Tillgängliga vyer

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Project 2007 tillhandahåller flera olika aktivitet-, resurs-och kombinations lägen, som visar en delmängd av informationen som du anger i Project i ett visst format.

Aktivitetsvyer

Upplyfta staplar

Beskrivning     Med stora projekt kan du ha flera under aktiviteter grupperade under sammanfattnings aktiviteter för att hålla projektet lättare att organisera. Det upplyfta fältet vy när du har kört makrot makro, visar under aktiviteterna upplyft och överordnad som staplar ovanför sina respektive sammanfattnings aktiviteter.

Innan du använder makrot Rollup_Formatting måste du först lyfta upp aktiviteterna i projektet. Markera de aktiviteter du vill lyfta upp och markera sedan kryss rutan lyft upp aktivitetsstapel till sammanfattnings aktivitet på fliken Allmänt i dialog rutan aktivitets information .

Kör makrot Rollup_Formatting genom att peka på makroverktyg -menyn och sedan klicka på makron. Klicka på Rollup_Formatting i listan Makronamn och klicka på Kör. Om du kör det här makrot ändras inte några av projekt data. Det optimerar bara möjligheten att Visa projektet som under aktiviteter upplyft och över deras respektive sammanfattnings aktiviteter.

Om du inte vill visa upplyfta staplar när du expanderar disposition nivåer klickar du på Gantt-schemaVisa -menyn och sedan på layoutformat -menyn. Markera kryss rutan lyft upp Gantt-staplar och markera sedan kryss rutan Dölj upplyfta staplar när sammanfattningen visas .

Vyn Upplyfta staplar är en variant av vyn Gantt-schema.

Gantt-vy med aktiviteter som inte har lyfts upp än

Under aktiviteter visas under en sammanfattnings aktivitet innan makrot Rollup_Formatting körs.

Aktiviteter upplyfta som staplar

Under aktiviteter i vyn uppLyft stapel visas upplyfta i sammanfattnings aktiviteten när du har kört makrot Rollup_Formatting.

Bästa användning     När du har kört makrot Rollup_Formatting använder du vyn uppLyft i stapeln för att:

 • Visa aktiviteter som upplyfta staplar på respektive sammanfattnings aktivitets fält.

 • Se hela projektet utan att aktiviteternas bevaras.

Tabeller     I ark delen visas informations kategorier om aktiviteterna ordnade i tabeller. Standard tabellen för vyn uppLyft stapel är den uppLyfta tabellen, men du kan välja någon av aktivitets tabellerna för att visa information om projektets aktiviteter.

Filter     I vyn Upplyfta staplar kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter visas informationen enligt det aktuella filtrets villkor i både list-och diagram delar av fältet Upplyft stapel. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     I vyn uppLyft i staplar kan du grupp uppgifter.

Kalender

Beskrivning     Med vy kan du skapa, redigera och granska projektuppgifter i ett kalender format. I aktivitets fältet förhåller sig de dagar som aktiviteterna schemaläggs. Med detta välkända format kan du snabbt se vilka aktiviteter som är schemalagda för vissa dagar, veckor eller månader. Om du planerar att ange ett stort antal uppgifter kan det vara enklare att ange dem i Gantt-schemavyn och sedan granska dem i kalendervyn.

Bästa användning     Använd kalendervyn till att:

 • Visa aktiviteter som har schemalagts under en viss vecka eller ett urval av veckor.

 • Granska aktiviteter som är schemalagda för vissa dagar, veckor eller månader.

 • Skapa ett projekt genom att ange uppgifter och hur lång tid varje uppgift får ta.

 • Skapa sekventiella samband mellan uppgifter genom att länkning dem.

 • Tilldela personal och andra resurser till uppgifter.

Anpassning     För att kalendervyn ska passa efter dina behov kan du anpassa utseendet eller skapa en ny version. När du sparar projektet sparas den anpassade vyn med projekt filen. Om du vill anpassa kalendervyn kan du:

 • Formatera en text kategori för att skilja den typen av information från all annan information. Du kan till exempel kursivera alla sammanfattnings aktiviteter och öka rad storleken för alla dagar i veckan.

 • Ändra stödlinjer som delar kalendern i veckor och dagar och unders ätts informationen i datum rutorna.

 • Visa en månad, ett angivet antal veckor, en vecka eller ett angivet antal dagar.

 • Ändra höjden på raderna som representerar veckor och bredden på datum rutorna.

 • Ändra utseende på datum rutor och själva kalendern.

 • Kontrol lera vilka aktivitetsstaplar som visas i kalendern.

 • Skapa en kombinationsvy för kalendern för att visa ytterligare information om aktiviteterna som visas i kalendervyn eller om resurserna som har tilldelats aktiviteterna.

Tabeller     I kalendervyn används ingen tabell.

Filter     I kalendervyn kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter visar kalendervyn informationen enligt filtrets villkor. Om du vill skriva ut en kalender med alla aktiviteter som en viss resurs måste utföra kan du använda filtret med hjälp av resurs filter.

Observera att endast ett begränsat antal uppgifts staplar visas eller skrivs ut på ett angivet datum i kalendervyn (beroende på Radhöjd). För att se till att du kan granska eller skriva ut de uppgifter du är intresse rad av kan du använda ett filter för att endast Visa aktiviteterna innan du granskar eller skriver ut kalendern. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     Kalendervyn stöder inte gruppering.

BeSkrivande nätverks diagram

Beskrivning     Det beSkrivande nätverks diagrammet vy är identiskt med vyn nätverks diagram förutom storleken och detalj nivån för de rutor som representerar aktiviteter.

Med vyn beSkrivande nätverks diagram kan du granska, skapa eller redigera dina projektuppgifter och aktivitets samband som ett nätverks diagram (eller flödes schema). En ruta (kallas även nod) representerar varje uppgift och en linje som sammanbinder två rutor representerar sambandet mellan de två aktiviteterna. Rutorna i vyn beSkrivande nätverks diagram är större än de i vyn nätverks diagram och kan innehålla etiketter för data elementen i rutan. De större rutorna tar upp mer utrymme och färre rutor ryms på en sida.

Den beSkrivande nätverks diagram visar som standard en diagonal linje med en aktivitet som pågår och korsade diagonala linjer genom en slutförd uppgift.

Bästa användning     Använd vyn beSkrivande nätverks diagram för att:

 • Skapa och finjustera schemat i ett flödes schema.

 • Redigera aktivitets informationen i rutorna i det beSkrivande nätverks diagrammet.

 • Länka aktiviteter för att ange aktivitetssekvensen och bestämma start-och slutdatum.

 • Visa klart, pågående och ännu inte startade aktiviteter grafiskt.

 • Tilldela personal och andra resurser, till exempel utrustning, till specifika uppgifter.

Anpassning     Om du vill att den beSkrivande nätverks diagrammet ska passa efter dina behov kan du anpassa utseendet eller skapa en ny version. När du sparar projektet sparas den anpassade vyn med projektet. När du anpassar vyn nätverks diagram kan du:

 • Justera rutor i vyn beSkrivande nätverks diagram så att de innehåller den aktivitets-och resursinformation som är viktigast för dig. I stället för att Visa schemalagda start-och slutdatum kan du Visa arbete och kostnad.

 • Använda en annan figur eller ett annat kant linje format i en kategori med aktiviteter, till exempel kritiska sammanfattnings aktiviteter.

 • Ändra utseendet på de linjer som kopplar ihop rutor eller förse dem och förhindra att rutor korsar sid brytningar.

 • Formatera specifik information för att skilja den från all annan information. Du kan till exempel kursivera alla sammanfattnings aktiviteter och formatera alla mil stolpar som fetstilt text.

 • Välj bland olika layouter och justera rutor för att snabbt ge projektet ett välorganiserat utseende.

 • Visa eller Dölj det beSkrivande nätverks diagrammet till den nivå du vill visa genom att visa och dölja under aktiviteterna för sammanfattnings aktiviteterna.

 • Skapa en kombinationsvy för det beSkrivande nätverks diagrammet för att visa ytterligare information om aktiviteterna som visas i vyn beSkrivande nätverks diagram eller om resurserna som har tilldelats aktiviteterna.

Tabeller     Inga tabeller används i den beSkrivande nätverks illustrationen.

Filter     I vyn beSkrivande nätverks diagram kan valfritt aktivitets filter användas för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visas informationen enligt filtrets villkor i det beSkrivande nätverks diagrammet. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     I vyn beSkrivande nätverks diagram kan du gruppera aktiviteter. När du använder gruppering används den aktuella layouten. Vissa layoutalternativ kan bara ändras när ingen grupp är markerad i grupp rutan.

Detalj-Gantt

Beskrivning     Detalj-Gantt- vy är en variant av vyn Gantt-schema och den illustrerar slack och försening i ditt projekt. Det gör det genom portrayingt slack och förseningar som tunna staplar mellan aktiviteter. Dessa skildringar fungerar som visuella tips när du skannar projektet enligt följande bild.

Vyn Detalj-Gantt med slack och förseningar

I exemplet visar den tunna stapeln efter den första aktiviteten slack: det finns två dagar i slack mellan slutet på den första aktiviteten och början av den andra aktiviteten. Det tunna fältet framför den tredje aktiviteten representerar försening: den här uppgiften har försenats från sitt ursprungliga start datum med två dagar.

Om du märker att projektet använder den här vyn kan du antagligen få mer information: När är den aktivitet som ska starta (enligt bas linjen) och när är den för tillfället schemalagd att starta? Om du vill visa den här typen av information kan du skapa en kombinationsvy med vyn detaljerad-Gantt i den översta fönster och vyn aktivitets information i det nedre fönstret. I det här formuläret kan du se en aktivitets start-och slutdatum för en aktivitet, aktuella (eller schemalagda) start-och slutdatum samt faktisk start-och slutdatum. (För att verkliga datum ska visas måste aktivitetens slut för ande procent vara större än noll, annars "saknas" i fält.)

Om du vill se fler aktiviteter på tidsskala i vyn Detalj-Gantt klickar du på Zooma ut Bild av knapp .

Bästa användning     Använd vyn Detalj-Gantt för att:

 • Se hur aktiviteter fortskrider över tiden och utvärdera slack och förseningar mellan aktiviteter. Du kan följa upp statusen genom att jämföra planerade och faktiska start-och slutdatum och genom att kontrol lera procent färdigt för varje aktivitet.

 • Visa aktiviteter grafiskt och ändå ha till gång till detaljerad information om aktiviteterna.

 • Skapa ett projekt genom att ange uppgifter och hur lång tid varje uppgift får ta.

 • Skapa sekventiella samband mellan aktiviteter genom att länka dem. När du länkar aktiviteter kan du se hur en ändring i varaktighet för en aktivitet påverkar start-och slutdatum för andra aktiviteter samt projektets slutdatum.

 • Tilldela personal och andra resurser till uppgifter.

Tabeller     I ark delen visas informations kategorier om aktiviteterna ordnade i tabeller. Standard tabellen för vyn Detalj-Gantt är förskjutnings tabellen, men du kan markera någon av aktivitets tabellerna för att visa information om projektets aktiviteter.

Filter     I vyn Detalj-Gantt kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter visar både list-och diagram delar av vyn Detalj-Gantt de uppgifter som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     I vyn Detalj-Gantt kan du grupp uppgifter.

Gantt-schema för företag

Viktigt!: Gantt-schema för företag är en del av global företagsmall. Endast användare som har behörighet att spara företagets globala mall (till exempel din Project-administratör) kan checka ut och redigera objekt i företagets globala mall eller anpassa vyn Gantt-schema. Alla användare kan sedan Visa företags fält som har definierats och checkats in. Observera också att den här vyn bara är tillgänglig om du använder Microsoft Office Project Professional och har en aktuell anslutning till servern.

Beskrivning     I Gantt-schemat i vy visas projekt information på två sätt: till vänster visas information som en ark och till höger visas information som en diagram.

I list delen visas information om projektets aktiviteter, till exempel när de börjar och slutar, hur länge de är och vilka resurser som är tilldelade till dem.

I diagram delen visas varje aktivitet grafiskt, oftast som en aktivitetsstapel. Stapelns längd och placering på tidsskala anger när aktiviteten börjar och slutar. Dessutom visar placeringen av en aktivitets fält i relation till en annan om aktiviteterna följer en annan eller överlappning. Om du vill se fler aktiviteter på tids skalan i vyn Gantt-schema för företag klickar du på Zooma ut Bild av knapp .

Bästa användning     Använd vyn Gantt-schema för företag för att:

 • Skapa ett projekt genom att ange uppgifter och hur lång tid varje uppgift får ta.

 • Skapa sekventiella samband mellan uppgifter genom att länkning dem. När du länkar aktiviteter kan du se hur en ändring i varaktighet för en aktivitet påverkar start-och slutdatum för andra aktiviteter samt projektets slutdatum.

 • Koppla personal och andra resurser till aktiviteter.

 • Se hur aktiviteter utvecklas med tiden. Granska framsteg genom att jämföra planerade (original datum) och faktiska start-och slutdatum och genom att kontrol lera förloppet för varje aktivitet.

 • Visa aktiviteter grafiskt och ändå ha till gång till detaljerad information om aktiviteterna.

 • Dela upp en aktivitet så att aktiviteten avbryts och återupptas sedan senare i schemat.

Anpassning     Om du vill göra vyn Gantt-schema mer effektiv kan du anpassa den. När du sparar projektet sparas den anpassade vyn med projekt filen. Om du vill anpassa vyn Gantt-schema kan du:

 • Ändra informationen som visas.

 • Formatera specifik information för att framhäva den. Du kan till exempel tillämpa fetstil på ett viktigt slutdatum.

 • Formatera en informations kategori för att skilja den typen av information från all annan information. Du kan till exempel kursivera alla sammanfattnings aktiviteter eller öka storleken på alla fält (kolumn rubriker).

 • Formatera ett Gantt-schema i ett företag snabbt med hjälp av guiden Gantt-schema.

 • Ändra vilka tidsenheter som visas.

 • Visa, dölja eller ändra utseende på ej arbetstid.

 • Ändra Gantt-staplarna för att illustrera eller framhäva specifika villkor i schemat. Du kan till exempel lägga till text, ändra mönster och färger eller tilldela en annan symbol till en viss aktivitets kategori.

 • Ändra stödlinjer för att förbättra läsbarheten i Gantt-schemat. Du kan till exempel ange olika linje mönster och färger för stöd linjerna för fält, rader och rubriker.

 • Lägga till egna etiketter eller ritningar i Gantt-schemat för företag.

 • Lyfta upp underaktivitet datum i en sammanfattnings aktivitets fält.

 • Skapa en kombinationsvy för Gantt-schema för företag om du vill visa ytterligare information om aktiviteterna eller om resurserna som har tilldelats aktiviteterna.

Tabeller     I list delen visas informations kategorier om aktiviteterna ordnade i tabeller. Standard tabellen för vyn Gantt-schema för företag är tabellen Inmatning, men du kan välja någon av aktivitets tabellerna för att visa information om projektets aktiviteter.

Filter     I vyn Gantt-schema kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter visas informationen i både list-och diagram delen i Gantt-schemat för det aktuella filtret. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     I vyn Gantt-schema för företag kan du grupp uppgifter.

Gantt-schema

Beskrivning     I Gantt- vy visas projekt information på två sätt: vänster sida visar information som en ark och till höger visas information som en diagram.

I list delen visas information om projektets aktiviteter, till exempel när de börjar och slutar, hur länge de är och vilka resurser som är tilldelade till dem.

I diagram delen visas varje aktivitet grafiskt, oftast som en aktivitetsstapel. Stapelns längd och placering på tidsskala anger när aktiviteten börjar och slutar. Dessutom visar placeringen av en aktivitets fält i relation till en annan om aktiviteterna följer en annan eller överlappning. Om du vill se fler aktiviteter på tids skalan i Gantt-schemat klickar du på Zooma ut Bild av knapp .

Bästa användning     Använd vyn Gantt-schema om du vill:

 • Skapa ett projekt genom att ange uppgifter och hur lång tid varje uppgift får ta.

 • Skapa sekventiella samband mellan uppgifter genom att länkning dem. När du länkar aktiviteter kan du se hur en ändring i varaktighet för en aktivitet påverkar start-och slutdatum för andra aktiviteter samt projektets slutdatum.

 • Koppla personal och andra resurser till aktiviteter.

 • Se hur aktiviteter utvecklas med tiden. Granska framsteg genom att jämföra planerade (original datum) och faktiska start-och slutdatum och genom att kontrol lera förloppet för varje aktivitet.

 • Visa aktiviteter grafiskt och ändå ha till gång till detaljerad information om aktiviteterna.

 • Dela upp en aktivitet så att aktiviteten avbryts och återupptas sedan senare i schemat.

Anpassning     Om du vill göra Gantt-schemavyn mer effektiv kan du anpassa den. När du sparar projektet sparas den anpassade vyn med projekt filen. Om du vill anpassa Gantt-schemavyn kan du:

 • Ändra informationen som visas.

 • Formatera specifik information för att framhäva den. Du kan till exempel tillämpa fetstil på ett viktigt slutdatum.

 • Formatera en informations kategori för att skilja den typen av information från all annan information. Du kan till exempel kursivera alla sammanfattnings aktiviteter eller öka storleken på alla fält (kolumn rubriker).

 • Formatera ett Gantt-schema snabbt med hjälp av guiden Gantt-schema.

 • Ändra vilka tidsenheter som visas.

 • Visa, dölja eller ändra utseende på ej arbetstid.

 • Ändra Gantt-staplarna för att illustrera eller framhäva specifika villkor i schemat. Du kan till exempel lägga till text, ändra mönster och färger eller tilldela en annan symbol till en viss aktivitets kategori.

 • Ändra stödlinjer för att förbättra läsbarheten i Gantt-schemat. Du kan till exempel ange olika linje mönster och färger för stöd linjerna för fält, rader och rubriker.

 • Lägga till egna etiketter eller ritningar i Gantt-schemat.

 • Lyfta upp underaktivitet datum i en sammanfattnings aktivitets fält.

 • Skapa en kombinationsvy för Gantt-schemavyn för att visa ytterligare information om aktiviteterna eller om resurserna som har tilldelats aktiviteterna.

Tabeller     I list delen visas informations kategorier om aktiviteterna ordnade i tabeller. Standard tabellen för vyn Gantt-schema är tabellen Inmatning, men du kan välja någon av aktivitets tabellerna för att visa information om projektets aktiviteter.

Filter     I vyn Gantt-schema kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter visas informationen i både list-och diagram delen av Gantt-schemat enligt filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     I Gantt-schemavyn kan du grupp uppgifter.

Utjämna Gantt

Beskrivning     Gantt- vy är en variant av vyn Gantt-schema, där den vänstra sidan av vyn visar projekt information som en ark och till höger visar projekt information som en diagram. I list delen visas en lista med uppgifter och information om aktivitets fördröjningar.

Diagram delen, som visar föregående och after-effekter på utjämning, visar varje aktivitet grafiskt, oftast som en aktivitetsstapel. Stapelns längd och placering på tidsskala anger när aktiviteten börjar och slutar. Dessutom indikerar placeringen av en aktivitets stapel i relation till en annan uppgift om aktiviteterna följer efter den andra eller överlappande.

Om du vill se fler aktiviteter på tids skalan för vyn Utjämnings-Gantt klickar du på Zooma ut Bild av knapp .

Bästa användning     Använd vyn Utjämnings-Gantt för att:

 • Visa försenade aktiviteter grafiskt och ändå ha till gång till detaljerad information om aktiviteterna.

 • Granska ändringar av aktiviteter under utjämning.

 • Kontrol lera effekterna av resurs utjämning när en aktivitet har slutförts.

Tabeller     I list delen visas informations kategorier om aktiviteterna ordnade i tabeller. Standard tabellen för vyn Utjämnings-Gantt är förskjutnings tabellen, men du kan markera någon av aktivitets tabellerna för att visa information om projektets aktiviteter.

Filter     I vyn Utjämnings-Gantt kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter innehåller både list-och diagram delen av vyn Utjämnings-Gantt de uppgifter som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     Med vyn Utjämnings-Gantt kan du grupp uppgifter.

Upplyfta mil stolpe datum

Beskrivning     Med stora projekt kan du ha flera under aktiviteter grupperade under sammanfattnings aktiviteter för att hålla projektet lättare att organisera. Den upplyfta mil stolpens datum uppLyft vy när du har kört makrot makro visas under aktiviteter upplyfta som mil stolpar som är markerade med varje aktivitets namn och startdatum och läggs ovanpå deras respektive sammanfattnings aktiviteter.

Innan du använder makrot Rollup_Formatting måste du först lyfta upp aktiviteterna i projektet. Markera de aktiviteter du vill lyfta upp och markera sedan kryss rutan lyft upp aktivitetsstapel till sammanfattnings aktivitet på fliken Allmänt i dialog rutan aktivitets information .

Kör makrot Rollup_Formatting genom att peka på makroverktyg -menyn och sedan klicka på makron. Klicka på Rollup_Formatting i listan Makronamn och klicka på Kör. Om du kör det här makrot ändras inte några av projekt data. Det optimerar bara möjligheten att Visa projektet som under aktiviteter upplyft och över deras respektive sammanfattnings aktiviteter.

Om du inte vill visa upplyfta staplar när du expanderar disposition nivåer klickar du på Gantt-schemaVisa -menyn och sedan på layoutformat -menyn. Markera kryss rutan lyft upp Gantt-staplar och markera sedan kryss rutan Dölj upplyfta staplar när sammanfattningen visas .

Vyn uppLyft i mil stolpe är en variant av vyn Gantt-schema.

Bästa användning     När du har kört makrot Rollup_Formatting kan du använda vyn uppLyft datum för mil stolpe för att:

 • Visa aktiviteter som upplyfta mil stolpar på respektive sammanfattnings aktivitets staplar.

 • Se hela projektet utan att aktiviteternas bevaras.

Tabeller     I ark delen visas informations kategorier om aktiviteterna ordnade i tabeller. Standard tabellen för vyn uppLyft i mil stolpe är tabellen Inmatning, men du kan välja någon av aktivitets tabellerna för att visa information om projektets aktiviteter.

Filter     I vyn uppLyft med mil stolpe datum kan ett valfritt aktivitets filter användas för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter innehåller både list-och diagram delar av vyn uppLyft med mil stolpe datum de uppgifter som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     Med uppLyft vy för mil stolpe kan du grupp uppgifter.

Upplyfta mil stolpar

Beskrivning     Med stora projekt kan du ha flera under aktiviteter grupperade under sammanfattnings aktiviteter för att hålla projektet lättare att organisera. Upplyfta mil stolpar vy när du har kört makrot makro, visar under aktiviteter upplyfta som mil stolpar som är markerade med varje aktivitets namn och som ligger ovanpå deras respektive sammanfattnings aktiviteter.

Innan du använder makrot Rollup_Formatting måste du först lyfta upp aktiviteterna i projektet. Markera de aktiviteter du vill lyfta upp och markera sedan kryss rutan lyft upp aktivitetsstapel till sammanfattnings aktivitet på fliken Allmänt i dialog rutan aktivitets information .

Kör makrot Rollup_Formatting genom att peka på makroverktyg -menyn och sedan klicka på makron. Klicka på Rollup_Formatting i listan Makronamn och klicka på Kör. Om du kör det här makrot ändras inte några av projekt data. Det optimerar bara möjligheten att Visa projektet som under aktiviteter upplyft och över deras respektive sammanfattnings aktiviteter.

Om du inte vill visa upplyfta staplar när du expanderar disposition nivåer klickar du på Gantt-schemaVisa -menyn och sedan på layoutformat -menyn. Markera kryss rutan lyft upp Gantt-staplar och markera sedan kryss rutan Dölj upplyfta staplar när sammanfattningen visas .

Vyn uppLyft mil stolpe är en variant av vyn Gantt-schema.

Gantt-vy med aktiviteter som inte har lyfts upp än

Under aktiviteter visas under en sammanfattnings aktivitet innan makrot Rollup_Formatting körs.

Aktiviteter upplyfta som milstolpar

Under aktiviteter i vyn uppLyft mil stolpe visas upplyfta i sammanfattnings aktiviteten när du har kört makrot Rollup_Formatting.

Bästa användning     När du har kört makrot Rollup_Formatting använder du uppLyft mil stolpe för att:

 • Visa aktiviteter som upplyfta mil stolpar på respektive sammanfattnings aktivitets staplar.

 • Se hela projektet utan att aktiviteternas bevaras.

Tabeller     I ark delen visas informations kategorier om aktiviteterna ordnade i tabeller. Standard tabellen för uppLyft mil stolpe är den uppLyfta tabellen, men du kan välja någon av aktivitets tabellerna för att visa information om projektets aktiviteter.

Filter     I vyn uppLyft mil stolpe kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter innehåller både list-och diagram delar av vyn uppLyftad mil stolpe informationen enligt filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     Med uppLyft mil stolpe kan du grupp uppgifter.

Gantt-schema med flera original planer

Beskrivning     Gantt- vy med flera original planer visar olika färgade aktivitets staplar för de första tre original planerna (original plan, original plan och original plan) för sammanfattnings aktiviteter och under aktiviteter i diagram delen av den här vyn.

På samma sätt som vyn Gantt-schema visar ark delen av den här vyn information om projektets aktiviteter, till exempel när de börjar och slutar, hur länge de är och vilken resurser som tilldelats dem. I diagram delen av vyn visar staplarna längd och position för tidsskala när aktiviteterna börjar och slutar. Dessutom visar placeringen av en aktivitets fält i relation till en annan om aktiviteterna följer en annan eller överlappning. Om du vill se fler aktiviteter på tids skalan i Gantt-vyn med flera original planer klickar du på Zooma ut Bild av knapp .

Bästa användning     Använd Gantt-vyn i flera original planer för att se de tre första original planerna du sparade för projektet.

Anpassning     Om du vill göra Gantt-vyn med flera original planer mer effektiv kan du anpassa den på samma sätt som vyn Gantt-schema. När du sparar projektet sparas den anpassade vyn med projekt filen. Du kan:

 • Ändra informationen som visas.

 • Formatera specifik information för att framhäva den. Du kan till exempel tillämpa fetstil på ett viktigt slutdatum.

 • Formatera en informations kategori för att skilja den typen av information från all annan information. Du kan till exempel kursivera alla sammanfattnings aktiviteter eller öka storleken på alla fält (kolumn rubriker).

 • Ändra vilka tidsenheter som visas.

 • Visa, dölja eller ändra utseende på ej arbetstid.

 • Ändra utseendet på uppgifts fälten.

 • Ändra stödlinjer för att förbättra läsbarheten i den här vyn. Du kan till exempel ange olika linje mönster och färger för stöd linjerna för fält, rader och rubriker.

 • Lägg till egna etiketter eller ritningar i den här vyn.

 • Lyfta upp underaktivitet datum i en sammanfattnings aktivitets fält.

 • Skapa en kombinationsvy för den här vyn om du vill visa ytterligare information om aktiviteterna eller om resurserna som har tilldelats aktiviteterna.

Tabeller     I list delen visas informations kategorier om aktiviteterna ordnade i tabeller. Standard tabellen för Gantt-vyn med flera original planer är tabellen Inmatning, men du kan välja någon av aktivitets tabellerna för att visa information om projektets aktiviteter.

Filter     Du kan använda något av aktivitets filtren för att endast visa de aktiviteter som du vill visa i Gantt-vyn med flera original planer. När du väljer ett filter visar både list-och diagram delen i den här vyn informationen enligt filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     Med Gantt-vyn flera original planer kan du grupp uppgifter.

Nätverksdiagram

Beskrivning     Med vy kan du granska, skapa eller redigera dina projektuppgifter och aktivitetssamband som ett nätverks diagram (eller flödes schema). En ruta (kallas även nod) representerar varje uppgift och en linje som sammankopplar två rutor representerar sambandet mellan två aktiviteter. I vyn nätverks diagram visas som standard en diagonal linje med en aktivitet som pågår och korsade diagonala linjer genom en slutförd uppgift.

Bästa användning     Använd vyn nätverks diagram för att:

 • Skapa och finjustera dina scheman i ett flödes schema.

 • Redigera aktivitets informationen i rutorna i nätverks diagrammet.

 • Länka aktiviteter för att ange aktivitetssekvensen och bestämma start-och slutdatum.

 • Visa klart, pågående och ännu inte startade aktiviteter grafiskt.

 • Tilldela personal och andra resurser, till exempel utrustning, till specifika uppgifter.

Anpassning     Du kan anpassa utseendet på vyn nätverks diagram efter dina behov eller skapa en ny version. När du sparar projektet sparas den anpassade vyn med projektet. Om du vill anpassa vyn nätverks diagram kan du:

 • Justera rutor i nätverks diagram så att de innehåller den aktivitets-och resursinformation som är viktigast för dig. I stället för att Visa schemalagda start-och slutdatum kan du Visa arbete och kostnad.

 • Använda en annan ruta eller kant linje format i en kategori med aktiviteter, till exempel kritiska aktiviteter.

 • Ändra utseendet på de linjer som sammankopplar nätverks diagram rutor eller ge dem etiketter och förhindra att rutor korsar sid brytningar.

 • Formatera specifika typer av information för att skilja den från alla andra typer av information. Du kan till exempel kursivera alla sammanfattnings aktiviteter och formatera alla mil stolpar som fetstil.

 • Välj bland olika layouter och justera rutor i nätverks diagram så att projektet snabbt får ett välorganiserat utseende.

 • Visa eller Dölj nätverks diagrammet till den nivå du vill visa genom att visa och dölja under aktiviteterna för sammanfattnings aktiviteterna.

 • Skapa en kombinationsvy för att visa ytterligare information om aktiviteterna som visas i vyn nätverks diagram eller om resurserna som har tilldelats aktiviteterna.

Tabeller     I vyn nätverks diagram används inte några tabeller.

Filter     I vyn nätverks diagram kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill se. När du väljer ett filter visar vyn nätverks diagram den information som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     I vyn nätverks diagram kan du grupp uppgifter. När du använder gruppering tillämpas de nuvarande layout alternativen. Vissa layoutalternativ kan endast ändras när gruppering tillämpas.

Pa_förväntad Gantt

Beskrivning     Pa_förväntad Gantt- vy används tillsammans med PERT-analys för att du ska kunna utvärdera de förväntade varaktighet, startdatum och slutdatum av aktiviteter.

Vyn Pa_förväntad Gantt är en variant av vyn Gantt-schema, där den vänstra sidan av vyn visar projekt information som en ark och högra sidan visar projekt information som en diagram.

Den här vyn blir tillgänglig i Project först när du har använt verktygen för PERT-analys, som är tillgängliga när du laddar com-tillägget (PERT Analysis Component Object Model).

Bästa användning     Använd vyn Pa_förväntad Gantt för att:

 • Ange förväntad varaktighet för ett projekts aktiviteter.

 • Jämför eventuell olikhet mellan beräknade varaktigheter.

Tabeller     I list delen visas informations kategorier om aktiviteterna ordnade i tabeller. Standard tabellen för vyn Pa_förväntad Gantt är tabellen Pa_förväntad fall, men du kan Markera valfri aktivitets tabell för att visa information om projektets aktiviteter.

Filter     I vyn Pa_förväntad Gantt kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter innehåller både list-och diagram delen i vyn Pa_förväntad Gantt de uppgifter som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     Med vyn Visa förväntade Gantt kan du grupp uppgifter.

Pa_bästa Gantt

Beskrivning     vy för PA_Bästa Gantt används tillsammans med PERT-analys för att du ska kunna utvärdera de bästa varaktighet, startdatum och slutdatum för aktiviteterna.

Vyn Pa_bästa Gantt är en variant av vyn Gantt-schema, där den vänstra sidan av vyn visar projekt information som en ark och högra sidan visar projekt information som en diagram.

Den här vyn blir tillgänglig i Project först när du har använt verktygen för PERT-analys, som är tillgängliga när du laddar com-tillägget (PERT Analysis Component Object Model).

Bästa användning     Använd vyn Pa_bästa Gantt för att:

 • Ange bästa varaktighet för ett projekts aktiviteter.

 • Jämför eventuell olikhet mellan beräknade varaktigheter.

Tabeller     I list delen visas informations kategorier om aktiviteterna ordnade i tabeller. Standard tabellen för vyn Pa_bästa Gantt är tabellen Pa_bästa fall, men du kan välja valfri aktivitets tabell för att visa information om projektets aktiviteter.

Filter     Vyn Pa_bästa Gantt kan använda valfritt aktivitets filter för att endast visa de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter innehåller både list-och diagram delen i vyn Pa_bästa Gantt de uppgifter som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     I vyn Pa_bästa Gantt kan du grupp uppgifter.

Pa_sämsta Gantt

Beskrivning     Gantt- vy för PA_Sämsta används tillsammans med PERT-analys för att utvärdera de värsta tänkbara varaktighet, startdatum och slutdatum för aktiviteterna.

Vyn Pa_sämsta Gantt är en variant av vyn Gantt-schema, där den vänstra sidan av vyn visar projekt information som en ark och högra sidan visar projekt information som en diagram.

Den här vyn blir tillgänglig i Project först när du har använt verktygen för PERT-analys, som är tillgängliga när du laddar com-tillägget (PERT Analysis Component Object Model).

Bästa användning     Använd vyn Pa_sämsta Gantt för att:

 • Ange sämsta varaktighet för ett projekts aktiviteter.

 • Jämför eventuell olikhet mellan beräknade varaktigheter.

Tabeller     I list delen visas informations kategorier om aktiviteterna ordnade i tabeller. Standard tabellen för vyn Pa_sämsta Gantt är tabellen Pa_sämsta fall, men du kan välja valfri aktivitets tabell för att visa information om projektets aktiviteter.

Filter     Vyn Pa_sämsta Gantt kan använda ett valfritt aktivitets filter för att endast visa de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter innehåller både list-och diagram delen i vyn Pa_sämsta Gantt de uppgifter som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     I vyn Pa_sämsta Gantt kan du grupp uppgifter.

PA_PERT-inlägg

Beskrivning     vy för PA_PERT-inmatning används tillsammans med PERT-analys för att utvärdera de sannolika varaktighet. Du kan ange optimistiskt, förväntat och sämsta värde för en aktivitet och sedan be Project om att beräkna en trolig varaktighet. Genom att ändra den vikt som Project attribut till var och en av de tre uppskattade varaktigheterna kan du göra den sannolika uppskattningen mer exakt. Du ändrar tjock leken genom att ändra standardinställningarna.

Vyn PA_PERT-inmatning är en variant av vyn aktivitets lista.

Den här vyn blir tillgänglig i Project först när du har använt verktygen för PERT-analys, som är tillgängliga när du laddar com-tillägget (PERT Analysis Component Object Model).

Bästa användning     Använd vyn PA_PERT-inmatning för att:

 • Ange bästa, förväntat och sämsta scenario för aktivitetens varaktighet innan du beräknar de mest sannolika varaktigheterna.

 • Jämför eventuell olikhet mellan beräknade varaktigheter.

Tabeller     I ark delen visas informations kategorier om aktiviteterna ordnade i tabeller. Standard tabellen för vyn PA_PERT-inmatning är tabellen PA_PERT-inmatning, men du kan välja någon av aktivitets tabellerna för att visa information om projektets aktiviteter.

Filter     I vyn PA_PERT-inmatning kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter innehåller både kalkyl bladet och diagram delar av vyn PA_PERT-inmatning där informationen definieras enligt filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     Med vyn PA_PERT-inmatning kan du grupp uppgifter.

Relations diagram

Beskrivning     Relations diagrammet vy är en specialiserad version av vyn nätverks diagram och visar den aktuella aktivitet i mitten av fönster, med aktivitetens omedelbara föregående aktiviteter till vänster och omedelbara efterföljare till höger. Om du har ett stort projekt med många relaterade aktiviteter kan du använda vyn Relations diagram för att fokusera på de aktiviteter som är länkade till en viss aktivitet.

Använd bäst     Relations diagrammets vy är mest användbar i det nedre fönstret i en kombinationsvy. När du väljer en aktivitet i det övre fönstret visas aktiviteten och dess föregående och efterföljande aktiviteter i den nedre fönster rutan.

Tabeller     Inga tabeller används i vyn Relations diagram.

Filter     I vyn Relations diagram kan du använda valfritt aktivitets filter för att visa bara de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter visar vyn Relations diagram den information som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     Det går inte att gruppera i Relations diagrammet.

Aktivitets inmatning

Beskrivning     vy är en kombinationsvy som visar Gantt-schemavyn i den översta fönster och vyn aktivitets formulär i det nedre fönstret. När du väljer en aktivitet i Gantt-schemavyn visas information om uppgiften i vyn aktivitets formulär.

Bästa användning     Använd vyn aktivitets inmatning för att:

 • Visa aktiviteter grafiskt och ändå ha till gång till detaljerad information om aktiviteterna.

 • Se hur aktiviteter utvecklas med tiden.

 • Se hur uppgifter relaterar till varandra över tiden.

Information     Standard informationen som används i vyn aktivitets formulär är & föregångare, men du kan använda andra uppgifter genom att peka på informationformat -menyn och sedan klicka på den information du vill använda.

Tabeller     Vyn Gantt-schema visar informations kategorier om aktiviteterna ordnade i tabeller. Standard tabellen för vyn Gantt-schema är tabellen Inmatning, men du kan välja någon av aktivitets tabellerna för att visa information om projektets aktiviteter. Inga tabeller används i vyn aktivitets formulär.

Filter     I vyn Gantt-schema kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill visa. Du kan inte använda ett filter i en vy i det nedre fönstret. När du väljer ett filter innehåller både ark och diagram delar av vyn Gantt-schema informationen enligt filtrets villkor. Standard filtret för Gantt-schemavyn är filtret alla aktiviteter.

Gruppering     I vyn aktivitets inmatning kan du grupp uppgifter i Gantt-schemat i vyn. Det går inte att gruppera aktiviteter i aktivitets formulär delen.

Aktivitets lista

Beskrivning     vy visar information om varje aktivitet (till exempel aktivitets varaktighet, start-och slutdatum och kostnad ) i ett ark format.

Bästa användning     Använd vyn aktivitets lista om du vill:

 • Skapa en lista med uppgifter och aktivitets information snabbt när du inte behöver se informationen grafiskt.

 • Skapa sekventiella aktivitetssamband genom att länkning uppgifter. När du länkar aktiviteter kan du se hur en ändring av varaktigheten för en aktivitet påverkar start-och slutdatum för andra aktiviteter samt projektets slutdatum.

 • Tilldela personal och andra resurser till uppgifter.

 • Granska framsteg genom att jämföra planerade (original datum) och faktisk start-och slutdatum och genom att kontrol lera förloppet för varje aktivitet.

Anpassning     Du kan anpassa vyn aktivitets lista efter dina behov eller skapa en ny version. När du sparar projektet sparas den anpassade vyn med projekt filen. Om du vill anpassa vyn aktivitets lista kan du göra följande:

 • Ändra informationen som visas.

 • Formatera enskild information för att uppmärksamma den. Du kan till exempel tillämpa fetstil på ett viktigt slutdatum eller tilldela ett annat teckensnitt till en överbelagd resurs.

 • Formatera en typ av information för att skilja den typen av information från andra typer av information. Du kan till exempel formatera alla sammanfattnings aktiviteter som kursiv text, formatera alla milstolpe-uppgifter som fet text och öka storleken på alla fält (kolumn rubriker).

 • Ändra stödlinjer för att göra vyn aktivitets lista snyggare. Du kan till exempel ange olika linje mönster och färger för stöd linjerna för fält, rader och rubriker.

 • Skapa en kombinationsvy för att visa ytterligare information om aktiviteterna i vyn aktivitets lista eller om resurserna som har tilldelats aktiviteterna.

Tabeller     I vyn aktivitets lista visas informations kategorier om aktiviteter ordnade i tabeller. Standard tabellen för vyn aktivitets lista är tabellen Inmatning, men du kan välja någon av aktivitets tabellerna för att visa information om projektets aktiviteter.

Filter     I vyn aktivitets lista kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter visar vyn aktivitets lista den information som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     I vyn aktivitets lista kan du grupp uppgifter.

Aktivitets användning

Beskrivning     vy listor för aktivitets användning för varje aktivitet som resurser tilldelat till den och mängden arbete som varje resurs har utfört med tid, oavsett om det är per dag, vecka, månad eller annan tids ökning. Om du är mer intresse rad av kostnad än på jobbet kan du använda vyn aktivitets användning för att Visa kostnaden för varje resurs som är tilldelad till en aktivitet. Du kan också visa flera informations delar samtidigt, till exempel arbets-och verkligt arbete, så att du kan jämföra olika uppsättningar med information.

I ark delen av vyn aktivitets användning visas aktiviteter med resurserna indragna under den uppgift som de har tilldelats. Informationen som visas i list delen är som standard mer orienterad mot uppgiften (arbete, varaktighet, start och slut). tidsfördelad delen av vyn är mer orienterad mot resurserna och visar information om arbets ansträngning per resurs eller kostnad per resurs. Men du kan anpassa vyn aktivitets användning om du vill visa en mängd information om aktiviteterna (genom att använda en annan tabell ) eller om resurserna (genom att ändra information som visas i tids skalan).

Bästa användning     Använd vyn aktivitets användning när du vill:

 • Tilldela personer och andra resurser till aktiviteter.

 • Ange och redigera aktivitets-och resursinformation tillsammans, till exempel arbete, start-och slutdatum, kostnad, arbets tilldelning och arbets tillgänglighet.

 • Distribuera aktivitets tilldelningar jämnare mellan resurser.

 • Ta reda på hur många timmar varje resurs är schemalagd att arbeta med specifika aktiviteter.

 • Variera hur mycket arbete en person tillbringar med en aktivitet genom att ange arbets profiler.

 • Dela upp en aktivitet så att den första delen av den startas vid ett senare tillfälle.

Anpassning     Om du vill att vyn aktivitets användning ska passa efter dina behov kan du anpassa den eller skapa en ny version. När du sparar projektet sparas den anpassade vyn med projekt filen. Om du vill anpassa vyn aktivitets användning kan du:

 • Visa annan aktivitets information.

 • Formatera enskild information för att uppmärksamma den. Du kan till exempel använda fetstil på en viktig uppgift.

 • Formatera en informations kategori för att skilja den typen av information från andra typer av information. Du kan till exempel kursivera alla uppgifter på kritisk linje och öka storleken på alla fält (kolumn rubriker).

 • Ändra enheter som visas för att Visa projektet på den detalj nivå du behöver.

 • Visa användnings information för en viss tids period.

 • Ändra stödlinjer för att förbättra läsbarheten för vyn aktivitets användning. Du kan till exempel ange olika linje mönster och färger för stöd linjer för fält och rader.

 • Skapa en kombinationsvy för att visa ytterligare information om aktiviteterna som visas i vyn aktivitets användning eller om resurserna som de tilldelats till.

Information     Standard informationen som används i vyn aktivitets användning fungerar, men du kan använda andra uppgifter genom att peka på informationformat -menyn och sedan klicka på den information du vill använda.

Du kan också välja ytterligare information om användning, till exempel faktisk kostnad, verkligt arbete eller originalkostnad genom att klicka på informations fält på format -menyn, klicka på fliken användnings information och sedan flytta de uppgifter du vill Visa de här fälten .

Tabeller     Vyn aktivitets användning visar informations kategorier om aktiviteterna, ordnade i tabeller. Standard tabellen för vyn aktivitets användning är användning, men du kan välja någon av aktivitets tabellerna för att visa information om projektets aktiviteter och tillhör ande resurser.

Filter     I vyn aktivitets användning kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter visar både list-och tids skalans delar av vyn aktivitets användning de uppgifter som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     I vyn aktivitets användning kan du grupp uppgifter.

Formuläret uppgifts information

Beskrivning     Med hjälp av formuläret aktivitets information kan du ange, Visa och redigera detaljerad information om aktiviteter och resurser samt uppföljnings information, en aktivitet i taget. Det här formuläret är särskilt effektivt för att ge dig en isolerad vy av en given aktivitets egenskaper.

Du kan visa information om föregående eller efterföljande uppgift genom att klicka på föregående eller Nästa. Ordningen på aktiviteterna bestäms av om du har sorterat eller filtrerat projektet. Om du inte har sorterat eller filtrerat projektet ordnas aktiviteterna efter ID-nummer.

Du kan använda vyn aktivitets detaljer fristående, men det är mest användbart när det visas längst ned fönster på en kombinationsvy. Den fungerar sedan som support genom att ange ytterligare information om den uppgift som du har valt i det övre fönstret.

Det finns två relaterade vyer som du kan använda för att hantera dina uppgifter: vyn aktivitets formulär som innehåller ytterligare information om hur du hanterar och schemalägger uppgifter. och vyn aktivitetens namn formulär, som är ett förenklat formulär som du kan använda för att hantera grundläggande resurs-och schemaläggnings information.

Bästa användning     Använd vyn aktivitets information för att:

 • Visa detaljerad information om en aktivitet i det nedre fönstret i en kombinationsvy.

 • Ange och ändra aktivitets information, inklusive information relaterade till start-och slutdatum, varaktighet, föregående aktiviteter och villkor.

 • Jämföra original plan och aktuella datum för en aktivitet.

 • Visa en översikt över alla resurser som har tilldelats en aktivitet och redigera resurser efter behov.

Information     Du kan använda en annan uppsättning information för att se tilldelade resurser och aktivitetssamband, resurs scheman, arbete och kostnader för aktiviteten samt eventuella relaterade anteckningar eller objekt. Om du vill visa annan information pekar du på informationformat -menyn och klickar sedan på den information du vill använda. Standard informationen som används i vyn aktivitets information är & föregående aktiviteter.

Tabeller     Ingen tabell används i vyn aktivitets information.

Filter     I vyn aktivitets detalj formulär kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter visas informationen enligt det filterets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     Vyn aktivitets detalj formulär stöder inte gruppering.

Uppgifts formulär

Beskrivning     Med vy i aktivitets formuläret, som är en förenklad version av vyn aktivitets information, kan du ange, Visa och redigera grundläggande information om aktivitet och spårnings information, en aktivitet i taget. Det här formuläret är särskilt effektivt för att ge dig en isolerad vy av en viss aktivitets grundläggande egenskaper.

Du kan visa information om föregående eller efterföljande uppgift genom att klicka på föregående eller Nästa. Ordningen på aktiviteterna bestäms av om du har sorterat eller filtrerat projektet. Om du inte har sorterat eller filtrerat projektet ordnas aktiviteterna efter ID-nummer.

Du kan använda vyn aktivitets formulär fristående, men det är mest användbart när det visas längst ned fönster på en kombinationsvy. Den fungerar sedan som support genom att ange ytterligare information om den uppgift som du har valt i det övre fönstret.

Det finns två relaterade vyer som du kan använda för att hantera dina uppgifter: vyn aktivitets information som innehåller detaljerad information om hur du hanterar och schemalägger uppgifter. och vyn aktivitetens namn formulär, som är ett förenklat formulär som du kan använda för att hantera grundläggande resurs-och schemaläggnings information.

Bästa användning     Använd vyn aktivitets formulär för att:

 • Visa detaljerad information om en aktivitet i det nedre fönstret i en kombinationsvy.

 • Ange och ändra aktivitets information, inklusive information relaterade till start-och slutdatum, varaktighet och föregående aktiviteter.

 • Visa en översikt över alla resurser som har tilldelats en aktivitet och redigera resurser efter behov.

Information     Du kan använda en annan uppsättning information för att se tilldelade resurser och aktivitetssamband, resurs scheman, arbete och kostnader för aktiviteten samt eventuella relaterade anteckningar eller objekt. Om du vill visa annan information pekar du på informationformat -menyn och klickar sedan på den information du vill använda. Standard informationen som används i vyn aktivitets formulär är & föregående aktiviteter.

Tabeller     Inga tabeller används i vyn aktivitets formulär.

Filter     I vyn aktivitets formulär kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter visar vyn aktivitets formulär den information som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     Vyn aktivitets formulär stöder inte gruppering.

Formuläret uppgifts namn

Beskrivning     Använda vy för aktivitet, som är en förenklad version av vyn aktivitets information, kan du ange, Visa och redigera grundläggande information om aktivitet och schemaläggning av resurser, en aktivitet i taget. Det här formuläret är särskilt effektivt för att ge dig en isolerad vy av en viss aktivitets grundläggande egenskaper.

Du kan visa information om föregående eller efterföljande uppgift genom att klicka på föregående eller Nästa. Ordningen på aktiviteterna bestäms av om du har sorterat eller filtrerat projektet. Om du inte har sorterat eller filtrerat projektet ordnas aktiviteterna efter ID-nummer.

Du kan använda vyn aktivitets namn från en egen aktivitet, men det är mest användbart när det visas längst ned fönster på en kombinationsvy. Den fungerar sedan som support genom att ange ytterligare information om den uppgift som du har valt i det övre fönstret.

Det finns två relaterade vyer som du kan använda för att hantera uppgifter: vyn aktivitets information, som innehåller ytterligare information om hur du hanterar och schemalägger uppgifter; och vyn aktivitets formulär som du kan använda för att visa grundläggande information om aktiviteterna.

Bästa användning     Använd vyn aktivitets namn för att:

 • Visa grundläggande information om en aktivitet i det nedre fönstret i en kombinationsvy.

 • Ange och ändra aktivitets information, till exempel vilka resurser som har tilldelats till en aktivitet.

 • Länka en aktivitet till en aktivitet som föregår den.

Information     Du kan använda en annan uppsättning information för att se tilldelade resurser och aktivitetssamband, resurs scheman, arbete och kostnader för aktiviteten samt eventuella relaterade anteckningar eller objekt. Om du vill visa annan information pekar du på informationformat -menyn och klickar sedan på den information du vill använda. Standard informationen som används i vyn namn formulär för aktivitet är & föregående aktiviteter.

Tabeller     I vyn namn formulär för aktivitet används inte några tabeller.

Filter     I vyn namn formulär för aktivitet kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter visar vyn namn formulär för aktivitet den information som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     Vyn namn formulär för aktivitet stöder inte gruppering.

Uppföljnings-Gantt

Beskrivning     I vy Uppföljnings-Gantt visas två aktivitet-staplar, en ovanpå varandra, för varje aktivitet. I det nedre fältet visas original planens start-och slutdatum och i det övre fältet visas schemalagda start-och slutdatum. (Om aktiviteten redan har påbörjats, vilket innebär att procent slutfört arbete är större än noll, visar det övre fältet faktisk start och det datum då arbetet har slutförts. Om aktiviteten är 100% färdig visas de faktiska start-och slutdatumen i det övre fältet.)

När du ursprungligen konfigurerade projektet med uppgifter och datum och sedan sparar projektet med en original plan visar vyn Uppföljnings-Gantt dessa aktiviteter enligt följande exempel.

Följa upp Gantt-vy med synkroniserat schema

Original Plans fälten och de schemalagda eller verkliga staplarna synkroniseras. Om start datumet för den första aktivitets försenarna däremot sträcker sig den röda schema listen över det nedre bas linje fältet med den mängd som visas i följande exempel.

Vyn Uppföljnings-Gantt med försening

Eftersom aktiviteterna är länkade gör den första aktivitetens försenade en Krusnings effekt, vilket gör var och en av sina efterföljande aktiviteter till samma tids period.

Bästa användning     Använd vyn Uppföljnings-Gantt för att:

 • Se hur aktiviteter fortskrider över tiden och utvärdera aktiviteternas förseningar. Du kan följa upp statusen genom att jämföra original planens värden eller verkliga start-och slutdatum och genom att kontrol lera procent andelen för varje aktivitet.

 • Visa aktiviteter grafiskt och ändå ha till gång till detaljerad information om aktiviteterna.

 • Skapa ett projekt genom att ange uppgifter och hur lång tid varje uppgift får ta.

 • Skapa sekventiella samband mellan aktiviteter genom att länka dem. När du länkar aktiviteter kan du se hur en ändring i varaktighet för en aktivitet påverkar start-och slutdatum för andra aktiviteter samt projektets slutdatum.

 • Tilldela personal och andra resurser till uppgifter.

Tabeller     I ark delen visas informations kategorier om aktiviteterna ordnade i tabeller. Standard tabellen för vyn Uppföljnings-Gantt är tabellen Inmatning, men du kan välja någon av aktivitets tabellerna för att visa information om projektets aktiviteter.

Filter     I vyn Uppföljnings-Gantt kan du använda ett av aktivitets filtren för att visa bara de aktiviteter som du vill visa. När du väljer ett filter innehåller både list-och diagram delar av vyn Uppföljnings-Gantt informationen enligt filtrets villkor. Standard filtret är alla aktiviteter.

Gruppering     I vyn Uppföljnings-Gantt kan du grupp uppgifter.

Resursvyer

Resurstilldelning

Beskrivning     vy för resursallokering är en kombinationsvy som visar vyn Resursanvändning i den översta fönster och vyn Utjämnings-Gantt i det nedre fönstret.

Du kan snabbt skapa en resurs lista för projektet genom att skriva namnet på varje resurs och relaterad information i det övre fönstret. En resurs kan vara en person, ett företag eller en avdelning, en utrustning, ett rum eller annan resurs som du använder för projektet.

Bästa användning     Använd vyn resursfördelning för att:

 • Visa tilldelnings information för kostnad och arbete för varje resurs.

 • Identifiera överbelagda resurser.

 • Visa varje resurs arbets förlopp, som visas i ark och diagram.

Tabeller     I vyn resurstilldelning visas informations kategorier om resurserna ordnade i tabeller. Eftersom det här är en kombinationsvy används vissa tabeller i varje vy som den andra vyn kanske inte gör det.

Standard tabellen för vyn Resursanvändning är tabellen användning, men du kan välja någon av resurs tabellerna för att visa information om projektets resurser.

Standard tabellen för vyn Gantt-schema är tabellen Inmatning, men du kan välja någon av aktivitets tabellerna för att visa information om projektets aktiviteter.

Filter     Vyn Resursanvändning (som visas i den översta rutan) kan använda något av resurs filtren för att endast visa den information som du vill se. Du kan inte använda ett filter i en vy i det nedre fönstret. När du väljer ett filter visar vyn Resursanvändning den information som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla resurser.

Gruppering     Med vyn resurstilldelning kan du grupp resurser endast i vyn Resursanvändning. Standard filtret för vyn Resursanvändning är alla resurser. Det går inte att gruppera aktiviteter i vyn Gantt-schema.

Resurs formulär

Beskrivning     I vy visas detaljerad information om en resurs i taget. Denna formulär är särskilt effektiv för att du ska få en isolerad vy av en viss resurs aktiviteter.

Du kan visa information om den föregående eller efterföljande resursen genom att klicka på föregående eller Nästa. Ordningen på dina resurser bestäms av om du har sorterat eller filtrerat projektet. Om du inte har sorterat eller filtrerat informationen ordnas resurserna efter ID-nummer.

Du kan använda vyn resurs formulär fristående, men det är mest användbart när det visas längst ned fönster på en kombinationsvy. Den fungerar sedan som support genom att ange ytterligare information om den resurs som du har valt i det övre fönstret.

Du kan snabbt skapa en resurs lista för projektet genom att skriva namnet på varje resurs och relaterad information i vyn resurs lista eller Resursanvändning. En resurs kan vara en person, ett företag eller en avdelning, en utrustning, ett rum eller annan resurs som du använder för projektet.

Vyn resurs namn, som är en förenklad version av vyn resurs formulär, kan också användas för att tillhandahålla allmän information om dina resurser.

Bästa användning     Använd vyn resurs formulär för att:

 • Visa detaljerad information om en resurs i det nedre fönstret i en kombinationsvy.

 • Ange och omarbeta resursinformation, inklusive information relaterade till scheman, kostnad och arbete.

 • Visa en översikt över alla uppgifter som har tilldelats en resurs.

 • Ge detaljerad information om en resurs när den används i kombination med en annan vy.

Information     Du kan använda en annan uppsättning information för att Visa resursens schema, kostnader och arbets uppgifter samt relaterade anteckningar eller objekt. Om du vill visa annan information pekar du på informationformat -menyn och klickar sedan på den information du vill använda. Standard informationen som används i vyn resurs formulär är schema.

Tabeller     Inga tabeller används i vyn resurs formulär.

Filter     I vyn resurs formulär kan du använda vilket som helst av resurs filtren för att endast visa den information som du vill se. När du väljer ett filter visar vyn resurs formulär den information som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla resurser.

Gruppering     Vyn resurs formulär stöder inte gruppering.

Resurs diagram

Beskrivning     I resurs diagrammet vy visas information om tilldelning, arbete och kostnad för resurser över tiden. Genom att Visa resurs diagrammet i en kombinationsvy med ett resursvy i det översta fönster och resurs diagrammet i det nedre fönstret kan du granska resursinformationen för en resurs åt gången, för de markerade resurserna eller för en enda resurs och de sammanslagna markerade resurserna samtidigt. När du visar en aktivitetsvy i den övre rutan visar resurs diagrammet resursinformation för varje aktivitet eller markerade aktiviteter, och för varje resurs som har tilldelats till aktiviteterna.

Bästa användning     Använd vyn resurs diagram för att:

 • Utvärdera vilka resurser som är överbelagda och hur stora de är.

 • Se arbets kapaciteten (i villkoren i en procents ATS) för varje resurs.

 • Ta reda på hur många timmar varje resurs är schemalagd att fungera.

 • Avgöra hur lång tid det finns för en resurs för ytterligare arbets uppgifter.

 • Granska resurs kostnader.

Anpassning     Du kan anpassa vyn resurs diagram efter dina behov. När du sparar projektet sparas den anpassade vyn med projekt filen. Om du vill anpassa vyn resurs diagram kan du:

 • Visa annan resursinformation.

 • Visa information för en enskild resurs och de markerade resurserna samtidigt.

 • Formatera en informations kategori för att skilja den typen av information från andra typer av information. Du kan till exempel formatera alla överbelagda resurser som kursiv text och alla förklaring-etiketter som fetstilt text.

 • Ändra tidsskala för att visa ditt projekt på den detalj nivå du behöver.

 • Visa information om en viss tids period.

 • Styra vilken typ av diagram som visas, till exempel ett stapel-, ytdiagram,-eller linje diagram.

 • Ändra färg och mönster i diagrammet, samt överlappningen mellan ett enskilt stapeldiagram och ett stapeldiagram för valda resurser som visas samtidigt.

 • Ändra stödlinjer för att förbättra läsbarheten i resurs diagrammet. Du kan till exempel ange olika linje mönster och färger för stöd linjerna för vågräta och aktuella datum.

 • Skapa en kombinationsvy för att visa ytterligare information om resurserna i vyn resurs diagram eller om aktiviteterna som resurserna är tilldelade till.

Information     Standard informationen som används i vyn resurs diagram är högsta enheter, men du kan använda andra uppgifter genom att peka på informationformat -menyn och sedan klicka på den information du vill använda.

Tabeller     Inga tabeller används i vyn resurs diagram.

Filter     I vyn resurs diagram kan du använda ett valfritt av resurs filtren för att endast visa den information som du vill se. När du väljer ett filter visar vyn resurs diagram den information som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla resurser.

Gruppering     Vyn resurs diagram stöder inte gruppering.

Formuläret resurs namn

Beskrivning     Det här är ett effektivt sätt att ange och redigera information om aktiviteter som är tilldelade till resurser i resurs namns formuläret vy (en förenklad version av vyn resurs formulär). Det här formuläret är särskilt effektivt för att ge dig en isolerad vy av en viss resurs aktiviteter.

Du kan visa information om den föregående eller efterföljande resursen genom att klicka på föregående eller Nästa. Ordningen på dina resurser bestäms av om du har sorterat eller filtrerat projektet. Om du inte har sorterat eller filtrerat projektet ordnas resurserna efter ID-nummer.

Använd bäst     Använd vyn resurs namn för att snabbt se alla uppgifter och scheman information som tilldelats en resurs.

Information     Du kan använda en annan uppsättning information för att se resursens schema, kostnader och arbete information samt eventuella relaterade anteckningar eller objekt. Om du vill visa annan information pekar du på informationformat -menyn och klickar sedan på den information du vill använda. Standard informationen som används av vyn resurs namn formulär är schema.

Tabeller     I vyn resurs namn formulär används inte några tabeller.

Filter     I vyn resurs namn formulär kan du använda något av resurs filtren för att endast visa den information som du vill se. När du väljer ett filter visas informationen enligt det aktuella filtrets villkor i resurs namn formuläret. Standard filtret är alla resurser.

Gruppering     Vyn resurs namn formulär stöder inte gruppering.

Resurs lista

Beskrivning     I vy visas resursinformation i ett ark format, där du kan granska, lägga till eller redigera information om varje resurs. Sådan information inkluderar betalnings satsen, antalet tilldelade arbete och den planerade (original plan) och faktisk kostnad.

Du kan snabbt skapa en resurs lista för projektet genom att skriva namnet på varje resurs och relaterad information. En resurs kan vara en person, ett företag eller en avdelning, en utrustning, ett rum eller annan resurs som du använder för projektet.

Bästa användning     Använd vyn resurs lista när du vill:

 • Ange och redigera resursinformation.

 • Jämför de planerade kostnaderna för en resurs och arbeta med faktiska kostnader och arbete.

 • Kontrol lera antalet arbets timmar som har tilldelats varje resurs.

 • Granska resurs kostnader.

 • Utvärdera effektiviteten hos en person i projektet.

Anpassning     Du kan anpassa vyn resurs lista efter dina behov eller skapa en ny version. När du sparar projektet sparas den anpassade vyn med projekt filen. Om du vill anpassa vyn resurs lista kan du göra följande:

 • Ändra informationen som visas.

 • Formatera enskild information för att uppmärksamma den. Du kan till exempel använda fetstil på en kostnad som är högre än förväntat och tilldela ett annat teckensnitt till en överbelagd resurs.

 • Formatera en informations kategori för att skilja den typen av information från alla andra. Du kan till exempel formatera alla överbelagda resurser som kursiv text och öka storleken på alla fält (kolumn rubriker).

 • Ändra stödlinjer för att göra vyn resurs lista snyggare. Du kan till exempel ange olika linje mönster och färger för stöd linjerna för fält, rader och rubriker.

 • Skapa en kombinationsvy för vyn resurs lista om du vill visa ytterligare information om resurserna i vyn resurs lista eller om de aktiviteter som resurserna är tilldelade till.

Tabeller     I vyn resurs lista visas informations kategorier om resurserna ordnade i tabeller. Standard tabellen för vyn resurs lista är tabellen Inmatning, men du kan välja någon av resurs tabellerna för att visa information om projektets resurser.

Filter     I vyn resurs lista kan du använda vilket som helst av resurs filtren för att endast visa den information som du vill se. När du väljer ett filter visar vyn resurs lista den information som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla resurser.

Gruppering     Med resurs listan kan du grupp resurser.

Resursanvändning

Beskrivning     vy lista över resursanvändning för varje resurs de tilldelade aktiviteterna och det totala beloppet för arbete som resursen är schemalagd att utföra för varje aktivitet, oavsett om det är per dag, vecka, månad eller annan tids ökning. Om du är mer intresse rad av kostnad än på jobbet kan du använda vyn Resursanvändning för att Visa kostnaden för en resurs aktiviteter över tiden, eller så kan du Visa både kostnad och arbete samtidigt.

Du kan snabbt skapa en resurs lista för projektet genom att skriva namnet på varje resurs och relaterad information i vyn resurs lista eller Resursanvändning. En resurs kan vara en person, ett företag eller en avdelning, en utrustning, ett rum eller annan resurs som du använder för projektet.

Bästa användning     Använd vyn Resursanvändning när du vill:

 • Ange och redigera information om en resurs aktivitets tilldelning, till exempel kostnad, arbets tilldelning och arbets tillgänglighet.

 • Se vilka resurser som är överbelagda och hur stora de är.

 • Fördela uppgifter jämnt bland resurserna.

 • Ta reda på hur många timmar varje resurs är schemalagd att fungera.

 • Se arbets kapaciteten (i villkoren i en procents ATS) för varje resurs.

 • Avgöra hur lång tid varje resurs har till gång till ytterligare arbets uppgifter.

 • Visa arbets förlopp för varje resurs i dagar, veckor, månader eller andra tidsintervall.

 • Granska resurs kostnader.

 • Variera hur mycket arbete en person tillbringar med en aktivitet genom att ange arbets profiler.

Anpassning     För att vyn Resursanvändning ska passa efter dina behov kan du anpassa den eller skapa en ny version. När du sparar projektet sparas den anpassade vyn med projekt filen. Om du vill anpassa vyn Resursanvändning kan du:

 • Visa annan resursinformation.

 • Visa information i olika tids skalor.

 • Formatera enskild information för att uppmärksamma den. Du kan till exempel använda fetstil på en Key-resurs.

 • Formatera en informations kategori för att skilja den typen av information från all annan information. Du kan till exempel kursivera alla överbelagda resurser och öka storleken på alla fält (kolumn rubriker).

 • Ändra enheter som visas för att Visa projektet på den detalj nivå du behöver.

 • Visa användnings information för en viss tids period.

 • Ändra stödlinjer för att göra vyn Resursanvändning mer lättläst. Du kan till exempel ange olika linje mönster och färger för stöd linjer för fält och rader.

 • Skapa en kombinationsvy för att visa ytterligare information om resurserna som visas i vyn Resursanvändning eller om aktiviteterna som resurserna är tilldelade till.

Information     Standard informationen som används i vyn Resursanvändning är arbete, men du kan använda andra uppgifter genom att peka på informationformat -menyn och sedan klicka på den information du vill använda.

Du kan också välja ytterligare information om användning, till exempel verklig kostnad, verkligt arbete eller original kostnad, genom att klicka på informations fält på format -menyn, klicka på fliken användnings information och sedan flytta de uppgifter du vill Visa dessa fält lista.

Tabeller     Vyn Resursanvändning visar informations kategorier om resurserna ordnade i tabeller. Standard tabellen för vyn Resursanvändning är tabellen användning, men du kan välja någon av resurs tabellerna för att visa information om projektets resurser.

Filter     I vyn Resursanvändning kan du använda vilket som helst av resurs filtren för att endast visa den information som du vill se. När du väljer ett filter visar vyn Resursanvändning den information som definieras av filtrets villkor. Standard filtret är alla resurser.

Gruppering     Med vyn Resursanvändning kan du grupp resurser.

Kombinations lägen

Listvyer är vyer som innehåller två vyer. I den nedre fönster rutan visas detaljerad information om aktiviteterna eller resurserna i den övre fönster rutan.

Kalender i en kombinationsvy

Vanligt vis kommer du antagligen att använda kalendern vy fristående för att se så många aktivitet staplar som möjligt. Men du kan kombinera den med en annan vy om du vill visa information samtidigt i två Project vyer. Kalendervyn måste finnas i den översta fönster rutan i alla kombinationsvy.

I den här kombinationsvy får du hjälp med följande:

 • När du visar kalendervyn i den översta fönster rutan och en resursvy i den nedersta fönster rutan visar vyn i den nedre rutan de resurser som har tilldelats aktiviteterna i kalendervyn, tillsammans med information om resurserna.

 • När du visar kalendervyn i den översta fönster rutan och en aktivitetsvy i den nedersta fönster rutan innehåller vyn i den nedre rutan detaljerad information om de aktiviteter som marker ATS i kalendervyn.

Gantt-schema i en kombinationsvy

Du kan visa vy för Gantt-scheman i kombination med en annan vy.

I den här kombinationsvy får du hjälp med följande:

 • När du visar vyn Gantt-schema i den översta fönster och eventuella resursvy i den nedersta fönster rutan visas resurser som har tilldelats aktiviteterna i Gantt-schemavyn, tillsammans med information om resurserna.

 • När du visar vyn Gantt-schema i den översta fönster rutan och en aktivitetsvy i det nedre fönstret visas aktiviteterNa i Gantt-schemavyn tillsammans med information om dessa aktiviteter.

 • När du visar en resursvy i den översta fönster rutan och vyn Gantt-schema i det nedre fönstret visas de tilldelade aktiviteterna för de markerade resurserna i den översta fönster rutan, tillsammans med information om dessa aktiviteter.

 • När du visar en aktivitetsvy i den översta fönster rutan och vyn Gantt-schema i den nedersta fönster rutan visar vyn i den nedre rutan de aktiviteter som är markerade i den övre rutan, tillsammans med information om dessa aktiviteter.

Nätverks diagram i en kombinationsvy

Vanligt vis kan du använda nätverks diagrammet vy fristående för att se hur många nätverks diagram rutor som möjligt samtidigt. Men du kan kombinera den med en annan vy om du vill visa information samtidigt i två vyer. Vyn nätverks diagram kan visas längst upp eller längst ned i fönster i alla kombinationsvy. I det nedre fönstret visas nätverks diagrammet automatiskt.

I den här kombinationsvy får du hjälp med följande:

 • När du visar vyn nätverks diagram i den översta fönster rutan och en resursvy i den nedersta fönster rutan visar vyn i det nedre fönstret den resurser som är tilldelad till aktivitet markerad i vyn nätverks diagram, tillsammans med information om resurserna .

 • När du visar vyn nätverks diagram i den översta fönster rutan och alla aktivitetsvy i den nedersta fönster rutan innehåller vyn i den nedre rutan detaljerad information om den aktivitet som är markerad i vyn nätverks diagram.

 • När du visar vyn nätverks diagram i den nedersta fönster rutan och en resursvy i den översta rutan, visar vyn i den nedersta rutan nätverks diagram för de tilldelade aktiviteterna för den valda resursen i det övre fönstret.

 • När du visar nätverks diagrammet i den nedersta fönster rutan och en aktivitetsvy i den översta fönster rutan visas rutorna för nätverks diagram för de aktiviteter som är markerade i det övre fönstret.

Relations diagram i en kombinationsvy

Du kan visa Relations diagrammet vy i kombination med en annan vy.

I den här kombinationsvy får du hjälp med följande:

 • När du visar vyn Relations diagram i det översta fönster och eventuella resursvy i den nedersta fönster rutan visar vyn i det nedre fönstret det resurser som har tilldelats till den aktivitet som är markerad i vyn Relations diagram, tillsammans med information om resurserna.

 • När du visar vyn Relations diagram i den översta fönster rutan och en aktivitetsvy i den nedersta fönster rutan visar vyn i det nedre fönstret den aktivitet som är vald i vyn Relations diagram samt information om den aktiviteten.

 • När du visar en resursvy i den översta fönster rutan och vyn Relations diagram i det nedre fönstret visas den första aktiviteten som är tilldelad till de markerade resurserna i den översta fönster rutan, tillsammans med eventuella föregående och efterföljande aktiviteter. (Du kan bläddra åt vänster eller höger om du vill se ytterligare aktiviteter tilldelade till de markerade resurserna.)

 • När du visar en aktivitetsvy i den översta fönster rutan och vyn Relations diagram i det nedre fönstret visas den första aktivitet som är vald i den översta fönster rutan, tillsammans med föregående och efterföljande aktiviteter.

Resurs formulär i en kombinationsvy

Du kan visa vy i kombination med en annan vy.

I den här kombinationsvy får du hjälp med följande:

 • När du visar vyn resurs formulär i den översta fönster och eventuella resursvy i den nedersta fönster rutan visar vyn i vyn resurs formulär tillsammans med information om den resursen. Klicka på föregående eller Nästa om du vill visa information om en annan resurs.

 • När du visar vyn resurs formulär i den översta fönster rutan och alla aktivitetsvy i den nedersta fönster rutan visar vyn i den nedersta delen av resursen i vyn resurs formulär, tillsammans med information om dessa aktiviteter. Klicka på föregående eller Nästa för att Visa tilldelade uppgifter för en annan resurs.

 • När du visar en resursvy i den översta fönster rutan och vyn resurs formulär i det nedre fönstret visas den första resursen som är vald i den översta fönster rutan, tillsammans med information om resursen. Klicka på föregående eller Nästa om du vill visa information om en annan resurs.

 • När du visar en aktivitetsvy i den översta fönster rutan och vyn resurs formulär i det nedre fönstret visas den första resursen som har tilldelats den första aktiviteten som är markerad i den översta fönster rutan, tillsammans med information om den resursen. Klicka på föregående eller Nästa om du vill se andra resurser som har tilldelats till de markerade aktiviteterna.

Resurs diagram i en kombinationsvy

Du kan visa vy i kombination med en annan vy.

I den här kombinationsvy får du hjälp med följande:

 • När du visar vyn resurs diagram i den översta fönster och eventuella resursvy i den nedersta fönster rutan visar vyn i det nedre fönstret den valda resursen i vyn resurs diagram tillsammans med information om den resursen.

 • När du visar vyn resurs diagram i den översta fönster rutan och en aktivitetsvy i den nedersta fönster rutan visar vyn i den nedre rutan de aktiviteter som tilldelats den markerade resursen i vyn resurs diagram samt information om dessa aktiviteter.

 • När du visar en resursvy i den översta fönster rutan och vyn resurs diagram i den nedersta fönster rutan innehåller tilldelning information för den första resursen som är markerad i det övre fönstret. (Du kan bläddra för att visa information om andra markerade resurser.)

 • När du visar en aktivitetsvy i den översta fönster rutan och vyn resurs diagram i det nedre fönstret visas tilldelnings information för den första resursen som är tilldelad till de aktiviteter som marker ATS i det övre fönstret. (Du kan bläddra för att visa information om ytterligare resurser som har tilldelats aktiviteterna.)

 • När resurs diagrammet är den enda vyn eller finns i den översta fönster rutan i en kombinationsvy kan du ange vissa resurser genom att använda en filter. Om du använder filtret alla resurser (standard) visar diagram information för alla resurser som har tilldelats aktiviteter.

Resurs lista i en kombinationsvy

Du kan visa vy i kombination med en annan vy.

I den här kombinationsvy får du hjälp med följande:

 • När du visar vyn resurs lista i den översta fönster och eventuella resursvy i det nedre fönstret visas resurser som är markerat i vyn resurs lista tillsammans med information om resurserna.

 • När du visar vyn resurs lista i den översta fönster rutan och alla aktivitetsvy i det nedre fönstret visas de tilldelade aktiviteterna för de markerade resurserna i den översta fönster rutan, tillsammans med information om dessa aktiviteter.

 • När du visar en resursvy i den översta fönster rutan och vyn resurs lista i det nedre fönstret visas de resurser som är markerade i den översta fönster rutan, tillsammans med information om resurserna.

 • När du visar en aktivitetsvy i den översta fönster rutan och vyn resurs lista i det nedre fönstret visas de resurser som har tilldelats aktiviteterna i den översta fönster rutan, tillsammans med information om resurserna.

Vyn Resursanvändning i en kombinationsvy

Du kan visa vy för resursanvändning i kombination med en annan vy.

I den här kombinationsvy får du hjälp med följande:

 • När du visar vyn Resursanvändning i den översta fönster och eventuella resursvy i den nedersta fönster rutan visas resurser som är markerat i vyn Resursanvändning tillsammans med ytterligare information om dessa resurser.

 • När du visar vyn Resursanvändning i den översta fönster rutan och en aktivitetsvy i den nedersta fönster rutan visar vyn i den nedre rutan de aktiviteter som har tilldelats de resurser som har valts i vyn Resursanvändning tillsammans med information om dessa aktiviteter.

 • När du visar en resursvy i den översta fönster rutan och vyn Resursanvändning i det nedre fönstret visas de resurser som är markerade i den översta fönster rutan, tillsammans med information om resurserna.

 • När du visar en aktivitetsvy i den översta fönster rutan och vyn Resursanvändning i det nedre fönstret visas de resurser som har tilldelats aktiviteterna i den översta fönster rutan, tillsammans med information om resurserna. Den resursinformation som visas gäller för alla tilldelade aktiviteter för varje resurs, inte bara till de aktiviteter som marker ATS i det övre fönstret.

Uppgifts formulär i en kombinationsvy

Du kan visa vy i en kombination med en annan vy.

I den här kombinationsvy får du hjälp med följande:

 • När du visar vyn aktivitets formulär i den översta fönster och eventuella resursvy i den nedersta fönster rutan, visar vyn i det nedre fönstret den resurser som är tilldelad till aktivitet i vyn aktivitets formulär, tillsammans med information om dessa resurser. Klicka på föregående eller Nästa för att se en annan aktivitet och dess resurser.

 • När du visar vyn aktivitets formulär i den översta fönster rutan och en aktivitetsvy i det nedre fönstret visas den aktivitet som är vald i vyn aktivitets formulär tillsammans med information om den aktiviteten. Klicka på föregående eller Nästa för att se en annan uppgift och relaterad information.

 • När du visar en resursvy i den översta fönster rutan och vyn aktivitets formulär i det nedre fönstret visas den första aktivitet som har tilldelats den första resursen som är markerad i den översta fönster rutan, tillsammans med information om den aktiviteten. Klicka på föregående eller Nästa om du vill se andra tilldelade aktiviteter för de markerade resurserna.

 • När du visar en aktivitetsvy i den översta fönster rutan och vyn aktivitets formulär i det nedre fönstret visas den första aktivitet som är vald i den översta fönster rutan, tillsammans med information om den aktiviteten. Klicka på föregående eller Nästa för att visa information om en annan markerad aktivitet.

Aktivitets lista i en kombinationsvy

Du kan visa vy i kombination med en annan vy.

I den här kombinationsvy får du hjälp med följande:

 • När du visar vyn aktivitets lista i den översta fönster och eventuella resursvy i det nedre fönstret visas resurser som har tilldelats aktiviteterna i vyn aktivitets lista, tillsammans med information om resurserna.

 • När du visar vyn aktivitets lista i den översta fönster rutan och alla aktivitetsvy i det nedre fönstret visas aktiviteterna i vyn aktivitets lista och information om aktiviteterna.

 • När du visar en resursvy i den översta fönster rutan och vyn aktivitets lista i det nedre fönstret visas de tilldelade aktiviteterna för de markerade resurserna i den översta fönster rutan, tillsammans med information om dessa aktiviteter.

 • När du visar en aktivitetsvy i den översta fönster rutan och vyn aktivitets lista i den nedersta fönster rutan visar vyn i den nedre rutan de aktiviteter som marker ATS i den översta fönster rutan, tillsammans med information om dessa aktiviteter.

Vyn aktivitets användning i en kombinationsvy

Du kan visa vy för aktivitets användning i kombination med en annan vy.

När du visar vyn aktivitets användning i den översta fönster och eventuella resursvy i det nedre fönstret visas resurser som har tilldelats till de markerade aktiviteterna och informationen om resurserna.

När du visar vyn aktivitets användning i den översta fönster rutan och alla aktivitetsvy i det nedre fönstret visas den aktivitet som är vald i vyn aktivitets användning tillsammans med information om uppgiften.

När du visar en resursvy i den översta fönster rutan och vyn aktivitets användning i den nedersta fönster rutan visar vyn i den nedersta rutan med varje tilldelad aktivitet, tillsammans med information om tilldelade aktiviteter.

När du visar en aktivitetsvy i den översta fönster rutan och vyn aktivitets användning i det nedre fönstret visas den aktivitet som är vald i den översta fönster rutan, tillsammans med information om uppgiften.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×