข้อผิดพลาด   ขึ้นอยู่กับชื่อวัตถุวัตถุไคลเอ็นต์

ความหมาย    วัตถุบนเว็บที่ระบุจะขึ้นอยู่กับวัตถุอื่นที่ไม่ได้เป็นวัตถุบนเว็บ เช่นในตัวอย่างดังต่อไปนี้

  • เว็บฟอร์มที่แสดงข้อมูลจากแบบสอบถามไคลเอ็นต์

  • เว็บฟอร์มที่มีปุ่มไว้สำหรับเปิดใช้รายงานไคลเอ็นต์เมื่อคลิก

วัตถุบนเว็บจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องบนเว็บ นอกเสียจากว่าคุณจะเอาการอ้างอิงกับวัตถุไคลเอ็นต์ออก

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เอาการอ้างอิงไปยังวัตถุไคลเอ็นต์ออก คุณอาจต้องสร้างวัตถุไคลเอ็นต์ขึ้นใหม่เป็นวัตถุบนเว็บ แล้วแทนที่การอ้างอิงวัตถุไคลเอ็นต์ด้วยการอ้างอิงไปยังวัตถุบนเว็บที่สร้างขึ้นใหม่

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102001

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติมีอย่างน้อยหนึ่งอักขระที่ไม่เข้ากันกับเว็บ

ความหมาย    ชื่อวัตถุหรือชื่อตัวควบคุมไม่ถูกต้องสำหรับการใช้บนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อวัตถุไม่ละเมิดกฎข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • ชื่อจะต้องไม่มีจุด (.) เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) วงเล็บเหลี่ยม ([]) ช่องว่างด้านหน้า หรืออักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ เช่น อักขระขึ้นบรรทัดใหม่

  • ชื่อจะต้องไม่มีอักขระใดอักขระหนึ่งต่อไปนี้ / \ : * ? "" < > | # <TAB> { } % ~ &

  • ชื่อจะต้องไม่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=)

  • ชื่อจะต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 64 อักขระ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102002

ชื่อของวัตถุข้อผิดพลาด   ขึ้นอยู่กับชื่อวัตถุที่มีอยู่

ความหมาย    วัตถุบนเว็บที่ระบุจะขึ้นอยู่กับวัตถุอื่นที่ไม่ได้เป็นวัตถุบนเว็บ เช่นในตัวอย่างดังต่อไปนี้

  • เว็บฟอร์มที่แสดงข้อมูลจากแบบสอบถามไคลเอ็นต์

  • เว็บฟอร์มที่มีปุ่มไว้สำหรับเปิดใช้รายงานไคลเอ็นต์เมื่อคลิก

วัตถุบนเว็บจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องบนเว็บ นอกเสียจากว่าคุณจะเอาการอ้างอิงกับวัตถุไคลเอ็นต์ออก

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เอาการอ้างอิงไปยังวัตถุไคลเอ็นต์ออก คุณอาจต้องสร้างวัตถุไคลเอ็นต์ขึ้นใหม่เป็นวัตถุบนเว็บ แล้วแทนที่การอ้างอิงวัตถุไคลเอ็นต์ด้วยการอ้างอิงไปยังวัตถุบนเว็บที่สร้างขึ้นใหม่

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102004

ข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติต้องเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    มีเพียงค่าเริ่มต้นของคุณสมบัติที่ระบุเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนในฐานข้อมูลบนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    แทนที่ค่าปัจจุบันของคุณสมบัติที่ระบุในค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัตินั้น

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102008

ชื่อของวัตถุข้อผิดพลาด   ขึ้นอยู่กับชื่อวัตถุที่เข้ากันไม่ได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    วัตถุแรกอ้างอิงวัตถุที่สอง แต่ไม่มีวัตถุที่สองอยู่บนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เอาการอ้างอิงถึงวัตถุที่สองออก หรือแทนที่การอ้างอิงด้วยการอ้างไปยังวัตถุอื่นที่เข้ากันได้กับเว็บ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102011

ข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติต้องค่าเพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    คุณสมบัติที่ระบุต้องมีค่าที่ระบุในฐานข้อมูลบนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปลี่ยนค่าคุณสมบัติเป็นค่าที่ระบุ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102013

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติต้องไม่ว่างเปล่า เพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    คุณสมบัติที่ระบุต้องมีค่าที่จะทำงานในฐานข้อมูลบนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    กำหนดค่าให้กับคุณสมบัติ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102014

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ฐานข้อมูลภายใต้ตัวควบคุมโค้ดต้นฉบับไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    ฐานข้อมูลที่คุณกำลังพยายามประกาศอยู่ภายใต้ตัวควบคุมโค้ดต้นฉบับ ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนในฐานข้อมูลบนเว็บ

สิ่งที่ต้องทำ    กระชับ และซ่อมแซมฐานข้อมูลที่จะเอาออกจาก source code control ของ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟล์ฐานข้อมูล โดยใช้การกระชับและซ่อมแซม

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102015

ข้อผิดพลาด    ความยาวสตริงที่ค่าคุณสมบัติสามารถมีความยาวมากกว่าจำนวนเต็ม

หมายความว่าอะไร    คุณสมบัติที่ระบุมีค่าสตริงที่ยาวเกินไป ซึ่งมักจะเกิดจากชื่อของตัวควบคุม (ความยาวมากที่สุดที่ 255), คำอธิบายภาพป้ายชื่อหรือปุ่ม (มากสุดที่ 2048), แท็ก (2048), คำอธิบาย (2048), ข้อความคำแนะนำเครื่องมือ (255), ชื่อวัตถุ (255) และชื่อรูป (255)

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปลี่ยนค่าสตริงให้สั้นลง คุณสมบัติเหล่านี้โดยทั่วไปจะอยู่ในแผ่นคุณสมบัติของฟอร์มหรือรายงาน

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102016

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติต้องเป็นฟอร์มหรือรายงานที่เข้ากันได้กับเว็บ เพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    ฟอร์มย่อยหรือรายงานย่อยที่ระบุไม่เข้ากันกับเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เอาฟอร์มย่อยหรือรายงานย่อยออก หรือแทนที่ด้วยรุ่นที่เข้ากันได้กับเว็บ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102017

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    การตรวจสอบความเข้ากันได้กับเว็บถูกยกเลิก

หมายความว่าอะไร    ถ้าคุณไม่ยกเลิกตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ อาจเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ฐานข้อมูลเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

  • วัตถุไม่ได้ถูกปิดทุกรายการ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ปิดวัตถุฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ และเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้อีกครั้ง ถ้าไม่มีวัตถุที่เปิดอยู่หรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีก ให้ตรวจสอบว่าแฟ้มฐานข้อมูลเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหรือไม่

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106004

ข้อผิดพลาด   วัตถุไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    วัตถุที่ระบุเป็น Data Access Page และไม่สามารถประกาศได้

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เอา Data Access Page ทั้งหมดออกจากฐานข้อมูลที่คุณต้องการประกาศไปยังเว็บ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×