Ställa in mötesalternativ

Du kan anpassa Live Meeting-upplevelsen genom att ange olika alternativ för enskilda möten. Du kan till exempel styra hur deltagarna ansluter till ett möte eller aktivera eller inaktivera funktioner som chatt eller inspelning.

Du anger alternativ separat för Möte nu-möten och för schemalagda möten.

Så här anger du Möte nu-alternativ:

 1. Ange URL:en till ditt Live Meeting-konferenscenter i webbläsaren. Ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in på Live Meeting.

 2. Klicka på Information om Möte nu och klicka sedan på Alternativ för Möte nu på sidan Min startsida.

 3. Klicka på de olika länkarna högst upp på sidan Alternativ för Möte nu om du vill ange specifika alternativ. Om du vill ha mer information läser du under respektive avsnitt nedan (Mötesinformation, Deltagarverifiering och så vidare).

 4. Klicka på OK när du är klar med att ange alternativ.

Alternativen som du har angett gäller för alla kommande Möte nu-möten.

Ange alternativ för ett schemalagt möte

 1. Ange URL:en till ditt Live Meeting-konferenscenter i webbläsaren. Ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in på Live Meeting.

 2. Gör något av följande för att ställa in Mötesalternativ:

  • Klicka på Schemalägga möte under Möte på sidan Min startsida om du ställer in alternativ för ett nytt möte.

  • Klicka på det möte du vill ange alternativ för på sidan Min startsida om du anger alternativ för ett befintligt möte.

 3. Klicka på Mötesalternativ.

 4. Klicka på de olika länkarna högst upp på sidan Mötesalternativ om du vill ange specifika alternativ. Om du vill ha mer information läser du under respektive avsnitt nedan (Mötesinformation, Deltagarverifiering och så vidare).

 5. Klicka på Ange som standard när du är klar med att ange alternativ och om du vill att dessa alternativ ska vara standard för alla kommande schemalagda möten.

 6. Klicka på OK.

I följande avsnitt visas hur du anger de alternativ som visas på sidan Mötesalternativ. Klicka på ett alternativ om du vill veta mer om det.

För bästa resultat anger du de här alternativen innan du använder Live Meeting för första gången. Om din Live Meeting-administratör redan har konfigurerat alternativen granskar du inställningarna och gör eventuella ändringar som krävs.

Mötesinformation

Mötesinformation styr information som används i Live Meeting för att generera mötesinbjudningar, konfigurera mötesrum och hjälpa dig med bokföringen om ditt företag använder faktureringskoder för att övervaka Live Meeting-kostnader. Det kan vara viktigt att ange mötesinformation om:

 • du konfigurerar Live Meeting för första gången efter att det installerats

 • du vill ändra längden på dina Möte nu-sessioner

 • du vill utöka ett möte så att det innefattar fler användare, och du behöver fler samtidiga anslutningar till Live Meeting-tjänsten.

Så här anger du mötesinformation

Ange följande alternativ i avsnittet Mötesinformation på sidan Alternativ för Möte nu eller sidan Mötesalternativ:

 • (Endast schemalagda möten) Ange ID för mötet i textrutan Mötes-ID.

 • Klicka på det språk som du vill använda i mötesinbjudningarna samt det språk som ska användas för beskrivande data för Live Meeting-inspelningar i listan Språk.

 • (Valfritt) Ange den faktureringskod som är associerad till din användning av Live Meeting-tjänsten inom din organisation i textrutan Faktureringskod.

 • Ange det maximala antal personer som du förväntar kommer att närvara vid mötet i rutan Mötesstorlek.

 • (Endast Möte nu) Välj den maximala längden för mötet i listan Möteslängd.

Deltagarverifiering

Du kan ange deltagarverifiering till

 • att kontrollera vem som ansluter till ett möte

 • göra ett möte tillgängligt för en stor, allmän publik

 • skilja mellan deltagare och presentatörer.

Ange kontrollalternativ för presentatörer

Ange följande alternativ i avsnittet Deltagarverifiering, presentatörer på sidan Alternativ för Möte nu eller sidan Mötesalternativ:

 • Klicka på Åtkomstkontrollista om du vill begränsa närvaron som presentatör till personer som är medlemmar av ditt Live Meeting-konferenscenter.

 • Klicka på Anmälningskod om du vill begränsa närvaron som presentatör till personer som har en mötesnyckel (ett lösenord) som du har gett dem eller som har genererats av Live Meeting. Välj sedan något av följande:

  • Klicka på Använd den här anmälningskoden och ange den anmälningskod du vill använda om du vill skapa din egen anmälningskod.

  • Klicka på Använd en systemgenererad anmälningskod om du vill använda en systemgenererad anmälningskod.

Ange kontrollalternativ för deltagare

Ange följande alternativ i avsnittet Deltagarverifiering, deltagare på sidan Alternativ för Möte nu eller sidan Mötesalternativ:

 • Klicka på Åtkomstkontrollista om du vill begränsa närvaron som deltagare till personer som är medlemmar av ditt Live Meeting-konferenscenter.

 • Klicka på Anmälningskod om du vill begränsa närvaron som deltagare till personer som har en mötesnyckel (ett lösenord) som du har gett dem eller som har genererats av Live Meeting. Välj sedan något av följande:

  • Klicka på Använd den här anmälningskoden och ange den anmälningskod du vill använda om du vill skapa din egen anmälningskod.

  • Klicka på Använd en systemgenererad anmälningskod om du vill använda en systemgenererad anmälningskod.

 • Klicka på Fritt inträde om du vill tillåta alla att delta i ett möte, oavsett om de har en mötesnyckel eller är medlemmar i ditt Live Meeting-konferenscenter. Kom ihåg att alla kan ansluta som deltagare.

Anmälningstid

Du kan förhindra deltagare från att ansluta till ett Möte nu-möte innan du är klar. Presentatörer kan alltid ansluta till mötet när som helst.

Ange alternativ för anmälningstid

Ange följande alternativ i avsnittet Inträdestid på sidan Alternativ för Möte nu eller sidan Mötesalternativ:

 • Klicka på Deltagare kan ansluta 30 minuter innan mötet börjar. Presentatörer kan ansluta när som helst. om du vill förhindra deltagare från att ansluta till mötet förrän 30 minuter innan den schemalagda mötestiden.

 • Klicka på Både deltagare och presentatörer kan ansluta till mötet när som helst om du vill tillåta deltagare och presentatörer att ansluta till mötet när som helst.

Utökad registrering

Du kan kräva att deltagarna ska ange sin e-postadress och sitt företagsnamn när de ansluter till ett möte. Det här kravet kallas utökad registrering.

Ange alternativ för utökad registrering

Ange följande alternativ i avsnittet Utökad registrering på sidan Alternativ för Möte nu eller sidan Mötesalternativ:

 • Klicka på Begär e-postadress och företagsnamn om du vill kräva utökad registrering.

 • Klicka på Begär inte e-postadress och företagsnamn om du vill tillåta deltagare att ansluta till mötet utan att ange sin e-postadress och sitt företagsnamn.

Möteslobby

Möteslobbyn är ett område där oinbjudna personer som skulle vilja ansluta till ditt möte kan begära att få ansluta. Du kan ange möteslobbyalternativ för dina Möte nu-möten eller för alla schemalagda möten som du ordnar. Du kan ge användarna en URL till möteslobbyn när det inte är lämpligt att skicka en mötesinbjudan. Du kan till exempel ha med möteslobbyns URL på dina visitkort så att användarna alltid kan begära åtkomst till ett pågående Möte nu-möte. Presentatörer kan använda möteslobbyn för att styra vem som ansluter till mötet samt vilken tid de ska ansluta.

Ange alternativ för möteslobbyn

Ange följande alternativ i avsnittet Möteslobby på sidan Alternativ för Möte nu eller sidan Mötesalternativ:

 • Klicka på Aktivera möteslobbyn för detta möte om du vill aktivera möteslobbyn för ditt möte. Skriv ett meddelande för möteslobbyns besökare i rutan Hälsningsfras i lobbyn. När du aktiverar möteslobbyn visas möteslobbyns URL på sidan Mötesinformation för Möte nu-möten. Det här är den URL du kan skicka till användarna för att ge dem åtkomst till mötet om de inte har någon inbjudan.

 • Klicka på Aktivera e-postavisering från lobbydeltagare om du vill få en e-postavisering när det finns besökare i möteslobbyn.

Ytterligare funktioner

Alternativen under Ytterligare funktioner på sidan Alternativ för Möte nu eller Mötesalternativ är praktiska när du vill förbättra deltagarnas mötesupplevelse, begränsa vad de kan göra under vissa omständigheter och för att visa funktioner i Live Meeting-konsolen så att deltagarna kan bekanta sig med dem.

Ange alternativ för övriga funktioner

Ange följande alternativ i avsnittet Övriga funktioner på sidan Alternativ för Möte nu eller sidan Mötesalternativ:

 1. Om deltagarna ska kunna ställa frågor till presentatörerna markerar du kryssrutan Kontrollpanel för Frågor och svar.

 2. Markera kryssrutan Visa alternativet Avsluta session på konsolen om du vill tillåta presentatörer att använda Live Meeting-klienten för att avsluta mötet.

 3. Markera kryssrutan Chat om du vill tillåta användarna att använda Live Meeting-klienten för att chatta med varandra och med presentatörerna.

 4. Markera kryssrutan Programdelning och välj sedan följande om du vill tillåta presentatörer att dela program med andra deltagare:

  • Klicka på Aldrig, Endast när ett enstaka program delas eller När skrivbordet, ramen eller enstaka program delas om du vill ange den nivå av kontroll som presentatörerna ska ha över programdelning.

  • Markera kryssrutan Tillåt mötesdeltagare att begära kontrollen om du vill tillåta enskilda deltagare att begära kontroll över ett delat program.

  • Klicka på lämpligt alternativ i listan Hur många färger används för delning? om du vill ställa in färgkvaliteten för delade program, vilket kan påverka prestanda för programdelning över nätverket eller över Internet.

 5. Klicka på Skriver ut till PDF om du vill tillåta deltagarna att skriva ut mötesinnehåll till en Adobe Acrobat Reader-fil (PDF). Klicka på lämpligt alternativ om du vill aktivera utskrift för alla deltagare eller begränsa möjligheten till bara presentatörer.

 6. Markera kryssrutan Visa deltagaröversikten om du vill göra deltagaröversikten synlig för alla deltagare. Du måste också markera den här kryssrutan om du vill redigera den färgkodade förklaringen i deltagaröversikten. Om du bara vill redigera förklaringen och inte göra deltagaröversikten synlig avmarkerar du kryssrutan när du har redigerat klart. Välj sedan följande:

  • Ändra texten i rutan Titel och de rutor som motsvarar de färger du vill ändra på om du vill redigera den färgkodade förklaringen i deltagaröversikten.

  • Klicka på en färg om du vill definiera den som standard när en deltagare ansluter till mötet.

 7. Markera kryssrutan Anpassad ram för direktuppspelad media om du vill aktivera en anpassad ram i Live Meeting-klienten som innefattar innehåll från direktuppspelade media från en källa som du anger. Välj sedan följande:

  • Ange URL:en eller källan för innehåll från direktuppspelade media för deltagare i rutan Deltagares URL. Ange URL:en eller källan för innehåll från direktinspelade media för presentatörer i rutan Presentatörers URL.

  • Du kan ange höjden på den anpassade ramen för deltagare och presentatörer i respektive ruta för Ramhöjd.

Förfallodatum

När du anger en förfallotid tas allt innehåll och mötet eller inspelningen bort efter det tidsintervall som du anger. Det kan vara viktigt att ange en förfallotid när:

 • du inte vill att konfidentiellt innehåll ska ligga kvar på Live Meeting-konferenscentret

 • du vill ta bort innehåll från ditt Live Meeting-konferenscenter när det inte går att använda mer.

Obs!: För Möte nu-möten tas endast mötesinnehållet bort efter den angivna tiden, men för schemalagda möten tas mötet och dess innehåll bort.

Ange alternativ för innehållets giltighetstid

Ange följande alternativ i avsnittet Giltighetstid på sidan Alternativ för Möte nu eller sidan Mötesalternativ:

 • Mötet slutar gälla. Om du vill ange hur länge du vill att mötet ska behållas innan det tas bort skriver du en siffra i rutan och väljer sedan en tidsenhet i den lista som visas.

 • Inspelningen slutar gälla. Om du vill ange hur länge du vill att inspelningen ska behållas innan den tas bort skriver du en siffra i rutan och väljer sedan en tidsenhet i den lista som visas.

Ljud

Du anger ljudalternativ när du konfigurerar en ljudkonferenstjänst som ska användas med Live Meeting, eller om du tillfälligt ändrar dina ljudinställningar för ett möte.

Ange ljudalternativ

Ange följande alternativ i avsnittet Ljud på sidan Alternativ för Möte nu eller sidan Mötesalternativ:

 1. Välj den ljudkonfiguration du vill använda med Live Meeting i listan Ljud för det här mötet.

  Mer information finns i Konfigurera ljud för Live Meeting-tjänsten.

 2. Om du tänker använda ljudkonferens väljer du leverantör i listan Konferensleverantör.

 3. Markera kryssrutan Tillåt att deltagare använder Anslut till konferens för att låta Live Meeting ringa upp, i stället för att deltagaren själv ringer upp om du vill att Live Meeting ska initiera ett samtal till deltagarna i stället för att deltagarna själva får ringa konferenssamtalsnumret.

 4. Markera kryssrutan Aktivera envägsljud via VoIP om du tänker använda envägs Internetsändningar för att leverera ljud till mötesdeltagare på deras datorer.

 5. Visa de avgiftsfria och avgiftsbelagda numren till ljudsamtal för deltagarna

  • Om du använder ljudkonferenser konfigurerar du de avgiftsfria och avgiftsbelagda telefonnumren genom att klicka på ett land eller en region i listan Land och sedan ange riktnummer och lokala nummer i textrutorna som visas. Det nummer som visas ovanför listan Land är landskoden för valt land.

  • Om du tänker använda ljudkonferens anger du också deltagarkoden och ledarkoden i textrutorna som visas. Ledarkoden visas aldrig för mötesdeltagarna, men den behövs för att ansluta till ljudkonferensleverantören.

  • Om du tänker spela in mötet, om du tänker använda Voice over IP (Internetsändningar) eller båda, och om åtkomsten till ljudet kräver ytterligare tonvalskoder anger du de koderna i de textrutor som visas i avsnittet Faktiska tonvalskoder.

   Obs!: Koder som du anger i den första rutan slås innan deltagarkoden, och koder som du anger i den andra rutan slås efter deltagarkoden.

 6. Ange eventuell övrig ljudinformation som krävs för att få åtkomst till mötesljudet om det alternativet finns. Ange den övriga ljudinformationen för deltagarnas mötesinbjudningar i rutan För deltagare. Ange den övriga informationen för presentatörernas mötesinbjudningar i rutan För presentatörer.

Inspelning

Du kan välja att spela in ett möte eller låta andra presentatörer spela in det, och du kan styra mötesdeltagarnas åtkomst till inspelningen.

Ange inspelningsalternativ

Ange följande alternativ i avsnittet Inspelning på sidan Alternativ för Möte nu eller sidan Mötesalternativ:

 1. Klicka på något av följande alternativ i avsnittet Serverinspelning:

  • Klicka på Inaktiverad under mötet, men organisatören kan spela in om han eller hon är inloggad på Live Meeting om du bara vill att du själv (som organisatör) ska kunna spela in mötet.

  • Klicka på alternativet Presentatören kan spela in mötet om du vill tillåta presentatörer att spela in mötet.

 2. Klicka på något av följande alternativ i avsnittet Åtkomst till serverinspelning:

  • Klicka på Endast administratörer och organisatörer kan visa inspelningar. De kan ge åtkomst till enskilda användare. om du vill att bara du själv och din Live Meeting-kontoadministratör ska få åtkomst till inspelningar.

  • Klicka på Alla mötesdeltagare kan visa inspelningar genom att uppge anmälningsuppgifterna för mötet om du vill tillåta alla deltagare och presentatörer på mötet att visa inspelningar med sitt mötes-ID och sin mötesnyckel.

 3. Klicka på något av följande alternativ i avsnittet Deltagare som spelar in på sin lokala dator:

  • Klicka på Inaktivera inspelning på lokal dator om du inte vill att deltagarna ska kunna spela in ett möte och spara det till sina lokala datorer.

  • Klicka på Endast presentatörer får göra inspelningar om du bara vill tillåta presentatörer att spela in mötet och spara inspelningen till sina lokala datorer.

  • Klicka på Presentatörer kan göra inspelningar och bevilja deltagare att göra inspelningar om du vill tillåta presentatörer att spela in mötet, spara inspelningen på sina lokala datorer och ge samma åtkomst till deltagare.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×