การดูข้อมูลเพิ่มเติมและเนื้อหาที่ซ่อนที่ได้รับการเซ็นชื่อ

การสมัครใช้งาน Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเอกสาร Microsoft Office ลายเซ็นดิจิทัลที่นำไปใช้กับเนื้อหาของเอกสาร รวมถึงข้อมูลในเนื้อหาของเอกสารที่อาจไม่สามารถมองเห็นได้ในมุมมองปัจจุบันของเอกสาร

โปรแกรม Office จะเก็บชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงไว้ภายในลายเซ็นดิจิทัล เช่น วันที่และเวลา รวมทั้งหมายเลขรุ่นของโปรแกรม Office ที่สร้างแฟ้มนั้นขึ้นมา คุณสามารถดูข้อมูลนี้ได้ด้วยการแสดงรายละเอียดในลายเซ็น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจว่าลายเซ็นถูกต้องหรือเชื่อถือได้ ให้ดูที่บทความวิธีการที่จะทำให้ทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้หรือไม่

บล็อก Office

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเก็บอยู่ภายในลายเซ็นดิจิทัล

 1. เปิดเอกสารที่มีลายเซ็นที่คุณต้องการดู

  ถ้าเอกสารถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล นั้นจะเปิด ด้วยการแจ้งให้ทราบลายเซ็นสีเหลืองที่ด้านบนของเอกสาร

 2. คลิก ดูลายเซ็น

 3. ในบานหน้าต่างงานลายเซ็น ชี้ไปที่ลายเซ็นคุณต้องการดู คลิกลูกศรที่ปรากฏอยู่ทางด้านขวา แล้ว คลิ กรายละเอียดของลายเซ็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็น ให้คลิกการเชื่อมโยง ดูข้อมูลการเซ็นชื่อเพิ่มเติมที่รวบรวมได้

  ในกล่องโต้ตอบข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลที่เก็บอยู่ภายในลายเซ็น

ดูเนื้อหาทั้งหมดในเอกสารที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล

ในบางครั้งข้อมูลในเนื้อหาของเอกสารจะไม่ปรากฏในมุมมองปัจจุบันของเอกสาร เช่นข้อความที่ซ่อนไว้ คุณสามารถระบุว่า เอกสารมีลายเซ็นประกอบด้วยเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็น และค้นหาข้อความที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบข้อมูลเพิ่มเติม ที่ระบุว่า ที่ มุมมองปัจจุบันของเอกสารจะไม่ แสดงบางสิ่งที่ถูกเซ็นชื่อ

 1. เปิดเอกสารที่ประกอบด้วยลายเซ็นคุณต้องการดู

  ถ้าเอกสารถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล นั้นจะเปิด ด้วยการแจ้งให้ทราบลายเซ็นสีเหลืองที่ด้านบนของเอกสาร

 2. คลิก ดูลายเซ็น

 3. ในบานหน้าต่างงาน ลายเซ็น ให้ชี้ไปยังลายเซ็นที่คุณต้องการดู คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้นทางด้านขวา แล้วคลิก รายละเอียดของลายเซ็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็น ให้คลิกการเชื่อมโยง ดูข้อมูลการเซ็นชื่อเพิ่มเติมที่รวบรวมได้

 5. ในกล่องโต้ตอบ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาข้อความต่อไปนี้ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

  มุมมองปัจจุบันของเอกสารนี้ไม่แสดงบางสิ่งที่ถูกเซ็นชื่อ (ตัวอย่างเช่น ข้อความที่ซ่อน)

 6. ถ้าคุณเห็นข้อความนี้ เอกสารอาจมีการตั้งค่าไม่ให้แสดงชนิดของเนื้อหาบางชนิด ตัวอย่างเช่น ชนิดของเนื้อหาต่อไปนี้สามารถถูกซ่อนได้ในมุมมองปัจจุบันของเอกสาร

  • หัวกระดาษและท้ายกระดาษ (เอกสาร Microsoft Office Word)

  • ข้อความที่ซ่อน (เอกสาร Word)

  • รูปวาด (เอกสาร Word)

  • รูปภาพ (เอกสาร Word)

  • ค่าโค้ดเขตข้อมูล (เอกสาร Word)

  • เครื่องหมายการตรวจทาน (เอกสาร Word)

  • ข้อคิดเห็นของผู้ตรวจทาน (เอกสาร Word หรืองานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint)

  • แบบอักษร (อาจถูกแทนที่ในเอกสาร Word)

 7. สามารถแสดงเนื้อหาบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเอกสารมีลายเซ็น เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาที่อาจถูกซ่อนอยู่ในมุมมองปัจจุบันของเอกสาร ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาชนิดนี้

ให้ทำดังนี้

เมื่อต้องการแสดงหัวกระดาษและท้ายกระดาษในเอกสาร Word

คลิก มุมอง แล้วคลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

เมื่อต้องการแสดงข้อความที่ซ่อนในเอกสาร Word

คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >แสดง และภายใต้เครื่องหมายการจัดรูปแบบเหล่านี้บนหน้าจอแสดงเสมอ เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้อความที่ซ่อน

เมื่อต้องการแสดงรูปวาดในเอกสาร Word

คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >ขั้นสูง และภายใต้แสดงเนื้อหาของเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรูปวาดและกล่องข้อความบนหน้าจอ

เมื่อต้องการแสดงรูปภาพในเอกสาร Word

คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >ขั้นสูง และจากนั้น ภายใต้แสดงเนื้อหาของเอกสาร ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรูปภาพพื้นที่ที่สำรองไว้

เมื่อต้องการแสดงค่าโค้ดเขตข้อมูลในเอกสาร Word

คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >ขั้นสูง และจากนั้น ภายใต้แสดงเนื้อหาของเอกสาร ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงโค้ดเขตข้อมูลแทนที่เป็นค่า

เมื่อต้องการแสดงเครื่องหมายการตรวจทานหรือข้อคิดเห็นในเอกสาร Word

คลิกตรวจทาน ชี้ไปลูกศรแสดงสำหรับการตรวจทาน คลิ กมาร์กอัปทั้งหมด ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากแสดงมาร์กอัป และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทั้งหมดต่อไปนี้มีเลือก:ข้อคิดเห็นหมึกแทรกและการลบ และจัดรูปแบบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเก็บอยู่ภายในลายเซ็นดิจิทัล

 1. เปิดเอกสารที่มีลายเซ็นที่คุณต้องการดู

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปยัง จัดเตรียม แล้วคลิก ดูลายเซ็น

 3. ในบานหน้าต่างงาน ลายเซ็น ให้ชี้ไปยังลายเซ็นที่คุณต้องการดู คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้นทางด้านขวา แล้วคลิก รายละเอียดของลายเซ็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็น ให้คลิกการเชื่อมโยง ดูข้อมูลการเซ็นชื่อเพิ่มเติมที่รวบรวมได้

 5. ในกล่องโต้ตอบ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูข้อมูลที่เก็บอยู่ในลายเซ็นนั้น

ดูเนื้อหาทั้งหมดในเอกสารที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล

บางครั้งจะมีข้อมูลในเนื้อหาของเอกสารที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในมุมมองปัจจุบันของเอกสาร เช่น ข้อความที่ซ่อนอยู่ คุณสามารถรู้ได้ว่าเอกสารที่มีลายเซ็นมีเนื้อหาซ่อนอยู่หรือไม่ด้วยการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นนั้น และค้นหาข้อความที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ ข้อมูลเพิ่มเติม ที่จะบอกให้ทราบว่ามุมมองปัจจุบันของเอกสารนั้นไม่ได้แสดงบางสิ่งที่บอกให้รู้ว่ามีการเซ็นชื่อไว้

 1. เปิดเอกสารที่มีลายเซ็นที่คุณต้องการดู

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปยัง จัดเตรียม แล้วคลิก ดูลายเซ็น

 3. ในบานหน้าต่างงาน ลายเซ็น ให้ชี้ไปยังลายเซ็นที่คุณต้องการดู คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้นทางด้านขวา แล้วคลิก รายละเอียดของลายเซ็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็น ให้คลิกการเชื่อมโยง ดูข้อมูลการเซ็นชื่อเพิ่มเติมที่รวบรวมได้

 5. ในกล่องโต้ตอบ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาข้อความต่อไปนี้ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

  มุมมองปัจจุบันของเอกสารนี้ไม่แสดงบางสิ่งที่ถูกเซ็นชื่อ (ตัวอย่างเช่น ข้อความที่ซ่อน)

 6. ถ้าคุณเห็นข้อความนี้ เอกสารอาจมีการตั้งค่าไม่ให้แสดงชนิดของเนื้อหาบางชนิด ตัวอย่างเช่น ชนิดของเนื้อหาต่อไปนี้สามารถถูกซ่อนได้ในมุมมองปัจจุบันของเอกสาร

  • หัวกระดาษและท้ายกระดาษ (เอกสาร Microsoft Office Word)

  • ข้อความที่ซ่อน (เอกสาร Word)

  • รูปวาด (เอกสาร Word)

  • รูปภาพ (เอกสาร Word)

  • ค่าโค้ดเขตข้อมูล (เอกสาร Word)

  • เครื่องหมายการตรวจทาน (เอกสาร Word)

  • ข้อคิดเห็นของผู้ตรวจทาน (เอกสาร Word หรืองานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint)

  • แบบอักษร (อาจถูกแทนที่ในเอกสาร Word)

 7. เนื้อหาที่ซ่อนไว้บางชนิดสามารถแสดงในเอกสารที่มีลายเซ็นได้ เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาที่อาจซ่อนในมุมมองปัจจุบันของเอกสาร ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาชนิดนี้

ให้ทำดังนี้

เมื่อต้องการแสดงหัวกระดาษและท้ายกระดาษในเอกสาร Word

บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

เมื่อต้องการแสดงข้อความที่ซ่อนในเอกสาร Word

คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word ให้คลิก แสดง จากนั้นภายใต้ แสดงเครื่องหมายการจัดรูปแบบเหล่านี้บนหน้าจอเสมอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ข้อความที่ซ่อน

เมื่อต้องการแสดงรูปวาดในเอกสาร Word

ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word ให้คลิก ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ แสดงเนื้อหาของเอกสาร ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรูปวาดและกล่องข้อความบนหน้าจอ

เมื่อต้องการแสดงรูปภาพในเอกสาร Word

คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือก Word ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word ให้คลิก ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ แสดงเนื้อหาของเอกสาร ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตัวยึดรูปภาพ

เมื่อต้องการแสดงค่าโค้ดเขตข้อมูลในเอกสาร Word

คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word ให้คลิก ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ แสดงเนื้อหาของเอกสาร ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงโค้ดเขตข้อมูลแทนที่จะเป็นค่า

เมื่อต้องการแสดงเครื่องหมายการตรวจทานหรือข้อคิดเห็นในเอกสาร Word

บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้ชี้ไปที่ลูกศร แสดงเพื่อตรวจทาน แล้วคลิก มาร์กอัปการแสดงขั้นสุดท้าย ในกลุ่ม การติดตาม ให้ชี้ไปยังลูกศรที่ติดกับ แสดงมาร์กอัป และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรายการทั้งหมดต่อไปนี้ ข้อคิดเห็น หมึก การแทรกและการลบ การจัดรูปแบบ และ เน้นพื้นที่มาร์กอัป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×