การคำนวณหลายผลลัพธ์โดยใช้ตารางข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตารางข้อมูลเป็นช่วงของเซลล์ที่คุณสามารถเปลี่ยนค่าในบางเซลล์แล้วได้คำตอบต่อปัญหาที่ต่างออกไป ตัวอย่างที่ดี คือ การใช้ฟังก์ชัน PMT กับยอดสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันในการคำนวณจำนวนเงินกู้ที่คุณสามารถนำมาใช้ซื้อบ้านหรือรถยนต์ ทดลองกับค่าที่เปลี่ยนแปลงได้เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติที่เรียกว่า การวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของชุดคำสั่งที่เรียกว่าเครื่องมือวิเคราะห์แบบ What-if เมื่อคุณใช้ตารางข้อมูล คุณกำลังทำการวิเคราะห์แบบ What-if

การวิเคราะห์แบบ What-if คือกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงค่าในเซลล์ เพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของสูตรบนแผ่นงานอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตารางข้อมูลเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและจำนวนระยะเวลาของการกู้ เพื่อหายอดการชำระเงินรายเดือนที่เป็นไปได้

ชนิดของการวิเคราะห์แบบ What-if    ใน Excel เครื่องมือการวิเคราะห์แบบ What-if มีสามชนิดคือ สถานการณ์สมมติ ตารางข้อมูล และการค้นหาค่าเป้าหมาย สถานการณ์สมมติและตารางข้อมูลจะนำชุดของค่าข้อมูลเข้ามาหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ การค้นหาค่าเป้าหมายทำงานในลักษณะที่ต่างจากสถานการณ์สมมติและตารางข้อมูลตรงที่ การค้นหาค่าเป้าหมายจะนำค่าผลลัพธ์มาหาค่าข้อมูลเข้าที่เป็นไปได้ที่ทำให้ได้ผลลัพธ์นั้น

ตารางข้อมูลเหมือนกับสถานการณ์สมมติตรงที่ช่วยคุณสำรวจชุดของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ และไม่เหมือนกับสถานการณ์สมมติตรงที่ ตารางข้อมูลแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดให้คุณเห็นในหนึ่งตารางในหนึ่งแผ่นงาน การใช้ตารางข้อมูลช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบช่วงของค่าที่เป็นไปได้เพียงแค่เหลือบมอง เนื่องจากคุณสนใจตัวแปรเพียงหนึ่งหรือสองตัว การอ่านและใช้ผลลัพธ์ร่วมกันในรูปแบบตารางจึงทำได้ง่าย

ตารางข้อมูลไม่สามารถรองรับตัวแปรมากกว่าสองตัว ถ้าคุณต้องการวิเคราะห์ตัวแปรมากกว่าสองตัว คุณควรใช้สถานการณ์สมมติแทน แม้ว่าจะจำกัดแค่ตัวแปรหนึ่งหรือสองตัว (ตัวหนึ่งสำหรับเซลล์ข้อมูลเข้าของแถว และตัวหนึ่งสำหรับเซลล์ข้อมูลเข้าของคอลัมน์) แต่ตารางข้อมูลก็สามารถมีค่าตัวแปรได้หลายค่าตามที่คุณต้องการ สถานการณ์สมมติสามารถมีค่าต่างๆ ได้สูงสุด 32 ค่า แต่คุณสามารถสร้างสถานการณ์สมมติได้มากเท่าที่คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบ what-if ดูบทนำสู่การวิเคราะห์แบบ What-If

พื้นฐานของตารางข้อมูล

คุณสามารถสร้างตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียวหรือแบบสองตัวแปรได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนของตัวแปรและสูตรที่คุณต้องการทดสอบ

ตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียว    ใช้ตารางข้อมูลแบบตัวแปรหนึ่งถ้าคุณต้องการดูค่าที่แตกต่างของตัวแปรหนึ่งในหนึ่ง หรือสูตรเพิ่มเติมจะเปลี่ยนผลลัพธ์ของสูตรเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตารางข้อมูลแบบตัวแปรหนึ่งเพื่อดูอัตราดอกเบี้ยเทียบความแตกต่างมีผลต่อการผ่อนชำระจำนอง โดยใช้ฟังก์ชัน PMTได้ คุณใส่ค่าตัวแปรในแถวหรือหนึ่งคอลัมน์ และจะแสดงผลลัพธ์ในแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

ในภาพต่อไปนี้ เซลล์ D2 มีสูตรการชำระเงิน =PMT(B3/12,B4,-B5) ซึ่งอ้างอิงเซลล์ B3 เป็นเซลล์ข้อมูลเข้า

ตารางข้อมูลที่มีตัวแปรเดียว

ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปร    ใช้ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปรเพื่อดูว่าค่าที่ต่างกันของตัวแปรสองตัวในสูตรเดียว จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของสูตรนั้นอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตารางข้อมูลสองตัวแปรดูว่า การผสมกันของอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการชำระค่าจำนองรายเดือนอย่างไร

ในภาพต่อไปนี้ เซลล์ C2 มีสูตรการชำระเงิน=PMT(B3/12,B4,-B5) ซึ่งใช้เซลล์ B3 และ B4 เป็นเซลล์ข้อมูลเข้า

ตารางข้อมูลที่มีสองตัวแปร

การคำนวณตารางข้อมูล    ตารางข้อมูลจะถูกคำนวณเมื่อใดก็ ตามที่มีการคำนวณใหม่ในเวิร์กชีต แม้ว่าพวกเขาได้เปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเร่งความเร็วของการคำนวณของเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยตารางข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการคำนวณ เพื่อคำนวณแผ่นงานแต่ไม่ใช่ตารางข้อมูลโดยอัตโนมัติ ดูส่วนเร่งความเร็วของการคำนวณในเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยตารางข้อมูล

การสร้างตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียว

ตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียวมีค่าข้อมูลเข้าที่เรียงเป็นรายการ ซึ่งอาจเรียงลงมาเป็นคอลัมน์ (ตามแนวคอลัมน์) หรือเรียงแนวขวางเป็นแถว (ตามแนวแถว) ก็ได้ สูตรที่ใช้ในตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียวต้องอ้างอิงเซลล์ที่ใช้หนึ่งเซลล์เท่านั้น

 1. พิมพ์รายการของค่าที่คุณต้องการแทนในเซลล์ข้อมูลเข้า ซึ่งอาจเรียงลงมาเป็นหนึ่งคอลัมน์ หรือเรียงตามขวางเป็นหนึ่งแถวก็ได้ ปล่อยให้มีแถวว่างและคอลัมน์ว่างสักสองสามแถวและคอลัมน์ที่ทั้งสองด้านของค่า

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าตารางข้อมูลเป็นแบบตามแนวคอลัมน์ (ค่าตัวแปรของคุณอยู่ในคอลัมน์), พิมพ์สูตรในเซลล์หนึ่งแถวด้านบนและไปทางด้านขวาของคอลัมน์มีค่าหนึ่งเซลล์ ภาพประกอบตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียวที่แสดงอยู่ในส่วนภาพรวมระบบจะตามแนวคอลัมน์ และสูตรมีอยู่ในเซลล์ D2
   ถ้าคุณต้องการตรวจสอบเอฟเฟ็กต์ของค่าต่าง ๆ กับสูตรอื่น พิมพ์เพิ่มเติมสูตรลงในเซลล์ทางด้านขวาของสูตรแรก

  • ถ้าตารางข้อมูลเป็นแบบตามแนวแถว (ค่าตัวแปรของคุณอยู่ในหนึ่งแถว) ให้พิมพ์สูตรในเซลล์ที่อยู่หนึ่งคอลัมน์ทางด้านซ้ายของค่าแรกและหนึ่งเซลล์ที่อยู่ด้านล่างของแถวค่า
   ถ้าคุณต้องการตรวจสอบผลของค่าต่างๆ ที่มีต่อสูตรอื่น ให้พิมพ์สูตรเพิ่มในเซลล์ที่อยู่ใต้สูตรแรก

 3. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีสูตรและค่าที่คุณต้องการแทน จากภาพแรกในส่วน ภาพรวม ก่อนหน้า ช่วงที่ว่านี้คือ C2:D5

 4. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล หรือการคาดการณ์ กลุ่ม (ในExcel 2016 ), คลิกการวิเคราะห์แบบ What-If แล้ว คลิ กตารางข้อมูล

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าตารางข้อมูลเป็นแบบตามแนวคอลัมน์ ให้พิมพ์การอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ข้อมูลเข้าในกล่อง ใส่คอลัมน์ของเซลล์ที่ใช้ จากตัวอย่างที่แสดงในภาพแรก เซลล์ข้อมูลเข้าคือ B3

  • ถ้าตารางข้อมูลเป็นแบบตามแนวแถว ให้พิมพ์การอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ข้อมูลเข้าในกล่อง ใส่แถวของเซลล์ที่ใช้

   หมายเหตุ: หลังจากที่คุณสร้างตารางข้อมูลแล้ว คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเซลล์ผลลัพธ์ ในภาพ เซลล์ผลลัพธ์มีรูปแบบเป็นสกุลเงิน

การเพิ่มสูตรลงในตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียว

สูตรที่ใช้ในตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียวต้องอ้างอิงเซลล์ข้อมูลเข้าแบบเดียวกัน

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าตารางข้อมูลเป็นแบบตามแนวคอลัมน์ (ค่าตัวแปรอยู่ในหนึ่งคอลัมน์) ให้พิมพ์สูตรใหม่ในเซลล์ว่างทางด้านขวาของสูตรที่มีอยู่ในแถวบนสุดของตารางข้อมูล

  • ถ้าตารางข้อมูลเป็นแบบตามแนวแถว (ค่าตัวแปรอยู่ในหนึ่งแถว) ให้พิมพ์สูตรใหม่ในเซลล์ว่างทางด้านล่างของสูตรที่มีอยู่ในคอลัมน์แรกของตารางข้อมูล

 2. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีตารางข้อมูลและสูตรใหม่

 3. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล หรือการคาดการณ์ กลุ่ม (ในExcel 2016 ), คลิกการวิเคราะห์แบบ What-If แล้ว คลิ กตารางข้อมูล

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าตารางข้อมูลเป็นแบบตามแนวคอลัมน์ ให้พิมพ์การอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ข้อมูลเข้าลงในกล่อง ใส่คอลัมน์ของเซลล์ที่ใช้

  • ถ้าตารางข้อมูลเป็นแบบตามแนวแถว ให้พิมพ์การอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ข้อมูลเข้าลงในกล่อง ใส่แถวของเซลล์ที่ใช้

การสร้างตารางข้อมูลแบบสองตัวแปร

ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปรใช้สูตรที่มีรายการของค่าข้อมูลเข้าสองรายการ สูตรนี้ต้องอ้างอิงเซลล์ข้อมูลเข้าสองเซลล์ที่ต่างกัน

 1. ในเซลล์บนแผ่นงาน ให้ใส่สูตรที่อ้างอิงไปยังเซลล์ข้อมูลเข้าสองเซลล์

  ในตัวอย่างต่อไปนี้ ซึ่งได้ใส่ค่าเริ่มต้นของสูตรในเซลล์ B3, B4 และ B5 ให้พิมพ์สูตร =PMT(B3/12,B4,-B5) ลงในเซลล์ C2

 2. พิมพ์รายการของค่าข้อมูลเข้าหนึ่งรายการในคอลัมน์เดียวกัน ด้านล่างสูตร

  ในกรณีนี้ ให้พิมพ์อัตราดอกเบี้ยต่างๆ ลงในเซลล์ C3, C4 และ C5

 3. ใส่รายการที่สองลงในแถวเดียวกับสูตร ทางด้านขวาของสูตร

  พิมพ์ระยะเวลาการกู้ (ในหน่วยเดือน) ลงในเซลล์ D2 และ E2

 4. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีสูตร (C2) ทั้งในแถวและคอลัมน์ของค่า (C3:C5 และ D2:E2) และเซลล์ที่คุณต้องการค่าจากการคำนวณ (D3:E5)

  ในกรณีนี้ เลือกช่วง C2:E5

 5. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล หรือการคาดการณ์ กลุ่ม (ในExcel 2016 ), คลิกการวิเคราะห์แบบ What-If แล้ว คลิ กตารางข้อมูล

 6. ในกล่องใส่แถวของเซลล์ ใส่การอ้างอิงไปยังเซลล์ข้อมูลเข้าสำหรับค่าสำหรับการป้อนค่าในแถว
  พิมพ์เซลล์ b4 ลงในกล่องใส่แถวของเซลล์

 7. ในกล่องใส่คอลัมน์ของเซลล์ ใส่การอ้างอิงไปยังเซลล์ข้อมูลเข้าสำหรับค่าสำหรับการป้อนค่าในคอลัมน์
  พิมพ์B3ในกล่องใส่คอลัมน์ของเซลล์

 8. คลิก ตกลง

ตัวอย่าง    ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปรสามารถแสดงให้เห็นว่า การผสมกันของอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการชำระค่าจำนองรายเดือนอย่างไร ในภาพต่อไปนี้ เซลล์ C2 มีสูตรการชำระเงิน =PMT(B3/12,B4,-B5) ซึ่งใช้เซลล์ข้อมูลเข้าสองเซลล์คือ B3 และ B4

ตารางข้อมูลที่มีสองตัวแปร

การเร่งความเร็วของการคำนวณในแผ่นงานที่มีตารางข้อมูล

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในExcel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือก Excel และจากนั้น คลิกประเภทสูตร

  • ในเวอร์ชันอื่น ๆ ทั้งหมด คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >สูตร

 2. ในส่วน ตัวเลือกการคำนวณ ภายใต้ คำนวณ ให้คลิก ยกเว้นตารางข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: อีกวิธีหนึ่งคือ บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การคำนวณ ให้คลิกลูกศรบน ตัวเลือกการคำนวณ แล้วคลิก ยกเว้นตารางข้อมูลโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกตัวเลือกการคำนวณนี้ ตารางข้อมูลจะถูกข้ามเมื่อส่วนที่เหลือของสมุดงานได้รับการคำนวณใหม่ เมื่อต้องการคำนวณตารางข้อมูลของคุณใหม่ด้วยตนเอง ให้เลือกสูตรของตารางข้อมูล แล้วกด F9

หัวข้อถัดไปคืออะไร

คุณสามารถใช้เครื่องมืออื่นๆ ของ Excel เพื่อดำเนินการวิเคราะห์แบบ What-if ถ้าคุณมีเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือชุดตัวแปรข้อมูลที่ใหญ่กว่า

การค้นหาเป้าหมาย

ถ้าคุณรู้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการจากสูตร แต่จะไม่ แน่ใจว่าสิ่งที่ป้อนสูตรต้องค่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ ใช้ฟีเจอร์การค้นหาค่าเป้าหมาย ดูบทความใช้ค้นหาค่าเป้าหมายเพื่อหาผลลัพธ์คุณต้องการ ด้วยการปรับค่าป้อนเข้า

Excel Solver

คุณสามารถใช้ Excel Solver add-in เพื่อค้นหาค่าที่ดีที่สุดโดยยึดตามตัวเลขของตัวแปร Solver ทำงานกับกลุ่มของเซลล์ (เรียกว่าตัวแปรการตัดสินใจหรือเซลล์ตัวแปรเพียงแค่) ที่ใช้ในการคำนวณสูตรในเซลล์วัตถุประสงค์และข้อจำกัด Solver ปรับค่าในเซลล์ตัวแปรการตัดสินใจที่จะเป็นไปตามขีดจำกัดในเซลล์ที่มีข้อจำกัด และผลลัพธ์คุณต้องการสำหรับเซลล์วัตถุประสงค์ ดูบทความกำหนด และแก้ไขปัญหา โดยใช้ Solver

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×