แถวและคอลัมน์

กรองค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือเอาค่าที่ซ้ำกันออก

การกรองค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือการเอาค่าที่ซ้ำกันออก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในExcel มีหลายวิธีในการกรองหาค่าที่ไม่ซ้ำกันนั่นคือ หรือเอาค่าที่ซ้ำกัน:

 • เมื่อต้องการกรองหาค่าที่ไม่ซ้ำกัน คลิข้อมูล > เรียงลำดับและกรอง >ขั้นสูง
  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 • เมื่อต้องการเอาค่าที่ซ้ำกัน คลิกข้อมูล > เครื่องมือข้อมูล > เอารายการที่ซ้ำกัน
  เอารายการที่ซ้ำกันออก

 • เมื่อต้องการเน้นค่าที่ไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกัน ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในกลุ่มลักษณะบนแท็บหน้าแรก

กรองค่าที่ไม่ซ้ำกัน และเอาค่าที่ซ้ำกันเป็นงานที่คล้ายกันสอง เนื่องจากวัตถุประสงค์จะแสดงรายการของค่าที่ไม่ซ้ำกัน มีความแตกต่างที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม: เมื่อคุณกรองหาค่าที่ไม่ซ้ำกัน ค่าที่ซ้ำกันเท่านั้นไว้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม เอาค่าที่ซ้ำกันหมายความ ว่า คุณกำลังลบอย่างถาวรค่าที่ซ้ำกัน

ค่าซ้ำกันเป็นหนึ่งที่ค่าทั้งหมดในแถวอย่างน้อยหนึ่งจะเหมือนกับค่าในแถวอื่นทั้งหมด การเปรียบเทียบค่าที่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับสิ่งปรากฏในเซลล์นั่นคือไม่อยู่ภายใต้ค่าเก็บไว้ในเซลล์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีค่าวันเดียวกันในเซลล์ต่าง ๆ หนึ่งเป็น"3/8/2006" และอีกเป็น "8 มี.ค. 2006" การจัดรูปแบบค่าไม่ซ้ำกัน

ตรวจสอบก่อนที่จะเอารายการที่ซ้ำกัน: ก่อนที่จะเอาค่าที่ซ้ำกัน จึงควรลองใช้ก่อน การกรอง — หรือจัดรูปแบบตามเงื่อนไขบนนั่นคือค่าที่ไม่ซ้ำเพื่อยืนยันว่า คุณให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณคาดไว้

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกช่วงของเซลล์ หรือให้แน่ใจว่า เซลล์ใช้งานอยู่ในตาราง

 2. คลิกข้อมูล > ขั้นสูง(ในกลุ่มเรียงลำดับและกรอง)

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 3. ในกล่องตัวกรองขั้นสูงป็อปอัพ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการกรองช่วงของเซลล์ หรือตารางในตำแหน่ง:

 • คลิกกรองรายการ ในสถานที่

เมื่อต้องการคัดลอกผลลัพธ์ของตัวกรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น:

 • คลิกคัดลอกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 • ในกล่องคัดลอกไปยังใส่การอ้างอิงเซลล์

 • คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม หรือ การซ่อนหน้าต่างป็อปอัพชั่วคราว เลือกเซลล์บนแผ่นงาน แล้ว คลิกขยาย รูปปุ่ม

 • ตรวจสอบระเบียนที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นแล้วคลิกตกลง

ค่าไม่ซ้ำกันจากช่วงจะคัดลอกไปยังตำแหน่งใหม่

เมื่อคุณเอาค่าที่ซ้ำกัน มีผลเฉพาะตามค่าในช่วงของเซลล์หรือตาราง ค่าอื่น ๆ ที่อยู่นอกช่วงของเซลล์หรือตารางจะเปลี่ยน หรือย้ายขึ้น  เมื่อรายการที่ซ้ำกันจะถูกเอาออก ครั้งแรกของค่าในรายการจะถูกเก็บ แต่ค่าเหมือนกันอื่น ๆ จะถูกลบ

เนื่องจากคุณลบข้อมูลอย่างถาวร จึงเป็นการดีที่จะคัดลอกต้นฉบับของช่วงของเซลล์หรือตารางลงในแผ่นงานหรือสมุดงานก่อนเอาค่าที่ซ้ำกันออก

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกช่วงของเซลล์ หรือให้แน่ใจว่า เซลล์ใช้งานอยู่ในตาราง

 2. บนแท็บข้อมูลคลิกเอารายการที่ซ้ำ(ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล)

  เอารายการที่ซ้ำกันออก
 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • ภายใต้คอลัมน์เลือกอย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์

  • เมื่อต้องการเลือกคอลัมน์ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว คลิกเลือกทั้งหมด

  • เมื่อต้องการล้างคอลัมน์ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว คลิกยกเลิกเลือกทั้งหมด

   ถ้าช่วงของเซลล์หรือตารางที่ประกอบด้วยคอลัมน์จำนวนมาก และคุณต้องการเลือกหลายคอลัมน์เท่านั้น คุณอาจค้นหาได้ง่ายขึ้นไปให้คลิกยกเลิกเลือกทั้งหมดและภายใต้คอลัมน์เลือกคอลัมน์เหล่านั้น

   หมายเหตุ: ข้อมูลจะถูกเอาออกจากคอลัมน์ทั้งหมด แม้ว่าคุณไม่ได้เลือกคอลัมน์ทั้งหมดที่ขั้นตอนนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก Column1 และ Column2 แต่ไม่ Column3 "คีย์" ใช้เพื่อค้นหารายการที่ซ้ำกันเป็นค่าของ Column1 ทั้ง & Column2  ถ้าพบซ้ำในคอลัมน์เหล่านั้น จากนั้น กดแถวทั้งหมดจะถูกเอาออก รวมถึงคอลัมน์อื่นในตารางหรือช่วง

 4. คลิกตกลงและข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อ ระบุจำนวนค่าที่ซ้ำกันได้ถูกเอาออก หรือจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันยังคง คลิกตกลงเพื่อปิดข้อความนี้

 5. U ndo เลิกทำการเปลี่ยนแปลง โดยคลิก (หรือกด Ctrl + Z บนคีย์บอร์ด)

คุณไม่สามารถเอาค่าที่ซ้ำกันจากเค้าร่างข้อมูลที่มีเค้าร่าง หรือที่มีผลรวมย่อย เมื่อต้องการเอารายการที่ซ้ำกัน คุณต้องเอาทั้งเค้าร่างและผลรวมย่อย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายการของข้อมูลในแผ่นงานเค้าร่างและเอาผลรวมย่อย

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถจัดรูปแบบเขตข้อมูลตามเงื่อนไขในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable ตามค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือค่าที่ซ้ำกัน

การจัดรูปแบบด่วน

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มสไตล์คลิกที่ลูกศรเล็ก ๆ เพื่อจัดรูปแบบตามเงื่อนไขแล้วคลิกเน้นกฎของเซลล์และเลือกค่าที่ซ้ำ ออก
  ค่าที่ซ้ำกัน

 3. ใส่ค่าที่คุณต้องการใช้ จากนั้น เลือกรูปแบบ

การจัดรูปแบบขั้นสูง

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มสไตล์คลิกลูกศรสำหรับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขแล้ว คลิ กจัดการกฎเพื่อแสดงหน้าต่างป็อปอัพตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
  เมนูการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มี จัดการกฎ ถูกเน้น

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบตามเงื่อนไข คลิกกฎใหม่เพื่อแสดงหน้าต่างป็อปอัพกฎการจัดรูปแบบใหม่

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตามเงื่อนไข เริ่มต้น ด้วยแน่ใจว่า แผ่นงานที่เหมาะสมหรือตารางได้ถูกเลือกในรายการแสดงกฎการจัดรูปแบบ ถ้าจำเป็น เลือกช่วงของเซลล์โดยการคลิกปุ่ม รูปปุ่ม ยุบในหน้าต่างป๊อปอัพที่นำไปใช้กับชั่วคราวอื่นซ่อนไว้ เลือกช่วงของเซลล์บนแผ่นงานใหม่ จากนั้น กดขยายหน้าต่างป็อปอัพอีก รูปปุ่ม เลือกกฎ แล้ว คลิ กแก้ไขกฎเพื่อแสดงหน้าต่างป็อปอัพแก้ไขกฎการจัดรูปแบบ

 4. ภายใต้เลือกชนิดกฎคลิกจัดรูปแบบค่าไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกันเท่านั้น

 5. ในรายการรูปแบบทั้งหมดของแก้ไขคำอธิบายกฎเลือกไม่ซ้ำกันหรือซ้ำกัน

 6. คลิกจัดรูปแบบการแสดงหน้าต่างป็อปอัพจัดรูปแบบเซลล์

 7. เลือกหมายเลข แบบอักษร เส้นขอบ หรือเติมรูปแบบที่คุณต้องการนำไปใช้เมื่อค่าในเซลล์เป็นไปตามเงื่อนไข แล้ว คลิ กตกลง คุณสามารถเลือกรูปแบบมากกว่าหนึ่ง รูปแบบที่คุณเลือกจะแสดงในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×