การจัดการสิทธิ์ในข้อมูลใน Office 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการจำกัดสิทธิ์เป็นเนื้อหาในเอกสาร เวิร์กบุ๊ก และงานนำเสนอ โดยใช้การจัดการการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM), ซึ่งจะพร้อมใช้งานใน Microsoft Office 2010 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถจำกัดสิทธิ์ในเนื้อหาข้อความอีเมล ดูบทนำสู่ IRM สำหรับข้อความอีเมลที่ใช้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโดยใช้รหัสผ่านใหม่ใน Word หรือ Excel ไฟล์ ดูจำกัดหรืออนุญาตการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบและการป้องกันแผ่นงาน

ในบทความนี้

วัตถุประสงค์ของ IRM และข้อจำกัด

จัดการชนิดไฟล์ที่คุณสามารถจัดการสิทธิ์ ด้วย IRM

กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้ IRM

ดาวน์โหลดสิทธิ์

จำกัดสิทธิ์เป็นเนื้อหาในไฟล์

ใช้กับบัญชีผู้ใช้ Windows ที่แตกต่างกันเพื่อจัดการไฟล์สิทธิ์

เรียกดูเนื้อหาที่ มีสิทธิ์แบบจำกัด

วัตถุประสงค์และข้อจำกัดของ IRM

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) จะอนุญาตให้ผู้ใช้แต่ละคนและผู้ดูแลระบบสามารถระบุสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร สมุดงาน และงานนำเสนอต่างๆ ได้ การทำเช่นนี้ช่วยป้องกันไม่ให้มีการพิมพ์ ส่งต่อ หรือคัดลอกข้อมูลที่สำคัญโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หลังจากมีการจำกัดสิทธิ์สำหรับแฟ้มโดยใช้ IRM แล้ว จะมีการบังคับใช้การจำกัดการเข้าถึงและการใช้งาน ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ที่ใดก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากสิทธิ์สำหรับแฟ้มถูกเก็บไว้ในตัวแฟ้มเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอเอง

IRM ช่วยให้แต่ละบุคคลบังคับใช้การกำหนดลักษณะส่วนบุคคลของตนในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่วนตัวได้ และยังช่วยให้องค์กรสามารถบังคับใช้นโยบายบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทได้ด้วย

IRM ช่วยในการทำสิ่งต่อไปนี้

 • ป้องกันไม่ให้ผู้รับที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาที่ถูกจำกัดทำการส่งต่อ คัดลอก ปรับเปลี่ยน พิมพ์ ส่งโทรสาร หรือวางเนื้อหาสำหรับการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • ป้องกันไม่ให้เนื้อหาที่มีการจำกัดถูกคัดลอกโดยใช้คุณลักษณะ Print Screen ใน Microsoft Windows

 • จำกัดเนื้อหาไม่ว่าจะส่งไปที่ใดก็ตาม

 • สนับสนุนวันหมดอายุของแฟ้มเพื่อไม่ให้สามารถดูเนื้อหาในเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอได้อีกต่อไปหลังจากพ้นช่วงเวลาที่ระบุไปแล้ว

 • บังคับใช้นโยบายขององค์กรเพื่อควบคุมการใช้งานและการเผยแพร่เนื้อหาภายในบริษัท

IRM ไม่สามารถป้องกันสิ่งต่อไปนี้

 • ป้องกันเนื้อหาจากการถูกลบ ขโมย หรือจับภาพ และส่งโดยใช้โปรแกรมที่เป็นอันตราย เช่น ม้าโทรจัน โปรแกรมตรวจจับการเคาะแป้นพิมพ์ และสปายแวร์บางชนิด

 • ป้องกันเนื้อหาจากการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากการกระทำของไวรัสคอมพิวเตอร์

 • ป้องกันเนื้อหาที่มีการจำกัดไม่ให้ถูกคัดลอกด้วยลายมือหรือพิมพ์ซ้ำจากข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอของผู้รับ

 • ป้องกันผู้รับจากการถ่ายรูปดิจิทัลของเนื้อหาที่มีการจำกัดซึ่งแสดงบนหน้าจอ

 • ป้องกันเนื้อหาที่มีการจำกัดจากการคัดลอกโดยใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจอของบริษัทอื่น

ด้านบนของหน้า

ชนิดแฟ้มที่คุณสามารถจัดการสิทธิ์ด้วย IRM

คุณใช้ IRM ในOffice 2010 สามารถสิทธิ์จัดการไฟล์ XML ข้อกำหนดกระดาษ (.xps) และชนิดไฟล์ต่อไปนี้:

แฟ้ม Word

ชนิดแฟ้ม

นามสกุล

เอกสาร

.doc

เอกสาร

.docx

เอกสารแบบใช้แมโคร

.docm

แม่แบบ

.dot

แม่แบบ

.dotx

แม่แบบแบบใช้แมโคร

.dotm

แฟ้ม Excel

ชนิดแฟ้ม

นามสกุล

สมุดงาน

.xls

สมุดงาน

.xlsx

สมุดงานแบบใช้แมโคร

.xlsm

แม่แบบ

.xlt

แม่แบบ

.xltx

แม่แบบแบบใช้แมโคร

.xltm

สมุดงานไบนารีที่ไม่ใช่ XML

.xlsb

Add-in แบบใช้แมโคร

.xla

Add-in แบบใช้แมโคร

.xlam

แฟ้ม PowerPoint

ชนิดแฟ้ม

นามสกุล

งานนำเสนอ

.ppt

งานนำเสนอ

.pptx

งานนำเสนอแบบใช้แมโคร

.pptm

แม่แบบ

.pot

แม่แบบ

.potx

แม่แบบแบบใช้แมโคร

.potm

การนำเสนอ

.pps

การนำเสนอ

.ppsx

การแสดงแบบใช้แมโคร

.ppsm

ชุดรูปแบบของ Office

.thmx

หมายเหตุ: 

 • เมื่อแนบแฟ้มชนิดเหล่านี้ไปกับข้อความอีเมลที่มีการจัดการสิทธิ์ใน Microsoft Outlook แฟ้มเหล่านี้จะได้รับการจัดการสิทธิ์โดยอัตโนมัติเช่นกัน

 • เมื่อคุณแนบแฟ้มข้อความ (.msg) ไปกับข้อความอีเมลที่มีการจัดการสิทธิ์ ข้อความที่แนบจะไม่มีการจัดการสิทธิ์ เนื่องจาก IRM จะไม่จำกัดสิทธิ์กับแฟ้มชนิด .msg

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ใช้ IRM

จะใช้ IRM ในOffice 2010 ค่าน้อยที่สุดจำเป็นสำหรับซอฟต์แวร์มีบริการการจัดการสิทธิ์ใน Windows (RMS) ไคลเอ็นต์ Service Pack 1 (SP1) ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ไคลเอ็นต์บริการการจัดการสิทธิ์ใน Windows (RMS) ถูกติดตั้งไว้แล้ว ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP บริการการจัดการสิทธิ์ของ Windows (RMS) ไคลเอ็นต์ Service Pack 1 (SP1) ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างใดอย่างหนึ่งคุณหรือผู้ดูแล RMS ของคุณ RMS ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่านโยบาย IRM บริษัทเฉพาะที่กำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลและระดับการแก้ไขที่ได้รับอนุญาตสำหรับข้อความอีเมล ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบของบริษัทอาจกำหนดเทมเพลตสิทธิ์ที่เรียกว่า "บริษัทเป็นความลับ ซึ่งระบุว่า สามารถเปิดข้อความอีเมลที่นโยบายที่ใช้ โดยผู้ใช้พวกเขาเท่านั้น

การติดตั้ง Windows Rights Management Services (RMS) Client

Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ติดตั้งโปรแกรมจากเครือข่าย คลิก Windows Rights Management Services Client จากรายการโปรแกรม แล้วคลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ โปรแกรมและคุณลักษณะ จากนั้นในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ติดตั้งโปรแกรมจากเครือข่าย คลิก Windows Rights Management Services Client จากรายการโปรแกรม แล้วคลิก เพิ่ม

Windows XP

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก (Add or Remove Programs) แล้วคลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในบานหน้าต่างซ้ายมือ ให้คลิก เพิ่มโปรแกรมใหม่ (Add New Programs) ให้คลิก Windows Rights Management Services Client จากรายการโปรแกรม แล้วคลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ: ในมุมมองแบบคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก จากนั้นในบานหน้าต่างซ้ายมือ ให้คลิก เพิ่มโปรแกรมใหม่ คลิก Windows Rights Management Services Client จากรายการโปรแกรม แล้วคลิก เพิ่ม

หรืออีกวิธีหนึ่ง เมื่อคุณพยายามเปิดไฟล์ที่ได้รับการจัดการสิทธิ์ โดยใช้ IRM ก่อนOffice 2010 พร้อมท์ให้คุณดาวน์โหลดไคลเอ็นต์ Windows สิทธิ์จัดการบริการถ้าคุณกำลังเรียกใช้คอมพิวเตอร์ โดยไม่มีซอฟต์แวร์นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Windows สิทธิ์จัดการไคลเอ็นต์ เห็นเว็บไซต์Windows สิทธิ์จัดการบริการลูกค้า

ด้านบนของหน้า

การดาวน์โหลดสิทธิ์

ในครั้งแรกที่คุณพยายามเปิดเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอที่ มีสิทธิ์แบบจำกัด คุณต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน การตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณ และ การดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้งานใช้ สิทธิ์การใช้งานใช้ระบุระดับการเข้าถึงที่คุณมีไปยังไฟล์ กระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้สำหรับแต่ละไฟล์ที่มีสิทธิ์แบบจำกัด กล่าว เนื้อหาที่ มีสิทธิ์แบบจำกัดไม่สามารถเปิด โดยไม่มีสิทธิ์การใช้งานใช้ สิทธิ์ในการดาวน์โหลดจำเป็นต้องใช้ Microsoft Office ส่งข้อมูลประจำตัว (ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลของคุณ) และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในสิทธิ์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณ ไม่มีส่งข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอไปยังเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ่านในส่วนคำสั่งเน้นสำหรับ Microsoft Office 2010

ด้านบนของหน้า

การจำกัดสิทธิ์เนื้อหาในแฟ้ม

ผู้เขียนสามารถจำกัดสิทธิ์สำหรับเอกสาร เวิร์กบุ๊ก และงานนำเสนอบนต่อผู้ใช้ ต่อไฟล์ หรือสำหรับแต่ละกลุ่ม basis (สิทธิ์ที่ยึดตามกลุ่มจำเป็นต้องใช้บริการไดเรกทอรี Active Directory สำหรับการขยายกลุ่ม) ได้ ผู้เขียนใช้กล่องโต้ตอบสิทธิ์ แก่ผู้ใช้เข้าถึงแบบอ่านและเปลี่ยนแปลง และ การตั้งค่าวันหมดอายุสำหรับเนื้อหา ตัวอย่างเช่น Ranjit เขียน สามารถมอบสิทธิ์เซนต์เฮเลนาอ่านเอกสาร Word แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Ranjit สามารถมอบสิทธิ์ Bobby การเปลี่ยนแปลงเอกสาร และอนุญาตให้เขาเพื่อบันทึกเอกสารไว้แล้ว Ranjit อาจตัดสินใจที่จะจำกัดการเข้าถึงของเซนต์เฮเลนาและของ Bobby ทั้งเอกสารนี้ห้าวันก่อนหมดอายุสิทธิ์ไปยังเอกสาร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าวันหมดอายุสำหรับเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอ ดูที่การตั้งค่าวันหมดอายุสำหรับไฟล์

สิทธิ์

 1. บันทึกเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอ

 2. คลิกแท็บ แฟ้ม

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Word บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันเอกสาร ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์โดยบุคคล แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

  • ใน Excel บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันสมุดงาน ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์โดยบุคคล แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

  • ใน PowerPoint บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันงานนำเสนอ ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์โดยบุคคล แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

 4. ในกล่องโต้ตอบ สิทธิ์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Word ให้เลือก จำกัดสิทธิ์สำหรับเอกสารนี้ แล้วกำหนดระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

  • ใน Excel ให้เลือก จำกัดสิทธิ์สำหรับสมุดงานนี้ แล้วกำหนดระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

  • ใน PowerPoint ให้เลือก จำกัดสิทธิ์สำหรับงานนำเสนอนี้ แล้วกำหนดระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

   ทางเลือกของคุณอาจถูกจำกัดถ้าผู้ดูแลได้ตั้งค่าข้อกำหนดสิทธิ์แบบกำหนดเองไว้ ซึ่งแต่ละบุคคลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

   ระดับสิทธิ์

  • อ่าน     ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อ่านสามารถอ่านเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอ แต่ไม่มีสิทธิ์แก้ไข พิมพ์ หรือคัดลอก

  • เปลี่ยนแปลง     ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสามารถอ่าน แก้ไข และบันทึกการเปลี่ยนแปลงเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอได้ แต่ไม่มีสิทธิ์พิมพ์

  • ควบคุมทั้งหมด     ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ 'ควบคุมทั้งหมด' มีสิทธิ์ในการเขียนแก้ทั้งหมด และสามารถทำอะไรก็ได้กับเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอที่ผู้สร้างสามารถทำได้ เช่น ตั้งค่าวันหมดอายุสำหรับเนื้อหา ป้องกันการพิมพ์ และให้สิทธิ์ผู้ใช้ เป็นต้น หลังจากที่สิทธิ์สำหรับเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอหมดอายุสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว เอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอนั้นจะสามารถเปิดได้โดยผู้สร้างหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดสำหรับเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอนั้นเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สร้างจะมีสิทธิ์ 'ควบคุมทั้งหมด' เสมอ

 5. เมื่อต้องการให้สิทธิ์ควบคุมทั้งหมดแก่บุคคลใดๆ ในกล่องโต้ตอบ สิทธิ์ ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นในคอลัมน์ ระดับการเข้าถึง ให้คลิกลูกศร แล้วคลิก ควบคุมทั้งหมด ในรายการ ระดับการเข้าถึง

  กล่องโต้ตอบสิทธิ์

 6. หลังจากที่คุณกำหนดระดับสิทธิ์แล้ว ให้คลิก ตกลง

  แถบข้อความจะปรากฏขึ้น ซึ่งระบุว่าเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอนั้นมีการจัดการสิทธิ์ ถ้าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้าถึงใดๆ ในเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอนั้น ให้คลิก เปลี่ยนสิทธิ์

  แถบข้อความใน Word

  ถ้าเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอที่มีสิทธิ์แบบจำกัดถูกส่งต่อไปยังผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏพร้อมที่อยู่อีเมลของผู้สร้างหรือที่อยู่เว็บไซต์ เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถร้องขอสิทธิ์สำหรับเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอนั้นได้

  กล่องโต้ตอบใน Word ที่แสดงว่าเอกสารที่มีสิทธิ์แบบจำกัดได้ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

  ถ้าผู้สร้างเลือกที่จะไม่รวมที่อยู่อีเมล ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การตั้งค่าวันหมดอายุของแฟ้ม

 1. เปิดแฟ้ม

 2. คลิกแท็บ แฟ้ม

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Word บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันเอกสาร ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์โดยบุคคล แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

  • ใน Excel บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันสมุดงาน ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์โดยบุคคล แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

  • ใน PowerPoint บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันงานนำเสนอ ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์โดยบุคคล แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

 4. ในกล่องโต้ตอบ สิทธิ์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Word ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำกัดสิทธิ์สำหรับเอกสารนี้ แล้วคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

  • ใน Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำกัดสิทธิ์สำหรับสมุดงานนี้ แล้วคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

  • ใน PowerPoint ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำกัดสิทธิ์สำหรับงานนำเสนอนี้ แล้วคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 5. ภายใต้ สิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Word ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอกสารนี้หมดอายุเมื่อ แล้วใส่วันที่

  • ใน Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สมุดงานนี้หมดอายุเมื่อ แล้วใส่วันที่

  • ใน PowerPoint ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย งานนำเสนอนี้หมดอายุเมื่อ แล้วใส่วันที่

 6. คลิก ตกลง สองครั้ง

ด้านบนของหน้า

การใช้บัญชีผู้ใช้ Windows อื่นเพื่อจัดการสิทธิ์ในแฟ้ม

 1. เปิดเอกสาร แผ่นงาน หรืองานนำเสนอ

 2. คลิกแท็บ แฟ้ม

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Word บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันเอกสาร ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์โดยบุคคล แล้วคลิก จัดการข้อมูลประจำตัว

  • ใน Excel บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันสมุดงาน ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์โดยบุคคล แล้วคลิก จัดการข้อมูลประจำตัว

  • ใน PowerPoint บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันงานนำเสนอ ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์โดยบุคคล แล้วคลิก จัดการข้อมูลประจำตัว

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้ ให้เลือกที่อยู่อีเมลของบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

  • ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้ ให้คลิก เพิ่ม แล้วพิมพ์ข้อมูลประจำตัวของคุณสำหรับบัญชีผู้ใช้ใหม่ แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

   กล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

การดูเนื้อหาที่มีสิทธิ์แบบจำกัด

เมื่อต้องการดูเนื้อหาที่มีจัดการสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ โดยใช้Office 2010 เพียงเปิดเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอ

ถ้าคุณต้องการดูสิทธิ์ที่คุณมี ให้คลิก ดูสิทธิ์ ในแถบข้อความ หรือคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งต่อไปนี้ในแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าจอ

 • เอกสารนี้ประกอบด้วยนโยบายสิทธิ์ ปุ่มที่แสดงว่าเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอนี้มีข้อกำหนดสิทธิ์  

 • เวิร์กบุ๊กนี้ประกอบด้วยนโยบายสิทธิ์ ปุ่มที่แสดงว่าเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอนี้มีข้อกำหนดสิทธิ์  

 • งานนำเสนอนี้ประกอบด้วยนโยบายสิทธิ์ ปุ่มที่แสดงว่าเอกสาร สมุดงาน หรืองานนำเสนอนี้มีข้อกำหนดสิทธิ์  

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×