Office

การจัดเค้าร่าง (จัดกลุ่ม) ข้อมูลในแผ่นงาน

ถ้าคุณมีรายการของข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่มและสรุปคุณสามารถสร้างเค้าร่างของระดับได้สูงสุด8ระดับหนึ่งสำหรับแต่ละกลุ่ม ระดับภายในแต่ละระดับจะแสดงเป็นตัวเลขที่สูงกว่าใน สัญลักษณ์เค้าร่าง แสดง ข้อมูลรายละเอียด สำหรับระดับภายนอกก่อนหน้าซึ่งแสดงด้วยตัวเลขที่ต่ำกว่าในสัญลักษณ์เค้าร่าง ใช้เค้าร่างเพื่อแสดงแถวหรือคอลัมน์สรุปอย่างรวดเร็วหรือเพื่อเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดสำหรับแต่ละกลุ่ม คุณสามารถสร้างเค้าร่างของแถว (ตามที่แสดงในตัวอย่างด้านล่าง) เค้าร่างของคอลัมน์หรือเค้าร่างของทั้งแถวและคอลัมน์ได้

รายการที่จัดเค้าร่าง

1. เมื่อต้องการแสดงแถวสำหรับระดับให้คลิกที่สัญลักษณ์เค้าร่าง หนึ่ง สอง สาม ที่เหมาะสม

2. ระดับที่ 1 มียอดขายรวมสำหรับแถวรายละเอียดทั้งหมด

3. ระดับที่ 2 มียอดขายรวมของแต่ละเดือนในแต่ละภูมิภาค

4. ระดับ3ประกอบด้วยแถวรายละเอียดในกรณีนี้แถว11ถึง13

5. เมื่อต้องการขยายหรือยุบข้อมูลในเค้าร่างของคุณให้คลิกที่สัญลักษณ์ บวก และ ลบ เค้าร่าง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละคอลัมน์ของข้อมูลที่คุณต้องการจัดเค้าร่างมีป้ายชื่อในแถวแรกมีข้อเท็จจริงที่คล้ายกันในแต่ละคอลัมน์และช่วงนั้นไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่างเปล่า

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถวรายละเอียดของคุณมีแถวสรุปซึ่งเป็นผลรวมย่อย เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แทรกแถวสรุปโดยใช้คำสั่ง ผลรวมย่อย    

  • ใช้คำสั่งผลรวมย่อยซึ่งจะแทรกฟังก์ชันผลรวมย่อยทันทีที่ด้านล่างหรือด้านบนของแต่ละกลุ่มของแถวรายละเอียดและสร้างเค้าร่างให้กับคุณโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันผลรวมย่อยให้ดูที่ฟังก์ชันผลรวมย่อย

   แทรกแถวสรุปของคุณเอง    

  • แทรกแถวสรุปของคุณเองด้วยสูตรที่ด้านล่างหรือด้านบนของแต่ละกลุ่มของแถวรายละเอียด ตัวอย่างเช่นภายใต้ (หรือด้านบน) แถวของข้อมูลยอดขายสำหรับเดือนมีนาคมและเมษายนให้ใช้ฟังก์ชัน SUM เพื่อผลรวมย่อยของยอดขายสำหรับเดือนเหล่านั้น ตารางในภายหลังในหัวข้อนี้จะแสดงตัวอย่างนี้

 3. ระบุว่าแถวสรุปจะอยู่ด้านล่างหรือด้านบนของแถวรายละเอียด บนแท็บข้อมูลในกลุ่มเค้าร่างให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบเค้าร่าง
  ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

 4. ถ้าแถวสรุปของคุณอยู่เหนือแถวรายละเอียดของคุณให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสรุปแถวใต้รายละเอียด มิฉะนั้นให้ออกจากกล่องกาเครื่องหมายเพียงอย่างเดียว

 5. จัดเค้าร่างข้อมูลของคุณ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  จัดเค้าร่างข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  1. ถ้าจำเป็นให้เลือกเซลล์ในช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดเค้าร่าง

  2. บนแท็บข้อมูลในกลุ่มเค้าร่างให้คลิกลูกศรภายใต้จัดกลุ่มแล้วคลิกเค้าร่างอัตโนมัติ

   คลิกลูกศรใต้ จัดกลุ่ม แล้วคลิก เค้าร่างอัตโนมัติ

  จัดเค้าร่างข้อมูลด้วยตนเอง

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณจัดกลุ่มระดับเค้าร่างด้วยตนเองจะดีที่สุดที่จะมีข้อมูลทั้งหมดที่แสดงอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดกลุ่มแถวอย่างไม่ถูกต้อง

  1. จัดเค้าร่างกลุ่มภายนอก

   วิธีการจัดเค้าร่างกลุ่มภายนอก

   1. เลือกแถวสรุปย่อยทั้งหมดและแถวรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

    ตัวอย่างเช่นในข้อมูลด้านล่างแถว6จะมีผลรวมย่อยสำหรับแถวที่2ถึง5และแถวที่10ประกอบด้วยผลรวมย่อยสำหรับแถว7ถึง9และแถว11ประกอบด้วยผลรวมทั้งหมด เมื่อต้องการจัดกลุ่มข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดสำหรับแถว11ให้เลือกแถว2ถึง10

     

    A

    B

    C

    1

    ภูมิภาค

    เดือน

    ยอดขาย

    2

    ภาคตะวันออก

    มีนาคม

    $9,647

    3

    ภาคตะวันออก

    มีนาคม

    $4,101

    4

    ภาคตะวันออก

    มีนาคม

    $7,115

    5

    ภาคตะวันออก

    มีนาคม

    $2,957

    6

    ภาคตะวันออก

    ผลรวม มี.ค.

    $23,820

    7

    ภาคตะวันออก

    เมษายน

    $4,257

    8

    ภาคตะวันออก

    เมษายน

    $1,829

    9

    ภาคตะวันออก

    เมษายน

    $6,550

    10

    ภาคตะวันออก

    ผลรวม เม.ย.

    $12,636

    11

    ผลรวมภาคตะวันออก

    $36,456

    สิ่งสำคัญ: ไม่ต้องรวมแถวสรุป (แถว 11) ในส่วนที่เลือก

   2. บนแท็บข้อมูลในกลุ่มเค้าร่างให้คลิกจัดกลุ่มคลิกแถวแล้วคลิกตกลง

    คลิก แถว แล้วคลิก ตกลง

    สัญลักษณ์เค้าร่างจะปรากฏด้านข้างของกลุ่มบนหน้าจอ

  2. อีกทางหนึ่งคือเค้าร่างกลุ่มภายในกลุ่มที่ซ้อนกันซึ่งเป็นแถวรายละเอียดสำหรับส่วนที่กำหนดของข้อมูลของคุณ

   วิธีการจัดเค้าร่างภายในกลุ่มที่ซ้อนกัน (กลุ่มของแถวรายละเอียด)

   1. สำหรับกลุ่มที่ซ้อนกันภายในแต่ละกลุ่ม ให้เลือกแถวรายละเอียดที่ติดกับแถวที่มีแถวสรุป

    ในตัวอย่างด้านล่าง เมื่อต้องการจัดกลุ่มแถว 2 ถึง 5 ซึ่งมีแถวสรุป 6 ให้เลือกแถว 2 ถึง 5 เมื่อต้องการจัดกลุ่มแถว 7 ถึง 9 ซึ่งมีแถวสรุป 10 ให้เลือกแถว 7 ถึง 9

     

    A

    B

    C

    1

    ภูมิภาค

    เดือน

    ยอดขาย

    2

    ภาคตะวันออก

    มีนาคม

    $9,647

    3

    ภาคตะวันออก

    มีนาคม

    $4,101

    4

    ภาคตะวันออก

    มีนาคม

    $7,115

    5

    ภาคตะวันออก

    มีนาคม

    $2,957

    6

    ภาคตะวันออก

    ผลรวม มี.ค.

    $23,820

    7

    ภาคตะวันออก

    เมษายน

    $4,257

    8

    ภาคตะวันออก

    เมษายน

    $1,829

    9

    ภาคตะวันออก

    เมษายน

    $6,550

    10

    ภาคตะวันออก

    ผลรวม เม.ย.

    $12,636

    11

    ผลรวมภาคตะวันออก

    $36,456

    สิ่งสำคัญ: ไม่ต้องรวมแถวสรุปในส่วนที่เลือก

   2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิก จัดกลุ่ม

    คลิก จัดกลุ่ม บนแท็บ ข้อมูล

    สัญลักษณ์เค้าร่างจะปรากฏด้านข้างของกลุ่มบนหน้าจอ

   3. ทำการเลือกและจัดกลุ่มแถวภายในต่อไป จนกระทั่งคุณได้สร้างระดับทั้งหมดที่คุณต้องการในเค้าร่างนั้น

   4. ถ้าคุณต้องการยกเลิกการจัดกลุ่มแถว ให้เลือกแถว แล้วบนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม

    นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเลิกการจัดกลุ่มส่วนของเค้าร่างได้โดยไม่ต้องเอาเส้นกรอบทั้งหมดออก กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิ กล่องบวก หรือ กล่องลบ สำหรับกลุ่มจากนั้นบนแท็บข้อมูลในกลุ่มเค้าร่างให้คลิกยกเลิกการจัดกลุ่ม

    สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณยกเลิกการจัดกลุ่มเค้าร่าง ในขณะที่ข้อมูลรายละเอียดถูกซ่อนไว้ แถวรายละเอียดอาจจะยังคงซ่อนอยู่ เมื่อต้องการแสดงข้อมูลนั้น ให้ลากผ่านหมายเลขแถวที่มองเห็นได้ที่อยู่ติดกับแถวที่ซ่อนไว้ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ ชี้ไปที่ ซ่อนและยกเลิกการซ่อน แล้วคลิก ยกเลิกการซ่อนแถว

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละแถวของข้อมูลที่คุณต้องการจัดเค้าร่างมีป้ายชื่อในคอลัมน์แรกที่มีข้อเท็จจริงที่คล้ายกันในแต่ละแถวและช่วงไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่างเปล่า

 2. แทรกคอลัมน์สรุปที่มีสูตรต่างๆ ของคุณ ติดกับด้านขวาหรือด้านซ้ายกลุ่มของคอลัมน์รายละเอียดแต่ละกลุ่ม ตารางที่แสดงรายการในขั้นตอนที่4ด้านล่างแสดงตัวอย่าง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการจัดเค้าร่างข้อมูลตามคอลัมน์ คุณต้องมีคอลัมน์สรุปที่มีสูตรที่อ้างอิงเซลล์ในคอลัมน์รายละเอียดแต่ละคอลัมน์ของกลุ่มนั้น

 3. ระบุว่าตำแหน่งที่ตั้งของคอลัมน์สรุปอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายของคอลัมน์รายละเอียด บนแท็บข้อมูลในกลุ่มเค้าร่างให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบเค้าร่าง

  วิธีการระบุตำแหน่งที่ตั้งของคอลัมน์สรุป

  1. บนแท็บข้อมูลในกลุ่มเค้าร่างให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบเค้าร่าง

   ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

  2. เมื่อต้องการระบุคอลัมน์สรุปไว้ที่ด้านซ้ายของคอลัมน์รายละเอียด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย คอลัมน์สรุปอยู่ทางขวาของรายละเอียด เมื่อต้องการระบุคอลัมน์สรุปไว้ที่ด้านขวาของคอลัมน์รายละเอียด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คอลัมน์สรุปอยู่ทางขวาของรายละเอียด

  3. คลิก ตกลง

 4. เมื่อต้องการจัดเค้าร่างข้อมูลให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  จัดเค้าร่างข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  1. ถ้าจำเป็นให้เลือกเซลล์หนึ่งในช่วง

  2. บนแท็บข้อมูลในกลุ่มเค้าร่างให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่างของกลุ่มแล้วคลิกเค้าร่างอัตโนมัติ

  จัดเค้าร่างข้อมูลด้วยตนเอง

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณจัดกลุ่มระดับเค้าร่างด้วยตนเองจะเป็นการดีที่สุดที่จะมีข้อมูลทั้งหมดที่แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดกลุ่มคอลัมน์อย่างไม่ถูกต้อง

  1. จัดเค้าร่างกลุ่มภายนอก

   วิธีการจัดเค้าร่างภายนอก (คอลัมน์ทั้งหมดยกเว้นผลรวมทั้งหมด)

   1. เลือกคอลัมน์สรุปย่อยทั้งหมดและข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคอลัมน์เหล่านั้น

    ในตัวอย่างด้านล่าง คอลัมน์ E มีผลรวมย่อยของคอลัมน์ B ถึง D และคอลัมน์ I มีผลรวมย่อยของคอลัมน์ F ถึง H และคอลัมน์ J มีผลรวมทั้งหมด เมื่อต้องการจัดกลุ่มข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดสำหรับคอลัมน์ J ให้เลือกคอลัมน์ B ถึง I

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    ภูมิภาค

    ม.ค.

    ก.พ.

    มี.ค.

    Q1

    เม.ย.

    พ.ค.

    มิ.ย.

    Q2

    H1

    2

    ภาคตะวันออก

    ๓๗๑

    ๕๐๔

    ๘๘๐

    1,755

    ๑๘๖

    ๖๕๓

    ๒๒๙

    1,068

    2,823

    3

    ภาคตะวันตก

    ๑๙๒

    ๑๘๕

    ๑๔๓

    520

    ๗๗๓

    ๔๑๙

    ๓๖๕

    1,557

    2,077

    4

    ภาคเหนือ

    ๔๔๗

    ๔๖๙

    ๔๒๙

    1,345

    ๕๗๙

    ๑๘๐

    ๓๖๗

    1,126

    2,471

    5

    ภาคใต้

    ๒๘๑

    ๕๑๑

    ๔๑๐

    1,202

    ๑๒๔

    ๗๕๐

    ๒๐๐

    1,074

    2,276

    สิ่งสำคัญ: ไม่ต้องรวมคอลัมน์สรุป J (ผลรวมทั้งหมด) ในส่วนที่เลือก

   2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิก จัดกลุ่ม

    คลิก จัดกลุ่ม บนแท็บ ข้อมูล

    สัญลักษณ์เค้าร่างจะปรากฏด้านข้างของกลุ่มบนหน้าจอ

  2. อีกทางหนึ่งคือเค้าร่างกลุ่มภายในกลุ่มที่ซ้อนกัน (แต่ละกลุ่มของคอลัมน์รายละเอียด)

   วิธีการจัดเค้าร่างในกลุ่มที่ซ้อนกัน (กลุ่มคอลัมน์รายละเอียด)

   1. สำหรับกลุ่มที่ซ้อนกันภายในแต่ละกลุ่ม ให้เลือกคอลัมน์รายละเอียดที่ติดกับคอลัมน์ที่มีคอลัมน์สรุป

    ในตัวอย่างด้านล่าง เมื่อต้องการจัดกลุ่มคอลัมน์ B ถึง D ซึ่งมีคอลัมน์สรุป E ให้เลือกคอลัมน์ B ถึง D เมื่อต้องการจัดกลุ่มคอลัมน์ F ถึง H ซึ่งมีแถวสรุป I ให้เลือกคอลัมน์ F ถึง H

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    ภูมิภาค

    ม.ค.

    ก.พ.

    มี.ค.

    Q1

    เม.ย.

    พ.ค.

    มิ.ย.

    Q2

    H1

    2

    ภาคตะวันออก

    ๓๗๑

    ๕๐๔

    ๘๘๐

    1,755

    ๑๘๖

    ๖๕๓

    ๒๒๙

    1,068

    2,823

    3

    ภาคตะวันตก

    ๑๙๒

    ๑๘๕

    ๑๔๓

    520

    ๗๗๓

    ๔๑๙

    ๓๖๕

    1,557

    2,077

    4

    ภาคเหนือ

    ๔๔๗

    ๔๖๙

    ๔๒๙

    1,345

    ๕๗๙

    ๑๘๐

    ๓๖๗

    1,126

    2,471

    5

    ภาคใต้

    ๒๘๑

    ๕๑๑

    ๔๑๐

    1,202

    ๑๒๔

    ๗๕๐

    ๒๐๐

    1,074

    2,276

    สิ่งสำคัญ: ไม่ต้องรวมคอลัมน์สรุปสำหรับกลุ่มนั้นในส่วนที่เลือก

   2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิก จัดกลุ่ม

    คลิก จัดกลุ่ม บนแท็บ ข้อมูล

    สัญลักษณ์เค้าร่างจะปรากฏด้านข้างของกลุ่มบนหน้าจอ

 5. ทำการเลือกและจัดกลุ่มคอลัมน์ภายในต่อไป จนกระทั่งคุณได้สร้างระดับทั้งหมดที่คุณต้องการในเค้าร่างนั้น

 6. ถ้าคุณต้องการยกเลิกการจัดกลุ่มคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ จากนั้นบนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม

บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม

นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเลิกการจัดกลุ่มส่วนของเค้าร่างได้โดยไม่ต้องเอาเส้นกรอบทั้งหมดออก กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิ กล่องบวก หรือ กล่องลบ สำหรับกลุ่มจากนั้นบนแท็บข้อมูลในกลุ่มเค้าร่างให้คลิกยกเลิกการจัดกลุ่ม

ถ้าคุณยกเลิกการจัดกลุ่มเค้าร่างในขณะที่ข้อมูลรายละเอียดถูกซ่อนอยู่คอลัมน์รายละเอียดอาจยังคงถูกซ่อนไว้ เมื่อต้องการแสดงข้อมูลให้ลากไปตามตัวอักษรคอลัมน์ที่มองเห็นได้ที่อยู่ติดกับคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มเซลล์ให้คลิกรูปแบบแล้วชี้ไปที่ซ่อน &ยกเลิกการซ่อนแล้วคลิกยกเลิกการซ่อนคอลัมน์

 1. ถ้าคุณไม่เห็นสัญลักษณ์เค้าร่าง หนึ่ง สอง สาม บวก และ ลบ ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิกตัวเลือก excel (excel ๒๐๐๗) หรือคลิกแท็บไฟล์(เวอร์ชันอื่น) แล้วคลิกตัวเลือกคลิกขั้นสูง ประเภทจากนั้นภายใต้ส่วนตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้ให้เลือกเวิร์กชีตแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์เค้าร่างถ้ามีการใช้เค้าร่าง

 2. คลิก ตกลง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  แสดงหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียดสำหรับกลุ่ม    

  • เมื่อต้องการแสดงข้อมูลรายละเอียดภายในกลุ่มให้คลิ บวก สำหรับกลุ่ม

  • เมื่อต้องการซ่อนข้อมูลรายละเอียดสำหรับกลุ่มให้คลิ ลบ สำหรับกลุ่ม

   ขยายหรือยุบเค้าร่างทั้งหมดไปที่ระดับใดระดับหนึ่ง    

  • ในสัญลักษณ์เค้าร่าง หนึ่ง สอง สาม ให้คลิกหมายเลขของระดับที่คุณต้องการ ข้อมูลรายละเอียดในระดับที่ต่ำกว่าจะถูกซ่อนไว้

   ตัวอย่างเช่น ถ้าเค้าร่างมีสี่ระดับ คุณสามารถซ่อนระดับที่สี่ในขณะที่แสดงระดับที่เหลือได้ด้วยการคลิก สาม

   แสดงหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียดที่จัดเค้าร่างทั้งหมด    

  • เมื่อต้องการแสดงข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดให้คลิกที่ระดับต่ำสุดใน หนึ่ง สอง สาม สัญลักษณ์เค้าร่าง ตัวอย่างเช่นถ้ามีสามระดับให้คลิก สาม

  • เมื่อต้องการซ่อนข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด ให้คลิก หนึ่ง

สำหรับแถวที่มีการจัดเค้าร่าง Microsoft Excel จะใช้สไตล์เช่น RowLevel_1 และ RowLevel_2 สำหรับคอลัมน์ที่มีการจัดเค้าร่าง Excel จะใช้สไตล์เช่น ColLevel_1 และ ColLevel_2 สไตล์เหล่านี้ใช้รูปแบบตัวหนาตัวเอียงและรูปแบบอื่นๆเพื่อแยกความแตกต่างของแถวหรือคอลัมน์สรุปในข้อมูลของคุณ การเปลี่ยนลักษณะแต่ละสไตล์เหล่านี้จะถูกกำหนดคุณสามารถนำข้อความและรูปแบบเซลล์ที่แตกต่างกันไปใช้เพื่อกำหนดลักษณะที่ปรากฏของเค้าร่างของคุณเองได้ คุณสามารถนำสไตล์ไปใช้กับเค้าร่างได้เมื่อคุณสร้างเค้าร่างหรือหลังจากที่คุณสร้างเค้าร่างหรือหลังจากที่คุณสร้างเค้าร่าง

ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

นำสไตล์ไปใช้กับแถวหรือคอลัมน์สรุปโดยอัตโนมัติ    

 1. บนแท็บข้อมูลในกลุ่มเค้าร่างให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบเค้าร่าง

  ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สไตล์อัตโนมัติ

นำสไตล์ไปใช้กับแถวหรือคอลัมน์สรุปที่มีอยู่    

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการนำสไตล์เค้าร่างไปใช้

 2. บนแท็บข้อมูลในกลุ่มเค้าร่างให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบเค้าร่าง

  ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สไตล์อัตโนมัติ

 4. คลิก ใช้สไตล์

คุณยังสามารถใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติเพื่อจัดรูปแบบข้อมูลที่จัดเค้าร่าง

 1. ถ้าคุณไม่เห็นสัญลักษณ์เค้าร่าง หนึ่ง สอง สาม บวก และ ลบ ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิกตัวเลือก excel (excel ๒๐๐๗) หรือแท็บไฟล์(เวอร์ชันอื่นๆ) แล้วคลิกตัวเลือกคลิกประเภทขั้นสูงแล้วคลิกตัวเลือก จากนั้นภายใต้ส่วนตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้ให้เลือกเวิร์กชีตแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์เค้าร่างถ้ามีการใช้เค้าร่าง

 2. ใช้สัญลักษณ์เค้าร่าง หนึ่ง สอง สาม ลบ และ บวก เพื่อซ่อนข้อมูลรายละเอียดที่คุณไม่ต้องการคัดลอก

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน แสดงหรือซ่อนข้อมูลที่จัดเค้าร่าง

 3. เลือกช่วงของแถวสรุป

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก แล้วคลิก ไปที่

  คลิก ค้นหาและเลือก แล้วคลิก ไปที่

 5. คลิก ไปที่แบบพิเศษ

 6. คลิก เซลล์ที่มองเห็นเท่านั้น

 7. คลิก ตกลง แล้วคัดลอกข้อมูลดังกล่าว

หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลใดถูกลบเมื่อคุณซ่อนหรือเอาเค้าร่างออก

ซ่อนเค้าร่าง

 • (Excel ๒๐๐๗) คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิกตัวเลือก Excelหรือแท็บไฟล์(เวอร์ชันอื่น) แล้วคลิกตัวเลือกคลิกประเภทขั้นสูงจากนั้นภายใต้ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้ เลือกเวิร์กชีตที่มีเค้าร่างที่คุณต้องการซ่อนและยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์เค้าร่างถ้ามีการใช้เค้าร่าง

เอาเค้าร่างออก

 1. คลิกเวิร์กชีต

 2. หนึ่งแท็บข้อมูลในกลุ่มเค้าร่างให้คลิกยกเลิกการจัดกลุ่มแล้วคลิกล้างเค้าร่าง

  คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม แล้วคลิก ล้างเค้าร่าง

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเอาเค้าร่างออกในขณะที่ข้อมูลรายละเอียดถูกซ่อนไว้ แถวรายละเอียดหรือคอลัมน์รายละเอียดอาจยังคงซ่อนอยู่ เมื่อต้องการแสดงข้อมูลนั้น ให้ลากผ่านหมายเลขแถวหรือตัวอักษรของคอลัมน์ที่มองเห็นได้ที่อยู่ติดกับแถวและคอลัมน์ที่ถูกซ่อนไว้ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ ชี้ไปที่ ซ่อนและยกเลิกการซ่อน แล้วคลิก ยกเลิกการซ่อนแถว หรือ ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์

สมมติว่าคุณต้องการสร้างรายงานสรุปข้อมูลของคุณที่แสดงผลรวมของแผนภูมิที่รวมอยู่ในแผนภูมิของผลรวมเหล่านั้นเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

 1. การสร้างรายงานสรุป

  1. จัดเค้าร่างข้อมูลของคุณ

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน สร้างเค้าร่างของแถว หรือ สร้างเค้าร่างของคอลัมน์

  2. ซ่อนรายละเอียดด้วยการคลิกสัญลักษณ์เค้าร่าง หนึ่ง สอง สาม บวก และ ลบ เพื่อแสดงเฉพาะผลรวมดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ของเค้าร่างแถวดังนี้

   รายการที่จัดเค้าร่างที่แสดงเฉพาะแถวผลรวม

  3. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน แสดงหรือซ่อนข้อมูลที่จัดเค้าร่าง

 2. แผนภูมิรายงานสรุป

  1. เลือกข้อมูลสรุปที่คุณต้องการสร้างแผนภูมิ

   ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการให้แผนภูมิผลรวม Buchanan และ Davolio เท่านั้นแต่ไม่รวมผลรวมทั้งหมดให้เลือกเซลล์ A1 ถึง C11 ดังที่แสดงในตัวอย่างด้านบน

  2. สร้างแผนภูมิ ตัวอย่างเช่นบนแท็บแทรกในกลุ่มแผนภูมิให้คลิกแผนภูมิที่แนะนำหรือเลือกชนิดแผนภูมิอื่น

   ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างแผนภูมิโดยใช้ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ แผนภูมิจะมีลักษณะเหมือนตัวอย่างต่อไปนี้

   แผนภูมิที่สร้างจากข้อมูลผลรวมย่อย

   ถ้าคุณแสดงหรือซ่อนรายละเอียดในรายการของข้อมูลที่จัดเค้าร่าง แผนภูมินั้นจะถูกอัปเดตให้แสดงหรือซ่อนข้อมูลนั้นด้วย

คุณสามารถจัดกลุ่ม (หรือเค้าร่าง) แถวและคอลัมน์ใน Excel สำหรับเว็บ

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มแถวหรือคอลัมน์สรุปลงในข้อมูลของคุณได้ (โดยใช้ฟังก์ชันเช่น SUM หรือผลรวมย่อย) คุณจะไม่สามารถนำสไตล์ไปใช้หรือตั้งค่าตำแหน่งสำหรับแถวและคอลัมน์สรุปใน Excel สำหรับเว็บ ได้

สร้างเค้าร่างของแถว

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละคอลัมน์ของข้อมูลที่คุณต้องการจัดเค้าร่างมีป้ายชื่อในแถวแรกมีข้อเท็จจริงที่คล้ายกันในแต่ละคอลัมน์และช่วงนั้นไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่างเปล่า

 2. เลือกข้อมูล (รวมถึงแถวสรุป)

 3. บนแท็บข้อมูลในกลุ่มเค้าร่างให้คลิกจัดกลุ่ม>แถวของกลุ่ม

 4. อีกทางหนึ่งคือถ้าคุณต้องการจัดเค้าร่างในกลุ่มที่ซ้อนกันให้เลือกแถวภายในช่วงข้อมูลที่จัดเค้าร่าง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่3

  ทำการเลือกและจัดกลุ่มแถวภายในต่อไป จนกระทั่งคุณได้สร้างระดับทั้งหมดที่คุณต้องการในเค้าร่างนั้น

สร้างเค้าร่างของคอลัมน์

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละคอลัมน์ของข้อมูลที่คุณต้องการจัดเค้าร่างมีป้ายชื่อในแถวแรกมีข้อเท็จจริงที่คล้ายกันในแต่ละคอลัมน์และช่วงนั้นไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่างเปล่า

 2. เลือกข้อมูล (รวมถึงคอลัมน์สรุป)

 3. บนแท็บข้อมูลในกลุ่มเค้าร่างให้คลิกจัดกลุ่ม>คอลัมน์กลุ่ม

 4. อีกทางหนึ่งคือถ้าคุณต้องการจัดเค้าร่างในกลุ่มที่ซ้อนกันให้เลือกคอลัมน์ภายในช่วงข้อมูลที่จัดเค้าร่าง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่3

  ทำการเลือกและจัดกลุ่มคอลัมน์ภายในต่อไป จนกระทั่งคุณได้สร้างระดับทั้งหมดที่คุณต้องการในเค้าร่างนั้น

ยกเลิกการจัดกลุ่มแถวหรือคอลัมน์

 • เมื่อต้องการยกเลิกการจัดกลุ่มให้เลือกแถวหรือคอลัมน์จากนั้นบนแท็บข้อมูลในกลุ่มเค้าร่างให้คลิกยกเลิกการจัดกลุ่มแล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มข้อมูลใน PivotTable

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×