การจัดการลำดับความสำคัญของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งกฎสำหรับช่วงของเซลล์ เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องเข้าใจว่า กฎเหล่านี้ประเมินอย่างไร เกิดอะไรขึ้นเมื่อกฎตั้งแต่สองกฎขึ้นไปขัดแย้งกัน การคัดลอกและการวางสามารถส่งผลกระทบกับการประเมินกฎได้อย่างไร วิธีเปลี่ยนลำดับความสำคัญของการประเมินทำได้อย่างไร และเมื่อใดควรหยุดการประเมินกฎ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับลำดับความสำคัญกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

แก้ไขลำดับความสำคัญกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ศึกษาเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คุณสร้าง แก้ไข ลบ และแสดงกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก โดยใช้กล่องโต้ตอบจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ออก (บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้ว คลิ กจัดการกฎ ) เมื่ออย่าง น้อยสองกฎตามเงื่อนไขจัดรูปแบบนำไปใช้กับช่วงของเซลล์ กฎเหล่านี้จะถูกประเมินในลำดับความสำคัญ (บนลงล่าง) ด้วยวิธีจะแสดงในกล่องโต้ตอบนี้

ข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ในตัวอย่างนี้ เซลล์ที่มีหมายเลข ID พนักงานที่มีวันที่รับรองซึ่งจะครบกำหนดหมดอายุภายใน 60 วันจะถูกจัดรูปแบบด้วยสีเหลือง และหมายเลข ID ของพนักงานที่มีใบรับรองหมดอายุลงแล้วจะถูกจัดรูปแบบด้วยสีแดง กฎแสดงอยู่ในรูปต่อไปนี้

กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

กฎแรก (ซึ่ง ถ้าเป็นจริง ตั้งสีพื้นหลังของเซลล์เป็นสีแดง) ทดสอบค่าวันที่ในคอลัมน์ B กับวันปัจจุบัน (ที่ได้รับมา โดยใช้ฟังก์ชันวันนี้ในสูตร) สูตรต้องถูกกำหนดให้กับค่าข้อมูลแรกในคอลัมน์ B ซึ่งเป็น B2 สูตรสำหรับกฎนี้คือ = B2 < วันนี้ สูตรนี้จะใช้การทดสอบเซลล์ในคอลัมน์ B (เซลล์ B2:B15) ถ้าสูตรสำหรับเซลล์ใด ๆ ในคอลัมน์ B ประเมินเป็น true ของเซลล์ที่สอดคล้องกันในคอลัมน์ A (ตัวอย่างเช่น A5 สอดคล้องกับ B5, A11 สอดคล้องกับ B11), ถูกจัดรูปแบบ ด้วยสีพื้นหลังสีแดงแล้ว หลังจากเซลล์ที่ระบุภายใต้นำไปใช้กับ ทั้งหมดจะถูกประเมินกับกฎนี้แรก คือทดสอบกฎสอง สูตรนี้ตรวจสอบถ้าค่าในคอลัมน์ B น้อยกว่า 60 วันจากวันปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเป็นวันของวันนี้ 8/11/2010) เซลล์ในเซลล์ B4, 10/4/2010 มีค่าน้อยกว่า 60 วันนับจากวันนี้ เพื่อที่จะประเมินเป็น true และถูกจัดรูปแบบ ด้วยสีพื้นหลังสีเหลืองเสมอ สูตรสำหรับกฎนี้คือ = B2 < TODAY () + 60 เซลล์ใด ๆ ที่มีสีแดงแรกที่จัดรูปแบบตามกฎสูงสุดในรายการ มีเหลือเพียงอย่างเดียว

กฎที่อยู่สูงกว่าในรายการมีลำดับความสำคัญมากกว่ากฎที่อยู่ต่ำกว่าในรายการ ตามค่าเริ่มต้น กฎใหม่จะถูกเพิ่มไว้ด้านบนของรายการนั้นเสมอ ดังนั้นจึงมีลำดับความสำคัญมากกว่า แต่คุณสามารถเปลี่ยนลำดับความสำคัญนี้ได้โดยใช้ลูกศร ย้ายขึ้น และ ย้ายลง ในกล่องโต้ตอบ

ลูกศรย้ายขึ้นและย้ายลง

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งกฎประเมินเป็นจริง

สำหรับช่วงของเซลล์ คุณสามารถใช้กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ประเมินเป็นจริงได้มากกว่าหนึ่งกฎ ไม่ว่ากฎเหล่านั้นจะขัดแย้งกันหรือไม่ก็ตาม กล่าวคือ

เมื่อกฎไม่ขัดแย้งกัน     ตัวอย่างเช่น ถ้ากฎหนึ่งจัดรูปแบบเซลล์ด้วยแบบอักษรตัวหนาและ อีกกฎหนึ่งจัดรูปแบบเซลล์เดียวกันด้วยสีแดง เซลล์ดังกล่าวก็จะถูกจัดรูปแบบด้วยแบบอักษรตัวหนาและสีแดง เนื่องจากไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างรูปแบบสองแบบ จึงนำกฎทั้งสองไปใช้

เมื่อกฎขัดแย้งกัน     ตัวอย่างเช่น กฎข้อหนึ่งตั้งค่าให้สีของฟอนต์ในเซลล์เป็นสีแดง และกฎอีกข้อหนึ่งตั้งค่าให้สีของฟอนต์ในเซลล์เป็นสีเขียว เนื่องจากกฎสองข้อนี้ขัดแย้งกัน จึงสามารถนำกฎไปใช้ได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น กฎที่นำไปใช้คือกฎที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่า (สูงกว่าในรายการกล่องโต้ตอบ)

การวาง การเติม และ 'ตัวคัดวางรูปแบบ ' มีผลกระทบต่อกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขอย่างไร

ขณะที่แก้ไขแผ่นงานของคุณ คุณอาจคัดลอกและวางค่าเซลล์ที่มีรูปแบบตามเงื่อนไข เติมช่วงของเซลล์ด้วยรูปแบบตามเงื่อนไข หรือใช้ 'ตัวคัดวางรูปแบบ' การดำเนินการเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อลำดับความสำคัญของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขตามวิธีต่างๆ ต่อไปนี้ คือ กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใหม่ตามเซลล์ต้นฉบับจะถูกสร้างสำหรับเซลล์ปลายทาง

ถ้าคุณคัดลอกและวางค่าเซลล์ที่มีรูปแบบตามเงื่อนไขลงในแผ่นงานที่เปิดในอินสแตนซ์อื่นของ Excel (กระบวนการ Excel.exe อื่นที่ทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาเดียวกัน) กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่ถูกสร้างในอินสแตนซ์อื่นและรูปแบบจะไม่ถูกคัดลอกไปยังอินสแตนซ์นั้น

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรูปแบบตามเงื่อนไขและรูปแบบด้วยตนเองขัดแย้งกัน

สำหรับช่วงของเซลล์ ถ้ากฎการจัดรูปแบบเป็นจริง กฎจะถูกกำหนดลำดับความสำคัญเหนือรูปแบบด้วยตนเอง คุณนำรูปแบบด้วยตนเองไปใช้โดยใช้คำสั่ง รูปแบบ ในกลุ่ม เซลล์ บนแท็บ หน้าแรก ถ้าคุณลบกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนั้น การจัดรูปแบบด้วยตนเองสำหรับช่วงของเซลล์นั้นจะยังคงอยู่

หมายเหตุ: การจัดรูปแบบด้วยตนเองไม่ได้แสดงรายการในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข หรือถูกใช้เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญ

การควบคุมว่าการประเมินกฎจะหยุดเมื่อใดโดยใช้กล่องกาเครื่องหมาย "หยุดถ้าเป็นจริง"

สำหรับความเข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้า คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดถ้าเป็นจริง ในกล่องโต้ตอบ จัดการกฎ เพื่อจำลองว่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขอาจปรากฏขึ้นอย่างไรใน Excel รุ่นก่อนหน้าซึ่งไม่สนับสนุนกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขมากกว่าสามกฎขึ้นไป หรือกฎหลายกฎที่นำไปใช้กับช่วงเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขมากกว่าสามกฎสำหรับช่วงของเซลล์ และใช้งาน Excel รุ่นก่อนหน้า Excel 2007 รุ่นของ Excel ดังกล่าวจะดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ประเมินเฉพาะสามกฎแรก

 • นำกฎแรกที่เป็นจริงในลำดับความสำคัญไปใช้

 • ละเว้นกฎที่อยู่ต่ำกว่าในลำดับความสำคัญถ้ากฎเหล่านั้นเป็นจริง

ตารางต่อไปนี้สรุปแต่ละเงื่อนไขที่เป็นไปได้สำหรับสามกฎแรกดังนี้

ถ้ากฎ

เป็น

และถ้ากฎ

เป็น

และถ้ากฎ

เป็น

ดังนั้น

หนึ่ง

จริง

สอง

จริง หรือเท็จ

สาม

จริง หรือเท็จ

กฎข้อหนึ่งจะถูกนำไปใช้ และกฎข้อสองและสามจะถูกละเว้น

หนึ่ง

เท็จ

สอง

จริง

สาม

จริง หรือเท็จ

กฎข้อสองจะถูกนำไปใช้ และกฎข้อสามจะถูกละเว้น

หนึ่ง

เท็จ

สอง

เท็จ

สาม

จริง

กฎข้อสามจะถูกนำไปใช้

หนึ่ง

เท็จ

สอง

เท็จ

สาม

เท็จ

จะไม่มีการนำกฎใดไปใช้

คุณสามารถเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย หยุดถ้าเป็นจริง เพื่อเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นได้ดังนี้

 • เมื่อต้องการประเมินเฉพาะกฎแรก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดถ้าเป็นจริง สำหรับกฎแรก

 • เมื่อต้องการประเมินเฉพาะกฎแรกและกฎที่สอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดถ้าเป็นจริง สำหรับกฎที่สอง

 • เมื่อต้องการประเมินเฉพาะกฎแรก กฎที่สอง และกฎที่สาม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดถ้าเป็นจริง สำหรับกฎที่สาม

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย หยุดถ้าเป็นจริง ได้ ถ้ากฎจัดรูปแบบโดยใช้แถบข้อมูล ระดับสี หรือชุดไอคอน

ด้านบนของหน้า

แก้ไขลำดับความสำคัญของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก จัดการกฎ

  กลุ่ม สไตล์ บนแท็บ หน้าแรก

  รายการของกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขถูกแสดงสำหรับส่วนที่เลือกปัจจุบัน รวมถึงชนิดกฎ รูปแบบ ช่วงของเซลล์ที่นำกฎไปใช้ และการตั้งค่า หยุดถ้าเป็นจริง

  ถ้าคุณไม่เห็นกฎที่คุณต้องการ ในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกช่วงของเซลล์ แผ่นงาน ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่เหมาะสม

 2. เลือกกฎ สามารถเลือกกฎได้ครั้งละหนึ่งกฎเท่านั้น

 3. เมื่อต้องการย้ายกฎที่เลือกขึ้นในลำดับความสำคัญ คลิกย้ายขึ้น เมื่อต้องการย้ายกฎที่เลือกลงในลำดับความสำคัญ คลิกย้ายลง

  ลูกศรย้ายขึ้นและย้ายลง

 4. เมื่อต้องการเลือกหยุดการประเมินกฎใดกฎหนึ่งโดยเฉพาะ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดถ้าเป็นจริง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×