การคัดลอกและวางภาพนิ่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ประหยัดเวลาทำงาน ด้วยการคัดลอกภาพนิ่ง (จากงานนำเสนอที่คุณกำลังทำงานอยู่) หรือ จากงานนำเสนอที่แยกต่างหาก เมื่อคุณคัดลอกอย่าง น้อยหนึ่งสไลด์จากงานนำเสนอ ไปยังตำแหน่งที่ตั้งภายในงานนำเสนอเดียวกัน หรืองานนำเสนออื่น คุณสามารถระบุกธีมที่คุณต้องการให้สไลด์ใหม่ไปใช้

 1. คลิก มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

 2. ในรูปขนาดย่อของภาพนิ่งทางด้านซ้าย ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการคัดลอก โดยทำดังนี้

  • ถ้าต้องการเลือกภาพนิ่งหลายแผ่นที่อยู่ติดกัน ให้คลิกที่ภาพนิ่งแผ่นแรก กด SHIFT แล้วคลิกที่ภาพนิ่งแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการ

  • ถ้าต้องการเลือกภาพนิ่งหลายแผ่นที่ไม่อยู่ติดกัน ให้กด CTRL แล้วคลิกที่ภาพนิ่งแต่ละแผ่นที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่ภาพนิ่งที่เลือก แล้วคลิก คัดลอก

 4. คลิกขวาที่รูปขนาดย่อที่คุณต้องการให้ภาพนิ่งที่คัดลอกมาตามต่อกันไปในงานนำเสนอที่สอง ภายใต้ ตัวเลือกการวาง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำธีมของงานนำเสนอปลายทาง คลิกใช้ธีมปลายทาง ใช้ธีมของปลายทาง

  • เมื่อต้องการรักษาชุดรูปแบบของงานนำเสนอที่คุณกำลังคัดลอก คลิกรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

ปุ่มตัวเลือกการวางอยู่ที่ไหน

เมื่อคุณวางสไลด์ลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ปุ่มตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม โดยอัตโนมัติปรากฏขึ้นใกล้กับภาพนิ่งที่วางในมุมมองปกติ

หรือคุณอาจไปที่ ตัวเลือกการวาง ได้ด้วยการคลิก หน้าแรก แล้วคลิกที่ลูกศรเล็กๆ ภายใต้ วาง

เมื่อคุณวางสไลด์ สืบทอดชุดรูปแบบของสไลด์ที่ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคัดลอกสไลด์จากงานนำเสนออื่นที่ใช้ธีมแตกต่าง คุณสามารถเก็บธีมนั้นเมื่อคุณวางสไลด์ลงในงานนำเสนออื่น

การคัดลอกและวางสไลด์

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกปกติ

 2. ในบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ ให้คลิกแท็บที่สไลด์ บานหน้าต่างซึ่งมีแท็บเค้าร่างและภาพนิ่ง

 3. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการคัดลอก โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกภาพนิ่งเดียว คลิกที่นั่น

  • ถ้าต้องการเลือกภาพนิ่งหลายแผ่นที่อยู่ติดกัน ให้คลิกที่ภาพนิ่งแผ่นแรก กด SHIFT แล้วคลิกที่ภาพนิ่งแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการ

  • ถ้าต้องการเลือกภาพนิ่งหลายแผ่นที่ไม่อยู่ติดกัน ให้กด CTRL แล้วคลิกที่ภาพนิ่งแต่ละแผ่นที่คุณต้องการ

 4. คลิกขวาภาพนิ่งที่เลือกหนึ่ง แล้ว คลิกคัดลอก

 5. ในงานนำเสนอที่คุณต้องการวางสไลด์คัดลอก ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยเค้าร่าง และแท็บสไลด์ บนแท็บสไลด์ คลิกขวาสไลด์ที่คุณต้องการให้สไลด์ของคุณคัดลอกการติดตาม

 6. บนเมนูที่ปรากฏขึ้นเมื่อ คุณคลิกขวา ภายใต้ตัวเลือกการวาง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการนำธีมของงานนำเสนอปลายทางที่คุณกำลังวางสไลด์ คลิกใช้ธีมปลายทาง ใช้ธีมของปลายทาง

  • ถ้าคุณต้องการรักษาชุดรูปแบบของงานนำเสนอที่คุณกำลังคัดลอกสไลด์ คลิกรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

ปุ่มตัวเลือกการวางอยู่ที่ไหน

เมื่อคุณวางภาพนิ่งไปยังตำแหน่งใหม่ในงานนำเสนอ ปุ่มตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม โดยทั่วไปจะปรากฏขึ้นใกล้กับภาพนิ่งที่วางบนแท็บเค้าร่างหรือภาพนิ่งในปกติดู (ดูกราฟิกข้างต้นสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง), หรือ ในบานหน้าต่างสไลด์ตัวเลือกการวาง ช่วยให้คุณสามารถควบคุมวิธีเนื้อหาของคุณปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณวาง

เมื่อต้องการไปยังตัวเลือกการวาง อีกวิธีหนึ่ง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกลูกศรเล็ก ๆ ภายใต้วาง

 • ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยเค้าร่าง และแท็บ สไลด์ คลิกแท็บสไลด์ แล้ว คลิกขวาสไลด์ที่คุณต้องการให้สไลด์ของคุณคัดลอกเพื่อติดตาม

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อสไลด์จะถูกวางลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ในงานนำเสนอ สืบทอดชุดรูปแบบของสไลด์ที่ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคัดลอกสไลด์จากงานนำเสนออื่นที่ใช้ธีมแตกต่างกัน คุณสามารถเก็บธีมนั้นเมื่อคุณวางสไลด์ลงในงานนำเสนออื่น เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบเพื่อให้ภาพนิ่งที่วางสืบทอดการธีมจากสไลด์ที่อยู่ก่อนหน้านั้น ให้ใช้ปุ่มตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม — ซึ่งปรากฏขึ้นใกล้กับภาพนิ่งที่วาง

การคัดลอกและวางสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์มาใช้ใหม่

 2. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการคัดลอก โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกภาพนิ่งเดียว คลินั้น

  • การเลือกหลายสไลด์ตามลำดับ คลิกที่สไลด์แรก กด SHIFT แล้ว คลิกสไลด์สุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  • เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ไม่เป็นลำดับ กด CTRL ทางแล้ว คลิกแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการเลือก

 3. คลิกขวาภาพนิ่งที่เลือกหนึ่ง แล้ว คลิกคัดลอก

 4. ในงานนำเสนอปลายทาง บนแท็บสไลด์ คลิกขวาสไลด์ที่คุณต้องการให้สไลด์ของคุณคัดลอกเพื่อติดตาม แล้ว คลิ กวาง

  เมื่อต้องการเก็บการออกแบบเดิมของภาพนิ่งที่คัดลอก คลิกตัวเลือกการวาง ปุ่ม รูปปุ่ม ซึ่งปรากฏขึ้นใกล้กับภาพนิ่งที่วางบนแท็บเค้าร่าง หรือภาพนิ่ง ในมุมมองปกติ หรือ ในบานหน้าต่างสไลด์ แล้ว คลิกรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ

  ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มตัวเลือกการวาง ไปอยู่ที่ไหนปุ่มตัวเลือกการวางได้อย่างไร

  หมายเหตุ: ด้านล่าง

เคล็ดลับ

เมื่อต้องการย้ายสไลด์ไปยังตำแหน่งอื่น เลือกสไลด์ที่คุณต้องการย้าย และลากไปยังตำแหน่งใหม่ ใช้ปุ่มตัวเลือกการวาง ตามที่อธิบายไว้ด้านบนเพื่อเก็บการจัดรูปแบบต้นฉบับ

ปุ่มตัวเลือกการวางอยู่ที่ไหน

เมื่อคุณวางภาพนิ่งไปยังตำแหน่งใหม่ในงานนำเสนอ ปุ่มตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม โดยทั่วไปปรากฏขึ้นใกล้กับภาพนิ่งที่วางบนแท็บเค้าร่าง หรือสไลด์ ในมุมมองปกติ หรือ ในบานหน้าต่างสไลด์ ปุ่มตัวเลือกการวางช่วยให้คุณสามารถควบคุมวิธีเนื้อหาของคุณปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณวางซึ่งเรียกว่า วางกู้คืน

ต่อไปนี้เป็นเหตุผลทำไมคุณอาจไม่เห็นปุ่มตัวเลือกการวาง หลังจากที่คุณวางภาพนิ่ง:

 • คุณวาง โดยใช้การวางแบบพิเศษ จากคลิปบอร์ด ส่วนของแท็บหน้าแรก คุณต้องใช้การตัด หรือคัดลอก และวาง คำสั่ง หรือคุณสามารถคัดลอก และวาง โดยใช้ Office คลิปบอร์ดเพื่อดูตัวเลือกการวาง

 • คุณวางกลุ่มของวัตถุจากโปรแกรมอื่น เช่น Microsoft Office Word

 • ลักษณะที่แตกต่างระหว่างต้นทางและปลายทางสำหรับสไลด์ที่คุณกำลังวางได้

ดูเพิ่มเติม

การนำมาใช้ใหม่ (นำเข้า) สไลด์จากงานนำเสนออื่น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×