การกำหนดค่ารายการนำทาง

การเชื่อมโยงสำหรับการนำทาง (เรียกว่ารายการนำทาง) ปรากฏขึ้นในแถบการเชื่อมโยงที่ด้านบนสุดของเพจและด้านซ้ายของเพจใน 'เปิดใช้ด่วน' คุณสามารถใช้เพจการตั้งค่าการนำทางไซต์เพื่อกำหนดค่าว่าจะให้รายการนำทางใดปรากฏ ภายใต้หัวเรื่องใด และเรียงลำดับอย่างไร โดยดำเนินการดังนี้

 • บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้คลิก ปรับเปลี่ยนการนำทาง

คุณต้องการทำสิ่งใด

จัดการการมองเห็นรายการนำทางของไซต์ย่อยและเพจ

กำหนดค่าการเรียงลำดับ

เรียงลำดับรายการนำทางใหม่

เพิ่ม แก้ไข หรือลบส่วนหัวหรือการเชื่อมโยง

จัดการการมองเห็นรายการนำทาง

จัดการการมองเห็นรายการนำทางของไซต์ย่อยและเพจ

ไซต์ของคุณอาจปรากฏขึ้นเป็นกลุ่มถ้าคุณแสดงรายการนำทางของไซต์ย่อยหรือเพจ โดยเฉพาะเมื่อคุณมีหลายไซต์ย่อยหรือหลายเพจ

 • ถ้าคุณต้องการซ่อนรายการนำทางของไซต์ย่อย ในส่วน ไซต์ย่อยและเพจ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงไซต์ย่อย

 • ถ้าคุณต้องการซ่อนรายการนำทางของเพจ ในส่วน ไซต์ย่อยและเพจ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเพจ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถซ่อนรายการนำทางแต่ละรายการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การจัดการการมองเห็นรายการนำทาง

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าการเรียงลำดับ

คุณสามารถเรียงลำดับรายการนำทางได้โดยอัตโนมัติ ด้วยตนเอง หรือด้วยการใช้สองวิธีประกอบกัน บนเพจ 'การตั้งค่าการนำทางของไซต์' ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ในส่วน การเรียงลำดับ ให้เลือกตัวเลือกหนึ่งจากรายการต่อไปนี้

  • เรียงลำดับอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้เรียงลำดับไซต์ย่อย การเชื่อมโยงการนำทาง และเพจที่ต้องเรียงลำดับโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าที่กำหนดไว้ในส่วน การเรียงลำดับอัตโนมัติ

  • เรียงลำดับด้วยตนเอง เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับรายการนำทางทั้งหมดด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับรายการนำทางด้วยตนเอง ให้ดูส่วน เรียงลำดับรายการนำทางใหม่

   หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับรายการนำทางทั้งหมดด้วยตนเองยกเว้นการเรียงลำดับเพจ ให้เลือกตัวเลือก เรียงลำดับด้วยตนเอง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เรียงลำดับเพจโดยอัตโนมัติ เพจจะถูกจัดเรียงตามการตั้งค่าที่กำหนดไว้ในส่วน การเรียงลำดับอัตโนมัติ

 2. ในส่วน การเรียงลำดับอัตโนมัติ (ส่วน การเรียงลำดับอัตโนมัติ จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณได้เลือกตัวเลือก การเรียงลำดับอัตโนมัติ หรือกล่องกาเครื่องหมาย เรียงลำดับเพจโดยอัตโนมัติ เท่านั้น) ในรายการ เรียงลำดับตาม ให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ชื่อเรื่อง คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้เรียงลำดับตามชื่อเรื่องของรายการนำทาง จากนั้นให้ระบุลำดับการจัดเรียงโดยเลือก จากน้อยไปหามาก (ก,ข,ค หรือ 1,2,3) หรือ จากมากไปหาน้อย (ค,ข,ก หรือ 3,2,1)

  • วันที่สร้าง คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้เรียงลำดับตามวันที่สร้างรายการนำทาง จากนั้นให้ระบุลำดับการจัดเรียงโดยเลือก จากน้อยไปหามาก (ก,ข,ค หรือ 1,2,3) หรือ จากมากไปหาน้อย (ค,ข,ก หรือ 3,2,1)

  • วันที่ปรับเปลี่ยนล่าสุด คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้เรียงลำดับตามวันที่ปรับเปลี่ยนรายการนำทางครั้งล่าสุด จากนั้นให้ระบุลำดับการจัดเรียงโดยเลือก จากน้อยไปหามาก (ก,ข,ค หรือ 1,2,3) หรือ จากมากไปหาน้อย (ค,ข,ก หรือ 3,2,1)

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับรายการนำทางใหม่

คุณสามารถใช้ปุ่ม ย้ายขึ้น และ ย้ายลง ในส่วน การแก้ไขการนำทางและการเรียงลำดับ เพื่อเรียงลำดับรายการนำทางใหม่และเพื่อซ้อนรายการไว้ภายในหัวเรื่องได้

ความพร้อมใช้งานและการทำงานของปุ่ม ย้ายขึ้น และ ย้ายลง ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าการเรียงลำดับของคุณ ชนิดของรายการที่คุณเลือก และตำแหน่งของรายการที่คุณเลือก

ตารางต่อไปนี้แสดงการทำงานของปุ่ม ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง เมื่อคุณเลือกตัวเลือก เรียงลำดับด้วยตนเอง

รายการนำทาง

การกระทำ

ตำแหน่งของรายการนำทาง

ผลลัพธ์

รายการที่ไม่มีหัวเรื่อง

คลิก ย้ายขึ้น

ไม่ได้อยู่ที่ด้านบนของรายการภายใน

รายการจะเลื่อนขึ้นหนึ่งตำแหน่งในรายการภายใน

รายการที่ไม่มีหัวเรื่อง

คลิก ย้ายขึ้น

ด้านบนของรายการภายใน

 • ถ้ารายการนั้นซ้อนกันอยู่ รายการจะย้ายขึ้นเหนือหัวเรื่องที่รายการนั้นซ้อนอยู่และจะไม่ซ้อนในหัวเรื่องนั้นอีกต่อไป

 • ถ้ารายการนั้นไม่ได้ถูกซ้อนอยู่ รายการนั้นก็จะถูกซ้อนอยู่ในหัวเรื่องที่อยู่ถัดขึ้นไปโดยตรง

รายการที่ไม่มีหัวเรื่อง

คลิก ย้ายลง

ไม่ได้อยู่ด้านล่างของรายการภายใน

รายการจะย้ายลงหนึ่งตำแหน่งในรายการภายใน

รายการที่ไม่มีหัวเรื่อง

คลิก ย้ายลง

ด้านล่างของรายการภายใน

 • ถ้ารายการนั้นถูกซ้อนกันอยู่ รายการนั้นจะไม่ถูกซ้อนอีกต่อไป

 • ถ้ารายการนั้นไม่ได้ถูกซ้อนกันอยู่ รายการนั้นก็จะเข้าไปซ้อนอยู่ในหัวเรื่องที่อยู่ถัดลงไปโดยตรง

รายการหัวเรื่อง

คลิก ย้ายขึ้น

ไม่เกี่ยวข้อง

รายการจะย้ายขึ้นหนึ่งตำแหน่ง รายการใดๆ ที่ซ้อนอยู่ภายในจะเลื่อนตามไปด้วย

รายการหัวเรื่อง

คลิก ย้ายลง

ไม่เกี่ยวข้อง

รายการจะย้ายลงหนึ่งตำแหน่ง รายการใดๆ ที่ซ้อนอยู่ภายในจะเลื่อนตามไปด้วย

ตารางต่อไปนี้แสดงการทำงานของปุ่ม ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง เมื่อคุณเลือกตัวเลือก เรียงลำดับอัตโนมัติ

รายการนำทาง

การกระทำ

ผลลัพธ์

รายการที่ไม่มีหัวเรื่อง

คลิก ย้ายขึ้น

 • ถ้ารายการนั้นถูกซ้อนกันอยู่ รายการจะเข้าไปซ้อนกันอยู่ในหัวเรื่องที่อยู่ถัดขึ้นไปจากหัวเรื่องที่รายการนั้นซ้อนอยู่ในปัจจุบัน

 • ถ้ารายการนั้นไม่ได้ถูกซ้อนกันอยู่ รายการนั้นก็จะเข้าไปซ้อนอยู่ในหัวเรื่องแรกที่ถัดขึ้นไป

รายการที่ไม่มีหัวเรื่อง

คลิก ย้ายลง

 • ถ้ามีหัวเรื่องถัดลงไปข้างล่าง รายการจะเข้าไปซ้อนกันอยู่ในหัวเรื่องที่อยู่ถัดลงไป

 • ถ้าไม่มีหัวเรื่องถัดอยู่ข้างล่างรายการ รายการนั้นจะไม่ซ้อนอีกต่อไป

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม แก้ไข หรือลบส่วนหัวหรือการเชื่อมโยง

เมื่อต้องการเพิ่มหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยงใหม่ หรือแก้ไขหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยงที่มีอยู่ ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ในส่วน การแก้ไขการนำทางและการเรียงลำดับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการแก้ไขหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยง ให้เลือกหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยง แล้วคลิก แก้ไข

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มหัวเรื่องใหม่ ให้คลิก เพิ่มหัวเรื่อง

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ ให้คลิก เพิ่มการเชื่อมโยง

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกหัวเรื่อง การเชื่อมโยงจะถูกเพิ่มภายใต้หัวเรื่องนั้น ถ้าคุณเลือกรายการ การเชื่อมโยงจะถูกเพิ่มลงที่ระดับเดียวกับที่คุณเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบเว็บที่ปรากฏขึ้น ให้กำหนดค่าดังต่อไปนี้

  • ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของรายการนำทางตามที่คุณต้องการให้ปรากฏ

  • URL ให้พิมพ์ URL สำหรับหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยง URL จำเป็นสำหรับการเชื่อมโยง แต่จะระบุหรือไม่ก็ได้สำหรับหัวเรื่อง

   ถ้าคุณต้องการเปิด URL ที่คุณระบุเพื่อยืนยันว่าเป็น URL ที่ถูกต้อง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการเชื่อมโยงในหน้าต่างใหม่ เมื่อคุณคลิก ตกลง URL จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่

  • คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายสำหรับหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยง

  • ผู้ชม ถ้าคุณต้องการจำกัดการมองเห็น ให้ป้อนรายการผู้ชมสำหรับหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยง ผู้ชมที่คุณระบุเท่านั้นจึงจะเห็นการเชื่อมโยงหรือหัวเรื่อง (และทุกอย่างภายใต้หัวเรื่อง) ถ้าคุณไม่ป้อนรายการผู้ชมใดๆ ผู้ชมทุกคนจะสามารถมองเห็นการเชื่อมโยงได้

 3. คลิก ตกลง

ถ้าคุณต้องการลบหัวเรื่องหรือการเชื่อมโยง ในส่วน การแก้ไขการนำทางและการเรียงลำดับ ให้เลือกการเชื่อมโยงหรือหัวเรื่องที่จะลบ แล้วคลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

จัดการการมองเห็นรายการนำทาง

คุณสามารถซ่อนรายการนำทางแต่ละรายการในส่วน การแก้ไขการนำทางและการเรียงลำดับ ได้

 • ถ้าคุณต้องการซ่อนรายการที่มองเห็นอยู่ในขณะนั้น ให้เลือกรายการ แล้วคลิก ซ่อน

 • ถ้าคุณต้องการแสดงรายการที่ซ่อนอยู่ ให้เลือกรายการ แล้วคลิก แสดง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×