Uppgradera Power Pivot-datamodeller till Excel 2013 och Excel 2016

Uppgradera Power Pivot-datamodeller till Excel 2013 och Excel 2016

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

"Den här arbetsboken har en Power Pivot-datamodell som har skapats med en tidigare version av Power Pivot-tilläggsprogrammet. Du måste uppgradera den här datamodellen med Power Pivot i Microsoft Excel 2013".

Bekant? Det innebär att du öppnat en Excel 2010-arbetsbok i Excel 2013 eller senare och att arbetsboken innehåller en inbäddad Power Pivot-datamodell som skapats med hjälp av en tidigare version av tillägget Power Pivot. Du kanske ser detta meddelande när du försöker Infoga en Power View-blad i en Excel 2010-arbetsbok.

I Excel 2013 eller Excel 2016 är datamodellen en viktig del av arbetsboken. Det här meddelandet kan du vet att inbäddade Power Pivot finns i datamodellen måste uppgradera innan du kan dela granska och filtrera data i Excel 2013 eller Excel 2016.

 1. Kontrollera att det inte finns något som kan ge upphov till problem under uppdateringen innan du uppdaterar datamodellen.

 2. Spara en kopia av filen nu om du skulle behöva den föregående versionen senare. Efter uppgradering, fungerar bara arbetsboken i Excel 2013 eller senare. Mer om: vad som skiljer en uppgraderad modell.

 3. Starta Power Pivot i Microsoft Excel-tillägg.

 4. Klicka på Power Pivot > Hantera för att påbörja uppgraderingen.

  Knappen Hantera i menyfliksområdet i PowerPivot

 5. Bekräfta uppgraderingsmeddelandet.

  Meddelandet lyder "Den här arbetsboken har en Power Pivot-datamodell som har skapats med en tidigare version av Power Pivot-tilläggsprogrammet. Du måste uppgradera den här datamodellen med Power Pivot i Microsoft Excel 2013".

  Klicka på OK för att stänga meddelandet.

 6. Uppgradera datamodellen. När uppgraderingen är klar kan du inte längre arbeta med arbetsboken i den tidigare versionen av Power Pivot.

  Meddelandet börjar med "Arbetsboken innehåller en datamodell som skapats med en tidigare version av Power Pivot" och slutar med "Vill du uppgradera arbetsboken?".

  Klicka på OK för att uppgradera arbetsboken.

 7. Spara och läs in arbetsboken på nytt. Då låses alla ändringar som gjorts under uppgraderingen. När du väl har sparat arbetsboken kan du inte återställa den. Det ska bara ta några få sekunder att läsa in arbetsboken på nytt, beroende på hur stor den är och var den är sparad.

  Meddelandet börjar med "Arbetsboken har uppgraderats, men Excel är fortfarande i kompatibilitetsläge."

  Klicka på Ja för att läsa in arbetsboken på nytt.

Uppgraderingen är nu klar. Om du har andra meddelanden under uppgraderingen uppgraderingen kanske har misslyckades eller kort med partiell lyckas. I vissa fall kanske måste du du göra manuella ändringar i arbetsboken eller datamodell fullständigt uppgradera till Excel 2013 eller Excel 2016. Läs följande avsnitt i den här artikeln om du vill veta mer.

Artikelinnehåll

Kända problem

Ta bort eller återskapa länkade tabeller som inte längre är associerade till en källtabell i Excel

Ta bort detaljerade frågetabeller

Ta bort lösenordsskydd

Ta bort begränsad åtkomst

Vissa kolumner i en modell omnämns i uppgraderingsmeddelanden

Det går inte att uppgradera anslutningen till en datakälla i en uppgraderad arbetsbok

Problemet

Lösning

Slutföra en partiell uppgradering

KPI-bilder saknas

Uppgradera DAX beräkningsfel: vi det gick inte att uppgradera arbetsboken korrekt...

Pivottabellfunktioner som refererar till "Power Pivot Data" är inte giltiga längre

Borttagning av data: när uppgraderingen leder till att data i modellen tas bort

Uppgraderingen lyckades, men den länkade tabellen har försvunnit

Vad som skiljer en uppgraderad modell från en tidigare modell

Utsnitt och kolumnbeskrivningar visas inte längre i fältlistan

Uppgraderade arbetsböcker fungerar inte längre i tidigare versioner av Excel och Power Pivot

Kända problem

Ta bort eller återskapa länkade tabeller som inte längre är associerade till en källtabell i Excel

Inaktuella och ägarlösa tabeller uppgraderas inte tillsammans med resten av modellen, vilket betyder att informationen tas bort eller blir oanvändbar. Du kan undvika det här problemet genom att se till att alla befintliga länkade tabeller associeras till en befintlig källtabell i Excel.

 1. I Power Pivot för Excel 2010 klickar du på en länkad tabell i Power Pivot-fönstret.

  Ikonen Länkad tabell

 2. Klicka på Länkad tabell i menyfliksområdet.

  Länkat menyfliksområde med Excel-tabell

 3. Kontrollera att Excel-tabell pekar på en befintlig tabell. Om namnet på tabellen har ändrats i Excel klickar du på nedpilen i Excel-tabell och väljer tabellen med det nya namnet.

 4. Klicka på Gå till Excel-tabell för att kontrollera att den länkade tabellen leder till en källdatatabell i Excel.

 5. Gör så här om Excel-tabell är tomt:

Nu kan du uppgradera arbetsboken, om inte problemet här nedanför också inträffar.

Ta bort detaljerade frågetabeller

Ett annat uppgraderingsproblem inträffar om Power Pivot-datamodellen bygger på Analysis Services-kuber som stöder granskning på detaljnivå. Om en arbetsbok innehåller detaljerade frågetabeller kommer det först att se ut som att uppgraderingen har lyckats, men sedan kommer ett meddelande om uppgraderingsfel att visas varje gång som du klickar på ett fält i en pivottabell.

 1. Sök reda på alla detaljerade frågetabeller i arbetsboken i Power Pivot för Excel 2010.

  En detaljerad frågetabell skapas i arbetsboken om du högerklickar på ett mätvärde och väljer Visa information. Tabellen visas som ett separat blad i arbetsboken. Den första raden börjar med "Data returnerades för…".

  Detaljerad frågetabell

 2. Ta bort alla blad som innehåller detaljerade frågetabeller. Du kan återskapa tabellerna igen när uppgraderingen är klar.

 3. Spara arbetsboken.

 4. Uppgradera arbetsboken.

 5. Återskapa de detaljerade frågetabellerna om du behöver dem. Högerklicka på ett beräknat fält i en pivottabell och klicka sedan på Visa information. En detaljerad frågetabell skapas då på ett separat kalkylblad.

Ta bort lösenordsskydd

Det går inte att uppgradera lösenordsskyddade arbetsböcker som dessutom innehåller en datamodell. Följande felmeddelande visas:

"Det går inte att uppgradera datamodellen i den här arbetsboken."

Du kan komma runt problemet genom att ta bort lösenordet innan du uppgraderar arbetsboken.

 1. Öppna arbetsboken i Excel 2013 eller Excel 2016.

 2. Klicka på Arkiv > Information > Skydda arbetsbok > Kryptera med lösenord.

 3. Ta bort asteriskerna och klicka sedan på OK.

 4. Spara arbetsboken.

 5. Klicka på Power Pivot > Hantera för att börja om med uppgraderingen.

 6. Aktivera lösenordsskyddet för arbetsboken igen.

Ta bort begränsad åtkomst

Det går inte att uppgradera arbetsboksdatamodeller där utskrifts-, redigerings- och kopieringsbehörigheten är begränsad. I stället visas det här felmeddelandet:

"Det går inte att uppgradera datamodellen i den här arbetsboken."

Du kan komma runt problemet genom att ta bort begränsningarna innan du uppgraderar arbetsboken.

 1. Öppna arbetsboken i Excel 2013 eller Excel 2016.

 2. Klicka på Arkiv > Information > Skydda arbetsbok > Begränsa åtkomst.

 3. Markera Obegränsad åtkomst för att ta bort begränsningarna.

 4. Spara arbetsboken i Excel.

 5. Klicka på Power Pivot > Hantera för att börja om med uppgraderingen.

 6. Aktivera åtkomstbegränsningarna för arbetsboken igen.

Vissa kolumner i en modell omnämns i uppgraderingsmeddelanden

Följ de här stegen om det uppstår fel under uppgraderingen och det står i felmeddelandet vilka fält som orsakar problemet:

 1. I Excel 2013 eller Excel 2016, gå till den pivottabell eller rapport som innehåller de fält som har problem med.

 2. Ta bort fälten från just pivottabellen eller rapporten. Fälten kommer fortfarande att finnas kvar i fältlistan – de visas bara inte i rapporten.

 3. Spara och stäng arbetsboken.

 4. Öppna arbetsboken igen.

 5. Klicka på Power Pivot > Hantera för att börja om med uppgraderingen.

 6. Lägg tillbaka fälten i pivottabellen eller rapporten igen när uppgraderingen är klar.

Det går inte att uppgradera anslutningen till en datakälla i en uppgraderad arbetsbok

Du har skapat en arbetsbok i Excel 2010 med en anslutning till en extern datakälla. Du öppnar arbetsboken i Excel 2013 eller Excel 2016. När du försöker ändra en pivottabell i arbetsboken visas ett meddelande måste du uppdatera pivottabellen. Du försöker att uppdatera dem, men du ser detta meddelande:

Det gick inte att få nödvändig information om kuben. Kuben kan ha organiserats om eller ändrats på servern. Kontakta OLAP-kubens administratör och skapa, om nödvändigt, en ny datakälla för att ansluta till kuben.

När du försöker redigera den befintliga anslutningen kan du se namnet på datamodellen men det går inte att ändra datakällan.

Problem

Anslutningen till datakällan är inte längre giltig och måste du uppdatera dem, men du kan inte uppdatera den i Excel 2013 eller Excel 2016.

Lösning

 1. Öppna arbetsboken i Excel 2010 med Power Pivot-tilläggsprogrammet.

 2. Gå till fliken Power Pivot > Hantera datamodell och öppna Power Pivot-fönstret.

 3. I Power Pivot-fönstret klickar du på Start > Anslutningar > Befintliga anslutningar.

 4. Markera den aktuella databasanslutningen och klicka på Redigera.

 5. Klicka på Bläddra i dialogrutan Redigera anslutning och leta reda på en annan databas av samma typ, men med ett annat namn eller plats.

 6. Spara och stäng arbetsboken.

 7. Öppna arbetsboken i Excel 2013 eller Excel 2016.

Överst på sidan

Slutföra en partiell uppgradering

För det mesta går det smidigt att uppgradera arbetsböcker, men ibland måste du göra ytterligare ändringar för att processen ska kunna slutföras. I det här avsnittet får du reda på hur du hanterar fel av typen partiell eller ofullständig uppgradering. Det betyder att arbetsboken visserligen har uppgraderats, men att vissa funktioner saknas.

KPI-bilder saknas

Om KPI-bilder (färgade ikoner eller diagramikoner) saknas tar du bort KPI:n från området Värden i fältlistan, och lägger sedan till den igen.

Uppgradera DAX beräkningsfel: vi det gick inte att uppgradera arbetsboken korrekt...

Vissa DAX-beräkningarna kräver manuella ändringar innan arbetsboken fungerar. Om DAX-uttryck eller frågor är kompatibla med Excel 2013, uppgraderas endast delvis arbetsboken. Det här meddelandet visas:

"Vi kunde inte uppgradera den här arbetsboken ordentligt. Om du sparar kan det leda till att vissa Excel-datafunktioner inte fungerar. Mer information finns här: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259419

Vi fick det här felet: Det går inte att söka i den interna stödstrukturen för kolumnen '<tabell>[<kolumnnamn>]' på grund av att den är beroende av en kolumn, en relation eller ett mätvärde som inte har bearbetats. Uppdatera eller beräkna om modellen."

Om du stöter på det här felet (vilket kan hända flera gånger) måste du komma ihåg att skriva upp vilka tabeller och kolumner som omnämns i meddelandet, så att du kan gå direkt dit. Du måste redigera varje enskilt DAX-uttryck:

Obs!: Klicka på Ja om du uppmanas att låta spara, stänga och öppna arbetsboken på nytt.Power Pivot

 1. Öppna den tabell som nämns i meddelandet i Power Pivot-fönstret.

 2. Klicka på den kolumn som innehåller en felikon och #ERROR-värden. Ett DAX-uttryck ska visas i formelfältet.

 3. Håll utkik efter följande kända DAX-kompatibilitetsproblem:

  Det är inte längre tillåtet att ange null-värden som dubbla citattecken utan värden (""). Byt ut alla dubbla citattecken mot nollor.

  Det gjordes ett försök att jämföra inkompatibla värdetyper genom funktionen LOOKUPVALUE, CONTAINS eller SWITCH. Du kan behöva ange en [Typ] i argumentet, eller också måste du kontrollera att båda värdetyperna är inställda på Numeriskt, Sträng eller Boolesk. Om du behöver konvertera något av värdena kan du använda funktionen VALUE eller FORMAT.

Det kan komma upp fler felmeddelanden i Excel medan du åtgärdar DAX-uttrycken. Om du inte kan redigera en formel bör du växla tillbaka till Excel för att se om ett fel förhindrar vidare åtgärder. Klicka på OK för att stänga felet och återgå till Power Pivot så att du kan fortsätta att arbeta.

När du har åtgärdat DAX-beräkningarna så att det inte visas några felmeddelanden längre räknas arbetsboken som fullständigt uppgraderad.

Pivottabellfunktioner som refererar till "Power Pivot Data" är inte giltiga längre

Excel-kubfunktioner som anger anslutningar till den tidigare versionens Power Pivot-modell måste du uppdatera manuellt så att de får det nya modellnamnet "ThisWorkbookDataModel".

Tidigare version

Excel 2013

=CUBEVALUE("Power Pivot Data",[Measures].[TotalSales])

=CUBEVALUE("ThisWorkbookDataModel",[Measures].[TotalSales])

 1. Klicka på Formler > Visa formler på varje kalkylblad i Excel för att visa vilka beräkningar som används på respektive blad.

 2. Sök efter "Power Pivot Data" för Excel-kubfunktioner som anger anslutningar.

 3. Byt ut "Power Pivot Data" mot "ThisWorkbookDataModel".

 4. Spara arbetsboken.

Överst på sidan

Borttagning av data: när uppgraderingen leder till att data i modellen tas bort

"Det gick inte att uppgradera följande länkade tabeller: <tabellnamn>. Tabellerna har tagits bort från modellen."

I vissa fall tas data bort från en modell under uppgraderingen. Det händer om du har en ägarlös, länkad tabell i modellen som det inte går att spåra till en associerad tabell i samma arbetsbok, antingen på grund av att källtabellen har tagits bort eller på grund av att källtabellens namn har ändrats.

Uppgraderingen lyckades, men den länkade tabellen har försvunnit

En länkad tabell är en tabell som du skapar i ett kalkylblad och sedan lägger till i en datamodell, så att du kan koppla den till andra tabeller och lägga till DAX-beräkningar. Under uppgraderingen tas alla länkade tabeller bort om källtabellen inte finns kvar i arbetsboken längre.

Ett scenario: Du har skapat eller importerat en tabell till Excel, har lagt till den som en länkad tabell i Power Pivot så att den blivit en del av datamodellen och har sedan tagit bort den originaltabell som den länkade tabellen byggde på. Den länkade tabellen bevaras då i modellen, trots att tabellen i Excel inte finns kvar längre.

Senare, när du försöker att uppgradera arbetsboken till Excel 2013, inträffar följande fel:

"Det gick inte att uppgradera följande länkade tabeller: <tabellnamn>. Tabellerna har tagits bort från modellen."

Avbryt uppgraderingen om det går, så att du kan ändra modellen eller skapa en säkerhetskopia. Det kan vara bra om du vill kunna referera till tabellen i ett senare skede.

 1. Klicka på OK för att stänga meddelandet "Det gick inte att uppgradera följande länkade tabeller".

 2. Klicka på Nej när du blir tillfrågad om du vill spara, stänga och öppna arbetsboken på nytt.

 3. Stäng filen i Excel 2013 utan att spara den.

 4. Öppna arbetsboken i Excel 2010 och åtgärda problemen med de länkade tabellerna:

  1. Behövs inte den länkade tabellen längre? Ta i så fall bort den från modellen, eller börja om med uppgraderingen i Excel 2013 så att tabellen tas bort automatiskt.

  2. Ändrades namnet på Excel-tabellen, men inte på den länkade tabellen? Uppdatera anslutningsinformationen i Power Pivot enligt beskrivningen i steg 1 längst upp på den här sidan.

  3. Måste den länkade tabellen finnas kvar på grund av att den används i beräkningar eller i en pivottabell, men den ursprungliga Excel-tabellen har försvunnit? Återskapa källtabellen i Excel och uppdatera länken:

   • Kopiera raderna i den länkade tabellen i Power Pivot-fönstret.

   • Klistra in raderna i ett kalkylblad i Excel.

   • Formatera raderna som en tabell.

   • Ge tabellen ett namn.

   • Gå tillbaka till Power Pivot-fönstret.

   • Klicka på Länkad tabell > Excel-tabell och välj sedan den tabell som du just skapat.

   • Spara filen.

 5. Öppna filen i Excel 2013 när du gjort dina ändringar.

 6. Börja om med uppgraderingen genom att klicka på Power Pivot > Hantera.

Om du redan har sparat arbetsboken återställa du inte den tidigare versioner. Du måste återskapa den länkade tabellen från början. Mer om: Lägg till kalkylbladsdata i en datamodell med hjälp av en länkad tabell.

Överst på sidan

Vad som skiljer en uppgraderad modell från en tidigare modell

I de flesta fall är en uppgraderad arbetsbok identisk med föregångaren. Men det finns ändå några skillnader i den nyare versionen som det kan vara värt att nämna.

Utsnitt och kolumnbeskrivningar visas inte längre i fältlistan

I tidigare versioner visas en Fältlista för pivottabell kolumnen eller fältet beskrivningar som knappbeskrivningar. I Excel 2013 eller senare, stöder inte funktionsbeskrivningar i fältlistan. Alla kolumnbeskrivningar som finns i modellen ignoreras i datavisualiseringar i Excel.

Utsnitt stöds, men du nu har skapat dem i ett annat sätt. Fältlistan innehåller inte alternativen för att skapa ett utsnitt.

Uppgraderade arbetsböcker fungerar inte längre i tidigare versioner av Excel och Power Pivot

Innan Excel 2013 fanns det två tidigare versioner av Power Pivot-tilläggsprogrammet. Båda versioner fungerar enbart med Excel 2010. Versionerna är:

 • SQL Server 2008 R2 Power Pivot för Excel

 • SQL Server 2012 Power Pivot för Excel 2010

När du har uppgraderat en datamodell i Excel 2013 eller Excel 2016 kan du öppna arbetsboken, men inte interagera med eller redigera Pivot-modell-baserade rapporter i Excel 2010. När du öppnar en Excel 2013 eller Excel 2016 arbetsboks datamodell i Excel 2010, får du följande felmeddelande visas om du klickar på ett utsnitt, ändra ett filter eller dra ett nytt fält till pivottabellen:

"Initieringen av datakällan misslyckades".

Det här felet inträffar på grund av att när du försöker att interagera med data, till exempel genom att klicka på ett utsnitt, genereras en fråga som skickas till datamodellen (modellen är pivottabellens datakälla). Eftersom datamodellen inte är giltig i Excel 2010 visas ett meddelande om att initieringen av datakällan misslyckades.

Anta att du nu försöker öppna datamodellen i ett Power Pivot-fönster. Modellen öppnas inte och följande felmeddelande visas:

"Arbetsboken innehåller en Excel-datamodell som har skapats i en senare version av Excel. Du kan öppna den här arbetsboken i en tidigare version av Excel, men du kommer inte att kunna läsa in eller arbeta med Power Pivot när den används ihop med en Excel-datamodell."

Det finns inte någon; uppgraderingen är endast framåt. Innan du uppgraderar, kontrollerar du detta med medarbetare att säkerställa att alla uppgradering till Excel 2013 på samma gång. Dessutom kan du även vill ha olika versioner av dina arbetsböcker tillfälligt om organisationen planerar att använda Excel 2010 och Excel 2013 eller Excel 2016 sida vid sida.

Mer om: Power Pivot-versionskompatibilitet

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×