การกำหนดรูปแบบข้อมูลเองใน Access

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณจะมาพร้อมกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าคุณต้องการรูปแบบอื่น คุณสามารถใช้รูปแบบแบบกำหนดเองได้ เนื่องจากการจัดรูปแบบแบบกำหนดเองจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะวิธีแสดงข้อมูล คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วย บทความนี้จะอธิบายชนิดของอักขระที่มีอยู่และวิธีการใช้งาน

หมายเหตุ:  แอป Access ไม่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบแบบกำหนดเอง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบแบบกำหนดเอง

รูปแบบสำหรับชนิดข้อมูล Number และ Currency

รูปแบบสำหรับชนิดข้อมูล Text

การจัดรูปแบบชนิดข้อมูล Date/Time

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบแบบกำหนดเอง

ในการสร้างรูปแบบแบบกำหนดเอง คุณจะใส่อักขระต่างๆ ในคุณสมบัติ รูปแบบ ของเขตข้อมูลตาราง อักขระอาจเป็นตัวแทน (เช่น 0 และ #) ตัวคั่น (เช่น มหัพภาคและจุลภาค) อักขระสัญพจน์ และสี ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจะจัดรูปแบบอย่างไร โปรดจำไว้ว่า Access จะนำรูปแบบแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณใช้ในเขตข้อมูลตารางไปใช้โดยอัตโนมัติกับการควบคุมในฟอร์มหรือรายงานถ้าผูกไว้ (เชื่อมโยง)

คุณสามารถระบุรูปแบบสำหรับค่าตัวเลขสี่ชนิด  คือ ค่าบวก, ค่าลบ, ศูนย์ (0) และค่า Null (ค่าที่ไม่ได้กำหนด) ถ้าคุณเลือกที่จะสร้างรูปแบบสำหรับค่าแต่ละชนิด คุณต้องใส่รูปแบบสำหรับค่าบวกเป็นค่าแรก ค่าลบเป็นค่าที่สอง ค่าศูนย์เป็นค่าที่สาม และค่า Null เป็นค่าสุดท้าย นอกจากนี้ คุณต้องคั่นแต่ละรูปแบบด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

ตัวอย่างของการจัดรูปแบบแบบกำหนดเอง: #,###.##;(#,###.##)[Red];0,000.00;"Undefined"

แสดงเป็น: 1,234.568-1.234.568 = 0

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายความหมายของการจัดรูปแบบนี้

 • เครื่องหมายเลขที่ (#) เป็นตัวแทนสำหรับตัวเลข ถ้าไม่มีค่าใดๆ Access จะแสดงเป็นช่องว่าง เมื่อต้องการแสดงเป็นเลขศูนย์แทนที่จะเป็นช่องว่าง
  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดง 1234 เป็น 1234.00 ให้ใช้ 0 เป็นตัวแทนอักขระ แบบนี้ ####.00

 • ค่าบวกที่มีทศนิยมสองตำแหน่ง

 • ค่าลบที่มีทศนิยมสองตำแหน่ง ในวงเล็บ และอักษรสีแดง

 • ค่าศูนย์เป็นตัวเลข 0 มีทศนิยมสองตำแหน่งเสมอ

 • ค่า null เป็นคำว่า "ไม่ได้กำหนด"

หนึ่งสตริงจะแยกได้สูงสุดสี่ส่วนและแต่ละส่วนจะถูกคั่นโดยเครื่องหมายอัฒภาค (;) ถ้าเขตข้อมูลตารางของคุณไม่ยอมรับค่า Null คุณสามารถเว้นส่วนที่สี่ได้

ส่วน

รายละเอียดของรูปแบบ

ตัวอย่าง

ถ้าส่วนแรกมี #,###.##

แสดงค่าบวก

1234.5678 จะแสดงเป็น 1,234.568

รูปแบบนี้ใช้จุลภาคเป็นตัวคั่นหลักพันและใช้มหัพภาคเป็นตัวคั่นทศนิยม ถ้าค่าทศนิยมในระเบียนมีเกินจำนวนตัวแทนอักขระในรูปแบบแบบกำหนดเอง Access จะปัดเศษค่านั้นและแสดงเพียงจำนวนตัวเลขของค่าตามที่รูปแบบนั้นระบุ ตัวอย่างเช่น ถ้าเขตข้อมูลของคุณมีค่า 3,456.789 แต่รูปแบบกำหนดทศนิยมไว้สองตำแหน่ง Access จะปัดเศษค่าทศนิยมให้เป็น 0.79

เคล็ดลับ: สำหรับรูปแบบที่ใช้กับค่าที่มากกว่าหรือมีตำแหน่งทศนิยมมากกว่า ให้เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับค่าทศนิยม เช่น #,###.###

ถ้าส่วนที่สองมี (#,###.##)[Red]

ใช้แสดงเฉพาะค่าลบ
ถ้าข้อมูลของคุณไม่มีค่าลบ Access จะปล่อยให้เขตข้อมูลนี้ว่าง

ค่าลบถูกจะอยู่ภายในอักขระสัญพจน์ หรือวงเล็บ ในตัวอย่างนี้ ค่าลบจะแสดงเป็นสีแดง

ถ้าส่วนที่สามมี 0,000.00

กำหนดรูปแบบสำหรับค่าศูนย์ (0) ทั้งหมด

เขตข้อมูลที่มีค่าเป็นศูนย์จะแสดงเป็น 0,000.00 เมื่อต้องการให้แสดงเป็นข้อความแทนที่จะเป็นตัวเลข ให้ใช้คำว่า "Zero" (กำกับด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่)

ถ้าส่วนที่สี่มีคำว่า "ไม่ได้กำหนด"

กำหนดสิ่งที่ผู้ใช้จะเห็นเมื่อระเบียนมีค่า Null ในกรณีนี้ผู้ใช้จะเห็นคำว่า "ไม่ได้กำหนด"

คุณอาจใช้ข้อความอื่นเช่น "Null" หรือ "****" อักขระที่กำกับด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่จะถือว่าเป็นสัญพจน์และจะถูกแสดงเหมือนกับที่ใส่ลงไป

ด้านบนของหน้า

รูปแบบสำหรับชนิดข้อมูล Number และ Currency

เมื่อต้องการสร้างรูปแบบแบบกำหนดเอง ให้ใช้อักขระการจัดรูปแบบตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

อักขระ

คำอธิบาย

#

ใช้แสดงตัวเลข แต่ละอินสแตนซ์ของอักขระนี้จะแทนตัวเลขหนึ่งตำแหน่ง ถ้าไม่มีค่าใดในตำแหน่งนั้น Access จะแสดงเป็นช่องว่าง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นตัวแทนอักขระได้ด้วย

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำการจัดรูปแบบ#, ##และใส่ค่าของ 45 ในเขตข้อมูล 45 จะปรากฏขึ้น ถ้าคุณใส่ 12,145 ในเขตข้อมูล Access แสดง 12,145 — แม้ว่าคุณได้กำหนดพื้นที่ที่สำรองไว้เพียงหนึ่งทางด้านซ้ายของคั่นหลักพันคั่น

0

ใช้แสดงตัวเลข แต่ละอินสแตนซ์ของอักขระนี้จะแทนตัวเลขหนึ่งตำแหน่ง ถ้าไม่มีค่าใดในตำแหน่งนั้น Access จะแสดงเป็นศูนย์ (0)

ตัวคั่นหลักพันและตัวคั่นทศนิยม

ใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้ Access วางตัวคั่นหลักพันและตัวคั่นทศนิยม

ช่องว่าง + - $ ()

ใช้เพื่อแทรกช่องว่าง อักขระทางคณิตศาสตร์ (+ -) และสัญลักษณ์ทางการเงิน (¥ £ $) ได้ทุกตำแหน่งในสตริงรูปแบบของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่ใช้บ่อย เช่น เครื่องหมายทับ (\ หรือ /) และดอกจัน (*) ให้กำกับสัญลักษณ์เหล่านั้นด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ โปรดสังเกตว่า คุณสามารถใส่อักขระเหล่านี้ที่ใดก็ได้

\

ใช้บังคับให้ Access แสดงอักขระที่ตามหลัง นี่เหมือนกับการกำกับอักขระด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่

!

ใช้บังคับให้จัดค่าทั้งหมดชิดซ้าย เมื่อคุณบังคับให้จัดชิดซ้าย คุณไม่สามารถใช้ตัวแทนตัวเลข # และ 0 ได้ แต่คุณสามารถใช้ตัวแทนสำหรับอักขระข้อความได้

*

ใช้บังคับให้อักขระที่ตามหลังดอกจันกลายเป็นอักขระเติม  คือเป็นอักขระที่ใช้เติมช่องว่าง ตามปกติแล้ว Access จะแสดงข้อมูลตัวเลขชิดขวาและเติมพื้นที่ทางซ้ายของค่าด้วยช่องว่าง คุณสามารถเพิ่มอักขระเติมที่ใดก็ได้ในสตริงรูปแบบ และเมื่อคุณทำเช่นนั้น Access จะเติมช่องว่างด้วยอักขระที่ระบุ

ตัวอย่างเช่น รูปแบบ £##*~.00 จะแสดงจำนวนสกุลเงินเป็น £45~~~~~.15 จำนวนเครื่องหมายตัวหนอน (~) ที่แสดงในเขตข้อมูลจะขึ้นอยู่กับจำนวนของช่องว่างในเขตข้อมูลตาราง

%

ใช้เป็นอักขระตัวสุดท้ายในสตริงรูปแบบ จะคูณค่าด้วย 100 แล้วแสดงผลลัพธ์ที่มีสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ต่อท้าย

E+, E-

หรือ

e+, e-

ใช้เพื่อแสดงค่าด้วยสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (เอ็กซ์โพเนนเชียล)

ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่มีที่ว่างเพียงพอสำหรับค่าของคุณ ใช้ E+ หรือ e+ เพื่อแสดงค่าที่เลขชี้กำลังเป็นบวกและใช้ E- หรือ e- เพื่อแสดงค่าที่เลขชี้กำลังเป็นลบ คุณต้องใช้ตัวแทนอักขระเหล่านี้กับอักขระอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณนำรูปแบบ 0.000E+00 ไปใช้กับเขตข้อมูลตัวเลขแล้วใส่ 612345 Access จะแสดง 6.123E+05 อันดับแรก Access จะปัดเศษจำนวนของตำแหน่งทศนิยมให้เหลือสามตำแหน่ง (จำนวนศูนย์ทางด้านขวาหรือทางด้านซ้ายของตัวคั่นทศนิยม) ถัดไป Access จะคำนวณหาค่าเลขชี้กำลังจากจำนวนของตัวเลขที่อยู่ทางด้านขวา (หรือด้านซ้าย ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาของคุณ) ของตัวคั่นทศนิยมในค่าเดิม ในกรณีนี้ ค่าเดิมจะวาง "612345" (ห้าหลัก) ไว้ทางด้านขวาของจุดทศนิยม ด้วยเหตุนี้ Access จะแสดง 6.123E+05 และค่าผลลัพธ์จะเท่ากับ 6.123 x 105

"ข้อความสัญพจน์"

ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่ในการกำกับข้อความใดๆ ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็น

[สี]

ใช้เพื่อนำสีไปใช้กับทุกค่าในส่วนของรูปแบบของคุณ คุณต้องใส่วงเล็บเหลี่ยมให้กับชื่อของสีและใช้หนึ่งในชื่อต่อไปนี้ ดำ น้ำเงิน ฟ้า เขียว ม่วงมาเจนต้า แดง เหลือง หรือขาว

นำการจัดรูปแบบแบบกำหนดเองไปใช้กับชนิดข้อมูล Number หรือ Currency:

 1. เปิดตารางในมุมมองออกแบบ แล้วเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิกเซลล์ที่อยู่ถัดจากกล่อง รูปแบบ แล้วใส่อักขระเฉพาะตามความต้องการในการจัดรูปแบบของคุณ

 3. กด CTRL+S เพื่อบันทึกงานของคุณ

ด้านบนของหน้า

รูปแบบสำหรับชนิดข้อมูล Text

ชนิดข้อมูล Text และ Memo ยอมรับการจัดรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่คุณสามารถนำรูปแบบกำหนดเองเพื่อทำให้ง่ายต่อการอ่านข้อมูลในตาราง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ฟอร์มบนเว็บเพื่อรวบรวมหมายเลขบัตรเครดิต และคุณเก็บหมายเลขเหล่านั้น โดยไม่มีช่องว่าง คุณสามารถใช้รูปแบบแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มช่องว่างที่เหมาะสมเพื่อทำให้หมายเลขบัตรเครดิตที่อ่านง่ายขึ้น ชนิดข้อมูล Text และ Memo อนุญาตให้มีการจัดรูปแบบสองส่วนในสตริงที่ ส่วนแรกของสตริควบคุมลักษณะข้อความปรากฏ และค่าว่างวิธีควบคุมส่วนที่สอง หรือสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ปรากฏ ถ้าคุณไม่ได้ระบุรูปแบบ Access ซ้ายจัดแนวข้อความทั้งหมดในแผ่นข้อมูล

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการและอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบแบบกำหนดเองที่คุณสามารถนำไปใช้กับเขตข้อมูล Text และ Memo ได้

อักขระ

คำอธิบาย

@

ใช้เพื่อแสดงอักขระใดๆ ที่มีอยู่ในตำแหน่งของอักขระในสตริงรูปแบบ ถ้า Access วางอักขระทั้งหมดของข้อมูลที่มี ตัวแทนอักขระที่เหลืออยู่ทั้งหมดจะปรากฏเป็นช่องว่าง

ตัวอย่างเช่น ถ้าสตริงรูปแบบเป็น @@@@@ และข้อความต้นแบบคือ ABC ข้อความจะปรากฏชิดซ้ายและมีช่องว่างนำหน้า 2 ช่อง

&

ใช้เพื่อแสดงอักขระใดๆ ที่มีอยู่ในตำแหน่งของอักขระในสตริงรูปแบบ ถ้า Access วางอักขระทั้งหมดของข้อมูลที่มี ตัวแทนอักขระที่เหลืออยู่ทั้งหมดจะไม่แสดงอะไรเลย

ตัวอย่างเช่น ถ้าสตริงรูปแบบเป็น &&&&& และข้อความคือ ABC จะแสดงเพียงข้อความที่จัดชิดซ้ายเท่านั้น

!

ใช้บังคับให้เติมตัวแทนอักขระจากซ้ายไปขวาแทนที่จะเป็นจากขวาไปซ้าย คุณต้องใช้อักขระนี้ที่จุดเริ่มต้นของสตริงรูปแบบ

<

ใช้บังคับให้ข้อความทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก คุณต้องใช้อักขระนี้ที่จุดเริ่มต้นของสตริงรูปแบบ แต่คุณสามารถนำหน้าด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ได้

>

ใช้บังคับให้ข้อความทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คุณต้องใช้อักขระนี้ที่จุดเริ่มต้นของสตริงรูปแบบ แต่คุณสามารถนำหน้าด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ได้

*

เมื่อใช้ อักขระที่ตามหลังดอกจัน (*) จะกลายเป็นอักขระเติม  คือเป็นอักขระที่ใช้เติมช่องว่าง ตามปกติแล้ว Access จะแสดงข้อความชิดซ้ายและเติมพื้นที่ทางขวาของค่าด้วยช่องว่าง คุณสามารถเพิ่มอักขระเติมที่ใดก็ได้ในสตริงรูปแบบ เมื่อคุณทำเช่นนั้น Access จะเติมช่องว่างด้วยอักขระที่ระบุ

ช่องว่าง + - $ ()

ใช้เพื่อแทรกช่องว่าง อักขระทางคณิตศาสตร์ (+ -) สัญลักษณ์ทางการเงิน (¥ £ $) และวงเล็บได้ในที่ใดก็ได้ตามต้องการภายในสตริงรูปแบบของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อื่น เช่น เครื่องหมายทับ (\ หรือ /) และดอกจัน (*) ให้กำกับเครื่องหมายเหล่านั้นด้วยอัญประกาศคู่ โปรดสังเกตว่าคุณสามารถใส่อักขระเหล่านี้ในที่ใดก็ได้ภายในสตริงรูปแบบของคุณ

"ข้อความสัญพจน์"

ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่กำกับข้อความที่คุณต้องการแสดงให้ผู้ใช้เห็น

\

ใช้บังคับให้ Access แสดงอักขระที่ตามหลัง นี่เหมือนกับการกำกับอักขระด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่

[สี]

ใช้เพื่อนำสีไปใช้กับทุกค่าในส่วนของรูปแบบของคุณ คุณต้องใส่วงเล็บเหลี่ยมให้กับชื่อและใช้หนึ่งในชื่อต่อไปนี้ ดำ น้ำเงิน ฟ้า เขียว ม่วงมาเจนต้า แดง เหลือง หรือขาว

หมายเหตุ: เมื่อคุณระบุรูปแบบ Access จะเติมเต็มตัวแทนอักขระด้วยข้อมูลจากเขตข้อมูลต้นแบบ

นำรูปแบบที่กำหนดเองไปใช้กับเขตข้อมูลข้อความ

 1. เปิดตารางใน มุมมองออกแบบ

 2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ และบนแท็บ ทั่วไป ให้คลิกเซลล์ถัดจากกล่อง รูปแบบ

 3. ใส่รูปแบบของคุณ ชนิดของรูปแบบแบบกำหนดเองที่คุณสามารถระบุได้จะขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลที่คุณเลือกสำหรับเขตข้อมูล

 4. กด CTRL+S เพื่อบันทึกงานของคุณ

ด้านบนของหน้า

การจัดรูปแบบชนิดข้อมูล Date/Time

ถ้าคุณไม่ได้ระบุรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือรูปแบบแบบกำหนดเองให้กับชนิดข้อมูล Date/Time นั้น Access จะนำรูปแบบ Date  คือ m/dd/yyyy h:nn:ss AM/PM ไปใช้โดยอัตโนมัติ รูปแบบที่กำหนดเองสำหรับเขตข้อมูล Date/Time มีได้สองส่วน  ส่วนหนึ่งสำหรับวันที่และอีกส่วนสำหรับเวลา ใช้เครื่องหมายอัฒภาคเพื่อแยกระหว่างสองส่วน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรูปแบบ General Date ขึ้นใหม่ได้ดังนี้ m/dd/yyyy;h:nn:ss

อักขระ

คำอธิบาย

ตัวคั่นวันที่

ใช้เพื่อควบคุมตำแหน่งที่จะให้ Access วางตัวคั่นวัน เดือน และปี

c

ใช้แสดงรูปแบบวันที่ทั่วไป

d หรือ dd

ใช้เพื่อแสดงวันที่ของเดือนเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก สำหรับ 1 หลัก ใช้ตัวแทนอักขระ 1 ตัว สำหรับ 2 หลัก ใช้ตัวแทนอักขระ 2 ตัว

ddd

ใช้ย่อวันในสัปดาห์ให้เหลือ 3 ตัวอักษร

ตัวอย่างเช่น Monday จะแสดงเป็น Mon

dddd

ใช้แสดงชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ทั้งหมด

ddddd

ใช้แสดงรูปแบบ วันที่แบบสั้น

dddddd

ใช้แสดงรูปแบบ วันที่แบบยาว

w

ใช้แสดงตัวเลขของวันในสัปดาห์

ตัวอย่างเช่น วันจันทร์ จะแสดงเป็น 2

m หรือ mm

ใช้แสดงเดือนเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก

mmm

ใช้ย่อชื่อของเดือนให้เหลือ 3 ตัวอักษร

ตัวอย่างเช่น October จะแสดงเป็น Oct

mmmm

ใช้แสดงชื่อเต็มของเดือนทั้งหมด

q

ใช้แสดงตัวเลขของไตรมาสตามปฏิทินปัจจุบัน (1-4)

ตัวอย่างเช่น วันที่ในเดือนพฤษภาคม Access จะแสดง 2 เป็นค่าไตรมาส

y

ใช้แสดงลำดับวันในปี (1-366)

yy

ใช้แสดงตัวเลขสองหลักสุดท้ายของปี

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณใส่และแสดงปีด้วยตัวเลขทั้ง 4 หลัก

yyyy

ใช้แสดงตัวเลขทุกหลักของปีในช่วง 0100-9999

ตัวคั่นเวลา

ใช้เพื่อควบคุมตำแหน่งที่จะให้ Access วางตัวคั่นชั่วโมง นาที และวินาที

h หรือ hh

ใช้แสดงชั่วโมงเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก

n หรือ nn

ใช้แสดงนาทีเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก

s หรือ ss

ใช้แสดงวินาทีเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก

ttttt

ใช้แสดงรูปแบบ แวลาแบบยาว

AM/PM

ใช้แสดงค่านาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงโดยมี AM หรือ PM ต่อท้าย Access จะอาศัยนาฬิการะบบในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตั้งค่า

A/P หรือ a/p

ใช้แสดงค่านาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงโดยมี A, P, a หรือ p ต่อท้าย Access จะอาศัยนาฬิการะบบในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตั้งค่า

AMPM

ใช้แสดงค่านาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง Access ใช้ตัวบ่งชี้ช่วงเช้าและบ่ายที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ของคุณ

ช่องว่าง + - $ ()

ใช้เพื่อแทรกช่องว่าง อักขระทางคณิตศาสตร์ (+ -) สัญลักษณ์ทางการเงิน (¥ £ $) และวงเล็บได้ในที่ใดก็ได้ตามต้องการภายในสตริงรูปแบบของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่ใช้บ่อย เช่น เครื่องหมายทับ (\ หรือ /) และดอกจัน (*) ให้กำกับสัญลักษณ์เหล่านั้นด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ โปรดสังเกตว่า คุณสามารถใส่อักขระเหล่านี้ที่ใดก็ได้

\

ใช้บังคับให้ Access แสดงอักขระที่ตามหลัง นี่เหมือนกับการกำกับอักขระด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่

*

ใช้บังคับให้อักขระที่ตามหลังดอกจันกลายเป็นอักขระเติม  คือเป็นอักขระที่ใช้เติมช่องว่าง ตามปกติแล้ว Access จะแสดงข้อความชิดซ้ายและเติมพื้นที่ทางขวาของค่าด้วยช่องว่าง คุณสามารถเพิ่มอักขระเติมที่ใดก็ได้ในสตริงรูปแบบ เมื่อคุณทำเช่นนั้น Access จะเติมช่องว่างด้วยอักขระที่ระบุ

"ข้อความสัญพจน์"

ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่ในการกำกับข้อความใดๆ ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็น

[สี]

ใช้เพื่อนำสีไปใช้กับทุกค่าในส่วนของรูปแบบของคุณ คุณต้องใส่วงเล็บเหลี่ยมให้กับชื่อและใช้หนึ่งในชื่อต่อไปนี้ ดำ น้ำเงิน ฟ้า เขียว ม่วงมาเจนต้า แดง เหลือง หรือขาว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การจัดรูปแบบวันที่และเวลา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×