การจัดการไฟล์ใน SharePoint Workspace 2010

โดยทั่วไป คุณสามารถจัดการแฟ้มในเครื่องมือแฟ้มได้ด้วยวิธีเดียวกันกับที่คุณใช้ใน Windows Explorer โปรดสังเกตว่างานการจัดการแฟ้มบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนชื่อ หรือการลบแฟ้มอาจถูกควบคุมโดยสิทธิ์การใช้เครื่องมือที่กำหนดโดยบทบาทของคุณ คุณสามารถทำงานของผู้ดูแลระบบต่อไปนี้กับแฟ้มในเครื่องมือแฟ้มได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

การคัดลอกหรือการย้ายแฟ้ม

การลบแฟ้ม

การเปลี่ยนชื่อแฟ้ม

การเรียงลำดับแฟ้ม

การดูคุณสมบัติแฟ้ม

การสร้างโฟลเดอร์แฟ้มใหม่

การคัดลอกหรือการย้ายแฟ้ม

เมื่อต้องการคัดลอกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์อื่น (ทั้งภายในเครื่องมือแฟ้มหรือไปยังโฟลเดอร์ใน Windows Explorer) ให้ใช้คำสั่งคัดลอกและวางบนเมนูคลิกขวา หรือกด CTRL แล้วลากแฟ้ม เมื่อต้องการย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์อื่น ให้ใช้การลากแล้วปล่อย

ตารางต่อไปนี้อธิบายลักษณะการลากแล้วปล่อย

ให้

ทำดังต่อไปนี้

คัดลอกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ย่อยในเครื่องมือแฟ้มเดียวกัน

กด CTRL แล้วลากแฟ้มจากโฟลเดอร์หลักไปยังโฟลเดอร์ย่อย คุณยังสามารถใช้การ CTRL แล้วลากแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ใดๆ ที่ลำดับต่ำกว่าในลำดับชั้นโฟลเดอร์ได้เช่นเดียวกัน

คัดลอกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ที่ระดับสูงกว่าในลำดับชั้นโฟลเดอร์ในเครื่องมือแฟ้มเดียวกัน

การลากแล้วปล่อยไม่สนับสนุนการดำเนินการนี้ ให้ใช้ คัดลอก และ วาง บนเมนูคลิกขวา

คัดลอกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ในเครื่องมือแฟ้มอื่นหรือไปยังโฟลเดอร์ Windows ที่อยู่นอก SharePoint Workspace

ลากแล้วปล่อยแฟ้ม

ย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ย่อยในเครื่องมือแฟ้มเดียวกัน

ลากแฟ้มจากโฟลเดอร์หลักไปยังโฟลเดอร์ย่อย คุณยังสามารถลากแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ใดๆ ก็ตามที่อยู่ต่ำกว่าในลำดับชั้นโฟลเดอร์

ย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ที่ระดับสูงกว่าในลำดับชั้นโฟลเดอร์ในเครื่องมือแฟ้มเดียวกัน

การลากแล้วปล่อยไม่สนับสนุนการดำเนินการนี้ ให้ใช้ ตัด และ วาง บนเมนูคลิกขวา

ย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ในเครื่องมือแฟ้มอื่นหรือไปยังโฟลเดอร์ Windows ที่อยู่นอก SharePoint Workspace

กด SHIFT แล้วลากแฟ้ม

เคล็ดลับ: ถ้าคุณลากแฟ้มไปยัง Microsoft Outlook ข้อความ Outlook ใหม่พร้อมแฟ้มที่จะแสดงรายการเป็นแฟ้มที่แนบมาจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

การลบแฟ้ม

เมื่อต้องการลบแฟ้ม ให้คลิกขวาแล้วคลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนชื่อแฟ้ม

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม ให้คลิกขวาที่แฟ้มแล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

ด้านบนของหน้า

การเรียงลำดับแฟ้ม

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียงลำดับแฟ้มในรายการแฟ้ม ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บหน้าแรก ให้คลิก จัดเรียง

  2. คลิกตัวเลือกการเรียงลำดับในรายการ

ด้านบนของหน้า

การดูคุณสมบัติแฟ้ม

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติแฟ้ม (เช่น ขนาดแฟ้มหรือวันที่สร้าง) ให้คลิกขวาที่แฟ้มแล้วคลิก คุณสมบัติ

ด้านบนของหน้า

การสร้างโฟลเดอร์แฟ้มใหม่

คุณสามารถสร้างและจัดเรียงโฟลเดอร์แฟ้มในโครงสร้างแบบทรี เช่นเดียวกับที่คุณใช้ใน Windows Explorer โดยค่าเริ่มต้นแล้ว เครื่องมือแฟ้มจะมีหนึ่งโฟลเดอร์ที่มีชื่ออย่างถาวรว่า "Files" ซึ่งจะเป็นโฟลเดอร์ระดับสูงสุดเสมอในรายการ (เทียบได้กับชื่อดิสก์ไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น (C:\) ) โฟลเดอร์ใดๆ ที่คุณเพิ่มเข้ามาจะแสดงในลำดับชั้นที่ต่ำกว่า "Files"

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

โฟลเดอร์ใหม่จะถูกวางใต้โฟลเดอร์ที่เลือกตามลำดับชั้นเสมอ

  1. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการวางโฟลเดอร์ใหม่

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สร้าง แล้วคลิก โฟลเดอร์

  3. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่และกด ENTER

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในเครื่องมือแฟ้มได้เช่นเดียวกับใน Windows Explorer

  1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

  2. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับโฟลเดอร์ใหม่และกด ENTER

การดูคุณสมบัติโฟลเดอร์

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติของโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วคลิก คุณสมบัติ กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติโฟลเดอร์ มีสี่แท็บ คือ ทั่วไป, การแจ้งเตือน, สิทธิ์ และ ดาวน์โหลด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×