การจัดการลำดับความสำคัญของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งสำหรับช่วงของเซลล์ จะช่วยให้คุณสามารถทำความเข้าใจในลำดับใดกฎเหล่านี้จะถูกประเมิน เกิดอะไรขึ้นเมื่ออย่าง น้อยสองกฎขัดแย้งกัน วิธีคัดลอก และวางสามารถมีผลต่อการประเมินกฎ วิธีการเปลี่ยนแปลง ลำดับในกฎใดจะถูกประเมิน และเมื่อใดจะหยุดการประเมินกฎ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับลำดับความสำคัญกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

แก้ไขลำดับความสำคัญกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ศึกษาเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คุณสามารถสร้าง แก้ไข ลบ และดูกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กได้โดยใช้กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก จัดการกฎ)

เมนูการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มี จัดการกฎ ถูกเน้น

เมื่อนำกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขอย่างน้อยสองกฎไปใช้กับช่วงของเซลล์ กฎเหล่านี้จะถูกประเมินตามลำดับความสำคัญ (จากบนลงล่าง) ดังที่แสดงรายการในกล่องโต้ตอบนี้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่มีวันหมดอายุของป้าย ID เราต้องการทำเครื่องหมายป้ายที่หมดอายุภายใน 60 วัน แต่ยังไม่หมดอายุด้วยสีพื้นหลังเป็นสีเหลือง และป้ายที่หมดอายุแล้วด้วยสีพื้นหลังเป็นสีแดง

ข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ในตัวอย่างนี้ เซลล์ที่มีหมายเลข ID ของพนักงานซึ่งมีวันที่รับรองที่จะครบกำหนดหมดอายุภายใน 60 วันจะถูกจัดรูปแบบด้วยสีเหลือง และหมายเลข ID ของพนักงานซึ่งใบรับรองหมดอายุแล้วจะถูกจัดรูปแบบด้วยสีแดง กฎแสดงในรูปต่อไปนี้

กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

กฎแรก (ซึ่ง ถ้าเป็นจริง ตั้งสีพื้นหลังของเซลล์เป็นสีแดง) ทดสอบค่าวันที่ในคอลัมน์ B กับวันปัจจุบัน (ที่ได้รับมา โดยใช้ฟังก์ชันวันนี้ในสูตร) กำหนดสูตรไปยังค่าข้อมูลแรกในคอลัมน์ B ซึ่งเป็น B2 สูตรสำหรับกฎนี้จะ= B2 < วันนี้() สูตรนี้ทดสอบเซลล์ในคอลัมน์ B (เซลล์ B2:B15) ถ้าสูตรสำหรับเซลล์ใด ๆ ในคอลัมน์ B ประเมินเป็น True ของเซลล์ที่สอดคล้องกันในคอลัมน์ A (ตัวอย่างเช่น A5 สอดคล้องกับ B5, A11 สอดคล้องกับ B11), ถูกจัดรูปแบบ ด้วยสีพื้นหลังสีแดงแล้ว หลังจากเซลล์ที่ระบุภายใต้นำไปใช้กับ ทั้งหมดจะถูกประเมินกับกฎนี้แรก คือทดสอบกฎสอง สูตรนี้ตรวจสอบถ้าค่าในคอลัมน์ B น้อยกว่า 60 วันจากวันปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเป็นวันของวันนี้ 8/11/2010) เซลล์ในเซลล์ B4, 10/4/2010 มีค่าน้อยกว่า 60 วันนับจากวันนี้ เพื่อที่จะประเมินเป็น True และถูกจัดรูปแบบ ด้วยสีพื้นหลังสีเหลืองเสมอ สูตรสำหรับกฎนี้จะ= B2 < TODAY () + 60 เซลล์ใด ๆ ที่มีสีแดงแรกที่จัดรูปแบบตามกฎสูงสุดในรายการ มีเหลือเพียงอย่างเดียว

กฎที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่าในรายการจะมีความสำคัญสูงกว่ากฎที่อยู่ในลำดับต่ำกว่าในรายการ ตามค่าเริ่มต้น กฎใหม่จะถูกเพิ่มไว้ด้านบนของรายการเสมอ จึงมีความสำคัญสูงกว่า ดังนั้นคุณจึงต้องหมั่นดูเรื่องลำดับของกฎให้ดี คุณสามารถเปลี่ยนลำดับความสำคัญนี้ได้โดยใช้ลูกศร ย้ายขึ้น และ ย้ายลง ในกล่องโต้ตอบ

ลูกศรย้ายขึ้นและย้ายลง

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งกฎประเมินว่าเป็นจริง

สำหรับช่วงของเซลล์ คุณอาจมีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งกฎที่ประเมินผลเป็นจริง ต่อไปคือวิธีการนำกฎไปใช้ อันดับแรกคือเมื่อกฎไม่ขัดแย้งกัน และต่อไปคือเมื่อกฎขัดแย้งกัน

เมื่อกฎไม่ขัดแย้งกัน     ตัวอย่างเช่น ถ้ากฎข้อหนึ่งกำหนดให้จัดรูปแบบของเซลล์เป็นฟอนต์ตัวหนา และกฎอีกข้อหนึ่งกำหนดให้จัดรูปแบบของเซลล์เดียวกันนั้นเป็นสีแดง เซลล์จะได้รับการจัดรูปแบบให้เป็นฟอนต์ตัวหนาและเป็นสีแดง เนื่องจากไม่มีการขัดแย้งระหว่างสองรูปแบบนี้ กฎทั้งสองข้อจึงได้รับการนำไปใช้

เมื่อกฎขัดแย้งกัน     ตัวอย่างเช่น กฎข้อหนึ่งตั้งค่าให้สีของฟอนต์ในเซลล์เป็นสีแดง และกฎอีกข้อหนึ่งตั้งค่าให้สีของฟอนต์ในเซลล์เป็นสีเขียว เนื่องจากกฎสองข้อนี้ขัดแย้งกัน จึงสามารถนำกฎไปใช้ได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น กฎที่นำไปใช้คือกฎที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่า (สูงกว่าในรายการกล่องโต้ตอบ)

การวาง การเติม และ ตัวคัดวางรูปแบบ มีผลกระทบต่อกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขอย่างไร

ในระหว่างที่คุณกำลังแก้ไขเวิร์กชีตของคุณ คุณอาจคัดลอกแล้ววางค่าของเซลล์ที่มีรูปแบบตามเงื่อนไข เติมช่วงของเซลล์ด้วยรูปแบบตามเงื่อนไข หรือใช้ตัวคัดวางรูปแบบ การดำเนินการเหล่านี้อาจส่งผลต่อความสำคัญของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข กล่าวคือกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใหม่ซึ่งยึดตามเซลล์ต้นทางจะถูกสร้างขึ้นสำหรับเซลล์ปลายทาง

ถ้าคุณคัดลอกและวางค่าเซลล์ที่มีรูปแบบตามเงื่อนไขลงในเวิร์กชีตที่เปิดในอินสแตนซ์อื่นของ Excel (กระบวนการ Excel.exe อื่นที่ทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกัน) กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่ถูกสร้างในอินสแตนซ์อื่นและรูปแบบจะไม่ถูกคัดลอกไปยังอินสแตนซ์นั้น

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรูปแบบตามเงื่อนไขและรูปแบบด้วยตนเองขัดแย้งกัน

สำหรับช่วงของเซลล์ ถ้ากฎการจัดรูปแบบเป็นจริง กฎการจัดรูปแบบนั้นก็จะมีความสำคัญสูงกว่ารูปแบบที่กำหนดด้วยตนเอง คุณสามารถนำรูปแบบที่กำหนดด้วยตนเองไปใช้ได้โดยใช้ปุ่มในกลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก ถ้าคุณลบกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขออก การจัดรูปแบบด้วยตนเองสำหรับช่วงของเซลล์นั้นจะยังคงอยู่เช่นเดิม

การจัดรูปแบบด้วยตนเองไม่ได้แสดงรายการในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข หรือถูกใช้เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญ

การควบคุมว่าการประเมินกฎจะหยุดเมื่อใดโดยใช้กล่องกาเครื่องหมาย หยุดถ้าเป็นจริง

สำหรับความเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า Excel 2007 คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดถ้าเป็นจริง ในกล่องโต้ตอบ จัดการกฎ เพื่อจำลองว่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขอาจปรากฏขึ้นอย่างไรใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าเหล่านั้นซึ่งไม่สนับสนุนกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขมากกว่าสามกฎขึ้นไป หรือกฎหลายกฎที่นำไปใช้กับช่วงเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขมากกว่าสามกฎสำหรับช่วงของเซลล์ และกำลังทำงานด้วย Excel เวอร์ชันก่อนหน้า Excel 2007 แล้ว Excel เวอร์ชันดังกล่าวจะทำดังนี้

 • ประเมินเฉพาะสามกฎแรก

 • นำกฎแรกที่เป็นจริงในลำดับความสำคัญไปใช้

 • ละเว้นกฎที่อยู่ต่ำกว่าในลำดับความสำคัญถ้ากฎเหล่านั้นเป็นจริง

ตารางต่อไปนี้สรุปแต่ละเงื่อนไขที่เป็นไปได้สำหรับสามกฎแรกดังนี้

ถ้ากฎ

เป็น

และถ้ากฎ

เป็น

และถ้ากฎ

เป็น

แล้ว

หนึ่ง

จริง

สอง

จริง หรือเท็จ

สาม

จริง หรือเท็จ

กฎข้อหนึ่งจะถูกนำไปใช้ และกฎข้อสองและสามจะถูกละเว้น

หนึ่ง

เท็จ

สอง

จริง

สาม

จริง หรือเท็จ

กฎข้อสองจะถูกนำไปใช้ และกฎข้อสามจะถูกละเว้น

หนึ่ง

เท็จ

สอง

เท็จ

สาม

จริง

กฎข้อสามจะถูกนำไปใช้

หนึ่ง

เท็จ

สอง

เท็จ

สาม

เท็จ

จะไม่มีการนำกฎใดไปใช้

คุณสามารถเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย หยุดถ้าเป็นจริง เพื่อเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นได้ดังนี้

 • เมื่อต้องการประเมินเฉพาะกฎแรก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดถ้าเป็นจริง สำหรับกฎแรก

 • เมื่อต้องการประเมินเฉพาะกฎแรกและกฎที่สอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดถ้าเป็นจริง สำหรับกฎที่สอง

คุณจะไม่สามารถเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย หยุดถ้าเป็นจริง ได้ ถ้ากฎจัดรูปแบบโดยใช้แถบข้อมูล ระดับสี หรือชุดไอคอน

ด้านบนของหน้า

แก้ไขลำดับความสำคัญของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก จัดการกฎ

  เมนูการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มี จัดการกฎ ถูกเน้น

  กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับส่วนที่เลือกปัจจุบันแสดง รวมถึงชนิดกฎ รูป ช่วงของเซลล์ที่ใช้กฎกับ และการตั้งค่าหยุดถ้าเป็นจริง

  ถ้าคุณไม่เห็นกฎที่คุณต้องการ ในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกช่วงของเซลล์ เวิร์กชีต ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่เหมาะสม

 2. เลือกกฎข้อใดข้อหนึ่ง คุณสามารถเลือกกฎได้ครั้งละหนึ่งข้อเท่านั้น

 3. เมื่อต้องการย้ายกฎที่เลือกขึ้นในลำดับความสำคัญ คลิกย้ายขึ้น เมื่อต้องการย้ายกฎที่เลือกลงในลำดับความสำคัญ คลิกย้ายลง

  ลูกศรย้ายขึ้นและย้ายลง

 4. ถ้าเลือกที่จะหยุดการประเมินกฎใดกฎหนึ่งโดยเฉพาะ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดถ้าเป็นจริง

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม เปลี่ยน หรือล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×