กรองหา หรือเอาค่าที่ซ้ำกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กรองค่าที่ไม่ซ้ำกัน และเอาค่าที่ซ้ำกันคือ งานที่เกี่ยวข้องมากสองได้เนื่องจากผลลัพธ์ที่แสดงอยู่ตรงนั่นคือรายการของค่าที่ไม่ซ้ำ ความแตกต่าง อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องสำคัญนั้น เมื่อคุณกรองหาค่าที่ไม่ซ้ำกัน คุณซ่อนค่าที่ซ้ำกันชั่วคราว แต่เมื่อคุณเอาค่าที่ซ้ำกัน คุณลบค่าที่ซ้ำกันอย่างถาวร ค่าซ้ำกันเป็นหนึ่งค่าในแถวทั้งหมดอยู่ตรงกันของค่าทั้งหมดในแถวอื่น ค่าที่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับค่าที่แสดงในเซลล์นั้นและไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในเซลล์ค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีค่าวันเดียวกันในเซลล์ต่าง ๆ หนึ่งเป็น"12/8/2017" และอีกเป็น "8 dec, 2017" การจัดรูปแบบค่าไม่ซ้ำกัน ควรเพื่อกรอง หรือตามเงื่อนไขรูปแบบค่าที่ไม่ซ้ำแรกเพื่อยืนยันว่า ผลลัพธ์นั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการก่อนจะเอาออกค่าที่ซ้ำกันได้

หมายเหตุ: ถ้าสูตรในเซลล์แตกต่าง แต่ค่าเท่ากัน พวกเขาจะถือว่าเป็นรายการที่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าประกอบด้วยเซลล์ A1 ในสูตร= 2-1และเซลล์ A2 ประกอบด้วยสูตร= 3-2ตราบใดถูกจัดรูปแบบค่าเดียวกัน พวกเขาจะถือว่าเป็น ค่าที่ซ้ำกัน ถ้าค่าเดียวกันจะถูกจัดรูปแบบโดยใช้รูปแบบตัวเลขที่แตกต่างกัน พวกเขาจะถือว่ารายการที่ซ้ำกันไม่ ตัวอย่าง ถ้าค่าในเซลล์ A1 มีรูปแบบเป็น1.00และค่าในเซลล์ A2 ถูกจัดรูปแบบเป็น1พวกเขาจะไม่ถูกพิจารณาเป็นรายการที่ซ้ำกัน

กรองหาค่าที่ไม่ซ้ำกัน

 1. เลือกช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซลล์ที่ใช้งานอยู่ในตาราง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง

  ปุ่มขั้นสูง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  กรองช่วงของเซลล์หรือตารางในตำแหน่งที่

  เลือกช่วงของเซลล์ แล้ว คลิ กกรองรายการ ในสถานที่

  คัดลอกผลลัพธ์ของตัวกรองไปยังตำแหน่งอื่น

  เลือกช่วงของเซลล์ คลิกคัดลอกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น จากนั้น ในกล่องคัดลอกไปยัง ใส่การอ้างอิงเซลล์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกผลลัพธ์ของตัวกรองไปยังตำแหน่งอื่น ค่าไม่ซ้ำกันจากช่วงที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังตำแหน่งใหม่ ข้อมูลต้นฉบับจะไม่ได้รับผลกระทบ

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเฉพาะระเบียนที่เฉพาะ แล้ว คลิ กตกลง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เมื่อคุณเอาค่าที่ซ้ำกัน จะมีผลกระทบเฉพาะค่าในช่วงของเซลล์หรือตารางที่เลือก ค่าอื่น ๆ ที่อยู่นอกช่วงของเซลล์หรือตารางที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกย้าย เนื่องจากคุณอย่างถาวรจะลบข้อมูล เป็นความคิดดีเพื่อคัดลอกช่วงของเซลล์หรือตารางต้นฉบับลงในแผ่นงานหรือสมุดงานอื่นก่อนที่จะเอาค่าที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเอาค่าที่ซ้ำกันออกจากข้อมูลที่มีเค้าร่าง หรือที่มีผลรวมย่อย เมื่อต้องการเอารายการที่ซ้ำกัน คุณต้องเอาทั้งเค้าร่างและผลรวมย่อยก่อน

 1. เลือกช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซลล์ที่ใช้งานอยู่ในตาราง

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล คลิกเอารายการที่ซ้ำ

  เอาปุ่มข้อมูลที่ซ้ำกัน

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซึ่งอ้างอิงถึงคอลัมน์ในตาราง อย่างน้อยหนึ่งแล้ว คลิ กเอารายการที่ซ้ำ

  เคล็ดลับ: ถ้าช่วงของเซลล์หรือตารางที่ประกอบด้วยคอลัมน์จำนวนมาก และคุณต้องการเลือกหลายคอลัมน์เท่านั้น ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เลือกทั้งหมด แล้วเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการ

คุณสามารถนำรูปแบบตามเงื่อนไขไปเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกันเพื่อให้พวกเขาสามารถเห็นได้อย่างง่ายดาย กำหนดข้อมูลที่ซ้ำกัน สีเช่น สามารถช่วยคุณค้นหา และ ถ้าจำเป็น เอาข้อมูลนั้น

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ชี้ไปที่เน้นกฎของเซลล์ แล้ว คลิ กค่าที่ซ้ำกัน

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบกฎการจัดรูปแบบใหม่ แล้ว คลิ กตกลง

คุณสามารถสร้างกฎเพื่อรหัสสีซ้ำกัน หรือเฉพาะข้อมูลในแผ่นงานของคุณ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อข้อมูลของคุณมีหลายชุดของค่าที่ซ้ำกัน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกรูปแบบตามเงื่อนไข แล้ว คลิ กสร้างกฎ

 3. ในรายการสไตล์ เลือกคลาสสิก และนั้น ในรายการจัดรูปแบบเฉพาะอันดับแรกหรืออันดับค่า เลือกจัดรูปแบบเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกัน

 4. ในรายการค่าในช่วงที่เลือก เลือกไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกัน

 5. ในรายการรูปแบบด้วย เลือกตัวเลือกสำหรับวิธีที่คุณต้องการค่าไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกันจะถูกจัดรูปแบบ

คุณสามารถแก้ไขกฎสำหรับผู้ที่มีอยู่ และปรับเปลี่ยนการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปยังข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกัน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้ว คลิ กจัดการกฎ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผ่นงานที่เหมาะสมหรือตารางถูกเลือกในรายการแสดงกฎการจัดรูปแบบ

 4. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

กรองหาค่าที่ไม่ซ้ำกัน

 1. เลือกช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซลล์ที่ใช้งานอยู่ในตาราง

 2. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เรียงลำดับและกรอง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากตัวกรอง แล้ว คลิ กตัวกรองขั้นสูง

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  กรองช่วงของเซลล์หรือตารางในสถานที่

  เลือกช่วงของเซลล์ แล้ว คลิ กกรองรายการ ในสถานที่

  คัดลอกผลลัพธ์ของตัวกรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

  เลือกช่วงของเซลล์ คลิกคัดลอกไปยังตำแหน่งอื่น และในกล่องคัดลอกไป ใส่การอ้างอิงเซลล์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกผลลัพธ์ของตัวกรองไปยังตำแหน่งอื่น ค่าไม่ซ้ำกันจากช่วงที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังตำแหน่งใหม่ ข้อมูลต้นฉบับจะไม่ได้รับผลกระทบ

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเฉพาะระเบียน แล้ว คลิ กตกลง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เมื่อคุณเอาค่าที่ซ้ำกัน จะมีผลกระทบเฉพาะค่าในช่วงของเซลล์หรือตารางที่เลือก ค่าอื่น ๆ ที่อยู่นอกช่วงของเซลล์หรือตารางจะไม่เปลี่ยนแปลง หรือย้าย เนื่องจากคุณอย่างถาวรจะลบข้อมูล เป็นความคิดดีเมื่อต้องการคัดลอกช่วงของเซลล์หรือตารางต้นฉบับลงในแผ่นงานหรือสมุดงานอื่นก่อนที่จะเอาค่าที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเอาค่าที่ซ้ำกันออกจากข้อมูลที่มีเค้าร่าง หรือที่มีผลรวมย่อย เมื่อต้องการเอารายการที่ซ้ำกัน คุณต้องเอาเค้าร่างและผลรวมย่อยทั้งแรก

 1. เลือกช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซลล์ที่ใช้งานอยู่ในตาราง

 2. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เครื่องมือ คลิกเอารายการที่ซ้ำ

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เครื่องมือ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซึ่งอ้างอิงถึงคอลัมน์ในตาราง อย่างน้อยหนึ่งแล้ว คลิ กเอารายการที่ซ้ำ

  Excel แสดงข้อความที่ระบุจำนวนค่าที่ซ้ำกันได้ถูกเอาออกและจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันยังคง หรือข้อความที่ระบุว่า ไม่มีค่าที่ซ้ำกันถูกเอาออก

  เคล็ดลับ: ถ้าช่วงของเซลล์หรือตารางที่ประกอบด้วยคอลัมน์จำนวนมาก และคุณต้องการเลือกหลายคอลัมน์เท่านั้น ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เลือกทั้งหมด แล้วเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการ

คุณสามารถนำรูปแบบตามเงื่อนไขไปเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกันเพื่อให้พวกเขาสามารถเห็นได้อย่างง่ายดาย กำหนดข้อมูลที่ซ้ำกัน สีเช่น สามารถช่วยให้คุณค้นหาตำแหน่ง และ ถ้าจำเป็น เอาข้อมูลนั้น

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ชี้ไปที่เน้นกฎของเซลล์ แล้ว คลิ กค่าที่ซ้ำกัน

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

คุณสามารถสร้างกฎเพื่อรหัสสีซ้ำกัน หรือเฉพาะข้อมูลในแผ่นงานของคุณ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อข้อมูลของคุณมีหลายชุดของค่าที่ซ้ำกัน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้ว คลิ กสร้างกฎ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ

 3. บนเมนูป็อปอัพสไตล์ คลิกคลาสสิก แล้ว บนจัดรูปแบบเฉพาะอันดับแรกหรืออันดับค่า ป็อปอัพเมนู คลิ กจัดรูปแบบเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกัน

 4. บนเมนูป็อปอัพค่าในช่วงที่เลือก คลิกไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกัน

 5. บนเมนูป็อปอัพรูปแบบด้วย เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการค่าไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกันจะถูกจัดรูปแบบ

คุณสามารถแก้ไขกฎสำหรับผู้ที่มีอยู่ และปรับเปลี่ยนเพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปยังข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกัน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้ว คลิ กจัดการกฎ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผ่นงานที่เหมาะสมหรือตารางถูกเลือกบนเมนูป็อปอัพแสดงกฎสำหรับการจัดรูปแบบ

 4. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

ดูเพิ่มเติม

เรียงลำดับรายการของข้อมูล

กรองรายการของข้อมูล

กรอง ด้วยสีฟอนต์ สีของเซลล์ หรือไอคอนชุด

ค้นหา และแทนข้อความหรือตัวเลข

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×