การจัดการแอปพลิเคชัน Business Connectivity Service

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน SharePoint Online คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล เช่นฐานข้อมูล SQL Azure หรือ Windows Communication Foundation (WCF) web services ที่อยู่นอกไซต์ SharePoint Business Connectivity Services (BCS) เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อเหล่านี้ คุณสามารถจัดการ หรือแก้ไขข้อมูล BCS บนไซต์ศูนย์การจัดการ SharePoint คุณสามารถเข้าสู่ระบบไปยังไซต์ศูนย์การจัดการ SharePoint โดยตรง หรือเข้าสู่ระบบในศูนย์การจัดการ Office 365 แล้ว ย้ายไปยังศูนย์การจัดการ SharePoint

SharePoint Online ใช้ BCS ร่วมกับ Secure Store Services เพื่อเข้าถึง และเรียกใช้ข้อมูลเช่นรูปแบบ BDC จากระบบข้อมูลภายนอก เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BCS ดูคู่มือการวางแผน SharePoint Online สำหรับ Office 365

ในบทความนี้

จัดการสิทธิ์ BCS

สิทธิ์สำหรับวัตถุ

สิทธิ์สำหรับที่เก็บ Metadata

นำเข้า หรือส่งออกรูปแบบ Business Data Connectivity (BDC)

นำเข้ารูปแบบ BDC

ส่งออกรูปแบบ BDC

เพิ่มการกระทำเข้ากับชนิดเนื้อหาภายนอก

ดูข้อมูลภายนอกและการตั้งค่าข้อมูลภายนอก

มุมมองชนิดเนื้อหาภายนอก

มุมมองระบบภายนอก

ตั้งค่าคุณสมบัติของมุมมอง

กำหนดการตั้งค่าคุณสมบัติ

มุมมองรูปแบบ BDC

การจัดการสิทธิ์ BCS

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า BCS ดูศูนย์นักพัฒนา MSDN SharePoint Online

หลังจากตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ สิทธิ์ของผู้ใช้จะควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่การเชื่อมต่อนั้นสร้างขึ้น BCS มีสิทธิ์อยู่สองประเภทด้วยกัน คือ

 • สิทธิ์สำหรับวัตถุ

 • สิทธิ์สำหรับที่เก็บ Metadata

สกรีนช็อตของ Ribbon แก้ไข ในการตั้งค่า Business Connectivity ซึ่งจะแสดงปุ่มนำเข้ารูปแบบ BDC และการกำหนดสิทธิ์

สิทธิ์สำหรับวัตถุ

สิทธิ์สำหรับวัตถุจะนำไปใช้กับระบบภายนอก รูปแบบ BDC หรือชนิดเนื้อหาภายนอก (ECT) ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ECT แต่ละรายการเป็นวัตถุที่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี ECT ชื่อ WCFBookSales สิทธิ์สำหรับวัตถุจะนำไปใช้เฉพาะกับวัตถุชื่อ WCFBookSales และจะไม่นำไปใช้กับ ECT อื่นใดๆ ที่อาจมีการกำหนดไว้

เมื่อต้องการกำหนดสิทธิ์ในการใช้วัตถุให้กับวัตถุใดวัตถุหนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย ID ผู้ใช้ SharePoint Online ของคุณ

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือก BCS

 4. ในส่วน แค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจ ให้เลือก จัดการรูปแบบ BDC และชนิดเนื้อหาภายนอก

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อของ ECT หรือระบบภายนอกที่คุณต้องการจัดการ

 6. บน ribbon เลือกการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับวัตถุ
  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ กำหนดสิทธิ์ในการใช้วัตถุ สำหรับ Business Connectivity Services ใน SharePoint Online

 7. ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ในกล่องข้อความ นั้นแล้ว เลือกเพิ่ม คุณยังสามารถเลือกเรียกดู เพื่อค้นหาชื่อที่คุณต้องการ

 8. เลือกชื่อของบัญชีผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้องการตั้งค่าการเข้าถึง ECT หรือระบบภายนอก คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์สำหรับบัญชีผู้ใช้ได้ทีละหนึ่งบัญชีเท่านั้น ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีหรือกลุ่มหลายๆ กลุ่ม คุณต้องตั้งค่าระดับการเข้าถึงสำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีโดยแยกต่างหากด้วยการเลือกทีละรายการ
  ตารางต่อไปนี้อธิบายสิทธิ์และระดับการเข้าถึงที่เกี่ยวข้อง

สิทธิ์

หมายเหตุ

แก้ไข

อนุญาตให้ผู้ใช้หรือกลุ่มสร้างระบบภายนอกและรูปแบบ BDC นำเข้ารูปแบบ BDC และส่งออกรูปแบบ BDC ควรกำหนดการตั้งค่านี้ให้แก่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับสูงเท่านั้น

ดำเนินการ

อนุญาตให้ผู้ใช้หรือกลุ่มเรียกใช้การดำเนินการ (สร้าง อ่าน อัปเดต หรือสอบถาม) กับ ECT ต่างๆ

สามารถเลือกได้ในไคลเอ็นต์

อนุญาตให้ผู้ใช้หรือกลุ่มสร้างรายการภายนอกสำหรับ ECT ใดๆ และเพื่อดู ECT ในตัวเลือกรายการภายนอก

กำหนดสิทธิ์

อนุญาตให้ผู้ใช้ กลุ่ม หรือการเรียกร้องสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับที่เก็บ Metadata ได้

อย่างน้อยต้องมีผู้ใช้หนึ่งรายหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่มีสิทธิ์นี้ในทุกๆ การเชื่อมต่อ BCS เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการสิทธิ์ได้ เมื่อมีสิทธิ์นี้ ผู้ใช้จะสามารถกำหนดสิทธิ์ แก้ไข ให้แก่ที่เก็บ Metadata ได้ ควรกำหนดการตั้งค่านี้ให้แก่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับสูงเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

สิทธิ์สำหรับที่เก็บ Metadata

สิทธิ์สำหรับที่เก็บ Metadata จะนำไปใช้โดยทั่วไปในที่เก็บ BCS ทั้งหมด กล่าวคือ จะนำไปใช้กับทุกๆ รูปแบบ BDC, ระบบภายนอก, ECT, และอินสแตนซ์เมธอดที่ถูกกำหนดไว้สำหรับระบบข้อมูลภายนอกนั้น คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับที่เก็บ Metadata เพื่อกำหนดว่าใครจะสามารถแก้ไขรายการและกำหนดสิทธิ์สำหรับที่เก็บได้

สิทธิ์สำหรับที่เก็บ Metadata จะนำไปใช้กับวัตถุมากมาย เช่น รูปแบบ BDC, ECT และระบบภายนอก เนื่องจากสิทธิ์สำหรับที่เก็บ Metadata สามารถแทนที่สิทธิ์สำหรับวัตถุได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวัง เมื่อนำไปใช้โดยมีการวางแผนล่วงหน้า สิทธิ์สำหรับที่เก็บ Metadata จะสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์

กราฟิกของกล่องโต้ตอบ กำหนดสิทธิ์สำหรับที่เก็บ Metadata ใน BCS ของ SPO

เมื่อต้องการกำหนดสิทธิ์สำหรับที่เก็บ Metadata ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย ID ผู้ใช้ SharePoint Online ของคุณ

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือก BCS

 4. ในส่วน แค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจ ให้เลือก จัดการรูปแบบ BDC และชนิดเนื้อหาภายนอก

 5. บน ribbon เลือกการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับที่เก็บ Metadata

 6. ใส่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้หรือกลุ่มลงในกล่องข้อความ นั้นแล้ว เลือกเพิ่ม คุณยังสามารถเลือกเรียกดู สำหรับบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการค้นหา

 7. บัญชีผู้ใช้หรือกลุ่มจะปรากฏในกล่องข้อความที่สอง ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีหรือกลุ่มหลายกลุ่ม คุณต้องเลือกทีละหนึ่งรายการเท่านั้นในการกำหนดระดับของการเข้าถึง

  สิทธิ์

  หมายเหตุ

  แก้ไข

  อนุญาตให้ผู้ใช้หรือกลุ่มสร้างระบบภายนอกและรูปแบบ BDC นำเข้ารูปแบบ BDC และส่งออกรูปแบบ BDC ควรกำหนดการตั้งค่านี้ให้แก่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับสูงเท่านั้น

  ดำเนินการ

  อนุญาตให้ผู้ใช้หรือกลุ่มเรียกใช้การดำเนินการ (สร้าง อ่าน อัปเดต หรือสอบถาม) กับ ECT ต่างๆ

  สามารถเลือกได้ในไคลเอ็นต์

  อนุญาตให้ผู้ใช้หรือกลุ่มสร้างรายการภายนอกสำหรับ ECT ใดๆ และดู ECT ในตัวเลือกรายการภายนอก

  กำหนดสิทธิ์

  อนุญาตให้ผู้ใช้ กลุ่ม หรือการเรียกร้องสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับที่เก็บ Metadata ได้

  อย่างน้อยต้องมีผู้ใช้หนึ่งรายหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่มีสิทธิ์นี้ในทุกๆ การเชื่อมต่อ BCS เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการสิทธิ์ได้

  เมื่อมีสิทธิ์นี้ ผู้ใช้จะสามารถกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขให้แก่ที่เก็บ Metadata ได้ ควรกำหนดการตั้งค่านี้ให้แก่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับสูงเท่านั้น

 8. เมื่อต้องการเผยแพร่สิทธิ์ไปยังรายการทั้งหมดในเก็บ Metadata เลือกเผยแพร่สิทธิ์การใช้รูปแบบ BDC ระบบภายนอก และชนิดเนื้อหาภายนอกในเก็บ Metadata ของ BDC ทั้งหมด ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะแทนสิทธิ์ที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมถึงวัตถุสิทธิ์) ที่คุณอาจตั้งทุกที่อื่นในแอปพลิเคชัน BCS ที่เลือก

ด้านบนของหน้า

การนำเข้าหรือส่งออกรูปแบบ Business Data Connectivity (BDC)

มุมมองรูปแบบ BDC อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถนำเข้าและส่งออกเฟรมเวิร์กพื้นฐานสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าคุณจำเป็นต้องสร้างการเชื่อมต่ออีกครั้งในระบบใหม่ โดยสามารถนำเข้าไฟล์รูปแบบ BDC เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ ECT กับระบบภายนอกได้

คุณสามารถนำเข้าหรือส่งออกไฟล์รูปแบบได้สองชนิด คือ

รูปแบบ    เป็นการส่งออก metadata แบบ XML สำหรับระบบที่เลือก

ทรัพยากร    เป็นการส่งออกชื่อที่แปลแล้ว คุณสมบัติ และสิทธิ์สำหรับระบบที่คุณเลือก

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างรูปแบบ BDC โดยใช้โค้ด XML ได้ ถ้าคุณดำเนินการดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องทราบว่าคุณไม่สามารถใช้โหมดการรับรองความถูกต้อง RevertToSelf และ PassThrough กับ SharePoint Online ได้ แม้ว่าคุณจะสามารถนำเข้ารูปแบบ BDC ที่เขียนใน XML ได้ แต่การเชื่อมต่อนั้นจะใช้การไม่ได้

ด้านบนของหน้า

การนำเข้ารูปแบบ BDC

เมื่อคุณนำเข้ารูปแบบ BDC คุณยังนำเข้าสิทธิ์ที่ระบุของรูปแบบนั้นด้วย ก่อนที่คุณจะนำเข้ารูปแบบ BDC เป็นการดีที่คุณจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับว่าสิทธิ์ที่คุณนำเข้าจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิทธิ์ที่มีอยู่อย่างไร

สิทธิ์ที่นำเข้าของรูปแบบ BDC จะถูกเพิ่มลงในที่เก็บของสิทธิ์ที่มีอยู่ในบริการ BDC ถ้ารายการใดรายการหนึ่งสำหรับวัตถุมีอยู่แล้วในรายการการควบคุมการเข้าถึง ค่าที่มีอยู่นั้นจะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลสิทธิ์จากไฟล์ที่นำเข้า

เมื่อต้องการนำเข้ารูปแบบ BDC ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย ID ผู้ใช้ SharePoint Online ของคุณ

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือก BCS

 4. ในส่วน Business Connectivity Services ให้เลือก จัดการรูปแบบ BDC และชนิดเนื้อหาภายนอก

 5. บน ribbon เลือกนำเข้า

 6. ในส่วนรูปแบบ BDC ใส่ชื่อของไฟล์รูปแบบ BDC รูปแบบชื่อต้องไม่มีอักขระพิเศษใด ๆ เช่น~ "#% & *: < > ได้อย่างไร \ { | } หรืออักขระ0x7f คุณยังสามารถเลือกเรียกดู เพื่อระบุไฟล์*.bdcm สำหรับรูปแบบ BDC

  สกรีนช็อตของมุมมองรูปแบบ BCS

 7. ในส่วน ชนิดไฟล์ ให้เลือก รูปแบบ หรือ ทรัพยากร เป็นชนิดของไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า

 8. ในส่วน การตั้งค่าขั้นสูง ให้เลือกทรัพยากรต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อนำเข้า คือ

 9. ชื่อที่แปลแล้ว เพื่อนำเข้าชื่อที่แปลแล้วสำหรับ ECT ในระบบภาษานั้นๆ การเชื่อมต่อข้อมูลธุรกิจจะผสานชื่อที่แปลแล้วที่นำเข้าเข้ากับชื่อที่แปลแล้วที่มีอยู่

 10. คุณสมบัติ เพื่อนำเข้าคุณสมบัติสำหรับ ECT การเชื่อมต่อข้อมูลธุรกิจจะผสานคุณสมบัติที่นำเข้าเข้ากับคำอธิบายคุณสมบัติที่มีอยู่แล้ว

 11. สิทธิ์ เพื่อนำเข้าสิทธิ์สำหรับ ECT และวัตถุอื่นๆ ที่ปลอดภัยในรูปแบบนั้น

 12. (ไม่จำเป็น) เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าทรัพยากรในไฟล์หนึ่งๆ เพื่อใช้งานในภายหลัง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ทรัพยากรในกล่องข้อความ ใช้การตั้งค่าสภาพแวดล้อมแบบกำหนดเอง

 13. เลือก นำเข้า

ด้านบนของหน้า

การส่งออกรูปแบบ BDC

คุณสามารถส่งออกรูปแบบ BDC แล้วอ่านเนื้อหาของรูปแบบนั้นเพื่อกำหนดความแตกต่างระหว่างการเชื่อมต่อได้ ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณกำลังแก้ไขปัญหา คุณยังสามารถนำเข้าไฟล์รูปแบบ BDC ที่ถูกส่งออกเข้าไปในสภาวะแวดล้อมอื่นเพื่อทำการทดสอบหรือนำไปใช้ใหม่ได้อีกด้วย

เมื่อต้องการส่งออกรูปแบบ BDC หรือไฟล์ทรัพยากร ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย ID ผู้ใช้ SharePoint Online ของคุณ

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือก BCS

 4. เลือก จัดการรูปแบบ BDC และชนิดเนื้อหาภายนอก

 5. เลือกรายการแบบหล่นลง และเลือกรูปแบบ BDC ในกลุ่มมุมมอง

 6. เลือกชื่อของรูปแบบ BDC ที่คุณต้อง การส่งออกแล้ว เลือกส่งออก ใน ribbon

 7. บนหน้า รูปแบบ Business Data Connectivity ให้เลือกรูปแบบหรือไฟล์ทรัพยากรที่ต้องการส่งออก

 8. บนหน้าส่งออก ในส่วนชนิดไฟล์ เลือกรูปแบบ หรือทรัพยากร เพื่อระบุชนิดของไฟล์ที่คุณต้องการส่งออก

 9. ในส่วน การตั้งค่าขั้นสูง เลือกหนึ่งตัวเลือกหรือมากกว่าจากตัวเลือกดังต่อไปนี้ เพื่อปรับปรุงการส่งออกข้อมูล

  • เลือกชื่อที่แปลแล้ว เพื่อส่งออกชื่อที่แปลแล้วสำหรับ Ect ในภาษาหนึ่ง ๆ

  • เลือกคุณสมบัติ เพื่อส่งออกคุณสมบัติสำหรับ Ect

  • เลือกสิทธิ์ เพื่อส่งออกสิทธิ์สำหรับ Ect

  • เลือกพร็อกซี เพื่อส่งออกพร็อกซีใช้งานเฉพาะที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับระบบภายนอก

 10. ถ้าคุณบันทึกไฟล์ของการตั้งค่าทรัพยากรเพื่อการใช้งานในภายหลัง ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์ที่จะส่งออกในเขตข้อมูล ใช้การตั้งค่าสภาพแวดล้อมแบบกำหนดเอง

 11. เลือกส่งออก ไปยังเริ่มกล่องโต้ตอบที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกไฟล์*.bdcm ไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ คุณสามารถเปิดไฟล์*.bdcm ในตัวแก้ไขข้อความ

  ด้านบนของหน้า

การเพิ่มการกระทำในชนิดเนื้อหาภายนอก

ในการเพิ่มการกระทำใน ECT ผู้ดูแลระบบจะเชื่อมโยง Uniform Resource Locator (URL) กับ ECT ซึ่งจะเป็นการเริ่มโปรแกรมที่ระบุหรือเปิดเว็บเพจที่ระบุโดยอัตโนมัติ

การกระทำสามารถระบุพารามิเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับเขตข้อมูลใน ECT อย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการกระทำสำหรับ ECT ที่ระบุ URL ของหน้า การค้นหา ได้ พารามิเตอร์สำหรับการกระทำนี้อาจเป็น ID ของรายการในแหล่งข้อมูลภายนอก ซึ่งจะอนุญาตให้คุณสามารถระบุการกระทำแบบกำหนดเองสำหรับ ECT ที่จะทำการค้นหาสำหรับรายการนี้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:  เมื่อคุณเพิ่มการกระทำใหม่ใน ECT การกระทำนั้นจะไม่ถูกเพิ่มลงในรายการภายนอกที่มีอยู่แล้วสำหรับ ECT นั้น การกระทำจะพร้อมใช้งานเฉพาะในรายการภายนอกใหม่สำหรับ ECT เท่านั้น

เมื่อต้องการเพิ่มการกระทำใน ECT ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย ID ผู้ใช้ SharePoint Online ของคุณ

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือก BCS

 4. เลือก จัดการรูปแบบ BDC และชนิดเนื้อหาภายนอก

 5. ชี้ไปชื่อของ ECT ที่คุณต้องการเพิ่มแอคชัน จากนั้น เลือกลูกศรที่ปรากฏขึ้น จากเมนู เลือกเพิ่มแอคชัน เพื่อเปิดหน้าเพิ่มแอคชัน

 6. ในเขตข้อมูลName ตั้งการกระทำด้วยชื่อที่สื่อความหมาย

 7. ในเขตข้อมูล URL ให้ป้อน URL ที่คุณต้องการให้การกระทำนั้นเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: ภายใต้ตัวควบคุม คุณสามารถค้นหา URL ตัวอย่าง ตัวอย่างแสดงวิธีการเพิ่ม (อย่าง น้อยหนึ่ง) พารามิเตอร์ตัวยึดตำแหน่งเช่น { 0 } หรือ {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0= { 0 } & p1 = {1} )

 8. ถ้าคุณต้องการให้ Web Part บนไซต์สามารถใช้การกระทำใหม่นี้ได้ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

คำสั่ง

การกระทำ

ใช่

เริ่มการกระทำในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ (โดยรักษาบริบทของหน้าไว้)

ไม่ใช่

เริ่มการกระทำในหน้าต่างเบราว์เซอร์เดิม

 1. ในเขตข้อมูล พารามิเตอร์ของ URL ให้ระบุพารามิเตอร์ใดๆ ที่ URL ต้องการ โปรดสังเกตว่าพารามิเตอร์เหล่านี้จะถูกกำหนดลำดับเลขในส่วนติดต่อเอาไว้ โดยเริ่มต้นที่เลข 0

 2. ตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้ ไอคอน หรือไม่ เขตข้อมูลนี้ยังอนุญาตให้คุณใช้ไอคอนมาตรฐานได้อีกด้วย

 3. ถ้าคุณต้องการให้การกระทำนั้นเป็นการกระทำเริ่มต้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การกระทำเริ่มต้น

  สิ่งสำคัญ:  พารามิเตอร์อาจประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อและหมายเลขประกันสังคม เมื่อคุณออกแบบการกระทำหนึ่งๆ ให้ระมัดระวังอย่าใช้เขตข้อมูลที่แสดงข้อมูลที่ใช้ระบุถึงตัวตนของบุคคลได้

ด้านบนของหน้า

การดูข้อมูลภายนอกและการตั้งค่าข้อมูลภายนอก

คุณสามารถใช้ส่วน มุมมอง ของ Ribbon เพื่อเลือกมุมมองต่างๆ ของการเชื่อมต่อ BCS ได้ มุมมองทั้งสามจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ BCS ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป และทำให้คุณสามารถเข้าถึงการกระทำต่างๆ ได้ คุณจำเป็นที่จะต้องทำความคุ้นเคยกับมุมมองเหล่านี้ เนื่องจากงานบางอย่างจะพร้อมใช้งานเฉพาะในบางมุมมองเท่านั้น

ตัวเลือกมุมมองทั้งสามตัวนี้คือรูปแบบ BDC, ระบบภายนอก และชนิดเนื้อหาภายนอก ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

สกรีนช็อตของการเลือกมุมมองสำหรับมุมมองแค็ตตาล็อกข้อมูล BCS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้มุมมองเหล่านี้เพื่อช่วยจัดการ BCS ให้ดูในส่วนที่ตามมา

ด้านบนของหน้า

มุมมองชนิดเนื้อหาภายนอก

ตามค่าเริ่มต้น การเชื่อมต่อ BCS จะใช้มุมมอง ชนิดเนื้อหาภายนอก มุมมองนี้จะแสดงข้อมูลแอปพลิเคชันบริการ และแสดงรายการของข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อ ECT

 • ชื่อที่ใช้แสดงของ ETC

 • Namespace ของชนิด ECT

 • เวอร์ชันของ Namespace

 • ชื่อระบบภายนอก

สกรีนช็อตของ Ribbon ในมุมมองชนิดเนื้อหาภายนอกของ BCS มาตรฐาน

สำหรับกระบวนการส่วนใหญ่ใน BCS ใช้มุมมองนี้ก็เพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้ามี ECT หลายๆ รายการ อาจเป็นการยากที่จะใช้มุมมองนี้

ด้านบนของหน้า

มุมมองระบบภายนอก

มุมมอง ระบบภายนอก จะแสดงการเชื่อมต่อ BCS ตามเงื่อนไขของระบบตั้งต้น มุมมองนี้จะมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการทราบข้อมูลการเชื่อมต่อ BCS หลังจากที่คุณสร้าง BCS แล้ว ในมุมมองนี้ คุณจะสามารถเห็นการตั้งค่าคุณสมบัติของระบบภายนอกที่มีชื่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าคุณสมบัติบางอย่างได้อีกด้วย

สกรีนช็อต AQ ของ Ribbon เมื่ออยู่ในมุมมองภายนอกสำหรับ BCS ของ SPO

ดูการตั้งค่าคุณสมบัติ

ชื่อระบบภายนอกปรากฏบนหน้านี้เป็นลิงก์ (navigable URL) ที่สามารถเลือกได้ คุณสามารถเลือก URL เพื่อเปิดหน้าต่างที่แสดงการตั้งค่าคุณสมบัติต้นฉบับสำหรับที่เก็บ นอกจากนี้ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับ SQL Azure คุณสามารถดูชื่อเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลและฐานข้อมูล ในมุมมองนี้

การตั้งค่าคุณสมบัติอาจรวมถึงการผสมผสานของรายการต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของการเชื่อมต่อ BCS

 • ผู้ให้บริการการเข้าถึง (เช่น บริการ WCF)

 • โหมดการรับรองความถูกต้อง (เช่น ข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้)

 • เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

 • ระดับการเลียนแบบ (เช่นไม่มี แบบไม่ระบุชื่อ รหัส เลียนแบบ การมอบสิทธิ์)

 • ชื่อฐานข้อมูลเริ่มต้น

 • ความปลอดภัยแบบรวม (เช่น SSPI)

 • การปรับใช้ Secure Store

 • ID ของ Target Application ของ Secure Store (เป็น ID ที่ใส่ใน Secure Store)

 • ที่อยู่ปลายทางของบริการ (เช่น URL ที่ชี้ไปยัง SomeWCFService.svc)

 • การกำหนดพูลการเชื่อมต่อ (ใช้งานอยู่/ไม่ได้ใช้งาน)

 • ID รองสำหรับ Target Application ของ Secure Store

 • การปรับใช้ Secure Store

กำหนดค่าการตั้งค่าคุณสมบัติ

ถ้าคุณชี้ไปที่ชื่อของระบบภายนอก คุณจะสามารถเปิดเมนูทางลัดที่มีคำสั่ง การตั้งค่า ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการเชื่อมต่อ SharePoint Online ที่ใช้บริการเว็บของ Windows Communication Foundation (WCF) เมื่อเลือกตัวเลือก การตั้งค่า จากเมนู คุณจะสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าใดก็ได้ต่อไปนี้

 • URL การแลกเปลี่ยน Metadata

 • โหมดการค้นพบการแลกเปลี่ยน Metadata

 • โหมดการรับรองความถูกต้อง Web Services Description Language (WDSL)

 • ID ของ Target Application ของ Secure Store สำหรับ WSDL

 • การปรับใช้ Secure Store

ด้านบนของหน้า

มุมมองรูปแบบ BDC

มุมมอง รูปแบบ BDC มีคำสั่งบน Ribbon ที่ช่วยให้คุณสามารถนำเข้าและส่งออกรูปแบบ BDC ได้ นอกจากนี้ มุมมองรูปแบบ BDC ยังจะช่วยให้การเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆ ในคอลเลกชัน ECT ขนาดใหญ่มากๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วย เนื่องจากรูปแบบ BDC จะแสดงไฮเปอร์ลิงก์สำหรับการเชื่อมต่อที่ไม่ซ้ำกันแต่ละรายการแทนที่จะแสดง ECT ทั้งหมดสำหรับแต่ละการเชื่อมต่อ ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างรายการที่จัดการได้มากขึ้น

กราฟิกของ Ribbon มุมมองรูปแบบ BDC ใน BCS ของ SPO

ถ้าคุณต้องการดู Ect ทั้งหมดสำหรับรูปแบบ BDC คุณเพิ่งเลือกชื่อของแบบจำลอง แล้ว ถ้าคุณเลือกชื่อของ ECT คุณเปิดตารางที่แสดงเขตข้อมูลที่กำหนดไว้สำหรับ ECT จะมีลักษณะตารางต่อไปนี้

ชื่อ

ชนิด

แสดงตามค่าเริ่มต้น

ID ใบสั่งซื้อ

System.String

ไม่ใช่

ID พนักงาน

System.String

ไม่ใช่

ค่าขนส่งสินค้า

System.Nullable '1[[System.Decimal, ....

ไม่ใช่

การแสดงนี้จะสะท้อนโครงร่างของแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อผ่าน ECT ได้อย่างใกล้เคียงและให้ความเข้าใจโครงสร้างของข้อมูลพื้นฐานได้ดีกว่า

นอกจากนี้ หน้าดังกล่าวยังจะแสดงความสัมพันธ์ การกระทำ หรือตัวกรองใดๆ สำหรับ ECT นี้ที่ด้านล่างของหน้าด้วย

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×