การจัดการตัวดึงข้อมูล RSS (RSS Feed)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Really Simple Syndication (RSS) เป็นวิธีหนึ่งที่คุณสามารถใช้สร้างข่าวสาร บล็อก และเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์ที่ผู้เป็นสมาชิกสามารถเข้าถึงได้

ภาพรวม

เจ้าของไซต์สามารถจัดการการสนับสนุน RSS สำหรับสิ่งต่อไปนี้

 • ไซต์คอลเลกชัน

 • ไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อย

 • โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

 • รายการ

การสนับสนุน RSS ถูกเปิดใช้งานอยู่ในการดูแลจากศูนย์กลางที่ระดับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การสนับสนุน RSS ยังถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นที่ระดับไซต์คอลเลกชันอีกด้วยเมื่อเปิดใช้งานที่ระดับนี้ แต่เจ้าของไซต์ระดับบนสุดสามารถปิดใช้งานการสนับสนุน RSS ที่ระดับไซต์คอลเลกชันได้ ไซต์ใหม่ทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นในไซต์คอลเลกชันที่เปิดใช้งาน RSS ก็จะเปิดใช้งาน RSS ด้วย

รายการใดบ้างสำหรับไซต์ย่อยที่คุณสร้างจะเปิดใช้งาน RSS ตามค่าเริ่มต้น จะขึ้นกับตัวเลือกที่คุณเลือกเมื่อคุณเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน RSS บนไซต์ ไซต์ย่อย หรือพื้นที่ทำงาน

เมื่อเปิดใช้งานการสนับสนุน RSS ในการดูแลจากศูนย์กลาง การสนับสนุน RSS จะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นที่ระดับไซต์คอลเลกชันโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เจ้าของไซต์ระดับบนสุดสามารถเลือกที่จะปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานการสนับสนุน RSS ใหม่ที่ระดับไซต์คอลเลกชันได้

ก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนงานนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่บนไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชัน

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ในส่วน การดูแลไซต์ ให้คลิก RSS

  หมายเหตุ: การเชื่อมโยง RSS จะไม่ปรากฏอยู่บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ถ้าการสนับสนุน RSS ไม่ถูกเปิดใช้งานอยู่ในการดูแลจากศูนย์กลาง

 2. บนเพจ RSS ในส่วน ไซต์คอลเลกชัน RSS ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวดึงข้อมูล RSS ในไซต์คอลเลกชันนี้

  หมายเหตุ: ส่วน ไซต์คอลเลกชัน RSS พร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันและคุณอยู่บนไซต์ระดับบนสุดเท่านั้น

 3. ในส่วน เปิดใช้งาน RSS ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวดึงข้อมูล RSS ในไซต์นี้

 4. ในกล่อง ลิขสิทธิ์ ให้พิมพ์ข้อความของข้อมูลลิขสิทธิ์

  โดยขึ้นกับชนิดของตัวอ่าน RSS ที่คุณใช้ในการแสดงตัวดึงข้อมูล RSS ลิขสิทธิ์อาจปรากฏที่ด้านล่างของตัวดึงข้อมูล RSS หรือไม่ก็ได้

 5. ในกล่อง บรรณาธิการบริหาร ให้พิมพ์ชื่อของบรรณาธิการบริหารสำหรับเนื้อหาของ RSS

  ชื่อของบรรณาธิการบริหารจะปรากฏที่ด้านล่างของตัวดึงข้อมูล RSS

 6. ในกล่อง เว็บมาสเตอร์ ให้พิมพ์ชื่อของเว็บมาสเตอร์สำหรับเนื้อหาของ RSS

  ชื่อของเว็บมาสเตอร์จะปรากฏที่ด้านล่างของตัวดึงข้อมูล RSS

 7. ในกล่อง เวลาที่จะแสดงสด (นาที) ให้พิมพ์จำนวนนาทีที่ผู้ใช้ควรรอในการตรวจหาการปรับปรุงตัวดึงข้อมูล RSS

  จำนวนนาทีจะปรากฏที่ด้านล่างของตัวดึงข้อมูล RSS

 8. คลิก ตกลง

เมื่อเปิดใช้งานการสนับสนุน RSS ในการดูแลจากศูนย์กลางและที่ระดับไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถจัดการการสนับสนุน RSS สำหรับชนิดของรายการต่อไปนี้ในไซต์ของคุณ ได้แก่ ไลบรารีเอกสาร ไลบรารีรูปภาพ ไลบรารีฟอร์ม รายการข้อความประกาศ รายการปฏิทิน บล็อก แบบสำรวจ และกระดานสนทนา

 1. ถ้ารายการไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อรายการของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อรายการของคุณ

 2. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ

 3. บนเพจ 'กำหนดเอง' ภายใต้ส่วน การติดต่อสื่อสาร ให้คลิก การตั้งค่า RSS

  หมายเหตุ: การเชื่อมโยง การตั้งค่า RSS จะไม่พร้อมใช้งานถ้าการสนับสนุน RSS ไม่ได้เปิดใช้งานทั้งในการดูแลจากศูนย์กลางและที่ระดับไซต์คอลเลกชัน

 4. ในส่วน รายการ RSS ให้เลือกว่าคุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน RSS สำหรับรายการ

 5. ในส่วน ข้อมูลช่อง RSS ให้เลือกว่าคุณต้องการตัดทอนเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัดให้เหลือ 256 อักขระหรือไม่ คุณสามารถพิมพ์ URL ของชื่อ คำอธิบาย และรูปภาพสำหรับองค์ประกอบช่องของตัวดึงข้อมูล RSS

 6. ในส่วน คอลัมน์ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนคอลัมน์ในคำอธิบายของ RSS ได้ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสม ให้ใส่หมายเลขสำหรับลำดับของคอลัมน์ในมุมมองของคุณถัดจากชื่อคอลัมน์

  หมายเหตุ: ถ้ามีเพียงคอลัมน์เดียวในตัวดึงข้อมูล จะปรากฏค่าของคอลัมน์เพียงอย่างเดียวในส่วนเนื้อหาของรายการในตัวดึงข้อมูล ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ในตัวดึงข้อมูล ส่วนเนื้อหาของรายการจะประกอบด้วยชื่อและค่าของแต่ละคอลัมน์

 7. ในส่วน จำนวนรายการสูงสุด คุณสามารถจำกัดจำนวนรายการและจำนวนวันที่จะใส่ไว้ในตัวดึงข้อมูล RSS

 8. คลิก ตกลง

เมื่อเปิดใช้งานการสนับสนุน RSS ในการดูแลจากศูนย์กลางและที่ระดับไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถจัดการการสนับสนุน RSS สำหรับมุมมองในชนิดของรายการต่อไปนี้

 • ไลบรารีเอกสาร

 • ไลบรารีรูปภาพ

 • ไลบรารีฟอร์ม

 • รายการข้อความประกาศ

 • รายการปฏิทิน

 • บล็อก

 • แบบสำรวจ

 • กระดานอภิปราย

ในส่วนขีดจำกัดรายการ ถ้าคุณเลือกจำกัดจำนวนรวมของรายการที่ส่งกลับจำนวนที่ระบุ แท็กที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม< treatAs > รายการ < / treatAs >จะถูกเพิ่มลงในตัวดึงข้อมูล RSS แท็กนี้หมายความว่า ตัวอ่าน RSS จะถือว่าตัวดึงข้อมูลเป็นรายการเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวดึงข้อมูล แทนที่ จะเป็นตัวดึงข้อมูล ที่มีเฉพาะรายการที่เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงล่าสุดไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนขยายรายการ RSS ดูศูนย์นักพัฒนา XML บน MSDN

หมายเหตุ: ในมุมมองสาธารณะ ผู้ใช้จะไม่สามารถเห็นเพจ แก้ไขมุมมอง ดังนั้นเจ้าของไซต์อาจต้องการเปิดให้รายการมองเห็นการเชื่อมโยงนี้ การดำเนินการนี้เป็นสิ่งสำคัญในกรณีที่เจ้าของไซต์สร้างมุมมองสำหรับ RSS โดยเฉพาะ

 1. ถ้ารายการไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อรายการของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อรายการของคุณ

 2. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ

 3. ภายใต้ส่วน มุมมอง ให้คลิกมุมมองที่มีตัวดึงข้อมูลที่คุณต้องการสมัครสมาชิก

 4. คลิกไอคอน RSS เพื่อเรียกดูตัวดึงข้อมูล RSS ของมุมมองนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×