การกำหนดและแก้ไขปัญหาโดยใช้ Solver

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Solver เป็นส่วนหนึ่งของชุดคำสั่งบางครั้งเรียกว่าการวิเคราะห์แบบ What-If มือ กับ Solver คุณสามารถค้นหาที่ดีที่สุด (สูงสุด หรือต่ำสุด) ค่าความผิดสำหรับสูตร ในเซลล์หนึ่งซึ่งเรียกว่าเซลล์วัตถุประสงค์ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัด หรือขีดจำกัดของ ตามค่าของเซลล์อื่นสูตรบนเวิร์กชีตได้ Solver ทำงานกับกลุ่มของเซลล์ เรียกว่าตัวแปรการตัดสินใจหรือเพียงแค่เซลล์ตัวแปรการ ที่มีส่วนร่วมในการคำนวณสูตรในเซลล์วัตถุประสงค์และข้อจำกัด Solver ปรับค่าในเซลล์ตัวแปรการตัดสินใจตรงกับขีดจำกัดในเซลล์ที่มีข้อจำกัด และสร้างผลลัพธ์คุณต้องสำหรับเซลล์วัตถุประสงค์

หมายเหตุ    Solver รุ่นก่อนหน้าอ้างอิงถึงเซลล์วัตถุประสงค์ว่า "เซลล์เป้าหมาย" และอ้างอิงถึงเซลล์ตัวแปรการตัดสินว่า "เซลล์ที่เปลี่ยน" หรือ "เซลล์ที่ปรับได้"

ในบทความนี้

ภาพรวม

กำหนดและแก้ไขปัญหา

แต่ละขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาด้วยการลองแทนค่าของ Solver

เปลี่ยนวิธีที่ Solver ค้นหาคำตอบ

บันทึกหรือโหลดแบบจำลองปัญหา

วิธีแก้ปัญหาที่ใช้โดย Solver

วิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Solver

ภาพโดยรวม

ใช้ Solver เพื่อระบุค่ามากที่สุดหรือค่าน้อยที่สุดของเซลล์หนึ่งด้วยการเปลี่ยนเซลล์อื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของงบประมาณในการโฆษณาที่ประมาณไว้ของคุณ และดูผลกระทบต่อจำนวนผลกำไรที่ประมาณของคุณได้

ตัวอย่างในการประเมินของ Solver

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ระดับของการโฆษณาในแต่ละไตรมาสมีผลกระทบต่อจำนวนหน่วยสินค้าที่ขายได้ ซึ่งโดยอ้อม จะระบุจำนวนรายได้จากการขาย ค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กัน และผลกำไร Solver สามารถเปลี่ยนงบประมาณไตรมาสสำหรับการโฆษณา (เซลล์ตัวแปรการตัดสิน B5:C5) จนถึงข้อจำกัดของงบประมาณรวมที่ $20,000 (เซลล์ F5) จนกระทั่งผลกำไรรวม (เซลล์วัตถุประสงค์ F7) มีค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ ค่าในเซลล์ตัวแปรจะถูกใช้เพื่อคำนวณผลกำไรสำหรับแต่ละไตรมาส ดังนั้นค่าจึงสัมพันธ์กับสูตรในเซลล์วัตถุประสงค์ F7 คือ =SUM(Q1 Profit:Q2 Profit)

ก่อนการประเมินของ Solver

1. เซลล์ตัวแปร

2. เซลล์ที่มีข้อจำกัด

3. เซลล์วัตถุประสงค์

หลังจาก Solver ทำงาน ค่าใหม่จะเป็นดังต่อไปนี้

หลังการประเมินของ Solver

ด้านบนของเพจ

กำหนดและแก้ไขปัญหา

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การวิเคราะห์ ให้คลิก Solver

  รูป Ribbon ของ Excel

  ถ้าคำสั่งSolver หรือกลุ่มการวิเคราะห์ จะไม่พร้อมใช้งาน คุณจำเป็นต้องการโหลด Solver Add-in ในโปรแกรม

  วิธีการโหลด Solver Add-in

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท Add-In

  2. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก Excel Add-ins แล้วคลิก ไป

  3. ในกล่องAdd-Ins ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Solver Add-in แล้วคลิก OK

 2. ในกล่อง Set Objective ให้ใส่ การอ้างอิงเซลล์ หรือ ชื่อ สำหรับเซลล์วัตถุประสงค์ เซลล์วัตถุประสงค์ต้องมีสูตรอยู่

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ถ้าคุณต้องการให้ค่าของเซลล์วัตถุประสงค์มีค่ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้คลิก Max

  2. ถ้าคุณต้องการให้ค่าของเซลล์วัตถุประสงค์มีค่าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้คลิก Min

  3. ถ้าคุณต้องการให้ค่าของเซลล์วัตถุประสงค์เป็นค่าใดค่าหนึ่ง ให้คลิก Value of แล้วพิมพ์ค่าในกล่อง

 4. ในกล่อง By Changing Variable Cells ให้ใส่ชื่อหรือการอ้างอิงของเซลล์ที่ปรับได้แต่ละช่วงเซลล์ตัวแปรการตัดสิน คั่นการอ้างอิงที่ไม่ติดกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค เซลล์ตัวแปรต้องสัมพันธ์โดยตรงหรือโดยอ้อมกับเซลล์วัตถุประสงค์ โดยสามารถระบุเซลล์ตัวแปรได้ไม่เกิน 200 เซลล์

 5. ในกล่อง Subject to the Constraints ให้ใส่ค่าจำกัดใดๆ ที่คุณต้องการนำไปใช้ โดยทำดังต่อไปนี้

  1. ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ให้คลิก Add

  2. ในกล่อง Cell Reference ให้ใส่การอ้างอิงเซลล์หรือชื่อของช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจำกัดค่า

  3. คลิกความสัมพันธ์ ( <=, =, >=, Int, Bin หรือ Dif ) ที่คุณต้องการระหว่างเซลล์ที่มีการอ้างอิงและข้อจำกัด

   ถ้าคุณคลิก Int, Integer จะปรากฏขึ้นในกล่อง Constraint ถ้าคุณคลิก Bin, Binaryจะปรากฏขึ้นในกล่อง Constraint ถ้าคุณคลิก dif, alldifferent จะปรากฏขึ้นในกล่อง Constraint

  4. ถ้าคุณเลือกความสัมพันธ์ <=, = หรือ >= ในกล่อง Constraint ให้พิมพ์ตัวเลข การอ้างอิงเซลล์ หรือชื่อ หรือสูตร

  5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการยอมรับข้อจำกัดและเพิ่มข้อจำกัดอื่นอีก ให้คลิก Add

   • เมื่อต้องการยอมรับข้อจำกัดและกลับไปยังกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ให้คลิก OK

    หมายเหตุ    คุณสามารถนำความสัมพันธ์ของ Int, Bin และ Dif ไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นข้อจำกัดในเซลล์ตัวแปรการตัดสินเท่านั้น

    คุณสามารถเปลี่ยนหรือลบข้อจำกัดที่มีอยู่โดยการทำดังต่อไปนี้

  6. ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ให้คลิกข้อจำกัดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้ง

  7. คลิก Change แล้วทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ หรือคลิก Delete

 6. คลิก Solve แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการเก็บค่าของโซลูชันในแผ่นงาน ในกล่องโต้ตอบ Solver Results ให้คลิก Keep Solver Solution

  2. เมื่อต้องการคืนกลับเป็นค่าเดิมก่อนที่คุณจะคลิก Solve ให้คลิก Restore Original Values

   หมายเหตุ   

  3. คุณสามารถขัดจังหวะกระบวนการแก้ไขปัญหาได้ด้วยการกด ESC แล้ว Microsoft Excel จะคำนวณเซลล์ที่ปรับได้ในแผ่นงานใหม่ด้วยค่าของเซลล์ตัวแปรการตัดสินที่พบล่าสุด

  4. เมื่อต้องการสร้างรายงานจากโซลูชันของคุณ หลังจาก Solver พบโซลูชันแล้ว คุณสามารถคลิกชนิดรายงานในกล่อง Reports แล้วคลิก OK ได้ รายงานจะถูกสร้างในแผ่นงานใหม่ในสมุดงานของคุณ ถ้า Solver ไม่พบโซลูชัน จะไม่สามารถใช้งานได้เพียงบางรายงานหรือไม่สามารถใช้รายงานใดๆ ได้

  5. เมื่อต้องการบันทึกค่าของเซลล์ตัวแปรการตัดสินของคุณเป็นสถานการณ์สมมติที่คุณสามารถแสดงภายหลังได้ ให้คลิก Save Scenario ในกล่องโต้ตอบ Solver Results แล้วพิมพ์ชื่อของเหตุการณ์ในกล่อง Scenario Name

ด้านบนของเพจ

แต่ละขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาด้วยการลองแทนค่าของ Solver

 1. หลังจากคุณกำหนดปัญหา ให้คลิก Options ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters

 2. ในกล่องโต้ตอบ Options ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Show Iteration Results เพื่อดูค่าของการลองแทนค่าแต่ละครั้ง แล้วคลิก OK

 3. ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ให้คลิก Solve

 4. ในกล่องโต้ตอบ Show Trial Solution ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการหยุดกระบวนการแก้ไขปัญหา และแสดงกล่องโต้ตอบ Solver Results ให้คลิก Stop

  • เมื่อต้องการทำกระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไป และแสดงการลองแทนค่า ให้คลิก Continue

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนวิธีที่ Solver ค้นหาคำตอบ

 1. ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ให้คลิก Options

 2. เลือกตัวเลือกหรือป้อนค่าสำหรับตัวเลือกใดๆ บนแท็บ All Methods, GRG Nonlinear และ Evolutionary ในกล่องโต้ตอบ

ด้านบนของเพจ

บันทึกหรือโหลดแบบจำลองปัญหา

 1. ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ให้คลิก Load/Save

 2. ป้อนช่วงเซลล์สำหรับพื้นที่แบบจำลอง แล้วคลิก Save หรือ Load อย่างใดอย่างหนึ่ง

  เมื่อคุณบันทึกแบบจำลอง ให้ป้อนการอ้างอิงสำหรับเซลล์แรกในช่วงแนวตั้งของเซลล์ว่างที่คุณต้องการวางแบบจำลองปัญหา เมื่อคุณโหลดแบบจำลอง ให้ป้อนการอ้างอิงของทั้งช่วงของเซลล์ที่มีแบบจำลองปัญหาอยู่

  เคล็ดลับ    คุณสามารถบันทึกส่วนที่เลือกล่าสุดในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters พร้อมกับแผ่นงานได้ด้วยการบันทึกสมุดงาน แต่ละแผ่นงานในสมุดงานอาจมีส่วนที่เลือกของ Solver ของแผ่นงานได้ และส่วนที่เลือกเหล่านั้นทั้งหมดจะได้รับการบันทึก นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดปัญหามากกว่าหนึ่งปัญหาในแผ่นงานได้ด้วยการคลิก Load/Save เพื่อบันทึกปัญหาแยกกัน

ด้านบนของเพจ

วิธีแก้ปัญหาที่ใช้โดย Solver

คุณสามารถเลือกอัลกอริธึมหรือวิธีแก้ปัญหาวิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธีต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters คือ

 • Generalized Reduced Gradient (GRG) Nonlinear    ใช้สำหรับปัญหาที่มีลักษณะเป็นเชิงเส้นแบบเรียบ

 • LP Simplex    ใช้สำหรับปัญหาที่มีลักษณะเป็นเชิงเส้น

 • Evolutionary    ใช้สำหรับปัญหาที่มีลักษณะไม่เรียบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเหล่านี้ ให้ติดต่อ

Frontline Systems, Inc.
P.O. Box 4288
Incline Village, NV 89450-4288
(775) 831-0300
เว็บไซต์: http://www.solver.com
อีเมล: info@solver.com

ส่วนของโค้ดโปรแกรม Solver เป็นลิขสิทธิ์ 1990-2009 ของ Frontline Systems, Inc. บางส่วนเป็นลิขสิทธิ์ 1989 ของ Optimal Methods, Inc.

ด้านบนของเพจ

วิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Solver

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Solver จาก Frontline Systems ให้เยี่ยมชม วิธีใช้ Solver ที่ www.solver.com

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×