การควบคุมการจัดรูปแบบเมื่อคุณวางข้อความ

เมื่อคุณตัดหรือคัดลอกข้อความแล้ววางลงในเอกสารของคุณ คุณต้องการให้ข้อความมีลักษณะเหมือนกับต้นฉบับ หรือคุณต้องการให้มีลักษณะเหมือนกับข้อความรอบๆ ในตำแหน่งใหม่หรือไม่ ในบางครั้ง คุณอาจต้องการตัวเลือกหนึ่ง แต่ในสถานการณ์อื่น คุณอาจต้องการตัวเลือกอื่น

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแทรกคำอ้างอิงจากเว็บเพจลงในเอกสารของคุณ คุณอาจต้องการให้คำอ้างอิงปรากฎเหมือนกับที่ปรากฎบนเว็บเพจ ในทางกลับกัน ถ้าคุณคัดลอกข้อความจากหนึ่งในเอกสารของคุณเองไปยังเอกสารอื่น คุณอาจต้องการให้ข้อความที่คัดลอกมีลักษณะเหมือนกับข้อความในเอกสารปลายทาง

ใน Word คุณสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้ในแต่ละครั้งที่คุณวางข้อความ ถ้าคุณเพียงต้องการหนึ่งในตัวเลือก คุณสามารถตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับข้อความที่วาง บทความนี้อธิบายวิธีการ

ปุ่ม ตัวเลือกการวาง จะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม แสดงว่าปุ่มอาจถูกปิดใช้งาน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งาน

 1. ใน Word 2010, 2013 หรือ 2016 ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นตอน

  ใน Word 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word > ขั้นสูง

 2. ในส่วน ตัด คัดลอก และวาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงปุ่มตัวเลือกการวางเมื่อวางเนื้อหา

 3. คลิก ตกลง

ข้อความที่คุณย้ายหรือคัดลอกสามารถมีฟอนต์หรือการจัดรูปแบบอื่นๆ เช่น ตัวหนาหรือตัวเอียง ที่แตกต่างจากเอกสารที่คุณวางข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณสามรถย้ายหรือคัดลอกข้อความที่เป็นตัวหนา ฟอนต์ Times New Roman ขนาด 10 จุด แล้ววางไว้ถัดจากข้อความปกติ ฟอนต์ Calibri ขนาด 11 จุด ถ้าคุณต้องการให้ข้อความที่วางเป็น Times New Roman แทนที่จะเป็น Calibri คุณสามารถรักษาลักษณะไว้ได้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก แล้วกด CTRL+X เพื่อย้ายข้อความ หรือกด CTRL+C เพื่อคัดลอกข้อความ

 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความ แล้วกด CTRL+V

 3. คลิกปุ่ม ตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม ที่ปรากฎขึ้นหลังจากที่คุณวางข้อความ

  ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม ตัวเลือกการวาง ให้กด CTRL+Z เพื่อเฃิกทำการวาง แล้วเปิดตัวเลือกสำหรับการแสดง สำหรับขั้นตอน ให้ไปที่ เปิดปุ่มตัวเลือกการวาง

 4. คลิก รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณวางรายการจากรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขลงในเอกสารที่ประกอบด้วยรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข คุณอาจไม่เห็น เก็บรูปแบบของแหล่งข้อมูล เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม ตัวเลือกการวาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางรายการ ให้ดู วางรายการจากรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข ในบทความนี้

ถ้าคุณวางส่วนของย่อหน้าจากเอกสาร Word อื่น และสไตล์ เช่น ปกติ หัวเรื่อง 1 และอื่นๆ มีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละเอกสาร ปุ่ม ตัวเลือกการวาง อาจแสดงว่าเลือก เก็บการจัดรูปแบบต้นฉบับ ไว้ แต่ข้อความที่วางยังไม่เหมือนกับข้อความในเอกสารต้นฉบับ เนื่องจากรูปแบบของข้อความในเอกสารต้นฉบับจะถูกควบคุมด้วยสไตล์ย่อหน้า ถ้าคุณต้องการรักษาการจัดรูปแบบดั้งเดิม ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เมื่อคุณตัดหรือคัดลอกข้อความต้นฉบับ อย่าลืมใส่เครื่องหมายย่อหน้า (¶)

  เมื่อต้องการแสดงเครื่องหมายย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน ¶ ในกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

  รูป Ribbon ของ Word

 2. วางข้อความ

 3. คลิกปุ่ม ตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม ที่ปรากฎขึ้นหลังจากที่คุณวางข้อความ

  ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม ตัวเลือกการวาง ให้กด CTRL+Z เพื่อเฃิกทำการวาง แล้วเปิดตัวเลือกสำหรับการแสดง สำหรับขั้นตอน ให้ไปที่ เปิดปุ่มตัวเลือกการวาง

 4. ลบข้อความที่ไม่ต้องการที่อยู่ก่อนหน้าจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

ข้อความที่คุณย้ายหรือคัดลอกสามารถมีฟอนต์หรือการจัดรูปแบบอื่นๆ (เช่น ตัวหนาหรือตัวเอียง) ที่แตกต่างจากเอกสารที่คุณวางข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณสามรถย้ายหรือคัดลอกข้อความที่เป็นตัวหนา ฟอนต์ Times New Roman ขนาด 10 จุด แล้ววางไว้ถัดจากข้อความปกติ ฟอนต์ Calibri ขนาด 11 จุด ถ้าคุณต้องการให้ข้อความที่วางเป็น Calibri เพื่อให้ตรงกับข้อความรอบๆ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก แล้วกด CTRL+X เพื่อย้ายข้อความ หรือกด CTRL+C เพื่อคัดลอกข้อความ

 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความ แล้วกด CTRL+V

 3. คลิกปุ่ม ตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม ที่ปรากฎขึ้นหลังจากที่คุณวางข้อความ

  ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม ตัวเลือกการวาง ให้กด CTRL+Z เพื่อเฃิกทำการวาง แล้วเปิดตัวเลือกสำหรับการแสดง สำหรับขั้นตอน ให้ไปที่ เปิดปุ่มตัวเลือกการวาง

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าข้อความที่คุณวางมีส่วนของการจัดรูปแบบที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น คำที่เป็นตัวหนาหรือตัวเอียง ให้คลิก ตรงกับการจัดรูปแบบปลายทาง

  • ถ้าคุณต้องการนำการจัดรูปแบบเดิมออกจากข้อความที่คุณกำลังวางทั้งหมด ให้คลิก เก็บข้อความเท่านั้น

โปรดทราบว่าถ้าส่วนที่เลือกของคุณมีเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ การ เก็บข้อความเท่านั้น ตัวเลือกที่ละทิ้งเนื้อหา หรือแปลงเป็นข้อความ ตัวอย่าง ถ้าคุณใช้ เก็บข้อความเท่านั้น ตัวเลือกเมื่อคุณวางเนื้อหาที่มีรูปภาพและตาราง รูปภาพจะถูกละเว้นจากเนื้อหาวาง และตารางจะถูกแปลงเป็นชุดของย่อหน้านั้น

ถ้าส่วนที่เลือกของคุณมีรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ตัวเลือก เก็บข้อความเท่านั้น อาจละทิ้งสัญลักษณ์ หรือลำดับ เลข ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการวางข้อความใน Word ได้ เมื่อต้องการรักษาสัญลักษณ์แสดงหัวข้อและอักขระตัวเลข คุณสามารถแปลงรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขที่จัดรูปแบบย่อหน้าที่ขึ้นต้น ด้วยอักขระตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

 1. ใน Word 2010, 2013 หรือ 2016 ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นตอน

  ใน Word 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. เลื่อนลงไปยังส่วน ตัด คัดลอก และวาง

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เก็บวัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขเมื่อวางข้อความด้วยตัวเลือกเก็บข้อความเท่านั้น

ถ้าคุณวางรายการจากรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงในเอกสารที่มีรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข คุณสามารถวางรายการให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่มีอยู่และดำเนินการลำดับเลขต่อ หรือคุณสามารถวางรายการเป็นรายการใหม่ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวเรื่องต่อไปนี้

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก แล้วกด CTRL+X เพื่อย้ายรายการ หรือกด CTRL+C เพื่อคัดลอกรายการ

 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางรายการ แล้วกด CTRL+V

 3. คลิกปุ่ม ตัวเลือกการวางรูปปุ่ม ที่ปรากฎขึ้นหลังจากที่คุณวางข้อความ

  ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม ตัวเลือกการวาง ให้กด CTRL+Z เพื่อเฃิกทำการวาง แล้วเปิดตัวเลือกสำหรับการแสดง สำหรับขั้นตอน ให้ไปที่ เปิดปุ่มตัวเลือกการวาง

 4. คลิก ผสานกับรายการที่มีอยู่

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก แล้วกด CTRL+X เพื่อย้ายรายการ หรือกด CTRL+C เพื่อคัดลอกรายการ

 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางรายการ แล้วกด CTRL+V

 3. คลิกปุ่ม ตัวเลือกการวางรูปปุ่ม ที่ปรากฎขึ้นหลังจากที่คุณวางข้อความ

  ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม ตัวเลือกการวาง ให้กด CTRL+Z เพื่อเฃิกทำการวาง แล้วเปิดตัวเลือกสำหรับการแสดง สำหรับขั้นตอน ให้ไปที่ เปิดปุ่มตัวเลือกการวาง

 4. คลิก วางเป็นรายการใหม่ หรือ วางรายการโดยไม่ต้องผสาน

ฉันต้องการวางรายการลำดับเลขในรายการลำดับเลขเพื่อให้รายการที่ฉันวางจัดลำดับเลขแยกจากรายการรอบๆ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการทำให้รายการที่คุณวางให้เป็นหมายเลข 1-3 เป็นรายการย่อยของหมายเลข 2 ในรายการที่มีอยู่ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. คลิกด้านหน้าของรายการหรือย่อหน้าที่ตามหลังรายการที่ 2 แล้วกด CTRL+V

 2. คลิก ตัวเลือกการวางรูปปุ่ม แล้วคลิก วางรายการโดยไม่ต้องผสาน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณวางจากหนึ่งรายการไปยังรายการอื่นในเอกสารเดียวกัน และคุณใช้คำสั่ง วางรายการโดยไม่ต้องผสาน คุณอาจต้องเริ่มการลำดับเลขของหนึ่งในรายการของคุณใหม่ เมื่อต้องการเริ่มต้นการลำดับเลขใหม่ ให้คลิกขวาที่รายการที่คุณต้องการให้เป็นรายการแรก แล้วคลิก เริ่มต้นใหม่ที่ 1 บนเมนูทางลัด

 3. เลือกรายการลำดับเลขที่คุณวาง จากนั้น ในกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เพิ่มการเยื้อง

  รูป Ribbon ของ Word

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก แล้วกด CTRL+X เพื่อย้ายรายการ หรือกด CTRL+C เพื่อคัดลอกรายการ

 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางรายการ แล้วกด CTRL+V

 3. คลิกปุ่ม ตัวเลือกการวางรูปปุ่ม ที่ปรากฎขึ้นหลังจากที่คุณวางข้อความ

  ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม ตัวเลือกการวาง ให้กด CTRL+Z เพื่อเฃิกทำการวาง แล้วเปิดตัวเลือกสำหรับการแสดง สำหรับขั้นตอน ให้ไปที่ เปิดปุ่มตัวเลือกการวาง

 4. ถ้าคุณต้องการแปลงรายการหัวข้อย่อยให้เป็นรายการลำดับเลขในรายการ ให้คลิก ผสานกับรายการที่มีอยู่ ถ้าคุณต้องการทำให้รายการหัวข้อย่อยเป็นรายการหัวข้อย่อยภายในรายการลำดับเลข ให้คลิก วางรายการโดยไม่ต้องผสาน

ฉันต้องการวางรายการหัวข้อย่อยเพื่อให้สร้างรายการหัวข้อย่อยให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการในรายการำดับเลข

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการทำให้รายการที่คุณวางเป็นรายการย่อยของหัวข้อย่อยหมายเลข 2 ในรายการที่มีอยู่ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการวางเป็นรายการย่อยในรายการลำดับเลขของคุณ แล้วกด CTRL+X เพื่อย้ายรายการ หรือกด CTRL+C เพื่อคัดลอกรายการ

 2. คลิกด้านหน้าของรายการหรือย่อหน้าที่ตามหลังรายการที่ 2 แล้วกด CTRL+V

 3. คลิก ตัวเลือกการวางรูปปุ่ม แล้วคลิก วางรายการโดยไม่ต้องผสาน

 4. ถ้าคุณต้องการเยื้องรายการหัวข้อย่อยที่คุณวาง ให้เลือกรายการ จากนั้น ในกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เพิ่มการเยื้อง

  รูป Ribbon ของ Word

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก แล้วกด CTRL+X เพื่อย้ายรายการ หรือกด CTRL+C เพื่อคัดลอกรายการ

 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางรายการ แล้วกด CTRL+V

 3. คลิกปุ่ม ตัวเลือกการวางรูปปุ่ม ที่ปรากฎขึ้นหลังจากที่คุณวางข้อความ

  ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม ตัวเลือกการวาง ให้กด CTRL+Z เพื่อเฃิกทำการวาง แล้วเปิดตัวเลือกสำหรับการแสดง สำหรับขั้นตอน ให้ไปที่ เปิดปุ่มตัวเลือกการวาง

 4. ถ้าคุณต้องการแปลงรายการลำดับเลขให้เป็นรายการหัวข้อย่อยในรายการ ให้คลิก ผสานกับรายการที่มีอยู่ ถ้าคุณต้องการทำให้รายการลำดับเลขเป็นรายการลำดับเลขภายในรายการหัวข้อย่อย ให้คลิก วางรายการโดยไม่ต้องผสาน

ฉันต้องการวางรายการลำดับเลขในรายการหัวข้อย่อยเพื่อสร้างรายการลำดับเลขให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการหัวข้อย่อยนั้น

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการทำให้รายการที่คุณวางให้เป็นหมายเลข 1–3 เป็นรายการย่อยของรายการหัวข้อย่อยในรายการที่มีอยู่ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ด้านหน้าของรายการหรือย่อหน้าที่ตามหลังรายการที่คุณต้องการสร้างรายการลำดับเลขใหม่ แล้วกด CTRL+V

 2. คลิก ตัวเลือกการวางรูปปุ่ม แล้วคลิก วางรายการโดยไม่ต้องผสาน

 3. คลิกขวาที่รายการที่คุณต้องการให้เป็นรายการแรกในรายการใหม่ แล้วคลิก เริ่มต้นใหม่ที่ 1 บนเมนูทางลัด

 4. เลือกรายการลำดับเลขที่คุณวาง จากนั้น ในกลุ่ม ย่อหน้า ของแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เพิ่มการเยื้อง

  รูป Ribbon ของ Word

ถ้าคุณใช้ตัวเลือกการวางหนึ่งตัวเลือกตามปกติ คุณสามารถกำหนดค่า Word เพื่อให้ใช้ตัวเลือกการวางนั้นโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีดังกล่าว คุณจะไม่จำเป็นต้องระบุตัวเลือกที่จะใช้ทุกครั้งที่คุณวางข้อความ คุณสามารถแทนที่ลักษณะการทำงานเริ่มต้นเมื่อใดก็ได้ที่คุณวางข้อความโดยการเลือกตัวเลือกอื่นบนเมนู ตัวเลือกการวาง

 1. ใน Word 2010, 2013 หรือ 2016 ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นตอน

  ใน Word 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word > ขั้นสูง

 2. เลื่อนลงไปยังส่วน ตัด คัดลอก และวาง

 3. คลิกที่กล่องเพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

  • การวางภายในเอกสารเดียวกัน

  • การวางระหว่างเอกสาร

  • การวางระหว่างเอกสารเมื่อคำจำกัดความของสไลด์ขัดแย้งกัน

  • การวางจากโปรแกรมอื่น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ ให้ดู ตัวเลือกสำหรับการวางระหว่างเอกสาร และจากโปรแกรมอื่น

 4. เมื่อต้องการใช้การตั้งค่าสำหรับตัวเลือกการตัดและวางแบบสมาร์ท ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การตัดและวางแบบสมาร์ท คลิก ตั้งค่า แล้วเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการตัดและวางแบบสมาร์ท

 5. คลิก ตกลง

ตัวเลือกสำหรับการวางระหว่างเอกสาร และจากโปรแกรมอื่น

เนื่องจากสามารถจัดเก็บการจัดรูปแบบในคำจำกัดความสไตล์ของย่อหน้า คุณสามารถปรับแต่งวิธีการที่ Word วางข้อความจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

การวางภายในเอกสารเดียวกัน

เมื่อคุณวางเนื้อหาลงในเอกสารเดียวกันจากเนื้อหาที่คุณคัดลอก คุณสามารถระบุลักษณะการทำงานเริ่มต้นต่อไปนี้

 • รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ (ค่าเริ่มต้น)      ตัวเลือกนี้จะรักษาสไตล์ของอักขระและการจัดรูปแบบโดยตรงซึ่งนำมาใช้กับข้อความที่คัดลอกมา การจัดรูปแบบโดยตรง ได้แก่ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ขนาดฟอนต์ ตัวเอียง หรือการจัดรูปแบบอื่นๆ ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในสไตล์ของย่อหน้านั้น

 • ตรงกับการจัดรูปแบบปลายทาง     ตัวเลือกนี้จะละทิ้งการจัดรูปแบบส่วนใหญ่ที่นำมาใช้โดยตรงกับข้อความที่คัดลอกมาแต่ยังคงรักษาการจัดรูปแบบที่พิจารณาว่าเป็นการเน้น เช่น ตัวหนาและตัวเอียง เมื่อมีการนำการจัดรูปแบบนั้นไปใช้กับเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เลือกเท่านั้น ข้อความจะนำเอาคุณลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่ถูกวางมาใช้ ข้อความยังใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือคุณสมบัติสไตล์อักขระของข้อความ ซึ่งอยู่ก่อนหน้าเคอร์เซอร์เมื่อข้อความนั้นถูกวาง

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งการจัดรูปแบบและองค์ประกอบที่ไม่ใช่ข้อความทั้งหมด เช่น รูปภาพหรือตาราง ข้อความจะใช้คุณลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่ข้อความนั้นถูกวาง และนำเอาการจัดรูปแบบโดยตรงหรือคุณลักษณะสไตล์อักขระของข้อความที่อยู่ก่อนหน้าเคอร์เซอร์เมื่อข้อความนั้นถูกวาง องค์ประกอบกราฟิกจะถูกละทิ้ง และตารางจะถูกแปลงเป็นชุดของย่อหน้า

การวางระหว่างเอกสาร

เมื่อคุณวางเนื้อหาที่คัดลอกจากเอกสารอื่นใน Word คุณอาจระบุลักษณะการทำงานเริ่มต้นต่อไปนี้

 • รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ (ค่าเริ่มต้น)     ตัวเลือกนี้จะรักษาการจัดรูปแบบที่นำมาใช้กับข้อความที่คัดลอก ข้อกำหนดของสไตล์ใดๆ ที่สัมพันธ์กับข้อความที่คัดลอกมาจะถูกคัดลอกไปยังเอกสารปลายทาง

 • ตรงกับการจัดรูปแบบปลายทาง     ตัวเลือกนี้จะละทิ้งการจัดรูปแบบส่วนใหญ่ที่นำมาใช้โดยตรงกับข้อความที่คัดลอกมาแต่ยังคงรักษาการจัดรูปแบบที่พิจารณาว่าเป็นการเน้น เช่น ตัวหนาและตัวเอียง เมื่อมีการนำการจัดรูปแบบนั้นไปใช้กับเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เลือกเท่านั้น ข้อความจะนำเอาคุณลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่ถูกวางมาใช้ ข้อความยังใช้การจัดรูปแบบโดยตรงหรือคุณสมบัติสไตล์อักขระของข้อความ ซึ่งอยู่ก่อนหน้าเคอร์เซอร์เมื่อข้อความนั้นถูกวาง

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งการจัดรูปแบบและองค์ประกอบที่ไม่ใช่ข้อความทั้งหมด เช่น รูปภาพหรือตาราง ข้อความจะใช้คุณลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่ข้อความนั้นถูกวาง และนำเอาการจัดรูปแบบโดยตรงหรือคุณลักษณะสไตล์อักขระของข้อความที่อยู่ก่อนหน้าเคอร์เซอร์เมื่อข้อความนั้นถูกวาง องค์ประกอบกราฟิกจะถูกละทิ้ง และตารางจะถูกแปลงเป็นชุดของย่อหน้า

การวางระหว่างเอกสารเมื่อคำจำกัดความของสไลด์ขัดแย้งกัน

เมื่อคุณวางเนื้อหาที่คัดลอกมาจากเอกสารอื่นใน Word และสไตล์ที่ใช้กับข้อความที่คัดลอกมีลักษณะแตกต่างกันในเอกสารที่วางข้อความ คุณสามารถระบุลักษณะการทำงานต่อไปนี้

 • รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ     ตัวเลือกนี้จะรักษาลักษณะที่ปรากฏของข้อความที่คัดลอก โดยการกำหนดสไตล์ปกติให้กับข้อความที่วางและนำการจัดรูปแบบโดยตรงไปใช้ การจัดรูปแบบโดยตรงได้แก่ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ขนาดฟอนต์ ตัวเอียง หรือการจัดรูปแบบอื่นๆ ที่เลียนแบบข้อกำหนดของสไตล์ของข้อความที่ถูกคัดลอก

 • ใช้สไตล์ปลายทาง (ค่าเริ่มต้น)     ตัวเลือกนี้จะรักษาชื่อสไตล์ที่สัมพันธ์กับข้อความที่คัดลอก แต่จะใช้ข้อกำหนดสไตล์ของเอกสารที่จะนำข้อความไปวาง ตัวอย่างเช่น คุณคัดลอกข้อความหัวเรื่อง 1 จากเอกสารหนึ่งไปยังอีกเอกสารหนึ่ง ในเอกสารหนึ่ง หัวเรื่อง 1 ถูกกำหนดเป็น Arial ตัวหนา ขนาด 14 จุด และในอีเมลที่คุณกำลังวางข้อความ หัวเรื่อง 1 ถูกกำหนดเป็น Cambria ตัวหนา ขนาด 16 จุด เมื่อคุณใช้ตัวเลือก ใช้สไตล์ปลายทาง ข้อความที่วางลงจะใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 Cambria ตัวหนา 16 จุด

 • ตรงกับการจัดรูปแบบปลายทาง     ตัวเลือกนี้จะละทิ้งคำจำกัดความสไตล์และการจัดรูปแบบส่วนใหญ่ที่นำมาใช้โดยตรงกับข้อความที่คัดลอกมาแต่ยังคงรักษาการจัดรูปแบบที่พิจารณาว่าเป็นการเน้น เช่น ตัวหนาและตัวเอียง เมื่อมีการนำการจัดรูปแบบนั้นไปใช้กับเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เลือกเท่านั้น ข้อความจะนำเอาคำจำกัดความสไตล์ในเอกสารที่วางข้อความไปใช้

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งการจัดรูปแบบและองค์ประกอบที่ไม่ใช่ข้อความทั้งหมด เช่น รูปภาพหรือตาราง ข้อความจะใช้คุณลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่ข้อความนั้นถูกวาง และนำเอาการจัดรูปแบบโดยตรงหรือคุณลักษณะสไตล์อักขระของข้อความที่อยู่ก่อนหน้าเคอร์เซอร์เมื่อข้อความนั้นถูกวาง องค์ประกอบกราฟิกจะถูกละทิ้ง และตารางจะถูกแปลงเป็นชุดของย่อหน้า

การวางจากโปรแกรมอื่น

เมื่อคุณวางเนื้อหาที่คัดลอกจากโปรแกรมอื่น คุณอาจระบุลักษณะการทำงานเริ่มต้นต่อไปนี้

 • รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ (ค่าเริ่มต้น)     ตัวเลือกนี้จะรักษาการจัดรูปแบบของข้อความที่คัดลอก

 • ตรงกับการจัดรูปแบบปลายทาง     ตัวเลือกนี้จะละทิ้งการจัดรูปแบบส่วนใหญ่ที่นำมาใช้โดยตรงกับข้อความที่คัดลอกมาแต่ยังคงรักษาการจัดรูปแบบที่พิจารณาว่าเป็นการเน้น เช่น ตัวหนาและตัวเอียง เมื่อมีการนำการจัดรูปแบบนั้นไปใช้กับเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เลือกเท่านั้น ข้อความจะนำเอาคุณลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่ถูกวางมาใช้ ข้อความยังจะรับเอาฟีเจอร์การจัดรูปแบบโดยตรงของข้อความซึ่งอยู่ก่อนหน้าเคอร์เซอร์เมื่อข้อความนั้นถูกวางลง

 • เก็บข้อความเท่านั้น     ตัวเลือกนี้ละทิ้งการจัดรูปแบบและองค์ประกอบที่ไม่ใช่ข้อความทั้งหมด เช่น รูปภาพหรือตาราง ข้อความจะใช้คุณลักษณะสไตล์ของย่อหน้าที่ข้อความนั้นถูกวาง และนำเอาการจัดรูปแบบโดยตรงหรือคุณลักษณะสไตล์อักขระของข้อความที่อยู่ก่อนหน้าเคอร์เซอร์เมื่อข้อความนั้นถูกวาง องค์ประกอบกราฟิกจะถูกละทิ้ง และตารางจะถูกแปลงเป็นชุดของย่อหน้า

ย้อนกลับไปยังการตั้งค่าค่าเริ่มต้น Word สำหรับการวางข้อความ

ตัวเลือกการตัดและวางแบบสมาร์ทจะช่วยให้คุณปรับการจัดรูปแบบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณวางข้อความ

ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า ให้ระบุลักษณะการทำงานเริ่มต้นเมื่อทำการผสาน การตัด และการวางข้อความ คุณสามารถแทนที่ลักษณะการทำงานเริ่มต้นได้โดยใช้ปุ่ม ตัวเลือกการวาง ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางเนื้อหาจากคลิปบอร์ดลงในเอกสารของคุณ ปุ่มนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อตัวเลือก ใช้การตัดและวางแบบสมาร์ท เปิดใช้งานอยู่

 • ใช้ตัวเลือกเริ่มต้น     คลิกรายการเพื่อเลือกการกำหนดค่าตัวเลือกในกล่องโต้ตอบไว้ล่วงหน้า เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการกำหนดค่าของคุณเอง ให้คลิก กำหนดเอง ในรายการนี้

 • ปรับระยะห่างของประโยคและคำโดยอัตโนมัติ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเอาช่องว่างที่เกินมาออกเมื่อลบข้อความ หรือเพิ่มช่องว่างที่จำเป็นเมื่อวางข้อความจากคลิปบอร์ด

 • ปรับระยะห่างย่อหน้าเมื่อวาง     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันการสร้างย่อหน้าที่ว่างเปล่า และเพื่อป้องกันการมีระยะห่างของย่อหน้าที่ไม่สอดคล้องกัน

 • ปรับการจัดรูปแบบตารางและการจัดแนวเมื่อวาง     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมการจัดรูปแบบและการจัดแนวของตาราง เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ เซลล์เดี่ยวจะถูกวางเป็นข้อความ ตารางบางส่วนจะถูกวางเป็นแถวลงในตารางที่มีอยู่ (แทนที่จะเป็นตารางที่ซ้อนกัน) และตารางที่ถูกเพิ่มลงในตารางที่มีอยู่จะถูกปรับให้ตรงกับตารางที่มีอยู่

 • ลักษณะการทำงานของสไตล์แบบสมาร์ท     การเลือกตัวเลือกนี้จะไม่มีผลใดๆ หากต้องการปรับสไตล์การทำงานของสไตล์อย่างละเอียดเมื่อวางเนื้อหา ให้ใช้ตัวเลือก การวาง ในส่วน ตัด คัดลอก และวาง ของตัวเลือก ขั้นสูง

 • ผสานการจัดรูปแบบเมื่อวางจาก Microsoft Office PowerPoint     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมผลลัพธ์เมื่อคุณวางเนื้อหาจากงานนำเสนอ PowerPoint เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน การจัดรูปแบบของข้อความที่อยู่รอบๆ หรือตารางจะถูกนำไปใช้กับข้อความที่ถูกวาง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หมายเลข หรือลักษณะรายการที่ถูกใช้ล่าสุดจะถูกนำไปใช้กับรายการที่ถูกวาง และลักษณะที่ปรากฏของรายการต่างๆ เช่น ตาราง ไฮเปอร์ลิงก์ รูปภาพ วัตถุ OLE และรูปร่างต่างๆ จะถูกรักษาไว้เหมือนกับต้นฉบับใน PowerPoint

 • ปรับการจัดรูปแบบเมื่อวางจาก Microsoft Office Excel     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมผลลัพธ์เมื่อวางข้อมูลจาก Excel เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน ข้อมูลที่วางจะถูกใส่ในตาราง และแผนภูมิจะถูกวางเป็นภาพแทนที่จะเป็นวัตถุ Word

 • ผสานรายการที่วางกับรายการรอบข้าง     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลในรายการให้สอดคล้องกับรายการรอบข้าง เมื่อคุณวางข้อมูลลงในรายการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×