การค้นหาระเบียนในเครื่องมือฟอร์มแบบกำหนดเอง 2007

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการค้นหารายการในเครื่องมือฟอร์มแบบกำหนดเอง 2007 สามวิธี

ค้นหา

การค้นหาโดยใช้ฟอร์ม

ค้นหาขั้นสูง

การค้นหา

ค้นหา ทำให้คุณสามารถค้นหารายการถัดไปหรือรายการก่อนหน้าในมุมมองข้อมูลปัจจุบันที่มีข้อความที่ระบุได้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ค้นหา แล้วคลิก ค้นหา...

 2. ในกล่องโต้ตอบ ค้นหา ให้ใส่ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 3. เลือกตัวเลือก ถ้าคุณต้องการค้นหาให้ละเอียดยิ่งขึ้นให้ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และ/หรือตรงกันทั้งคำ

 4. คลิก ค้นหาถัดไป หรือ ค้นหาก่อนหน้า

SharePoint Workspace พบรายการถัดไปที่มีข้อความที่ระบุ ถ้าไม่พบรายการที่ตรงกันสำหรับข้อความการค้นหา SharePoint Workspace จะแสดงข้อความ "ไม่พบรายการที่ตรงกันสำหรับข้อความการค้นหานี้" โปรดสังเกตว่าการค้นหาจะดำเนินต่อไปจากด้านบนสุดหรือล่างสุดของรายการเสมอ ขึ้นอยู่กับทิศทางที่คุณกำลังค้นหา

ด้านบนของหน้า

การค้นหาโดยใช้ฟอร์ม

การค้นหาโดยใช้ฟอร์ม ทำให้คุณสามารถค้นหารายการทั้งหมดที่ตรงกับค่าเขตข้อมูลที่คุณใส่ในฟอร์ม

 1. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ค้นหา แล้วคลิก ค้นหาโดยใช้ฟอร์ม

 2. เลือกฟอร์มที่จะใช้เพื่อระบุเกณฑ์ค้นหาจากรายการแบบหล่นลง

 3. เลือกหรือป้อนค่าการค้นหาในเขตข้อมูลฟอร์มที่มีอยู่

  รายละเอียด

  โปรดสังเกตกฎเกี่ยวกับการเลือกหรือการป้อนค่าต่อไปนี้

  • สำหรับเขตข้อมูลที่คุณใส่ค่า คุณสามารถค้นหาโดยใช้ส่วนใดๆ ของค่าเขตข้อมูลก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหารายการทั้งหมดที่มีชื่อ "Baker" โดยการใส่เกณฑ์การค้นหาว่า "Bak"

  • การค้นหาไม่เทียบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก ตัวอย่างเช่น การใส่คำว่า "Baker" เป็นเกณฑ์การค้นหาจะเหมือนกันกับการใส่คำว่า "baker"

   นอกจากนี้ โปรดสังเกตว่าฟอร์มการค้นหาบางอย่างอาจรวมเขตข้อมูลที่อ้างอิงในคอลัมน์มุมมองของเครื่องมือแบบกำหนดเองเท่านั้น

 4. เลือกตัวเลือกว่าการค้นหาจะใช้เกณฑ์ที่ระบุอย่างไร

  เลือก ค่าเขตข้อมูลด้านบนใดๆ เพื่อค้นหาโดยใช้ตัวดำเนินการแบบตรรกะ "Or" หรือ ค่าเขตข้อมูลด้านบนทั้งหมด เพื่อค้นหาโดยใช้ตัวดำเนินการแบบตรรกะ "And"

 5. คลิก ค้นหา

  มุมมองข้อมูลจะแสดงรายการเฉพาะรายการที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณระบุเท่านั้น เมื่อต้องการคืนค่ามุมมองข้อมูลเดิม ให้คลิก ล้างผลลัพธ์การค้นหา

  หมายเหตุ: คุณต้องล้างผลลัพธ์การค้นหาก่อนเริ่มการค้นหาอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

การค้นหาขั้นสูง

การค้นหาขั้นสูง ทำให้คุณสามารถค้นหาและแสดงรายการของรายการทั้งหมดที่ตรงกับอย่างน้อยหนึ่งนิพจน์แบบตรรกะ

 1. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ค้นหา แล้วคลิก การค้นหาขั้นสูง

 2. เลือกหรือไม่เลือกฟอร์มที่คุณต้องการรวมหรือไม่รวมในการค้นหา

 3. เพิ่มนิพจน์การค้นหาตามที่จำเป็นเพื่อรวมหรือไม่รวมรายการ

  ค้นหาทดสอบค่าเขตข้อมูล และแสดงรายการในมุมมองข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุในนิพจน์ คุณสามารถเพิ่มนิพจน์พื้นฐานหรือนิพจน์ขั้นสูง

 4. คลิก ค้นหา

  มุมมองข้อมูลจะแสดงรายการเฉพาะรายการที่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณระบุเท่านั้น เมื่อต้องการคืนค่ามุมมองข้อมูลเดิม ให้คลิก ล้างผลลัพธ์การค้นหา

  หมายเหตุ: คุณต้องล้างผลลัพธ์การค้นหาก่อนเริ่มการค้นหาอีกครั้ง

การเพิ่มนิพจน์การค้นหาพื้นฐาน

เมื่อต้องการเพิ่มนิพจน์พื้นฐาน ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการทดสอบค่าจากรายการแบบหล่นลง

  โปรดสังเกตรายละเอียดต่อไปนี้เกี่ยวกับเขตข้อมูลในรายการ

  • เขตข้อมูลวันที่/เวลาไม่สนับสนุนในนิพจน์การค้นหา ดังนั้นจะไม่ปรากฏในรายการเขตข้อมูลแบบหล่นลง

  • รายการเขตข้อมูลอาจรวมเฉพาะเขตข้อมูลที่อ้างอิงในคอลัมน์มุมมองของเครื่องมือขึ้นอยู่กับการออกแบบเครื่องมือแบบกำหนดเอง

 2. เลือกตัวดำเนินการจากรายการเมนูแบบหล่นลง

  ตัวดำเนินการที่คุณเห็นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดเขตข้อมูล เขตข้อมูลเกี่ยวกับข้อความจะมีตัวดำเนินการที่ทำงานร่วมกับสตริงข้อความให้ใช้งาน เช่น "มี" และ "ขึ้นต้นด้วย" เป็นต้น เขตข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขจะมีตัวดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ เช่น >, >=, <, และ <=

 3. ป้อนค่าที่คุณต้องการทดสอบในกล่องข้อความ

 4. คลิก ไอคอนเพิ่มเงื่อนไข

ในตัวอย่างต่อไปนี้ นิพจน์การค้นหาจะแสดงรายการทั้งหมดที่ค่าในเขตข้อมูล "เมือง" คือ "Warsaw"

นิพจน์การค้นหาอย่างง่าย

การเพิ่มนิพจน์การค้นหาพื้นฐานที่มีหลายเงื่อนไข

ในบางครั้งคุณอาจต้องการที่จะทดสอบมากกว่าหนึ่งเงื่อนไข เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณสามารถเพิ่มนิพจน์ที่มีตัวดำเนินการแบบตรรกะได้ คุณสามารถสร้างนิพจน์ที่แสดงรายการต่อเมื่อตรงกับเงื่อนไขทั้งหมด (ตัวดำเนินการแบบตรรกะ AND) หรือไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆ (ตัวดำเนินการแบบตรรกะ OR )

 1. เลือก เงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด (แบบตรรกะ AND) หรือ เงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้ (แบบตรรกะ OR) ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการระบุเกณฑ์สำหรับค้นหารายการ

 2. เพิ่มครั้งละหนึ่งเงื่อนไข

ในตัวอย่างต่อไปนี้ มีการเพิ่มสองนิพจน์โดยมีการเลือกตัวเลือก "แบบตรรกะ OR" ผลลัพธ์จะแสดงรายการทั้งหมดที่ค่าในเขตข้อมูล "เมือง" เป็น "Warsaw" หรือ "Krakow"

นิพจน์การค้นหาพื้นฐานด้วยตัวดำเนินการแบบตรรกะ OR

การปรับปรุงเงื่อนไขในนิพจน์

เมื่อต้องการปรับปรุงเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกเงื่อนไขที่คุณต้องการปรับปรุงในกล่องแสดงนิพจน์

  ส่วนของเงื่อนไขจะแสดงในรายการแบบหล่นลงและกล่องข้อความค่า

 2. เปลี่ยนส่วนของเงื่อนไขตามต้องการ

 3. คลิก ไอคอนปรับปรุงเงื่อนไข

การเอาเงื่อนไขออกจากนิพจน์

เมื่อต้องการเอาเงื่อนไขออกจากนิพจน์ เลือกในกล่องแสดงนิพจน์ และคลิก ไอคอนเอาเงื่อนไขออก

การเพิ่มนิพจน์ขั้นสูง

คลิก ไอคอนตัวเลือกขั้นสูง เพื่อดูตัวเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนการค้นหาเพิ่มเติม คุณสามารถสร้างนิพจน์ที่รวมดำและหรือตัวดำเนินการตรรกะ และกลุ่มชุดของเงื่อนไขร่วมกันได้

ปรับเปลี่ยนนิพจน์ดังต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวดำเนินการแบบตรรกะ ให้เลือกเงื่อนไขและคลิก AND หรือ OR

 • เมื่อต้องการรวมเงื่อนไขเพื่อให้พวกเขากำลังถูกแปลเป็นทั้งหมดในนิพจน์ SHIFT เลือกเหล่านั้น แล้วคลิก ไอคอนรวมเงื่อนไข

  ในตัวอย่างต่อไปนี้ เงื่อนไขเขตข้อมูล AccountNumber และเขตข้อมูล เมือง ถูกรวม และทำให้นิพจน์นั้นทดสอบค่าในแต่ละเงื่อนไขที่รวมไว้แยกต่างหากกัน ในกรณีนี้ รายการทั้งหมดจะถูกเลือกเป็นค่าที่อยู่ในเขตข้อมูล AccountNumber ซึ่ง >=300 และ <=400 และค่าในเขตข้อมูล เมือง ไม่ใช่ Warsaw และไม่ใช่ Krakow

  นิพจน์ตัวอย่างการค้นหาที่ซับซ้อน

 • เมื่อต้องการ uncombine เงื่อนไขรวม เลือก SHIFT และคลิก ไอคอนยกเลิกการรวมเงื่อนไข

 • เมื่อต้องการย้ายเงื่อนไขในนิพจน์แสดงหน้าต่าง คลิก ไอคอนย้ายขึ้น หรือ ไอคอนย้ายลง นี่คือมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อคุณต้องการย้ายเงื่อนไขเป็น ส่วนหนึ่งของชุดของเงื่อนไขที่มีการจัดกลุ่ม

การเพิ่มนิพจน์ที่มีตัวแปร {ชื่อผู้ใช้}

คุณสามารถใช้ตัวแปร {ชื่อผู้ใช้} เพื่อสร้างการค้นหาที่ค้นหาเฉพาะรายการที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ปัจจุบันเท่านั้น ตัวแปรนี้จะต้องใช้คู่กับเขตข้อมูล _CreatedByUrl เสมอ

 1. เลือก _CreatedByURL จากรายการเขตข้อมูลแบบหล่นลง

 2. เลือก = เป็นตัวแปร

 3. เลือก {ชื่อผู้ใช้} จากรายการค่าแบบหล่นลง

 4. คลิก ไอคอนเพิ่มเงื่อนไข นิพจน์ตัวกรองแสดงในกล่องนิพจน์ตัวกรอง:

  นิพจน์ตัวอย่าง {ชื่อผู้ใช้}

 5. คลิก ค้นหา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×