Uppdatera projektarbetet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I takt med att arbete med projektet framskrider kan du uppdatera plan med de faktisk start- och slutdatumen, verkligt arbete, verklig och återstående varaktighet, procent färdigt och procent slutfört arbete.

Vad vill du göra?

Uppdatera Verklig start- och slutdatum

Uppdatera verkligt arbete

Uppdatera verkliga och återstående varaktighet

Uppdatera procent färdigt och procent färdigt arbete

Uppdatera verkliga start- och slutdatum

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Klicka på den aktivitet som du vill uppdatera i fältet Aktivitet.

  Du kan inte uppdatera verkliga start- och slutdatum för en sammanfattningsaktivitet.

 3. Klicka på UppföljningVerktyg-menyn och sedan på Uppdatera aktiviteter.

 4. Skriv de nya datumen i rutorna Start och Slut under Verklig.

  Meddelanden: 

  • När du ändrar ett verkligt startdatum eller ett verkligt slutdatum för en aktivitet ändras motsvarande schemalagda eller planerade datum för aktiviteten. Datum i originalplanen påverkas emellertid inte av ändringar av verkliga eller schemalagda datum. Om du vill jämföra datum i originalplanen och schemalagda datum pekar du på TabellVisa-menyn och klickar på Avvikelse.

  • Om du anger ett verkligt slutdatum för en aktivitet beräknas aktivitetens procent färdigt till 100 %.

  • Om du snabbt vill uppdatera verkliga start- och slutdatum för flera aktiviteter som har samma datum markerar du de aktiviteter som du vill uppdatera, öppnar Verktyg-menyn, pekar på Uppföljning och klickar på Uppdatera projekt. Klicka på Ange procent färdigt fram till, ange eller välj ett datum och klicka på Markerade aktiviteter bredvid För.

Överst på sidan

Uppdatera verkligt arbete

Om du vet hur mycket arbete som har utförts för en aktivitet kan ange du verkligt arbete för aktiviteten. Om du vet hur mycket arbete som varje resurs har utfört på en aktivitet kan ange du det verkliga arbetet för varje tilldelad resurs.

Uppdatera totalt verkligt arbete för aktiviteter

 1. Klicka på Fler vyerVisa-menyn.

 2. Klicka på Aktivitetslista i listan Vyer och sedan på Använd.

 3. Peka på TabellVisa-menyn och klicka sedan på Arbete.

 4. Ange de verkliga arbetsvärdena i fältet Verklig för de aktiviteter som du vill uppdatera.

  De nya beräknade värdena för procent slutfört arbete och återstående arbete visas i fälten Procent färdigt arbete och Återstående (Återstående arbete). Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte syns.

Obs!: När du anger verkligt arbete för en aktivitet beräknas mängden slutfört arbete i procent och återstående arbete enligt formlerna Procent slutfört arbete = Verkligt arbete / Arbete och Återstående arbete = Arbete - Verkligt arbete.

Uppdatera verkligt arbete för resurstilldelningar

Om du behöver följa upp hur mycket arbete varje resurs har utfört på en aktivitet under en viss tidsperiod (t.ex. dagligen), kan du ange tidsfördelad information för verkligt arbete för varje tilldelad resurs.

Om du vill kontrollera hur mycket arbete varje resurs har utfört på en aktivitet sedan aktiviteten startade kan du ange sammanlagt verkligt arbete som utförts av varje tilldelad resurs.

 1. Klicka på AktivitetsanvändningVisa-menyn.

 2. Om du uppdaterar det tidfasade verkliga arbetet för varje tilldelad resurs öppnar du Format-menyn, pekar på Information och klickar på Verkligt arbete.

 3. Ange verkligt arbete för de resurstilldelningar som du vill uppdatera i fältet Verkligt arb i det högra fönstret i vyn.

  Tidsskalan i vyn Aktivitetsanvändning visas som standard i dagar. Om du vill uppdatera verkligt arbete för en resurstilldelning i ett annat tidsintervall (t.ex. vecka eller månad) kan du ändra tidsskalan.

  Obs!: Det verkliga värdet i varje period summeras för att visa totalt verkligt arbete för varje resurs. Dessutom summeras värdena för totalt arbete för varje resurs för att visa totalt arbete för respektive aktivitet.

 4. Om du uppdaterar det totala verkliga arbetet som utförts av varje tilldelad resurs öppnar du Visa-menyn, pekar på Tabell och klickar på Arbete.

 5. Ange eller välj verkligt arbete för de resurstilldelningar som du vill uppdatera i fältet Verkligt.

  Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte syns.

  Obs!: När du anger verkligt arbete för en resurstilldelning beräknas mängden slutfört arbete i procent och återstående arbete för tilldelningen enligt formlerna Procent slutfört arbete = Verkligt arbete / Arbete och Återstående arbete = Arbete - Verkligt arbete. För varje aktivitet beräknas och visas summan av arbetet som utförts av de enskilda resurserna.

Överst på sidan

Uppdatera verklig och återstående varaktighet

Om du vet att en aktivitet kommer att kräva mer eller mindre tid än den beräknade tiden, kan du ange återstående varaktighet.

 1. Klicka på Fler vyerVisa-menyn.

 2. Klicka på Aktivitetslista i listan Vyer och sedan på Använd.

 3. Peka på TabellVisa-menyn och klicka sedan på Uppföljning.

 4. Ange de verkliga varaktigheterna för de aktiviteter som du vill uppdatera i fältet Verklig varaktighet.

  De nya beräknade värdena för procent färdigt och återstående varaktighet visas i fälten Procent färdigt och Återstående varaktighet.

  Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte syns.

 5. Ange de återstående varaktigheterna för de aktiviteter som du vill uppdatera i fältet Återstående varaktighet.

  De nya beräknade värdena för varaktighet och procent färdigt visas i fälten Varaktighet och Procent färdigt (du kan behöva infoga fältet Varaktighet.). Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte syns.

  Meddelanden: 

  • När du anger verklig varaktighet för en aktivitet beräknas mängden slutfört arbete och återstående varaktighet enligt formlerna Procent färdigt = Verklig varaktighet / Varaktighet och Återstående varaktighet = Varaktighet - Verklig varaktighet.

  • När du ändrar den återstående varaktigheten för en aktivitet beräknas varaktigheten och mängden slutfört arbete enligt formlerna Varaktighet = Återstående varaktighet + Verklig varaktighet och Procent färdigt = Verklig varaktighet / Varaktighet.

  • Om du anger en verklig varaktighet som är större än den schemalagda varaktigheten innan aktiviteten har slutförts sker följande: den schemalagda varaktigheten uppdateras så att den överensstämmer med den verkliga varaktigheten, den återstående varaktigheten ändras till noll och aktiviteten tilldelas statusen 100 % färdigt.

Överst på sidan

Uppdatera procent färdigt och procent slutfört arbete

Om du anger mängden slutfört arbete i procent för en aktivitet blir det lättare att övervaka projektstatusen. Genom att ange antalet procent färdigt (0 för en aktivitet som inte har startat och 100 för en aktivitet som slutförts) kan du jämföra planerad status och verklig status.

Tips: Om du vill snabbt uppdatera procent färdigt för specifika uppgifter till 0%, 25%, 50%, 75% eller 100%, håller ned CTRL och klicka på varje uppgift som du vill uppdatera i listan och klicka på motsvarande procent färdigt, till exempel 25% färdigt Bild av knapp , på den Verktygsfält för spårning. Om du vill visa verktygsfältet Uppföljning på Visa-menyn, peka på verktygsfält och klicka sedan på Uppföljning.

Om du har tilldelat resurser till aktiviteter och följer upp arbetet kan du ange mängden slutfört arbete i procent för en aktivitet. Genom att ange mängden slutfört arbete i procent (0 om inget arbete med aktiviteten har utförts och 100 om allt arbete med aktiviteten har slutförts) kan du jämföra planerat arbete och verkligt slutfört arbete.

 1. Klicka på Fler vyerVisa-menyn.

 2. Klicka på Aktivitetslista i listan Vyer och sedan på Använd.

 3. Om du vill uppdatera procent färdigt öppnar du Visa-menyn, pekar på Tabell och klickar på Uppföljning.

 4. Ange antal procent färdigt för de aktiviteter som du vill uppdatera i fältet Procent färdigt.

  De nya beräknade värdena för verklig varaktighet och återstående varaktighet visas i fälten Verklig varaktighet och Återstående varaktighet.

 5. Om du vill uppdatera mängden slutfört arbete i procent öppnar du Visa-menyn, pekar på Tabell och klickar på Arbete.

 6. Ange mängden slutfört arbete i procent för de aktiviteter som du vill uppdatera i fältet Procent färdigt arbete. Tryck på TABB för att gå till fältet om det inte syns.

  De nya beräknade värdena för verkligt arbete och återstående arbete visas i fälten Verklig och Återstående.

  Meddelanden: 

  • När du anger antal procent färdigt för en aktivitet beräknas den verkliga varaktigheten och återstående varaktighet enligt formlerna Verklig varaktighet = Varaktighet * Procent färdigt och Återstående varaktighet = Varaktighet - Verklig varaktighet.

  • När du anger mängden slutfört arbete i procent för en aktivitet beräknas verkligt arbete och återstående arbete enligt formlerna Verkligt arbete = Arbete * Procent slutfört arbete och Återstående arbete = Arbete - Verkligt arbete.

  • Antalet procent färdigt för sammanfattningsaktiviteter beräknas baserat på underaktiviteternas status. Du kan också ange mängden slutfört arbete i procent manuellt för sammanfattningsaktiviteter.

  • Mängden slutfört arbete i procent för slutförda sammanfattningsaktiviteter beräknas baserat på underaktiviteternas status. Du kan också ange mängden slutfört arbete i procent manuellt för sammanfattningsaktiviteter.

   Om du anger procent slutfört arbete manuellt för en sammanfattningsaktivitet tillämpas värdet på underaktiviteterna baserat på när de är schemalagda. För aktiviteter som schemalagts tidigare tillämpas statusen tills de slutförts, och statusen fortsätter att tillämpas för aktiviteterna tills alla är färdiga.

  • Du kan ange standardinställningar för hur de automatiska justeringarna ska göras då verkliga värden och återstående arbete har placerats baserat på projektets rapportdatum.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×