SQL.BEGÄR (Funktionen SQL.BEGÄR)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av SQL.BEGÄR i Excel.

Viktigt!: 

 • Från och med Excel 2010 ger Hämta och transformera (Power Query) utökade funktioner för att importera data från externa datakällor, och ersätter därmed SQL.BEGÄR-funktionen.

 • SQL.BEGÄR-funktionen stöds inte utanför Microsoft Excel 2007.

 • Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Beskrivning

Funktionen SQL.BEGÄR ansluter till en extern datakälla och kör en fråga från ett kalkylblad. Den returnerar sedan resultatet som en matris utan att makroprogrammering krävs. Om denna funktion inte är tillgänglig måste tillägget Microsoft Excel ODBC (XLODBC.XLA) installeras.

Syntax

SQL.BEGÄR(anslutningssträng;[utdataref];[drivrutindialog];[fråga];[logiska_kolumnnamn])

Syntaxen för funktionen SQL.BEGÄR har följande argument:

 • Anslutningssträng     Obligatoriskt. Innehåller information, t.ex. namn på datakälla, användar-ID och lösenord, som krävs av den drivrutin som används för att ansluta till en datakälla och som måste följa drivrutinens format. I nedanstående tabell finns tre exempel på anslutningssträngar för tre drivrutiner.

Drivrutin

Anslutningssträng

dBASE

DSN=NWind;PWD=test

SQL Server

DSN=MyServer;UID=dbayer; PWD=123;Database=Pubs

ORACLE

DNS=My Oracle Data Source;DBQ=MYSER VER;UID=JohnS;PWD=Sesame

 • Namnet på den datakälla (DSN) som används i anslutningssträng måste definieras innan anslutning sker.

 • Anslutningssträng kan anges som en matris eller som en sträng. Om anslutningssträng överstiger 250 tecken måste den anges som en matris.

 • Om SQL.BEGÄR inte kan komma åt datakällan med anslutningssträng returneras felvärdet #Saknas!.

 • Utdataref     Valfritt. Den cellreferens där den slutförda anslutningssträngen ska placeras. Om SQL.BEGÄR används i ett kalkylblad ignoreras utdataref.

  • Använd utdataref när du vill att SQL.BEGÄR ska returnera den slutförda anslutningssträngen (SQL.BEGÄR måste i detta fall skrivas in i ett makroblad).

  • Om utdataref utelämnas returnerar SQL.BEGÄR inte den slutförda anslutningssträngen.

 • Drivrutindialog     Valfritt. Anger när dialogrutan Drivrutin ska visas och vilka alternativ som är tillgängliga. Använd ett av talen i nedanstående tabell. Om drivrutindialog utelämnas används 2 som standard.

Drivrutindialog

Beskrivning

1

Dialogrutan Drivrutin visas alltid.

2

Dialogrutan Drivrutin visas endast om informationen som anges av anslutningssträngen och specifikationen för datakälla inte är tillräcklig för att slutföra anslutningen. Alla alternativ i dialogrutan är tillgängliga.

3

Dialogrutan Drivrutin visas endast om informationen som anges av anslutningssträngen och specifikationen för datakälla inte är tillräcklig för att slutföra anslutningen. Alternativ som inte behöver anges visas nedtonade (ej tillgängliga) i dialogrutan.

4

Dialogrutan visas inte. Om anslutningen misslyckas returneras ett fel.

 • Fråga     Valfritt. Det SQL-uttryck som du vill köra mot datakällan.

  • Om SQL.BEGÄR inte kan utföra fråga på den angivna datakällan returnerar den felvärdet #Saknas!.

  • En fråga kan uppdateras genom att referenser sammanfogas i fråga. I nedanstående exempel använder SQL.BEGÄR det nya värdet för att uppdatera frågan varje gång $A$3 ändras.

"MARKERA namn FRÅN kunder DÄR balans > "&$A$3&"".

Microsoft Excel begränsar strängar till högst 255 tecken. Om fråga överstiger den tillåtna maxlängden matar du in frågan i ett lodrätt intervall med celler och använder hela intervallet som fråga. Värden i cellerna sammanfogas till ett fullständigt SQL-uttryck.

 • Logiska_kolumnnamn     Valfritt. Anger om kolumnnamn ska returneras i den första resultatraden. Ange värdet SANT om kolumnnamnen ska returneras i den första resultatraden. Ange värdet FALSKT om kolumnnamnen inte ska returneras. Om kolumnnamn utelämnas returnerar SQL.BEGÄR inte kolumnnamn.

Returvärde

 • Om funktionen slutför alla operationer returneras en matris med frågeresultat eller det antal rader som påverkas av frågan.

 • Om SQL.BEGÄR inte kan komma åt datakällan med hjälp av anslutningssträng returneras felvärdet #Saknas!.

Kommentarer

 • SQL.BEGÄR kan matas in som en matris. När SQL.BEGÄR anges som en matris returneras en matris som passar det angivna området.

 • Om cellområdet innehåller fler celler än resultatet lägger SQL.BEGÄR till tomma celler i den returnerade matrisen för att öka dess storlek.

 • Om resultatet innehåller fler celler än den angivna matrisen returnerar SQL.BEGÄR hela matrisen.

 • Argumenten för SQL.BEGÄR står i en annan ordning än argumenten för funktionen SQLRequest i Visual Basic for Applications.

Exempel

Anta att en fråga ska ställas till en dBASE-databas med namnet DBASE4. När nedanstående formel anges i en cell returneras en matris med frågeresultat med den första raden som kolumnnamn:

SQL.BEGÄR("DSN=NWind;DBQ=c:\msquery;FIL=dBASE4"; c15; 2; "välj kund_ID, Due_Date from Orders WHERE order_Amt>100"; TRUE)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×