Statistiska funktioner (referens)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

Obs!: Versionsmarkeringar anger i vilken version av Excel en funktion infördes. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner. En funktion med en versionsmarkering för 2013 t.ex. anger att den funktionen är tillgänglig i Excel 2013 och i alla senare versioner.

Funktion

Beskrivning

Funktionen AVEDEV

Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde

Funktionen AVERAGE

Returnerar medelvärdet av argumenten

Funktionen AVERAGEA

Returnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen AVERAGEIF

Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) för alla celler i ett område som uppfyller ett givet kriterium

Funktionen AVERAGEIFS

Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor.

Funktionen BETA.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen

Funktionen BETA.INV
Excel 2010

Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning

Funktionen BINOM.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den individuella binomialfördelningen

Funktionen BINOM.FÖRD.INTERVALL
 Excel 2013

Returnerar sannolikheten för ett testresultat med hjälp av en binomialfördelning

Funktionen BINOM.INV
Excel 2010

Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde

Funktionen CHI2.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen

Funktionen CHI2.FÖRD.RT
Excel 2010

Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen

Funktionen CHI2.INV
Excel 2010

Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen

Funktionen CHI2.INV.RT
Excel 2010

Returnerar inversen av chi2-fördelningen

Funktionen CHI2.TEST
Excel 2010

Returnerar oberoendetesten

Funktionen KONFIDENS.NORM
Excel 2010

Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde

Funktionen KONFIDENS.T
Excel 2010

Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde, med Students t-fördelning

Funktionen CORREL

Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder

Funktionen COUNT

Räknar hur många tal som finns bland argumenten

Funktionen COUNTA

Räknar hur många värden som finns bland argumenten

Funktionen COUNTBLANK

Räknar antalet tomma celler i ett område

Funktionen COUNTIF

Räknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor.

Funktionen COUNTIFS

Räknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor.

Funktionen KOVARIANS.P
Excel 2010

Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser

Funktionen KOVARIANS.S
Excel 2010

Returnerar exempelkovariansen, genomsnittet för produktavvikelserna för varje datapunktspar i två datauppsättningar

Funktionen DEVSQ

Returnerar summan av kvadrater på avvikelser

Funktionen EXPON.FÖRD
Excel 2010

Returnerar exponentialfördelningen

Funktionen F.FÖRD
Excel 2010

Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.FÖRD.RT
Excel 2010

Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.INV
Excel 2010

Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.INV.RT
Excel 2010

Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.TEST
Excel 2010

Returnerar resultatet av en F-test

Funktionen FISHER

Returnerar Fisher-transformationen

Funktionen FISHERINV

Returnerar inversen till Fisher-transformationen

Funktionen FORECAST

Returnerar ett värde längs en linjär trendlinje

Obs!: I Excel 2016 har den här funktionen ersatts med PROGNOS.LINJÄR som en del av de nya prognosfunktionerna, men den är fortfarande tillgänglig för kompatibilitet med tidigare versioner.

Funktionen PROGNOS.ETS
Excel 2016

Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga (historiska) värden genom att använda AAA-versionen av ETS-algoritmen (Exponential Smoothing)

Funktionen PROGNOS.ETS.KONFINT
Excel 2016

Returnerar konfidensintervallet för det prognostiserade värdet vid det angivna måldatumet

Funktionen PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE
Excel 2016

Returnerar längden på det repetitiva mönster som identifieras av Excel för den angivna tidsserien

Funktionen PROGNOS.ETS.STAT
Excel 2016

Returnerar ett statistiskt värde som resultat av tidsserieprognostisering

Funktionen PROGNOS.LINJÄR
Excel 2016

Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga värden

Funktionen FREQUENCY

Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris

Funktionen GAMMA
 Excel 2013

Returnerar värdet för gammafunktionen

Funktionen GAMMA.FÖRD
Excel 2010

Returnerar gammafördelningen

Funktionen GAMMA.INV
Excel 2010

Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen

Funktionen GAMMALN

Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, Γ(x)

Funktionen GAMMALN.EXAKT
Excel 2010

Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, Γ(x)

Funktionen GAUSS
 Excel 2013

Returnerar 0,5 mindre än den standardmässiga kumulativa normalfördelningen

Funktionen GEOMEAN

Returnerar det geometriska medelvärdet

Funktionen GROWTH

Returnerar värden längs en exponentiell trend

Funktionen HARMEAN

Returnerar det harmoniska medelvärdet

Funktionen HYPGEOM.DIST

Returnerar den hypergeometriska fördelningen

Funktionen INTERCEPT

Returnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinje

Funktionen KURT

Returnerar toppigheten av en mängd data

Funktionen LARGE

Returnerar det n:te största värdet i en mängd data

Funktionen LINEST

Returnerar parametrar till en linjär trendlinje

Funktionen LOGEST

Returnerar parametrarna i en exponentiell trend

Funktionen LOGNORM.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen

Funktionen LOGNORM.INV
Excel 2010

Returnerar inversen för den lognormala fördelningen

Funktionen MAX

Returnerar det största värdet i en lista av argument

Funktionen MAXA

Returnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen MAXIFS
Excel 2016

Returnerar maxvärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier.

Funktionen MEDIAN

Returnerar medianen för angivna tal

Funktionen MIN

Returnerar det minsta värdet i en lista med argument

Funktionen MINIFS
Excel 2016

Returnerar det minsta värdet mellan celler som anges av en given uppsättning villkor.

Funktionen MINA

Returnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen TYPVÄRDE.FLERA
Excel 2010

Returnerar en lodrät matris av de värden som oftast förekommer i en matris eller i ett dataområde

Funktionen TYPVÄRDE.ETT
Excel 2010

Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd

Funktionen NEGBINOM.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den negativa binomialfördelningen

Funktionen NORM.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORM.INV
Excel 2010

Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORM.S.FÖRD
Excel 2010

Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen NORM.S.INV
Excel 2010

Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen PEARSON

Returnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt

Funktionen PERCENTIL.EXK
Excel 2010

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område, där n är i intervallet 0 till 1 (exklusive värdena 0 och 1).

Funktionen PERCENTIL.INK
Excel 2010

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område

Funktionen PROCENTRANG.EXK
Excel 2010

Returnerar rangen för ett värde i en datamängd som procent (0..1, exklusivt) av datamängden

Funktionen PROCENTRANG.INK
Excel 2010

Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd

Funktionen PERMUT

Returnerar antal permutationer för ett givet antal objekt

Funktionen PERMUTATIONA
 Excel 2013

Returnerar antalet permutationer för ett givet antal objekt (med repetitioner), som kan väljas ut från det totala antalet objekt

Funktionen PHI
 Excel 2013

Returnerar densitetsfunktionens värde för en standardnormalfördelning

Funktionen POISSON.FÖRD
Excel 2010

Returnerar Poisson-fördelningen

Funktionen PROB

Returnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränser

Funktionen QUARTILE.EXC
Excel 2010

Returnerar kvartilen av datauppsättningen, baserat på percentilvärden från 0..1, exklusivt

Funktionen KVARTIL.INK
Excel 2010

Returnerar kvartilen av en mängd data

Funktionen RANK.AVG
Excel 2010

Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen RANG.MED
Excel 2010

Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen RSQ

Returnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient

Funktionen SKEW

Returnerar snedheten för en fördelning

Funktionen SNEDHET.P
 Excel 2013

Returnerar snedheten i en fördelning baserad på en population, det vill säga graden av asymmetri kring en fördelnings medelvärde

Funktionen SLOPE

Returnerar lutningen på en linjär regressionslinje

Funktionen SMALL

Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data

Funktionen STANDARDIZE

Returnerar ett normaliserat värde

Funktionen STDAV.P
Excel 2010

Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen

Funktionen STDAV.S
Excel 2010

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval

Funktionen STDEVA

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen STDEVPA

Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen STEYX

Returnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen

Funktionen T.FÖRD
Excel 2010

Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning.

Funktionen T.FÖRD.2T
Excel 2010

Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning.

Funktionen T.FÖRD.RT
Excel 2010

Returnerar Students t-fördelning

Funktionen T.INV
Excel 2010

Returnerar t-värdet till Students t-fördelning som en funktion av sannolikheten och frihetsgraderna.

Funktionen T.INV.2T
Excel 2010

Returnerar inversen till Students t-fördelning

Funktionen T.TEST
Excel 2010

Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test

Funktionen TREND

Returnerar värden längs en linjär trend

Funktionen TRIMMEAN

Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd

Funktionen VARIANS.P
Excel 2010

Beräknar variansen baserat på hela populationen

Funktionen VARIANS.S
Excel 2010

Uppskattar variansen baserat på ett urval

Funktionen VARA

Uppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen VARPA

Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen WEIBULL.FÖRD
Excel 2010

Returnerar Weibull-fördelningen

Funktionen Z.TEST
Excel 2010

Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test

Närliggande avsnitt

Excel-funktioner (efter kategori)
Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×