Vart tog menyformuläret vägen?

När du öppnar en databas i Microsoft Office Access 2007 som har skapats i en tidigare version av Access – och den databasen innehåller ett menyformulär (ett formulär med knappar eller länkar som du du navigerar i databasen med) – kanske vissa kommandon i menyformuläret inte fungerar. Det gäller särskilt för kommandon som visar databasfönstret.

Office Access 2007 innehåller ett nytt navigeringsfönster. Det fönstret ersätter databasfönstret och du använder det här fönstret i stället för menyformulären. Navigeringsfönstret fungerar tillsammans med den nya användargränssnittsmodellen som finns i Office Access 2007. Den modellen (en gränssnittsmodell för ett enskilt dokument?) placerar alla öppna objekt – formulär, rapporter och så vidare – i ett enda fönster och markerar varje objekt med en flik. När du öppnar fler än ett objekt, använder du flikarna för att växla mellan de öppna objekten. I bilden nedan visas några vanliga flikar.

Objektflikar i en Access 2007-databas

Till skillnad från menyformulären visas navigeringsfönstret hela tiden såvida du inte döljer det. Du döljer och visar fönstret med hjälp av knappen Öppna/stäng gränslinje Bild av knapp , eller genom att trycka på F11. Om du inte vill att navigeringsfönstret ska visas som standard när du öppnar en databas ställer du in ett programalternativ.

Artikelinnehåll

Alternativ till att använda menyformulär

Skapa en egen grupp med objekt i navigeringsfönstret

Öppna och stänga navigeringsfönstret

Stänga av navigeringsfönstret

Skapa eller ändra ett menyformulär med hjälp av Menyformulärhanteraren

Alternativ till att använda menyformulär

Du kan göra något av följande med menyformulären i Office Access 2007:

 • Skapa egna kategorier och grupper med objekt i navigeringsfönstret    Du kan skapa egna grupper som innehåller enbart de tabeller, formulär, rapporter och andra objekt som du vill använda vid en viss tidpunkt eller med en viss databas. Du kan skapa egna grupper utan att behöva skapa makron eller skriva VBA-kod (Visual Basic for Applications). Informationen senare i den här artikeln beskriver hur du skapar egna grupper med objekt i navigeringsfönstret.

  Mer information om hur du använder navigeringsfönstret finns i artikeln Guide till navigeringsfönstret.

 • Köra befintliga menyformulär som vanligt    Om du vill fortsätta att använda menyformulär bör du inaktivera alla åtgärder som inte stöds, till exempel att visa databasfönstret. Om du konfigurerar en databas till att visa ett menyformulär när den startar, kommer det menyformuläret att visas och köras normalt, utom för kommandon som inte längre används i Office Access 2007. Dessutom kan du fortfarande använda Menyformulärhanteraren när du vill skapa, ändra eller ta bort menyformulär, och anvisningarna i den här artikeln beskriver hur du använder Menyformulärhanteraren.

 • Skapa ett formulär som fungerar som menyformulär manuellt    Du kan lägga till knappar och inbäddade makron som startar databaskomponenterna efter behov, och sedan konfigurera formuläret så att det visas när databasen startar.

  Information om hur du skapar inbäddade makron finns i artikeln Grundläggande om makron i Access 2007. Information om hur du skapar formulär finns i artikeln Skapa ett formulär. Information om hur du konfigurerar ett startformulär finns vid alternativet Visa formulär i avsnittet Programalternativ i artikeln Kategorin Aktuell databas (Access-alternativ).

Överst på sidan

Skapa en egen grupp med objekt i navigeringsfönstret

Egna grupper motsvarar och ersätter både menyformulär och databasfönstret i Office Access 2007. Så här skapar du en egen grupp:

 • Först skapar du en egen kategori. I Access finns redan en: Anpassad. Du kan byta namn på kategorin och sedan lägga till eller ta bort grupper efter behov, eller skapa en ny kategori när du vill.

 • När du har skapat en ny kategori, skapar du en eller flera grupper för den kategorin.

 • Stäng dialogrutan Navigeringsalternativ och dra sedan eller kopiera och klistra in databasobjekten som du vill tilldela den nya gruppen i navigeringsfönstret. Alla objekten finns då i en grupp med namnet Objekt som inte tilldelats. Den gruppen skapas automatiskt när du skapar en egen kategori.

  Obs!: När du lägger till ett databasobjekt i en egen grupp, skapas en genväg till det objektet. Du flyttar inte eller kopierar själva objektet. Om du byter namn på eller tar bort en genväg till en egen grupp, påverkar inte dessa ändringar själva objektet utan bara genvägen till det.

 • När du har fyllt den egna gruppen eller grupperna, kan du dölja gruppen Objekt som inte tilldelats och andra grupper som du inte behöver visa.

Skapa en egen kategori

 1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Klicka på Lägg till objekt i fönstret Kategorier i dialogrutan Navigeringsalternativ. En ny kategori visas i avsnittet. I bilden nedan visas fönstret Kategorier med en ny egen kategori.

  En ny egen kategori i navigeringsfönstret

 3. Skriv ett namn på den nya kategorin och tryck på RETUR.

  Om det går, försöker du att skapa ett namn som har en innebörd för dem som ska använda databasen. När du skapar namnet ser du hur rubriken för avsnittet Grupper för ändras så att den matchar namnet. Om namnet på den nya kategorin till exempel är "Mitt menyformulär" blir rubriken Grupper för Mitt menyformulär. Du ser också att avsnittet Grupper för innehåller en grupp med namnet Objekt som inte tilldelats. Den gruppen skapas automatiskt i Access. Den innehåller alla objekt i databasen, och du använder objekten i den gruppen när du fyller den egna gruppen.

När du har skapat en egen kategori, skapar du en eller flera grupper för den kategorin. Du kan skapa ett valfritt antal grupper. Låt dialogrutan Navigeringsalternativ vara öppen och följ stegen nedan.

Skapa en egen grupp

 1. Klicka på Lägg till grupp under Grupper för, skriv ett namn på gruppen och tryck på RETUR. Du kan upprepa den här processen så ofta du vill. Mitt menyformulär kan till exempel innehålla tre grupper – Datainmatningsformulär, Rapporter och Frågor. Vilka grupper som du lägger till styrs utifrån dina och användarnas behov.

 2. Låt kryssrutan bredvid Objekt som inte tilldelats vara markerad och klicka på OK. Dialogrutan Navigeringsalternativ stängs och den nya egna gruppen läggs till i navigeringsfönstret, men den nya gruppen visas inte.

 3. Följ stegen nedan så att den nya gruppen visas och lägg till objekt i gruppen.

Lägga till objekt i en egen grupp

 1. Klicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på den nya kategorin. Gruppen eller grupperna som du har skapat för kategorin visas på menyn, tillsammans med gruppen Objekt som inte tilldelats.

 2. Markera i gruppen Objekt som inte tilldelats de objekt som du vill använda i den egna gruppen och flytta dem sedan till den gruppen. I Access kan du flytta markerade objekt på flera sätt. Du kan göra följande:

  • Dra och släppa element var för sig.

  • Trycka på och hålla ned CTRL, klicka på flera element och dra dem till den egna gruppen.

  • Högerklicka på ett av de markerade elementen, peka på Lägg till i grupp och sedan klicka på namnet på den egna gruppen.

När du är klar kan du låta gruppen Objekt som inte tilldelats visas i navigeringsfönstret, eller dölja den.

Dölja gruppen Objekt som inte tilldelats

 1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Avmarkera kryssrutan Objekt som inte tilldelats på skärmen Grupper förkategori.

Skapa en ny egen grupp genom att använda ett objekt i en befintlig egen grupp

Obs!: Om du vill använda den här tekniken måste du först skapa en egen kategori och sedan gruppobjekt genom att följa anvisningarna i föregående avsnitt.

 1. Högerklicka på ett objekt som du vill placera i en ny grupp medan en egen kategori och egen grupp är öppen i navigeringsfönstret.

 2. Peka på Lägg till i grupp och klicka på Ny grupp.

  En ny grupp visas i navigeringsfönstret. I bilden nedan visas en vanlig ny grupp.

  En ny egen grupp i navigeringsfönstret

 3. Skriv ett namn på den nya gruppen och tryck på RETUR, och dra sedan ytterligare genvägar till den nya gruppen om du vill.

Överst på sidan

Öppna och stänga navigeringsfönstret

Navigeringsfönstret visas som standard när du öppnar en databas i Office Access 2007, inklusive de databaser som har skapats i tidigare versioner av Access. I anvisningarna nedan förklaras hur du utför de olika åtgärderna.

Dölja eller visa fönstret

 • Klicka på Öppna/stäng gränslinje i navigeringsfönstret.

  Bild av knapp

  Kortkommando  Tryck på F11.

Obs!: När navigeringsfönstret är dolt kan du visa det genom att klicka på den lodräta texten Navigeringsfönster:

Överst på sidan

Stänga av navigeringsfönstret

Obs!: Det rekommenderas att du bara döljer navigeringsfönstret om du använder ett formulär, ett äldre menyformulär eller någon annan metod för att starta objekten i databasen.

Förhindra navigeringsfönstret från att visas som standard

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 2. Klicka på Aktuell databas och markera eller avmarkera kryssrutan Visa navigeringsfönster under Programalternativ. Alternativet markeras som standard.

Mer information

Mer information om hur du använder navigeringsfönstret finns i artikeln Guide till navigeringsfönstret.

Överst på sidan

Skapa eller ändra ett menyformulär med hjälp av Menyformulärhanteraren

Använd Menyformulärhanteraren när du vill skapa ett menyformulär på ett enklare och snabbare sätt. Tänk på att menyformulär inte alltid visas (de ska skymmas av andra fönster), och att de till skillnad från navigeringsfönstret inte stöder den nya arbetsmodellen för enskilda dokument.

I anvisningarna nedan beskrivs hur du skapar, anpassar och tar bort ett menyformulär.

Skapa ett menyformulär

 1. Klicka på Menyformulärhanteraren i gruppen Databasverktyg på fliken Databasverktyg.

  Obs!: Klicka på Ja som svar på frågan om du vill skapa ett menyformulär.

 2. Välj Ny.

  Dialogrutan Skapa ny visas.

 3. Skriv in namnet på det nya menyformuläret och klicka på OK.

  Menyformuläret läggs till i listan i rutan Sidor i menyformuläret.

 4. Klicka på det nya menyformuläret och därefter på Redigera.

  Dialogrutan Redigera menyformulär visas.

 5. Välj Ny.

  Dialogrutan Redigera menyelement visas.

 6. Skriv namnet på menyformulärets första element i rutan Text och välj ett kommando i listan Kommando.

  Skriv till exempel Kunddata i rutan Text och välj sedan Öppna formulär i läget Lägg till i listan Kommando.

  Obs!: Om du vill skapa ett menyformulär som förgrenar sig till andra menyformulär, klickar du på kommandot Gå till menyformulär i rutan Kommando och väljer sedan ett menyformulär i listan eller skriver namnet på ett annat menyformulär.

 7. Beroende på vilket kommando du väljer kan en annan lista visas under listan Kommando. Om du till exempel väljer kommandot Öppna rapport, visas en lista med rapporterna i den öppna databasen. Välj ett element i listan om det behövs.

 8. Upprepa steg 5 till och med 7 tills du har lagt till alla element i menyformuläret. Klicka på Stäng när menyformuläret är klart.

Obs!: 

 • Om du vill att ett menyformulär ska öppnas när du öppnar databasen klickar du på formulärets namn i dialogrutan Menyformulärhanteraren och sedan på Ange som standard.

 • När du skapar ett menyformulär med Menyformulärhanteraren skapas en tabell med menyformulärelement som beskriver vad knapparna i formuläret visar och utför. Om du ändrar menyformuläret manuellt, gäller detta inte längre.

Ändra ett menyformulär

 1. Klicka på Menyformulärhanteraren i gruppen Databasverktyg på fliken Databasverktyg.

 2. Markera det formulär du vill redigera i dialogrutan Menyformulärhanterare och klicka sedan på Redigera.

 3. Klicka på det element du vill ändra och gör sedan något av följande:

  Klicka på Redigera om du vill ändra elementets text, det kommando som utförs av elementet eller det objekt som öppnas eller körs när du klickar på knappen.

  Om du vill lägga till ett element, klickar du på Ny, skriver in texten och väljer kommando i Kommando-rutan. Det kommando du har valt avgör vilken ruta som visas under Kommando-rutan. Välj ett alternativ i rutan om det krävs. Om du t ex valde ett formulärkommando, visas rutan Formulär där du klickar på det formulär du vill öppna.

  Om du vill ta bort ett element klickar du på Ta bort.

  Om du vill flytta ett element, klickar du på Flytta upp eller Flytta ned.

 4. Klicka på Stäng när du har ändrat klart.

Ta bort ett menyformulär

 1. Klicka på Menyformulärhanteraren i gruppen Databasverktyg på fliken Databasverktyg.

 2. Markera i dialogrutan Menyformulärhanteraren det formulär du vill ta bort och klicka därefter på Ta bort.

 3. Klicka på Stäng.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×