การจัดการตัวดึงข้อมูล RSS (RSS Feed)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Really Simple Syndication (RSS) เป็นวิธีหนึ่งที่คุณสามารถใช้สร้างข่าวสาร บล็อก และเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์ที่ผู้เป็นสมาชิกสามารถเข้าถึงได้

คุณต้องการทำอะไร

ภาพรวม

ภาพโดยรวม

เจ้าของไซต์สามารถจัดการการสนับสนุน RSS สำหรับสิ่งต่อไปนี้

 • ไซต์คอลเลกชัน

 • ไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อย

 • โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

 • รายการ

การสนับสนุน RSS ถูกเปิดใช้งานอยู่ในการดูแลจากศูนย์กลางที่ระดับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การสนับสนุน RSS ยังถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นที่ระดับไซต์คอลเลกชันอีกด้วยเมื่อเปิดใช้งานที่ระดับนี้ แต่เจ้าของไซต์ระดับบนสุดสามารถปิดใช้งานการสนับสนุน RSS ที่ระดับไซต์คอลเลกชันได้ ไซต์ใหม่ทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นในไซต์คอลเลกชันที่เปิดใช้งาน RSS ก็จะเปิดใช้งาน RSS ด้วย

รายการใดบ้างสำหรับไซต์ย่อยที่คุณสร้างจะเปิดใช้งาน RSS ตามค่าเริ่มต้น จะขึ้นกับตัวเลือกที่คุณเลือกเมื่อคุณเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน RSS บนไซต์ ไซต์ย่อย หรือพื้นที่ทำงาน

ด้านบนของหน้า

จัดการตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับไซต์คอลเลกชัน

เมื่อเปิดใช้งานการสนับสนุน RSS ในการดูแลจากศูนย์กลาง การสนับสนุน RSS จะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นที่ระดับไซต์คอลเลกชันโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เจ้าของไซต์ระดับบนสุดสามารถเลือกที่จะปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานการสนับสนุน RSS ใหม่ที่ระดับไซต์คอลเลกชันได้

ก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนงานนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่บนไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชัน

 1. คลิกที่เมนูการกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ แล้ว คลิ กตั้งค่าไซต์

 2. บนเพจการตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์ ให้คลิก RSS

  หมายเหตุ: การเชื่อมโยง RSS จะไม่ปรากฏอยู่บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ถ้าการสนับสนุน RSS ไม่ถูกเปิดใช้งานอยู่ในการดูแลจากศูนย์กลาง

 3. บนเพจ RSS ในส่วน ไซต์คอลเลกชัน RSS ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวดึงข้อมูล RSS ในไซต์คอลเลกชันนี้

  หมายเหตุ: ส่วน ไซต์คอลเลกชัน RSS พร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันและคุณอยู่บนไซต์ระดับบนสุดเท่านั้น

 4. ในส่วน เปิดใช้งาน RSS ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวดึงข้อมูล RSS ในไซต์นี้

 5. ในกล่อง ลิขสิทธิ์ ให้พิมพ์ข้อความของข้อมูลลิขสิทธิ์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในตัวดึงข้อมูล RSS โดยขึ้นกับชนิดของตัวอ่าน RSS ที่คุณใช้ในการแสดงตัวดึงข้อมูล RSS ลิขสิทธิ์อาจปรากฏที่ด้านล่างของตัวดึงข้อมูล RSS หรือไม่ก็ได้

 6. ในกล่อง บรรณาธิการบริหาร ให้พิมพ์ชื่อของบรรณาธิการบริหารสำหรับเนื้อหาของ RSS ชื่อของบรรณาธิการบริหารจะปรากฏที่ด้านล่างของตัวดึงข้อมูล RSS

 7. ในกล่อง เว็บมาสเตอร์ ให้พิมพ์ชื่อของเว็บมาสเตอร์สำหรับเนื้อหาของ RSS ชื่อของเว็บมาสเตอร์จะปรากฏที่ด้านล่างของตัวดึงข้อมูล RSS

 8. ในกล่อง เวลาที่จะแสดงสด (นาที) ให้พิมพ์จำนวนนาทีที่ผู้ใช้ควรรอในการตรวจหาการปรับปรุงตัวดึงข้อมูล RSS จำนวนนาทีจะปรากฏที่ด้านล่างของตัวดึงข้อมูล RSS

 9. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การจัดการตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับรายการหรือไลบรารี

เมื่อเปิดใช้งานการสนับสนุน RSS ในการดูแลจากศูนย์กลางและที่ระดับไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถจัดการการสนับสนุน RSS สำหรับรายการหรือไลบรารีในไซต์ของคุณได้

หมายเหตุ: ชื่อของแท็บหรือปุ่มที่คุณคลิกในกระบวนงานนี้แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับ ตัวอย่างเช่น สำหรับรายการปฏิทิน ได้แท็บปฏิทิน และการตั้งค่าปฏิทิน เราใช้ไลบรารีเป็นตัวอย่างสำหรับความเรียบง่าย

 1. ในรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการจัดการตัวดึงข้อมูล RSS ให้คลิกแท็บ รายการ หรือ ไลบรารี บน Ribbon

 2. ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิกปุ่ม การตั้งค่าไลบรารี

 3. บนเพจการตั้งค่าไลบรารี ภายใต้ การติดต่อสื่อสาร ให้คลิก การตั้งค่า RSS

  หมายเหตุ: การเชื่อมโยงการตั้งค่า RSS จะไม่พร้อมใช้งานถ้าไม่ได้เปิดใช้งานการสนับสนุน RSS ทั้ง ในการ ดูแลจากศูนย์กลาง และ ที่ระดับไซต์คอลเลกชัน

 4. ในส่วน รายการ RSS ให้เลือกว่าคุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน RSS สำหรับรายการ

 5. ในส่วน ข้อมูลช่อง RSS ให้เลือกว่าคุณต้องการตัดทอนเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัดให้เหลือ 256 อักขระหรือไม่ คุณสามารถพิมพ์ URL ของชื่อ คำอธิบาย และรูปภาพสำหรับองค์ประกอบช่องของตัวดึงข้อมูล RSS

 6. ในส่วน คอลัมน์ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนคอลัมน์ในคำอธิบายของ RSS ได้ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสม ให้ใส่หมายเลขสำหรับลำดับของคอลัมน์ในมุมมองของคุณถัดจากชื่อคอลัมน์

  หมายเหตุ: ถ้ามีเพียงคอลัมน์เดียวในตัวดึงข้อมูล จะปรากฏค่าของคอลัมน์เพียงอย่างเดียวในส่วนเนื้อหาของรายการในตัวดึงข้อมูล ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ในตัวดึงข้อมูล ส่วนเนื้อหาของรายการจะประกอบด้วยชื่อและค่าของแต่ละคอลัมน์

 7. ในส่วน จำนวนรายการสูงสุด คุณสามารถจำกัดจำนวนรายการและจำนวนวันที่จะใส่ไว้ในตัวดึงข้อมูล RSS

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมองของรายการหรือไลบรารี

เมื่อเปิดใช้งานการสนับสนุน RSS ในการดูแลจากศูนย์กลางและที่ระดับไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถจัดการการสนับสนุน RSS สำหรับมุมมองของรายการหรือไลบรารีได้

In the Item Limit section, if you select Limit the total number of items returned to the specified amount, an additional property tag <treatAs>list</treatAs> is added to the RSS feed. This tag indicates that RSS readers will treat the feed as a list whose entire contents are present in the feed, rather than as a feed that includes only recently added or changed items. For more information about RSS list extensions, see the XML Developer Center on MSDN.

สิ่งสำคัญ: ในมุมมองสาธารณะ ผู้ใช้จะไม่สามารถเห็นเพจ แก้ไขมุมมอง ได้ ดังนั้น เจ้าของไซต์จึงควรแสดงการเชื่อมโยงไปยังตัวดึงข้อมูล RSS ให้ผู้ใช้มองเห็นได้ การดำเนินการนี้เป็นสิ่งสำคัญ ในกรณีที่เจ้าของไซต์สร้างมุมมองสำหรับ RSS โดยเฉพาะ

 1. ในรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสมัครสมาชิก ให้คลิกแท็บ ไลบรารี หรือแท็บ รายการ บน Ribbon

  หมายเหตุ:  ชื่อของแท็บนี้จะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างการแจ้งเตือน ตัวอย่างเช่น สำหรับรายการปฏิทิน จะมีชื่อเป็นแท็บ ปฏิทิน

 2. เปิดมุมมองที่คุณต้องการสมัครใช้งานโดยการเลือกมุมมองจากรายการแบบหล่นลงในกลุ่มจัดการมุมมองบน Ribbon

  เคล็ดลับ: ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณอนุญาตให้คุณสมัครใช้งานมุมมองได้ ปุ่มแถบเครื่องมือ RSS อาจพร้อมใช้งานในขั้นตอนนี้ ในกรณีนี้ คุณอาจสามารถคลิกที่ปุ่มนั้นเพื่อสมัครใช้งานมุมมองได้โดยตรง ถ้าคุณลักษณะนี้ไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนที่เหลือของกระบวนงานนี้

 3. คลิก ปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อเปิดมุมมองสำหรับการแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้า ปรับเปลี่ยนมุมมองนี้ ไม่ปรากฏขึ้นที่เมนู มุมมอง แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขมุมมอง ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถใช้วิธีนี้เพื่อสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS ของมุมมองได้

 4. ในส่วนชื่อ คลิกที่ปุ่ม RSS รูป RSS เพื่อแสดงหน้าการสมัครใช้งานสำหรับมุมมองนี้ตัวดึงข้อมูล RSS

 5. คัดลอก URL สำหรับเพจการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมอง จากนั้น คุณสามารถประกาศ URL นี้บนไซต์ของคุณ เพื่อให้ผู้สนับสนุนไซต์ของคุณสามารถดูและสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS ได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×