Tillgängliga diagramtyper i Office

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar ett diagram i en Excel-arbetsbok, ett Word-dokument eller en PowerPoint-presentation har du många val. Oavsett om du använder ett diagram som är rekommenderat för dina data eller ett diagram som du har valt från listan med alla diagram, kan det vara bra att veta lite mer om alla diagramtyper.

Klicka här om du vill skapa ett diagram.

Välj ett alternativ i följande listruta om du vill visa en beskrivning av varje diagramtyp.

Data som ordnas i rader eller kolumner i ett kalkylblad kan ritas i ett stapeldiagram. I ett stapeldiagram visas vanligtvis kategorier längs den vågräta axeln (kategori) och värden längs den lodräta axeln (värde) som visas i diagrammet:

Grupperat stapeldiagram

Typer av stapeldiagram

 • Grupperad stapel och grupperad 3D-stapel   

  Diagrammen grupperad stapel och grupperad 3D-stapel

  I grupperade stapeldiagram visas värdena i tvådimensionella staplar. I tredimensionella grupperade stapeldiagram visas staplar i 3D-format, men använder inte en tredje värdeaxel (djupaxel). Använd det här diagrammet när du har kategorier som representerar:

  • intervall med värden (t.ex. antal element)

  • specifika skalor (t.ex. en Likert-skala med värden som: Håller med, Håller med i viss mån, Neutral, Håller inte med, Håller verkligen inte med)

  • namn som inte är placerade i en bestämd ordning (t.ex. namn på artiklar, geografiska namn eller namn på personer).

 • Staplad stapel och staplad 3D-stapel     I staplade stapeldiagram visas värdena i tvådimensionella staplade staplar. I ett tredimensionellt staplat stapeldiagram visas de staplade staplarna i 3D-format men använder inte en värdeaxel. Använd det här diagrammet när du har flera dataserie och du vill framhäva hela.

  Diagrammen staplad stapel och staplad 3D-stapel

 • Staplad fraktionsstapel och staplad 3D-fraktionsstapel    I ett 100 % stående stapeldiagram visas 2D-kolumner som är staplade för att representera 100 %. I ett 100 % stående 3D-stapeldiagram visas kolumnerna i 3D-format men djupaxlar används inte. Använd det här diagrammet när du har två eller fler dataserier och du vill framhäva hur mycket de bidrar till helheten, i synnerhet om det totala värdet är samma för varje kategori.

  Diagrammen staplad fraktionsstapel och staplad 3D-fraktionsstapel

 • 3D-stapel    3D-stapeldiagram innehåller tre axlar som du kan ändra (en vågrät axel, en lodrät axel och en djupaxel) och med hjälp av dem jämförs datapunkter längs den vågräta axeln och djupaxeln. Använd det här diagrammet när du vill jämföra data över både kategorier och dataserier.

  3D-stapeldiagram

Data som är ordnade i kolumner eller rader i ett kalkylblad kan ritas i ett linjediagram. I ett linjediagram fördelas kategorierna jämnt längs den vågräta axeln och värdena längs den lodräta axeln. Ett linjediagram kan illustrera kontinuerliga data över tid på en jämnt skalad axel och är därför idealiska om du vill illustrera datatrender med regelbundna tidsintervall, som månader, kvartal eller räkenskapsår.

Linjer med brytpunkter

Typer av linjediagram

 • Linje och linje med brytpunkter vid varje datavärde    Visas med eller utan brytpunkter för indikering av enskilda datavärden. Linjediagram kan visa trender över tid eller jämnt fördelade kategorier, speciellet när du har många brytpunkter och ordningen i vilken de presenteras är viktig. Använd linjediagram utan brytpunkter om du har många kategorier eller om värdena är ungefärliga.

  Diagrammen linje och linje med brytpunkter

 • Staplad linje och staplad linje med brytpunkter vid varje datavärde    Visas med eller utan brytpunkter för indikering av enskilda datavärden. Du kan använda staplade linjediagram för visning av tendensen för varje värdes bidrag över tid eller jämnt fördelade kategorier.

  Diagrammen staplad linje och staplad linje med brytpunkter

 • Staplat fraktionsdiagram med linjer och staplat fraktionsdiagram med linjer som har brytpunkter vid varje datavärde    Visas med eller utan brytpunkter för indikering av enskilda datavärden. 100 % staplade linjediagram kan visa trender över den procentenhet varje värde bidrar med över tid eller jämnt fördelade kategorier. Använd ett 100 % staplat linjediagram utan brytpunkter om det finns många kategorier eller om värdena är ungefärliga.

  Diagrammen staplat fraktionsdiagram med linjer och staplat fraktionsdiagram med linjer som har brytpunkter vid varje datavärde

 • 3D-linje    I 3D-linjediagram visas varje rad eller kolumn av data som en 3D-stapel. Ett 3D-linjediagram har en vågrät axel, en lodrät axel och en djupaxel som du kan ändra.

  3D-linjediagram

  Meddelanden: 

  • Linjediagram fungerar bäst när du har flera dataserier i diagrammet. Om du bara har en dataserie kan du överväga att använda ett punktdiagram i stället.

  • Staplade linjediagram summera data, som inte kanske är det resultat du vill ha. Det kanske inte är lätt att se att raderna är staplade, så du kan använda en annan linjediagram eller ett ytdiagram i stället.

Data som är ordnade i en kolumn eller rad i ett kalkylblad kan ritas i ett cirkeldiagram. Cirkeldiagram används för att illustrera storleken på posterna i en dataserie, i förhållande till summan av posterna. datapunkter i ett cirkeldiagram visas som antal procent av hela cirkeln.

Cirkeldiagram

Använd cirkeldiagram i följande situationer:

 • du bara har en dataserie,

 • Inga av värdena i dina data är negativa

 • Nästan inga av värdena i dina data är nollvärden

 • Du har inte fler en sju kategorier, vilka alla representerar delar av hela cirkeln.

Typer av cirkeldiagram

 • Cirkel och 3D-cirkel    I cirkeldiagrammet visas varje värdes andel av helheten i 2D- eller 3D-format. Du kan manuellt dra ut sektorer som du vill framhäva ur diagrammet.

  Cirkel- och 3D-cirkeldiagram

 • Cirkel av cirkel och stapel ur cirkel    I diagramtyperna cirkel av cirkel- och stapel ur cirkel-diagram visas cirkeldiagram med mindre värden som har dragits ut till ett sekundärt cirkeldiagram eller liggande stapeldiagram, vilket gör dem lättare att se.

  Diagrammen cirkel av cirkel och stapel ur cirkel

Data som bara är ordnade i kolumner eller rader i ett kalkylblad kan ritas i ett ringdiagram. På samma sätt som cirkeldiagram används ringdiagram för att illustrera förhållandet mellan delarna och helheten, men ringdiagram kan innehålla mer än en dataserie.

Ringdiagram

Typer av ringdiagram

 • Ring    Ringdiagram visar data i ringar, där varje ring representerar en dataserie. Om procent visas i dataetiketterna innebär varje ring 100 %.

  Ringdiagram

  Obs!: Ringdiagram inte är lätt att läsa. Du kanske vill använda ett staplat stapeldiagram eller liggande stapeldiagram i stället.

Data som är ordnade i kolumner eller rader i ett kalkylblad kan ritas i ett liggande diagram. Liggande diagram används för att jämföra enskilda element. I ett liggande diagram är kategorierna vanligtvis ordnade längs lodräta axlar och värdena längs vågräta axlar.

Liggande stapeldiagram

Du kan använda ett liggande diagram om

 • axeletiketterna är långa

 • värdena som visas representerar varaktigheter.

Typer av liggande stapeldiagram

 • Grupperat liggande stapel och grupperat liggande 3D-stapel    I grupperade liggande stapeldiagram visas diagrammen i tvådimensionellt format. I grupperat liggande stapeldiagram i 3D visas staplar i 3D-format. Djupaxlar används inte.

  Diagrammen grupperad liggande stapel och grupperad liggande 3D-stapel

 • Staplad liggande stapel och staplad liggande 3D-stapel    I staplade liggande diagram visas förhållandet mellan individuella element och helheten i 2D-staplar. I ett staplat liggande 3D-diagram visas de staplar i 3D-format. Djupaxlar används inte.

  Diagrammen staplad liggande stapel och staplad liggande 3D-stapel

 • Staplad liggande fraktionsstapel och staplad liggande 3D-fraktionsstapel    Staplade liggande fraktionsstaplar visar 2D-staplar som jämför hur mycket varje värde bidrar procentuellt till det totala värdet för olika kategorier. I en staplad liggande 3D-fraktionsstapel visas staplar i 3D-format. Djupaxlar används inte.

  Diagrammen staplad liggande fraktionsstapel och staplad liggande 3D-fraktionsstapel

Data som ordnas i rader eller kolumner i ett kalkylblad kan ritas i ett ytdiagram. Ytdiagram kan användas för att kartlägga förändring över en viss tid och kan uppmärksamma det totala värdet i en trend. Genom att visa summan av de utritade värdena visar ytdiagram även relationen mellan delarna och helheten.

Ytdiagram

Typer av ytdiagram

 • Yta och 3D-yta    Om de visas i 2D- eller 3D-format visar ytdiagram värdetrenden över tid eller andra kategoridata. 3D-ytdiagram innehåller tre axlar (vågrät, lodrät och djup) som du kan ändra. Generellt sett är det bättre att använda ett linjediagram i stället för ett ytdiagram som inte är staplat, eftersom data från en serie kan vara dold bakom data från en annan serie i ett sådant diagram.

  Diagrammen yta och 3D-yta

 • Staplad yta och staplad 3D-yta    Ett diagram med staplade ytdiagram visar trenden i andelar av hur mycket varje värde bidrar över tid eller andra kategoridata i 2D-format. I ett staplat 3D-ytdiagram visas samma sak, men det visar yta i 3D-format utan att använda djupaxlar.

  Diagrammen staplad yta och staplad 3D-yta

 • 100 % staplade ytdiagram och 100 % staplade 3D-ytdiagram    Staplade ytdiagram visar trenden för hur mycket procent varje värde bidrar över tid eller andra kategoridata. I ett 100 % staplat 3D-ytdiagram görs samma sak, men det visar ytor i 3D-format utan att använda djupaxlar.

  100 % staplade ytdiagram och 100 % staplade 3D-ytdiagram

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett kalkylblad kan ritas i ett punktdiagram. Placera x-värdena i en rad eller kolumn och ange sedan motsvarande y-värden i intilliggande rader eller kolumner.

Ett punktdiagram har två värdeaxlar: En vågrät (x) och en lodrät (y) värdeaxel. Värdena x och y kombineras till enskilda datapunkter och visas i ojämna intervall eller grupper. Punktdiagram används ofta för att visa och jämföra numeriska värden, t.ex. vetenskaplig, statistisk och teknisk information.

Punktdiagram

Du kan använda ett punktdiagram om

 • du vill ändra skalan på den vågräta axeln

 • du vill konvertera den vågräta axeln till en logaritmisk skala

 • värdena på den vågräta axeln inte har ett jämnt intervall

 • det finns många datapunkter på den vågräta axeln

 • du vill justera de oberoende axelskalorna i ett punktdiagram för att visa mer information om data med par med eller grupperade uppsättningar av värden

 • du vill visa likheter mellan stora uppsättningar med data eller skillnaderna mellan datapunkter

 • du vill jämföra ett stort antal datapunkter utan hänsyn till tidsfaktorn – ju mer information du tar med i ett punktdiagram, desto bättre jämförelser kan du göra.

Typer av punktdiagram

 • Punkt    I det här diagrammet visas datapunkter utan sammanbindande linjer för att jämföra par med värden.

  Punktdiagram

 • Punkt med utjämnade linjer och punkt med utjämnade linjer och brytpunkter    I det här diagrammet visas en utjämnad linje som sammanbinder datapunkterna. Utjämnade linjer kan visas med eller utan brytpunkter. Använd en utjämnad linje utan brytpunkter om du har många datapunkter.

  Diagrammen punkt med utjämnade linjer och punkt med utjämnade linjer och brytpunkter

 • Punkt med raka linjer och punkt med raka linjer och brytpunkter    Det här diagrammet visar raka kopplingslinjer mellan datapunkter. Raka linjer kan visas med eller utan brytpunkter.

  Diagrammen punkt med raka linjer och punkt med raka linjer och brytpunkter

På samma sätt som ett punktdiagram kan ett bubbeldiagram lägga till en tredje kolumn för att ange storleken på bubblorna som visas för att representera datapunkterna i dataserierna.

Bubbeldiagram

Typer av dubbeldiagram

 • Bubbla eller bubbeldiagram med 3D-effekt    I båda bubbeldiagrammen jämförs uppsättningar av tre värden i stället för två och visar bubblor i 2D- eller 3D-format (utan att använda djupaxlar). Det tredje värdet specificerar storleken på bubbelbrytpunkten.

  Diagrammen bubbla eller bubbeldiagram med 3D-effekt

Data som är ordnade i kolumner eller rader i en bestämd ordning i ett kalkylblad kan ritas i ett börskursdiagram. Som namnet antyder kan börskursdiagram illustrera svängningar i aktiekurserna. Diagrammet kan även illustrera svängningar inom andra data, som dagliga regnfall eller årliga temperaturförändringar. Det är viktigt att informationen är rätt ordnad när du skapar ett börskursdiagram.

Om du exempelvis vill skapa ett enkelt börsdiagram av typen Högsta-Lägsta-Sista ordnar du informationen med Högsta, Lägsta och Sista som kolumnrubriker, i den ordningen.

Börskursdiagram

Typer av börskursdiagram

 • Högsta-Lägsta-Sista    Det här börskursdiagrammet använder tre serier med värden i följande ordning krävs: högsta, lägsta och sista.

  Börskursdiagrammet Högsta-Lägsta-Sista

 • Första-Högsta-Lägsta-Sista    Det här börskursdiagrammet använder fyra serier med värden i följande ordning (första, högsta, lägsta och sista).

  Börskursdiagrammet Första-Högsta-Lägsta-Sista

 • Volym-Högsta-Lägsta-Sista    Det här börskursdiagrammet använder fyra serier med värden i följande ordning (volym, högsta, lägsta och sista). Den används för att mäta volymen med hjälp av två värdeaxlar: en för de kolumner som mäter volymen och en annan för börskurserna.

  Börskursdiagrammet Volym-Högsta-Lägsta-Sista

 • Volym-Första-Högsta-Lägsta-Sista    Det här börskursdiagrammet använder fem serier med värden i följande ordning (volym, första, högsta, lägsta och sista).

  Börskursdiagrammet Volym-Första-Högsta-Lägsta-Sista

Data som är ordnade i kolumner eller rader i ett kalkylblad kan ritas i en funktionsyta. Det här diagrammet används ofta för att ta fram den bästa kombinationen av två datauppsättningar. Färger och mönster anger områden inom samma intervall med värden, som på en topografisk karta. Du kan skapa en funktionsyta om både kategorierna och dataserierna består av numeriska värden.

Funktionsyta

Typer av funktionsyta

 • 3D-funktionsyta    Det här diagrammet visar informationen i en 3D-vy, som kan liknas vid en gummiduk som sträcks ut över ett 3D-stapeldiagram och används vanligtvis för att visa relationer mellan stora mängder data som annars skulle kunna vara svåra att se. Färgbanden i diagrammet representerar inte dataserier utan skillnaden mellan värdena.

  Diagrammet 3D-funktionsyta

 • 3D-funktionsyta, stålram    En 3D-funktionsyta utan ytfärg kallas för en 3D-funktionsyta med stålram. I det här diagrammet visas endast linjer En 3D-funktionsyta med stålram är inte lätt att läsa av, men den kan kartlägga stora mängder data mycket fastare är en 3D-funktionsyta.

  Diagrammet 3D-funktionsyta med stålram

 • Kontur    Konturdiagram är funktionsytor sedda ovanifrån och liknar tvådimensionella topografiska kartor. I ett konturdiagram representeras olika värdeområden av färgade band. Linjerna i ett konturdiagram ansluter interpolerade punkter med samma värde.

  Konturdiagram

 • Stålramskontur    Diagram av den här typen är också ytdiagram som visas ovanifrån. När det inte finns några färgband på ytan visas bara linjerna i stålramen. Diagram med stålramskontur kan vara svåra att läsa av, så du kanske vill använda ett 3D-ytdiagram istället.

  Stålramskonturdiagram

Data som ordnas i rader eller kolumner i ett kalkylblad kan ritas i ett polärdiagram. I ett polärdiagram jämförs mängdvärden från flera olika dataserie.

Polärdiagram

Typer av polärdiagram

 • Polär och polär med brytpunkter vid varje datapunkt    Polärdiagram kan visas med eller utan brytpunkter för enskilda datapunkter och används för att illustrera förändringar i värden i relation till en central punkt.

  Diagrammen polär och polär med brytpunkter vid varje datapunkt

 • Fylld polär    I den här typen av diagram är den yta som täcks av en dataserie fylld med en viss färg.

  Fyllt polärdiagram

Ett träddiagram ger en hierarkisk vy av dina data och ett enkelt sätt att jämföra olika nivåer av kategorisering. Ett träddiagram visar kategorier med färg och närhet och visa enkelt stora mängder data som är svåra med andra diagramtyper. Ett träddiagram kan ritas när det finns tomma celler i den hierarkiska strukturen och träddiagram är användbara för att jämföra proportioner i hierarkin.

Exempel på ett träddiagram i Office 2016 för Windows

Obs!: Det finns inga diagramundertyper för träddiagram.

Ett solstrålediagram är idealisk för att visa hierarkiska data och kan ritas när det finns tomma celler i den hierarkiska strukturen. Varje nivå i hierarkin representeras av en ring eller en cirkel med innersta cirkel som upp i hierarkin. Ett solstrålediagram utan hierarkiska data (en nivå över kategorier) liknar ett ringdiagram. Ett solstrålediagram med flera nivåer av kategorier visas dock hur yttre ringar relaterade till inre ringar. Ett solstrålediagram är bäst vid visar hur en ring är uppdelat i dess bidragande delar.

Bild av ett solstrålediagram i Office 2016 för Windows

Obs!: Det finns inga diagramundertyper för solstrålediagram.

Data som ritats i ett histogram visar frekvenser i en fördelning. Varje kolumn i diagrammet kallas för ett fack, som kan ändras för att ytterligare analysera dina data.

Exempelhistogram

Typ av histogram

 • Histogram    Histogrammet visar fördelningen av dina data indelade i frekvensfack.

  Histogram i undertypsdiagrammet Histogram
 • Paretodiagram    Ett paretodiagram är ett sorterat histogram som innehåller både kolumner som sorteras i fallande ordning och en linje som representerar den ackumulerade totala procentsatsen.

  Paretodiagramsundertyp i tillgängliga histogram

Ett rut- och morrhårsdiagram diagram visar fördelningen av data i Kvartiler, markera medelvärdet och avvikande mätvärden. Rutorna kan ha linjer som dras ut lodrätt kallas ”morrhår”. Dessa linjer anger variabilitet utanför övre och nedre Kvartiler och någonstans utanför dessa linjer eller morrhår betraktas som en avvikelsepunkter. Använd den här typen av diagram när det finns flera datauppsättningar som relaterar till varandra på något sätt.

Exempel på låddiagram

Obs!: Det finns inga diagramundertyper för låd- och morrhårsdiagram.

Visar det ett vattenfallsdiagram totala din ekonomiska data när värden läggs till eller dras ifrån. Det är användbara för att förstå hur ett startvärde påverkas av en serie positiva och negativa värden. Kolumner som är färgkodat så att du kan snabbt se positiva jämfört med negativa tal.

Exempel på vattenfallsdiagram

Obs!: Det finns inga diagramundertyper för vattenfallsdiagram.

Trattdiagram visar värden över flera faser i en process.

Trattdiagram som visar försäljningsförlopp, med faser i den första kolumnen och värden i andra

Vanligtvis minskar värdena gradvis, så att fälten liknar en tratt. Läs mer om trattdiagram här.

Data som är ordnade i kolumner och rader kan kartläggas i ett kombinerat diagram. Kombinerade diagram kombinerar två typer av diagram och gör det lättare att tolka information, speciellt om det är mycket varierade data. Om de visas med en sekundär axel är diagrammet ännu enklare att läsa av. I det här exemplet används ett stapeldiagram för att visa antal sålda bostäder mellan januari och juni och ett linjediagram för att göra det enklare för läsarna att snabbt kunna identifiera medelpriset per månad.

Kombinationsdiagram med sekundär axel

Typer av kombinationsdiagram

 • Grupperad stapel – linje och grupperad stapel – linje på sekundär axel    Med eller utan en sekundär axel kombinerar diagrammet ett grupperat stapel- och linjediagram. I samma diagram visas vissa dataserier som kolumner och andra som linjer.

  Grupperat stapeldiagram

 • Staplad yta – grupperad stapel    I det här diagrammet kombineras ett staplat ytdiagram och ett grupperat stående stapeldiagram. I samma diagram visas vissa dataserier som staplade ytor och andra som kolumner.

  Staplad yta – grupperat stapeldiagram

 • Anpassad kombination    Med det här diagrammet kan du kombinera de diagram du vill visa i samma diagram.

  Anpassade kombinationsdiagram

Du kan använda en Map-diagram för att jämföra värden och visa kategorier över regioner. Använda den när du har regioner i dina data som länder, lägen, regioner eller postnummer.

Länder efter population använder till exempel värden. Värdena representerar den totala populationen i respektive land, och de visas med en toningsskala av två färger. Färgen för varje region styrs av var längs skalan dess värde ligger jämfört med de andra.

Kartdiagram med värdedata i Excel

I exemplet nedan (Länder efter kategori) visas kategorierna med en standardförklaring för att illustrera grupper eller anknytningar. Varje datapunkt representeras av en helt annan färg.

Kartdiagram efter kategori i Excel

Ändra en diagramtyp

Om du redan har ett diagram, men du vill ändra typ:

 1. Markera diagrammet, klicka på fliken Design och klicka sedan på Ändra diagramtyp.

  Ändra diagramtyp

 2. Välj en ny diagramtyp i rutan Ändra diagramtyp.

Det finns många typer av diagram där du kan visa data på sätt som är användbara för publiken. Här är några exempel på de vanligaste diagramtyperna och hur de kan användas.

diagram, stapel

Data som är ordnad i kolumner och rader på ett Excel-blad kan ritas i ett stapeldiagram. I stapeldiagram ordnas kategorier vanligtvis längs den vågräta axel och värden längs den lodräta axeln.

Stapeldiagram kan användas för att visa hur data ändras över tid eller för att visa jämförelser mellan objekt.

Stapeldiagrammen har följande undertyper:

 • Grupperat stapeldiagram     Jämför värden för olika kategorier. I ett grupperat stapeldiagram visas värdena i lodräta 2D-rektanglar. I en grupperad stapel i ett 3D-diagram visas data med hjälp av 3D-perspektiv.

 • Staplat stapeldiagram     Visar förhållandet mellan individuella element och helheten, och bidraget för varje värde jämförs med det totala värdet för olika kategorier. I ett staplat stapeldiagram visas värdena i staplade lodräta 2D-rektanglar. I ett staplat 3D-stapeldiagram visas data med hjälp av 3D-perspektiv. 3D-perspektivet är inte ett äkta 3D-diagram eftersom en tredje axel för djup inte används.

 • Staplat fraktionsstapeldiagram     Jämför hur mycket varje värde bidrar procentuellt till det totala värdet för olika kategorier. I ett staplat fraktionsstapeldiagram visas värdena i staplade lodräta 2D-rektanglar. I ett staplat fraktionsstapeldiagram i 3D visas data med hjälp av 3D-perspektiv. 3D-perspektivet är inte ett äkta 3D-diagram eftersom en tredje axel för djup inte används.

 • 3D-stapeldiagram     Har tre axlar som du kan ändra (en vågrät axel, en lodrät axel och en djupaxel). Datapunkter jämförs längs den vågräta axeln och djupaxeln.

diagram, linje

Data som är ordnade i kolumner och rader på ett Excel-blad kan ritas i ett linjediagram. Linjediagram kan användas för att visa kontinuerliga data över tiden mot en gemensam skala och de passar därför bra för att visa trender i data vid jämna intervaller. I ett linjediagram fördelas kategorierna jämnt längs den vågräta axeln och värdena längs den lodräta axeln.

Linjediagram fungerar bra om kategorietiketterna är text och representerar jämnt fördelade värden som månader, kvartal och räkenskapsår.

Linjediagrammen har följande undertyper:

 • Linjediagram med eller utan markörer     Visar trender över tid eller ordnade kategorier, särskilt när det finns många datapunkter och ordningen i vilken de presenteras är viktig. Om det finns många kategorier eller då värdena är approximerade ska du använda linjediagram utan markörer.

 • Staplat linjediagram med eller utan markörer     Visar trender för bidraget för varje värde över tid eller ordnade kategorier. Om det finns många kategorier eller om värdena är ungefärliga ska du använda ett staplat linjediagram utan markörer.

 • Staplat fraktionslinjediagram med eller utan brytpunkter     Visar trender över den procentenhet varje värde bidrar med över tid eller ordnade kategorier. Om det finns många kategorier eller då värdena är approximerade ska du använda ett staplat fraktionslinjediagram utan brytpunkter.

 • 3D-linjediagram    I 3D-linjediagram visas varje rad eller kolumn av data som en 3D-stapel. Ett 3D-linjediagram har en vågrät axel, en lodrät axel och en djupaxel som du kan ändra.

diagram, cirkel

Data som är ordnade i en kolumn eller rad i ett Excel-blad kan ritas i ett cirkeldiagram. Cirkeldiagram används för att illustrera storleken på posterna i en dataserie, i förhållande till sammanlagt antal poster. Datapunkterna i cirkeldiagrammet visas som antal procent av hela cirkeln.

Använd ett cirkeldiagram när du bara har en dataserie som du vill rita, ingen av de värden som du vill rita är negativa, när det finns få nollvärden som ska ritas, när du har färre än sju kategorier och när kategorierna representerar delar av hela cirkeln.

Cirkeldiagram har följande undertyper:

 • Cirkeldiagram     Visar varje värdes andel av helheten i 2D- eller 3D-format. Du kan manuellt dra ut sektorer som du vill framhäva ur diagrammet.

 • Cirkel av cirkel- och Stapel ur cirkel-diagram     Visar cirkeldiagram med användardefinierade värden som är hämtade från huvuddiagrammet och kombinerade i ett sekundärt cirkeldiagram eller i ett stapeldiagram. Dessa diagramtyper är användbara när du vill förtydliga små segment i huvuddiagrammet.

 • Ringdiagram     Precis som ett cirkeldiagram visar ett ringdiagram relationen mellan delarna till en helhet. Det kan dock innehålla mer än en dataserie. Varje ring i diagrammet representerar en dataserie. Visar data i ringar, där varje ring representerar en dataserie. Om procenttal visas i dataetiketterna total varje ring 100%.

  diagram, ring

diagram, liggande

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett Excel-blad kan ritas i ett liggande diagram.

Använd liggande diagram om du vill visa jämförelser mellan enskilda element.

Liggande diagram har följande undertyper:

 • Grupperad liggande stapel och Staplad 3D-Grupperad liggande diagram     Jämför värden mellan kategorier. I ett grupperat stapeldiagram ordnas vanligtvis kategorierna längs den lodräta axeln och värden längs den vågräta axeln. Grupperad liggande stapel i 3D-diagram visar vågräta rektanglar i 3D-format. Det visas inga data med tre axlar.

 • Staplad liggande stapel och Staplad 3D-liggande diagram     Visar förhållandet mellan individuella element och helheten. Staplad liggande stapel i 3D-diagram visar vågräta rektanglar i 3D-format. Det visas inga data med tre axlar.

 • Staplat liggande fraktionsstapeldiagram och staplat liggande fraktionsstapeldiagram i 3D     Jämför i procent hur mycket som varje värde bidrar med till totalen för alla kategorier. Ett staplat liggande fraktionsstapeldiagram i 3D visar vågräta rektanglar i 3D-format. Data visas inte mot tre axlar.

diagram, punkt

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett Excel-blad kan ritas i ett punktdiagram. Ett punktdiagram har två värdeaxlar. I punktdiagrammet visas numeriska data längs den vågräta axeln (x-axeln) och andra värden längs den lodräta axeln (y-axeln). Dessa värden kombineras till en enskild datapunkt och visar dem med ojämna intervall eller kluster.

Med punktdiagram visas relationen mellan numeriska värden i flera dataserier eller som uppritade två grupper med nummer som en serie xy-koordinater. Punktdiagram används vanligtvis för att visa och jämföra numeriska värden, som exempelvis vetenskapliga data, statistiska data och mätdata.

Punktdiagram har följande undertyper:

 • Punktdiagram     Jämför värdepar. Använd ett punktdiagram med brytpunkter men utan linjer om du har många datapunkter och kopplingslinjer relevant data svårare att läsa. Du kan också använda den här typen av diagram när du inte behöver visa connectivity datapunkter.

 • Punktdiagram med utjämnade linjer och punktdiagram med utjämnade linjer och brytpunkter     Visar en utjämnad linje som sammanbinder datapunkterna. Utjämnade linjer kan visas med eller utan brytpunkter. Använd en utjämnad linje utan brytpunkter om du har många datapunkter.

 • Punktdiagram med raka linjer och punktdiagram med raka linjer och brytpunkter     Visar raka sammanbindande linjer mellan datapunkterna. Raka linjer kan visas med eller utan brytpunkter.

 • Bubbeldiagram eller bubbeldiagram med 3D-effekt    Ett bubbeldiagram är ett slags punktdiagram diagram, där Bubblans storlek motsvarar värdet av en tredje variabel. Jämför uppsättningar med tre värden i stället för två. Det tredje värdet bestämmer storleken på bubbelbrytpunkten. Du kan välja att visa bubblor i 2D-format eller med en 3D-effekt.

  diagram, bubbla

diagramområde

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett Excel-blad kan ritas i ett ytdiagram. Genom att visa summan för de uppritade värdena kan ett ytdiagram även visa relationen mellan delen och helheten.

Ytdiagram förstärker magnituden av förändringen över tiden och de kan användas för att dra uppmärksamheten till det totala värdet i en trend. Till exempel kan data som representerar vinst över en tidsperiod ritas upp i ett ytdiagram för att förstärka intrycket av den totala vinsten.

Ytdiagram har följande undertyper:

 • Ytdiagram     Visar värdetrenden över tid eller andra kategoridata. 3D-ytdiagram innehåller tre axlar (vågrät, lodrät och djup) som du kan ändra. Generellt sett är det bättre att använda ett linjediagram i stället för ett ytdiagram som inte är staplat, eftersom data från en serie kan döljas bakom data från en annan serie i ett sådant diagram.

 • Staplat ytdiagram     Visar trenden för hur mycket varje värde bidrar med över tid eller andra kategoridata. Ett staplat ytdiagram i 3D visas på samma sätt, men här används 3D-perspektivet. 3D-perspektivet är inte ett äkta 3D-diagram eftersom en tredje axel för djup inte används.

 • Staplat fraktionsytediagram     Visar trenden för hur mycket procent varje värde bidrar över tid eller andra kategoridata. Ett staplat fraktionsytediagram i 3D visas på samma sätt, men här används 3D-perspektivet. 3D-perspektivet är inte ett äkta 3D-diagram eftersom en tredje axel för djup inte används.

diagram, börskurs

Information som är ordnad i kolumner och rader i en speciell ordning på ett Excel-blad kan ritas upp i ett börskursdiagram.

Precis som namnet antyder används börskursdiagram främst för att illustrera förändringar i aktiekurser. Den här diagramtypen kan även användas för vetenskapliga data. Du kan till exempel använda börskursdiagram för att påvisa fluktuationer i dags- och årstemperaturer.

Börskursdiagram har följande undertyper:

 • Högsta-lägsta-sista börskursdiagram av typen     Visar aktiekurser. Tre serier med värden i rätt ordning krävs: högsta, lägsta och sista.

 • Börskursdiagrammet första-högsta-lägsta-sista     Kräver fyra serier med värden i rätt ordning: öppna, högsta, lägsta och sista.

 • Börskursdiagram av typen volym-högsta-lägsta-sista     Kräver fyra serier med värden i rätt ordning: volym, högsta, lägsta och sista. Den mäter volym med hjälp av två värdeaxlar: en för de kolumner som mäter volym och en annan för aktiekurserna.

 • Börskursdiagram av typen volym-första-högsta-lägsta-sista     Kräver fem serier med värden i rätt ordning: volym, öppna, högsta, lägsta och sista.

diagram, funktionsyta

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett Excel-blad kan ritas i ett funktionsytediagram. Färger och mönster anger områden inom samma intervall med värden, som på en topografisk karta.

Ett funktionsytediagram används för att hitta optimala kombinationer mellan två datauppsättningar.

Funktionsytediagram har följande undertyper:

 • 3D-funktionsytediagram     Visar trender med värden i två dimensioner i en kontinuerlig kurva. Färgbanden i diagrammet representerar inte dataserier. De representerar skillnaden mellan värdena. Det här diagrammet visar informationen i en 3D-vy, som kan liknas vid en gummiduk som sträcks ut över ett 3D-stapeldiagram. Det används vanligtvis för att visa relationer mellan stora mängder data som annars skulle kunna vara svåra att se.

 • 3D-funktionsytediagram med stålram     Visar endast linjer. Ett 3D-funktionsytediagram med stålram är inte lätt att läsa av, men det är användbart när du vill rita upp stora datauppsättningar.

 • Konturdiagram     Funktionsytor sedda ovanifrån och liknar tvådimensionella topografiska kartor. I ett konturdiagram representeras olika värdeområden av färgade band. Linjerna i ett konturdiagram ansluter interpolerade punkter med samma värde.

 • Stålramskontursdiagram     Ytdiagram som visas ovanifrån. När det inte finns några färgband på ytan visas bara linjerna i stålramen. Diagram med stålramskontur kan vara svåra att läsa av, så du kanske vill använda ett 3D-ytdiagram istället.

diagram, polär

I ett polärdiagram har varje kategori sin egen värdeaxel som strålar ut från mittpunkten. Linjerna kopplar samman alla värden i samma serie.

Använd polärdiagram för att jämföra aggregerade värden för flera dataserier.

Polärdiagram har följande undertyper:

 • Polärdiagram     Visar förändringar i värden i relation till en central punkt.

 • Polärdiagram med brytpunkter    Visar förändringar i värden i relation till en central punkt med brytpunkter.

 • Fyllt polärdiagram     Visar förändringar i värden i relation till en central punkt och fyller ytan som täcks av en dataserie med färg.

Du kan använda en Map-diagram för att jämföra värden och visa kategorier över regioner. Använda den när du har regioner i dina data som länder, lägen, regioner eller postnummer.

Kartdiagram med värdedata i Excel Kartdiagram efter kategori i Excel

Mer information finns i Skapa en map-diagram.

Trattdiagram visar värden över flera faser i en process.

Trattdiagram som visar försäljningsförlopp, med faser i den första kolumnen och värden i andra

Normalt innehåller minska värdena gradvis, så att fälten så att den liknar en tratt. Mer information finns i Skapa ett trattdiagram.

Ett träddiagram ger en hierarkisk vy av dina data och ett enkelt sätt att jämföra olika nivåer av kategorisering. Ett träddiagram visar kategorier med färg och närhet och visa enkelt stora mängder data som är svåra med andra diagramtyper. Ett träddiagram kan ritas när det finns tomma celler i den hierarkiska strukturen och träddiagram är användbara för att jämföra proportioner i hierarkin.

Exempel på ett träddiagram i Office 2016 för Windows

Det finns inga diagramundertyper för träddiagram.

Mer information finns i Skapa ett träddiagram.

Ett solstrålediagram är idealisk för att visa hierarkiska data och kan ritas när det finns tomma celler i den hierarkiska strukturen. Varje nivå i hierarkin representeras av en ring eller en cirkel med innersta cirkel som upp i hierarkin. Ett solstrålediagram utan hierarkiska data (en nivå över kategorier) liknar ett ringdiagram. Ett solstrålediagram med flera nivåer av kategorier visas dock hur yttre ringar relaterade till inre ringar. Ett solstrålediagram är bäst vid visar hur en ring är uppdelat i dess bidragande delar.

Bild av ett solstrålediagram i Office 2016 för Windows

Det finns inga diagramundertyper för solstrålediagram.

Mer information finns i Skapa ett solstrålediagram.

Visar det ett vattenfallsdiagram totala din ekonomiska data när värden läggs till eller dras ifrån. Det är användbara för att förstå hur ett startvärde påverkas av en serie positiva och negativa värden. Kolumner som är färgkodat så att du kan snabbt se positiva jämfört med negativa tal.

Exempel på vattenfallsdiagram

Det finns inga diagramundertyper för vattenfallsdiagram.

Mer information finns i Skapa ett vattenfallsdiagram.

Data som ritats i ett histogram visar frekvenser i en fördelning. Varje kolumn i diagrammet kallas för ett fack, som kan ändras för att ytterligare analysera dina data.

Exempelhistogram

Typer av histogram

 • Histogram    Histogrammet visar fördelningen av dina data indelade i frekvensfack.

  Histogram i undertypsdiagrammet Histogram
 • Paretodiagram    Ett paretodiagram är ett sorterat histogram som innehåller både kolumner som sorteras i fallande ordning och en linje som representerar den ackumulerade totala procentsatsen.

  Paretodiagramsundertyp i tillgängliga histogram

Mer information finns för Histogram och Pareto -diagram.

Ett rut- och morrhårsdiagram diagram visar fördelningen av data i Kvartiler, markera medelvärdet och avvikande mätvärden. Rutorna kan ha linjer som dras ut lodrätt kallas ”morrhår”. Dessa linjer anger variabilitet utanför övre och nedre Kvartiler och någonstans utanför dessa linjer eller morrhår betraktas som en avvikelsepunkter. Använd den här typen av diagram när det finns flera datauppsättningar som relaterar till varandra på något sätt.

Exempel på låddiagram

Mer information finns i Skapa en ruta och morrhår diagram.

diagram, stapel

Data som är ordnad i kolumner och rader på ett Excel-blad kan ritas i ett stapeldiagram. I stapeldiagram ordnas kategorier vanligtvis längs den vågräta axel och värden längs den lodräta axeln.

Stapeldiagram kan användas för att visa hur data ändras över tid eller för att visa jämförelser mellan objekt.

Stapeldiagrammen har följande undertyper:

 • Grupperat stapeldiagram     Jämför värden för olika kategorier. I ett grupperat stapeldiagram visas värdena i lodräta 2D-rektanglar. I en grupperad stapel i ett 3D-diagram visas data med hjälp av 3D-perspektiv.

 • Staplat stapeldiagram     Visar förhållandet mellan individuella element och helheten, och bidraget för varje värde jämförs med det totala värdet för olika kategorier. I ett staplat stapeldiagram visas värdena i staplade lodräta 2D-rektanglar. I ett staplat 3D-stapeldiagram visas data med hjälp av 3D-perspektiv. 3D-perspektivet är inte ett äkta 3D-diagram eftersom en tredje axel för djup inte används.

 • Staplat fraktionsstapeldiagram     Jämför hur mycket varje värde bidrar procentuellt till det totala värdet för olika kategorier. I ett staplat fraktionsstapeldiagram visas värdena i staplade lodräta 2D-rektanglar. I ett staplat fraktionsstapeldiagram i 3D visas data med hjälp av 3D-perspektiv. 3D-perspektivet är inte ett äkta 3D-diagram eftersom en tredje axel för djup inte används.

 • 3D-stapeldiagram     Har tre axlar som du kan ändra (en vågrät axel, en lodrät axel och en djupaxel). Datapunkter jämförs längs den vågräta axeln och djupaxeln.

 • Cylinder-, kon- och pyramiddiagram     Finns tillgängliga i samma grupperade, staplade, staplade fraktions- och 3D-diagramtyper som finns för rektangulära stapeldiagram. De visar och jämför data på samma sätt. Den enda skillnaden är att dessa diagramtyper visar cylindrar, koner och pyramider i stället för rektanglar.

diagram, linje

Data som är ordnade i kolumner och rader på ett Excel-blad kan ritas i ett linjediagram. Linjediagram kan användas för att visa kontinuerliga data över tiden mot en gemensam skala och de passar därför bra för att visa trender i data vid jämna intervaller. I ett linjediagram fördelas kategorierna jämnt längs den vågräta axeln och värdena längs den lodräta axeln.

Linjediagram fungerar bra om kategorietiketterna är text och representerar jämnt fördelade värden som månader, kvartal och räkenskapsår.

Linjediagrammen har följande undertyper:

 • Linjediagram med eller utan markörer     Visar trender över tid eller ordnade kategorier, särskilt när det finns många datapunkter och ordningen i vilken de presenteras är viktig. Om det finns många kategorier eller då värdena är approximerade ska du använda linjediagram utan markörer.

 • Staplat linjediagram med eller utan markörer     Visar trender för bidraget för varje värde över tid eller ordnade kategorier. Om det finns många kategorier eller om värdena är ungefärliga ska du använda ett staplat linjediagram utan markörer.

 • Staplat fraktionslinjediagram med eller utan brytpunkter     Visar trender över den procentenhet varje värde bidrar med över tid eller ordnade kategorier. Om det finns många kategorier eller då värdena är approximerade ska du använda ett staplat fraktionslinjediagram utan brytpunkter.

 • 3D-linjediagram    I 3D-linjediagram visas varje rad eller kolumn av data som en 3D-stapel. Ett 3D-linjediagram har en vågrät axel, en lodrät axel och en djupaxel som du kan ändra.

diagram, cirkel

Data som är ordnade i en kolumn eller rad i ett Excel-blad kan ritas i ett cirkeldiagram. Cirkeldiagram används för att illustrera storleken på posterna i en dataserie, i förhållande till sammanlagt antal poster. Datapunkterna i cirkeldiagrammet visas som antal procent av hela cirkeln.

Använd ett cirkeldiagram när du bara har en dataserie som du vill rita, ingen av de värden som du vill rita är negativa, när det finns få nollvärden som ska ritas, när du har färre än sju kategorier och när kategorierna representerar delar av hela cirkeln.

Cirkeldiagram har följande undertyper:

 • Cirkeldiagram     Visar varje värdes andel av helheten i 2D- eller 3D-format. Du kan manuellt dra ut sektorer som du vill framhäva ur diagrammet.

 • Cirkel av cirkel- och Stapel ur cirkel-diagram     Visar cirkeldiagram med användardefinierade värden som är hämtade från huvuddiagrammet och kombinerade i ett sekundärt cirkeldiagram eller i ett stapeldiagram. Dessa diagramtyper är användbara när du vill förtydliga små segment i huvuddiagrammet.

 • Uppdelat cirkeldiagram     Visar hur mycket varje värde bidrar med till totalen samtidigt som enskilda värden förtydligas. Uppdelade cirkeldiagram kan visas i 3D-format. Du kan ändra inställning för cirkeluppdelningen för alla segment och enskilda segment. Men du kan inte flytta segment i ett uppdelat cirkeldiagram manuellt.

diagram, liggande

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett Excel-blad kan ritas i ett liggande diagram.

Använd liggande diagram om du vill visa jämförelser mellan enskilda element.

Liggande diagram har följande undertyper:

 • Grupperat liggande stapeldiagram     Jämför värden för olika kategorier. I ett grupperat liggande stapeldiagram är kategorierna vanligtvis ordnade längs den lodräta axeln och värdena längs den vågräta. Ett grupperat liggande stapeldiagram i 3D visar vågräta rektanglar i 3D-format. Data visas inte mot tre axlar.

 • Staplat liggande stapeldiagram     Visar förhållandet mellan individuella element och helheten. Ett staplat liggande stapeldiagram i 3D visar vågräta rektanglar i 3D-format. Data visas inte mot tre axlar.

 • Staplat liggande fraktionsstapeldiagram och staplat liggande fraktionsstapeldiagram i 3D     Jämför i procent hur mycket som varje värde bidrar med till totalen för alla kategorier. Ett staplat liggande fraktionsstapeldiagram i 3D visar vågräta rektanglar i 3D-format. Data visas inte mot tre axlar.

 • Vågrät cylinder-, kon- och pyramiddiagram     Finns tillgängliga för samma grupperade diagramtyper, staplade diagramtyper och staplade liggande fraktionsstapeldiagramtyper som finns för rektangulära liggande diagram. De visar och jämför data på samma sätt. Den enda skillnaden är att dessa diagramtyper visar cylindrar, koner och pyramider i stället för vågräta rektanglar.

diagramområde

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett Excel-blad kan ritas i ett ytdiagram. Genom att visa summan för de uppritade värdena kan ett ytdiagram även visa relationen mellan delen och helheten.

Ytdiagram förstärker magnituden av förändringen över tiden och de kan användas för att dra uppmärksamheten till det totala värdet i en trend. Till exempel kan data som representerar vinst över en tidsperiod ritas upp i ett ytdiagram för att förstärka intrycket av den totala vinsten.

Ytdiagram har följande undertyper:

 • Ytdiagram     Visar värdetrenden över tid eller andra kategoridata. 3D-ytdiagram innehåller tre axlar (vågrät, lodrät och djup) som du kan ändra. Generellt sett är det bättre att använda ett linjediagram i stället för ett ytdiagram som inte är staplat, eftersom data från en serie kan döljas bakom data från en annan serie i ett sådant diagram.

 • Staplat ytdiagram     Visar trenden för hur mycket varje värde bidrar med över tid eller andra kategoridata. Ett staplat ytdiagram i 3D visas på samma sätt, men här används 3D-perspektivet. 3D-perspektivet är inte ett äkta 3D-diagram eftersom en tredje axel för djup inte används.

 • Staplat fraktionsytediagram     Visar trenden för hur mycket procent varje värde bidrar över tid eller andra kategoridata. Ett staplat fraktionsytediagram i 3D visas på samma sätt, men här används 3D-perspektivet. 3D-perspektivet är inte ett äkta 3D-diagram eftersom en tredje axel för djup inte används.

diagram, punkt

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett Excel-blad kan ritas i ett punktdiagram. Ett punktdiagram har två värdeaxlar. I punktdiagrammet visas numeriska data längs den vågräta axeln (x-axeln) och andra värden längs den lodräta axeln (y-axeln). Dessa värden kombineras till en enskild datapunkt och visar dem med ojämna intervall eller kluster.

Med punktdiagram visas relationen mellan numeriska värden i flera dataserier eller som uppritade två grupper med nummer som en serie xy-koordinater. Punktdiagram används vanligtvis för att visa och jämföra numeriska värden, som exempelvis vetenskapliga data, statistiska data och mätdata.

Punktdiagram har följande undertyper:

 • Punktdiagram endast med brytpunkter     Jämför värdepar. Använd ett punktdiagram med brytpunkter, men utan linjer, om du har många datapunkter och när sammanbundna linjer skulle göra informationen svår att läsa. Du kan även använda den här diagramtypen när du inte behöver visa konnektivitet för datapunkterna.

 • Punktdiagram med utjämnade linjer och punktdiagram med utjämnade linjer och brytpunkter     Visar en utjämnad linje som sammanbinder datapunkterna. Utjämnade linjer kan visas med eller utan brytpunkter. Använd en utjämnad linje utan brytpunkter om du har många datapunkter.

 • Punktdiagram med raka linjer och punktdiagram med raka linjer och brytpunkter     Visar raka sammanbindande linjer mellan datapunkterna. Raka linjer kan visas med eller utan brytpunkter.

diagram, bubbla

Ett bubbeldiagram är ett slags punktdiagram där bubblans storlek motsvarar värdet av en tredje variabel.

Bubbeldiagram har följande undertyper:

 • Bubbeldiagram eller bubbeldiagram med 3D-effekt     Jämför uppsättningar av tre värden i stället för två. Det tredje värdet bestämmer storleken på bubbelmarkeringen. Du kan välja att visa bubblorna i 2D-format eller med en 3D-effekt.

diagram, börskurs

Information som är ordnad i kolumner och rader i en speciell ordning på ett Excel-blad kan ritas upp i ett börskursdiagram.

Precis som namnet antyder används börskursdiagram främst för att illustrera förändringar i aktiekurser. Den här diagramtypen kan även användas för vetenskapliga data. Du kan till exempel använda börskursdiagram för att påvisa fluktuationer i dags- och årstemperaturer.

Börskursdiagram har följande undertyper:

 • Börskursdiagram av typen Högsta-Lägsta-Sista     Illustrerar aktiekurser. Du måste ange tre värdeserier i rätt ordning: högsta, lägsta och sedan sista.

 • Börskursdiagram av typen Första-Högsta-Lägsta-Sista     Kräver fyra serier med värden i rätt ordning (första, högsta, lägsta och sista).

 • Börskursdiagram av typen Volym-Högsta-Lägsta-Sista     Kräver fyra serier med värden i rätt ordning (volym, högsta, lägsta och sista). Det används för att mäta volymen med hjälp av två värdeaxlar: en för de kolumner som mäter volymen och en annan för börskurserna.

 • Börskursdiagram av typen Volym-Första-Högsta-Lägsta-Sista     Kräver fem serier med värden i rätt ordning (volym, första, högsta, lägsta och sista).

diagram, funktionsyta

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett Excel-blad kan ritas i ett funktionsytediagram. Färger och mönster anger områden inom samma intervall med värden, som på en topografisk karta.

Ett funktionsytediagram används för att hitta optimala kombinationer mellan två datauppsättningar.

Funktionsytediagram har följande undertyper:

 • 3D-funktionsytediagram     Visar trender med värden i två dimensioner i en kontinuerlig kurva. Färgbanden i diagrammet representerar inte dataserier. De representerar skillnaden mellan värdena. Det här diagrammet visar informationen i en 3D-vy, som kan liknas vid en gummiduk som sträcks ut över ett 3D-stapeldiagram. Det används vanligtvis för att visa relationer mellan stora mängder data som annars skulle kunna vara svåra att se.

 • 3D-funktionsytediagram med stålram     Visar endast linjer. Ett 3D-funktionsytediagram med stålram är inte lätt att läsa av, men det är användbart när du vill rita upp stora datauppsättningar.

 • Konturdiagram     Funktionsytor sedda ovanifrån och liknar tvådimensionella topografiska kartor. I ett konturdiagram representeras olika värdeområden av färgade band. Linjerna i ett konturdiagram ansluter interpolerade punkter med samma värde.

 • Stålramskontursdiagram     Ytdiagram som visas ovanifrån. När det inte finns några färgband på ytan visas bara linjerna i stålramen. Diagram med stålramskontur kan vara svåra att läsa av, så du kanske vill använda ett 3D-ytdiagram istället.

diagram, ring

Likt ett cirkeldiagram visar ringdiagram hur delar förhåller sig till helheten. Men det kan innehålla fler än en dataserie. Varje ring i ringdiagrammet representerar en dataserie.

Ringdiagram har följande undertyper:

 • Ringdiagram     Visar data i ringar, där varje ring representerar en dataserie. Om procent visas i dataetiketterna innebär varje ring 100 %.

 • Uppdelat ringdiagram     Visar hur mycket varje värde bidrar med till totalen samtidigt som enskilda värden förtydligas. Men de kan innehålla fler än en dataserie.

diagram, polär

I ett polärdiagram har varje kategori sin egen värdeaxel som strålar ut från mittpunkten. Linjerna kopplar samman alla värden i samma serie.

Använd polärdiagram för att jämföra aggregerade värden för flera dataserier.

Polärdiagram har följande undertyper:

 • Polärdiagram     Visar förändringar i värden i relation till en central punkt.

 • Fyllt polärdiagram     Visar förändringar i värden i relation till en central punkt och fyller ytan som täcks av en dataserie med färg.

Ändra en diagramtyp

Om du redan har ett diagram, men du vill ändra typ:

 1. Markera diagrammet, klicka på fliken Diagramdesign och klicka på Ändra diagramtyp.

  Högra delen av fliken Diagramdesign
 2. Välj en ny diagramtyp i galleriet med tillgängliga alternativ.

Mer information finns i

Skapa en Map-diagram

Skapa ett trattdiagram

Presentera data i ett Gantt-schema

Skapa ett histogram

Skapa ett Paretodiagram

Skapa ett solstrålediagram

Skapa ett träddiagram

Skapa ett vattenfallsdiagram

Skapa en ruta och morrhår diagram

Lägg till ett cirkeldiagram.

Skapa ett diagram med rekommenderade diagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×