Visa schemaläggningsinformation för aktiviteter för att ta reda på hur projektet schemaläggs

scheman kan variera under ett projekts livslängd, allteftersom aktivitet planeras och slutförs. Med hjälp av Microsoft Office Project 2007 kan du sätta dig in i hur ändringar av en aktivitet kan påverka resten av projektet och följa upp schemaändringar.

Visa faktorer som påverkar projektschemat

Markera en aktivitet och klicka på Aktivitetsdrivare i verktygsfältet. Rutan Aktivitetsdrivare innehåller information om vilka faktorer som påverkar den markerade aktivitetens startdatum.

Tips: Du kan klicka på olika aktiviteter utan att stänga rutan Aktivitetsdrivare. I rutan Aktivitetsdrivare visas alltid schemadrivarna för den markerade aktiviteten.

Utöver aktivitetens namn och startdatum innehåller rutan Aktivitetsdrivare följande information i tillämpliga fall.

Rubrik

Beskrivning

Exempel

Verklig start och Tilldelningar

Om verkliga data har lagts till för aktiviteten visas det verkliga startdatumet tillsammans med den information som startade aktiviteten.

Du planerar att en aktivitet ska starta 1 mars och tilldelar aktiviteten till Jim. Jim börjar arbeta och rapporterar 40 timmars verkligt arbete för 1 mars till och med 5 mars. Följande vecka måste du revidera planen för aktiviteten för ett senare startdatum. Du försöker flytta startdatumet till ett senare datum, och när det inte går kontrollerar du i rutan Aktivitetsdrivare vad schemaläggningskonflikten orsakas av. Jims tilldelning och verkliga startdatum visas.

Förskjutning pga utjämning

Om du har använt utjämning för att fördela resursernas arbetsbelastning kan aktiviteten skjutas upp för att förhindra överbeläggning. I rutan Aktivitetsdrivare visas hur länge den markerade aktiviteten har skjutits upp på grund av resursutjämning.

En aktivitet skjuts hela tiden upp när resurserna i projektet utjämnas. Du tittar i rutan Aktivitetsdrivare och ser att aktiviteten har skjutits upp i 10 dagar medan du väntar på att den tilldelade resursen ska bli tillgänglig. Mot den bakgrunden beslutar du dig för att tilldela aktiviteten en annan resurs så att aktiviteten kan slutföras utan försening.

Villkorstyp och Datum

I rutan Aktivitetsdrivare visas vilken typ av villkor som för närvarande gäller för aktiviteten, bland annat det datum som är kopplat till villkoret.

Du har nyligen fått en rad nya aktiviteter som ska administreras. Personen som tidigare administrerade aktiviteterna har redan lagt till dem i Project. När du ändrar en av aktiviteterna på grund av en ändring i ett av dess samband får du problem när du försöker förlänga schemat med två veckor. Du tittar i rutan Aktivitetsdrivare och upptäcker att aktiviteten har villkoret Avsluta senast och ett datum som infaller mitt i den två veckor långa förlängningen.

Sammanfattningsaktivitet

Om det finns villkor för en sammanfattningsaktivitet som påverkar datumen för underaktiviteterna visas sammanfattningsaktiviteten i rutan Aktivitetsdrivare när du markerar underaktiviteterna.

Projektets startdatum är 1 mars. Du skapar en sammanfattningsaktivitet med flera underaktiviteter och anger villkoret Starta tidigast och datumet 10 mars för sammanfattningsaktiviteten. I rutan Aktivitetsdrivare visas sammanfattningsaktiviteten för underaktiviteterna eftersom deras startdatum avgörs av villkoret Starta tidigast för sammanfattningsaktiviteten i stället för projektets startdatum.

Föregående aktiviteter

Om du har länkat aktiviteterna kommer föregående aktiviteter att visas i rutan Aktivitetsdrivare tillsammans med villkorstyper och längden för inbyggd fördröjning eller ledtid. Du kan klicka på namnet på en föregående aktivitet om du vill visa dess drivare.

Två av aktiviteterna i en projektplan är Testning och Utgivning. Du konfigurerar projektplanen så att aktiviteten Utgivning startar 5 dagar efter att aktiviteten Testning har slutförts. Det ger utrymme för att hinna med att leta efter brister i produkten innan den ges ut på marknaden. I rutan Aktivitetsdrivare för aktiviteten Utgivning ser du länken till aktiviteten Testning med villkoret Avslut till start och fördröjningen 5 dagar.

Underaktiviteter

Om du har markerat en sammanfattningsaktivitet visas de underaktiviteter och sammanfattningsaktiviteter som driver schemat i rutan Aktivitetsdrivare.

En plan innehåller sammanfattningsaktiviteter som motsvarar varje fas i projektet. Under varje sammanfattningsaktivitet finns det flera underaktiviteter som motsvarar det arbete som ska utföras under varje fas. I rutan Aktivitetsdrivare för en sammanfattningsaktivitet ser du en länk till den tidigaste underaktiviteten som driver startdatumet för fasen.

Kalendrar

Om den arbetstid som har fördelats i kalendern för den markerade aktiviteten påverkar aktivitetens schema visas namnet på kalendern i rutan Aktivitetsdrivare. Du kan klicka på kalenderns namn om du vill visa information om arbetstid och ledig tid.

Du planerar ett projekt med startdatumet 1 mars. I projektplanen används en standardkalender där bara måndag till och med fredag räknas som arbetstid, och 1 mars är en lördag. När du skapar aktiviteter i projektet med hjälp av standardkalendern skjuts aktiviteterna automatiskt upp så att de börjar på månadens första arbetsdag, 3 mars. Ta reda på varför aktivitetens startdatum blir 3 mars i stället för 1 mars genom att titta i rutan Aktivitetsdrivare för aktiviteterna. En länk till standardkalendern visas.

Obs!: 

  • Om du har infogat något annat projekt i det aktuella projektet måste du först expandera projektsammanfattningen innan du visar aktivitetsdrivarna. Om aktiviteten inte expanderas visas ett felmeddelande.

  • Om informationen i rutan Aktivitetsdrivare är felaktig eller om du är osäker på om den är rätt kan du beräkna om projektet och uppdatera informationen med den aktuella projektinformationen genom att trycka på F9.

Överst på sidan

Följa upp ändringar av schemat med markering av ändringar

Office Project 2007 innehåller en ny funktion för markering av ändringar, som gör det möjligt att snabbt se ändringar av projektets schemaläggningsinformation. När du planerar projektet och ändrar aktivitetsinformationen markeras ändringarna, så att du snabbt kan se vilka datum som ändras på grund av ändringar av någon annan aktivitet. Om ändringarna inte är önskvärda för projektet kan du lätt ångra dem och återställa den tidigare informationen.

Anta t.ex. att du har tre aktiviteter som är länkning. När du ändrar varaktigheten för den första aktiviteten påverkas även start- och slutdatum för den andra och tredje aktiviteten. Den ändrade schemaläggningsinformationen markeras i Office Project 2007 för alla tre aktiviteterna, som i följande figur.

Markering av ändring

Du kan visa och dölja markeringar av ändringar genom att klicka på Visa markering av ändringar eller Dölj markering av ändringar i verktygsfältet eller klicka på Visa markering av ändringar eller Dölj markering av ändringarVisa-menyn.

Obs!: Funktionen för markering av ändringar markerar bara de schemaläggningsändringar som uppstår vid den senaste ändringen. Ändringar av textfält och vissa bakgrundsfält, t.ex. avvikelse, markeras inte.

Hur ändrar jag färgerna som används för att markera ändrad information?

  1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

  2. Klicka på TextFormat-menyn.

  3. Markera Ändrade celler i listan Element att ändra.

  4. Ändra formateringsalternativen, bland annat Bakgrundsfärg och Bakgrundsmönster.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×