Dela och använda samtidig redigering

Spåra ändringar i Word

Spåra ändringar i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Genom att aktivera Spåra ändringar kan du och dina medarbetare göra ändringar som är enkla att upptäcka. Ändringarna fungerar som förslag som du kan granska, och som du sedan kan ta bort eller göra permanenta.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tips: Är inte videon på ditt språk? Prova att välja Textning Knappen för dold textning .

Aktivera och inaktivera Spåra ändringar genom att gå till Granska > Spåra ändringar.

Spåra ändringar
 • När alternativet är aktiverat markeras borttagningar med genomstrykning och tillägg med understrykning. Olika färger används för att markera olika författares ändringar.

 • När alternativet är inaktiverat markeras ändringar inte längre i Word, men de färgade understrykningarna och genomstrykningarna syns fortfarande i dokumentet.

Öva med att spåra ändringar och andra samarbets funktioner i Word genom att hämta detta samarbete i Word Learning guide.

Visa föreslagna ändringar

Granska ändringarna i dokumentet genom att gå till Granska > Spårning > Visa för granskning.

 • Granska ändringarna, som anges med en röd linje i marginalen, genom att välja Enkel markering.

 • Visa en detaljerad vy av ändringarna genom att välja Alla markeringar.

 • Välj Inga markeringar och visa en förhandsgranskning av hur dokumentet ser ut om du gör alla föreslagna ändringar permanenta.

 • Visa hur det ursprungliga dokumentet skulle se ut om alla föreslagna ändringar togs bort genom att välja Ursprunglig.

 • På fliken Granska, i gruppen Spårning väljer du Spåra ändringar.

  Spåra ändringar markeras enligt följande bild.

  Gruppen Uppföljning med spåra ändringar aktiverat

Obs!: Om funktionen Spåra ändringar inte är tillgänglig måste du kanske inaktivera dokumentskydd. Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska och klicka sedan på Stoppa skydd längst ned i åtgärdsfönstret Skydda dokument. (Du kan behöva känna till dokumentets lösenord.)

Du kan även lägga till en indikator för Spåra ändringar i statusfältet.

 • Högerklicka i statusfältet och välj Spåra ändringar.

  Statusfält som visar Spåra ändringar aktiverat

  Obs!: Du kan nu använda indikatorn Spåra ändringar i statusfältet för att aktivera eller inaktivera Spåra ändringar.

När du inaktiverar Spåra ändringar kan du ändra dokumentet utan att markera vad som har ändrats. Om du inaktiverar funktionen tas inte ändringar som redan har spårats bort.

 • På fliken Granska, i gruppen Spårning väljer du knappen Spåra ändringar.

  Knappen Spåra ändringar markeras inte längre enligt följande bild.

  Gruppen Uppföljning

Viktigt!: Ta bort spårade ändringar med kommandona Acceptera och Ignorera på fliken Granska, i gruppen Ändringar.

Vad vill du göra?

Visa alla ändringar infogade i dokumentet

Som standard visas borttagningar och kommentarer i Word i pratbubblor i dokumentets marginaler. Du kan ändå ändra vyn om du vill visa kommentarer infogade i dokumentet och visa alla borttagningar med hjälp av genomstrykningar i stället för att visa dem i pratbubblor.

 1. På fliken Granska, i gruppen Spårning klickar du på Visa markeringar.

  Kommandot Visa markeringar

 2. Peka på Pratbubblor och klicka sedan på Visa alla ändringar i dokumentet om du vill visa borttagningar med hjälp av genomstrykningar och infogade kommentarer.

Visa kommentarer i skärmtips i stället för i pratbubblor

Som standard visas borttagningar och kommentarer i Word i pratbubblor i dokumentets marginaler. Du kan ändå ändra vyn om du vill visa infogade kommentarer i dokumentet. Infogade kommentarer visas när du placerar muspekaren på kommentarsmarkören.

 1. På fliken Granska, i gruppen Spårning, klickar du på Visa markeringar.

  Kommandot Visa markeringar

 2. Peka på Pratbubblor och klicka sedan på Visa alla ändringar i dokumentet om du vill visa borttagningar med hjälp av genomstrykningar och infogade kommentarer.

 3. Placera muspekaren på en kommentar i dokumentet. Kommentaren visas i ett skärmtips.

  Infogad kommentar

Visa ändringar per redigeringstyp eller granskare

 1. På fliken Granska, i gruppen Spårning, klickar du på Visa markeringar.

  Kommandot Visa markeringar

 2. Gör något av följande:

  • Klicka och välj den typ av ändring som du vill visa.

   Klicka till exempel på kommentarer eller infogningar. Bocken bredvid objektet anger att objektet är markerat.

   Lista med alternativ i Visa markeringar
    

   Viktigt!: Även om du döljer en typ av markering genom att avmarkera den på menyn Visa markering visas markeringen automatiskt varje gång dokumentet öppnas av dig eller en granskare.

  • Peka på Granskare och avmarkera sedan alla kryssrutor förutom de som finns bredvid namnen på de granskare vars ändringar och kommentarer du vill visa.

   Obs!: Markera eller avmarkera alla kryssrutor för granskarna i listan genom att klicka på Alla granskare.

Visa ändringar och kommentarer för särskilda granskare

En redaktör eller granskare vill vanligtvis se ett dokument som det ser ut när deras ändringar har gjorts. Den här proceduren ger en redaktör eller granskare möjligheten att se hur dokumentet ser ut med ändringarna.

 • Gå till fliken Granska i gruppen Spårning, och klicka på pilen i rutan Visa för granskning. Välj sedan det alternativ du vill använda.

  Menyalternativ för Visa för granskning

  • Slutversion med markeringar    I den här vyn visas det slutgiltiga dokumentet med alla spårade ändringar och kommentarer. Det här är standardvyn som visas i alla dokument som öppnas i Word.

  • Slutgiltig    I den här vyn visas dokumentet med alla ändringar i texten och utan att spårade ändringar visas. Spårade ändringar eller kommentarer som inte har godkänts, avvisats eller tagits bort finns dock kvar i dokumentet.

  • Ursprungligt som visar markeringar    I den här vyn visas originaltexten med spårade ändringar och kommentarer.

  • Ursprungligt    I den här vyn visas originaldokumentet utan spårade ändringar och kommentarer. Spårade ändringar eller kommentarer i dokumentet som inte har godkänts, avvisats eller tagits bort finns dock kvar i dokumentet.

Obs!: Om du vill visa kommentarer och spårade ändringar i pratbubblor måste du använda Utskriftslayoutvy eller Webblayoutvy.

Dölja spårade ändringar och kommentarer när du skriver ut

När du döljer ändringar tas de inte bort från dokumentet. Du måste använda kommandona Acceptera och Avvisa i gruppen Ändringar för att ta bort markeringar från dokumentet.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Skriv ut.

 3. Under Inställningar klickar du på pilen bredvid Skriv ut alla sidor.

 4. Klicka på Skriv ut markering, så tas bockmarkeringen bort.

  Skriv ut markering i Word

Vad vill du göra?

Se en sammanfattning av spårade ändringar

Granskningsrutan är ett användbart verktyg för att se till att alla spårade ändringar har tagits bort från dokumentet och inte visas för andra som kan visa ditt dokument. I sammanfattningsavsnittet längst upp i granskningsrutan visas exakt hur många synliga spårade ändringar och kommentarer som finns kvar i dokumentet.

I granskningsrutan kan du också läsa långa kommentarer som inte får plats i en kommentarsbubbla.

Obs!: Granskningsrutan är inte det bästa verktyget för att göra ändringar i dokumentet. I stället för att ta bort text och kommentarer eller göra andra ändringar i granskningsrutan så ska du utföra all redigering i dokumentet. Ändringarna syns då även i granskningsfönstret.

Gruppen Uppföljning

 1. Gå till fliken Granska och gruppen Spårning, och välj något av följande:

  • Om du vill visa sammanfattningen vid sidan av skärmen väljer du Granskningsruta.

  • Om du vill visa sammanfattningen längs skärmens underkant går du till listan Granskningsruta och väljer Vågrät granskningsruta.

 2. Välj visa detaljerad sammanfattning om du vill se antalet ändringar av varje typ.

  Sammanfattningsruta

Granska varje spårad ändring och kommentar i följd

 1. På fliken Granska, i gruppen Ändringar, klickar du på Nästa eller Föregående.

  Menyfliksområdet i O14

 2. Gör något av följande:

  • Gå till gruppen Ändringar och välj Acceptera.

  • Gå till gruppen Ändringar och välj Avvisa.

  • Gå till gruppen Kommentarer och välj Ta bort.

 3. Acceptera eller ignorera ändringar och ta bort kommentarer tills det inte finns fler spårade ändringar eller kommentarer i dokumentet. Kontrollera sedan att alla spårade ändringar har accepterats eller ignorerats och att alla kommentarer är borttagna.

 4. På fliken Granska, i gruppen Spårning, väljer du Granskningsruta.

  Obs!: I sammanfattningsavsnittet längst upp i granskningsrutan visas exakt hur många spårade ändringar och kommentarer som finns kvar i dokumentet.

Granska ändringar per typ av redigering eller från en viss granskare

 1. Gå till fliken Granska och gruppen Spårning, och gör något av följande:

  Gruppen Uppföljning

  • Öppna listan Visa markeringar och avmarkera alla kryssrutor förutom de som står bredvid ändringarna du vill granska.

  • Öppna listan Visa markering, välj Granskare och avmarkera sedan alla kryssrutor förutom de som står bredvid namnen på de granskare vars ändringar du vill visa.

  • Öppna listan Visa markering, välj Alla granskare om du vill markera eller avmarkera kryssrutorna för alla granskare i listan.

 2. På fliken Granska, i gruppen Ändringar väljer du Nästa eller Föregående.

  Menyfliksområdet i O14

 3. Gör något av följande:

  • Gå till gruppen Ändringar och välj Acceptera.

  • Gå till gruppen Ändringar och välj Avvisa.

Acceptera alla ändringar samtidigt

 1. På fliken Granska, i gruppen Ändringar, väljer du Nästa eller Föregående.

  Menyfliksområdet i O14

 2. I listan Acceptera väljer du Acceptera alla ändringar i dokumentet.

Ignorera alla ändringar samtidigt

 1. På fliken Granska, i gruppen Ändringar, väljer du Nästa eller Föregående.

  Menyfliksområdet i O14

 2. I listan Ignorera väljer du Ignorera alla ändringar i dokumentet.

Ta bort kommentarer

 1. Klicka på kommentaren.

 2. På fliken Granska, i gruppen Kommentarer, klickar du på Ta bort.

  Om du vill ta bort alla kommentarer på en gång klickar du på pilen under Ta bort och sedan på Ta bort alla kommentarer i dokumentet.

Vad vill du göra?

Du kan enkelt göra och visa spårade ändringar och kommentarer medan du arbetar i ett dokument. Som standard används pratbubblor i Microsoft Office Word 2007 för att visa borttagningar, kommentarer, formateringsändringar och innehåll som har flyttats. Om du vill visa alla ändringar som infogade kan du ändra inställningarna så att spårade ändringar och kommentarer visas som du vill.

Spåra ändringar med ballongtexter

I pratbubblor (1) visas formateringsändringar, kommentarer och borttagningar.

Obs!: För att förhindra att du oavsiktligt delar dokument som innehåller spårade ändringar och kommentarer visas spårade ändringar och kommentarer som standard. Visa slutgiltig markering är standardalternativet i rutan Visa för granskning.

 1. Öppna dokumentet du vill ändra.

 2. Klicka på knappen Spåra ändringar i gruppen Spårning på fliken Granska. Knappen Spåra ändringar markeras enligt följande bild.

  Knappen Spåra ändringar aktiverad

 3. Valfritt. Lägg till en indikator för Spåra ändringar i statusfältet. Högerklicka i statusfältet och klicka på Spåra ändringar. Klicka på indikatorn Spåra ändringar i statusfältet för att aktivera eller inaktivera Spåra ändringar.

  Indikator för spårade ändringar

 4. Gör de ändringar du vill genom att infoga, ta bort, flytta eller formatera text eller grafik. Du kan även lägga till kommentarer.

Obs!: Om du använder Spårade ändringar och sedan sparar dokumentet som en webbsida (.htm eller .html) visas spårade ändringar på din webbsida.

Så här aktiverar och inaktiverar du Spåra ändringar:

 • Klicka på knappen Spåra ändringar i gruppen Spårning på fliken Granska.

  Knappen Spåra ändringar markeras inte längre enligt följande bild.

  Bild av menyfliksområdet i Word

Om du har anpassat statusfältet så att en indikator för Spåra ändringar visas inaktiveras även indikatorn i statusfältet om du klickar på Spåra ändringar i gruppen Spårning.

Obs!: Spårade ändringar i dokumentet tas inte bort när du inaktiverar Spårade ändringar. För att säkerställa att det inte finns några fler spårade ändringar i dokumentet kontrollerar du att alla ändringar visas och använder sedan kommandona Acceptera eller Avvisa för respektive ändring i dokumentet.

Tänk på att det finns flera olika sätt att dölja spårade ändringar eller kommentarer, men alla ändringar som gjorts när funktionen Spåra ändringar är aktiverad och alla kommentarer som infogats fortsätter att utgöra en del av dokumentet tills de har accepterats eller avvisats (eller, när det gäller kommentarer, tas bort).

Om du döljer spårade ändringar (till exempel genom att gå till Visa markeringar och avmarkera kryssrutan Infogat och borttaget) tas inte befintliga spårade ändringar eller kommentarer bort från dokumentet. I stället kan du genom att dölja spårade ändringar visa dokumentet utan att behöva se överstruken text, understrykningar och pratbubblor.

Det finns flera olika sätt att dölja spårade ändringar och kommentarer som kan få dig att tro att de inte finns i dokumentet. Till exempel:

 • Visa för granskning    På fliken Granska, i gruppen Spårning, visar rutan Visa för granskning vilket visningsläge du är i. Den ger dig dessutom ytterligare alternativ för att visa ditt dokument. Om du klickar på Slutgiltig eller Ursprunglig döljs spårade ändringar och kommentarer. Om du vill visa dem väljer du Visa slutgiltig markering eller Visa ursprunglig markering.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 • Visa markering    På fliken Granska, i gruppen Spårning, kan du använda listan Visa markering för att dölja kommentarer och spårade ändringar. Objekt som är markerade med en bockmarkering under Visa markering visas medan objekt utan en bockmarkering är dolda. Om du vill visa ett objekt, till exempel Infogningar och Borttagningar, klickar du på det på menyn Visa markering.

  Bild av menyfliksområdet i Word

Som standard visas borttagningar och kommentarer i Word i pratbubblor i dokumentets marginaler. Du kan dock ändra hur innehållet visas för att visa kommentarer som infogade och alla borttagningar som överstrukna i stället för i pratbubblor.

 1. På fliken Granska, i gruppen Spårning klickar du på Pratbubblor.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på Visa alla ändringar som infogade om du vill visa borttagningar med överstruken text och infogade kommentarer.

Det finns flera alternativ för att ändra hur spårade ändringar (markeringar) visas.

 • Du kan ändra färg och annan formatering som används i Word för att markera ändrad text och grafik genom att klicka på pilen bredvid Spåra ändringar och sedan klicka på Alternativ för Spåra ändringar.

  Obs!: Du kan inte tilldela särskilda färger för ändringar som gjorts av olika granskare, men varje granskares ändringar visas med olika färger i dokumentet så att du kan spåra flera granskare.

 • Du kan visa alla ändringar, inklusive borttagningar, som infogade i stället för i pratbubblor i dokumentets marginaler. Klicka på Pratbubblor i gruppen Spårning, och klicka sedan på Visa alla ändringar som infogade om du vill visa infogade ändringar.

  När du klickar på Visa alla ändringar i dokumentet visas alla ändringar och kommentarer infogade i dokumentet.

 • Klicka på Områdesfokus för markering under Visa markering om du vill markera området där alla bubblor visas.

 1. På fliken Granska, i gruppen Spårning, klickar du på pilen bredvid Visa markering.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande:

  • Välj den typ av ändring som du vill visa.

   Obs!: Även om du döljer en typ av markering genom att avmarkera den på menyn Visa markering visas markeringen automatiskt varje gång dokumentet öppnas av dig eller en granskare.

  • Peka på Granskare och avmarkera sedan alla kryssrutor förutom de som finns bredvid namnen på de granskare vars ändringar och kommentarer du vill visa.

   Obs!: För att markera eller avmarkera alla kryssrutor för granskarna i listan klickar du på Alla granskare.

Du kan använda listan Visa för granskning i gruppen Spårning för att visa ett dokument i olika faser av redigeringsprocessen. Alla fyra alternativen i listan ger olika dokumentvyer. Slutversion med markeringar används som standard när du öppnar ett dokument.

Bild av menyfliksområdet i Word

 • Slutversion med markeringar    I den här vyn visas det slutgiltiga dokumentet med alla spårade ändringar och kommentarer. Det här är standardvyn som visas i alla dokument som öppnas i Word.

 • Slutgiltig    I den här vyn visas dokumentet med alla ändringar i texten och utan att spårade ändringar visas. Spårade ändringar eller kommentarer som inte har godkänts, avvisats eller tagits bort finns dock kvar i dokumentet.

 • Ursprungligt som visar markeringar    I den här vyn visas originaltexten med spårade ändringar och kommentarer.

 • Ursprungligt    I den här vyn visas originaldokumentet utan spårade ändringar och kommentarer. Spårade ändringar eller kommentarer i dokumentet som inte har godkänts, avvisats eller tagits bort finns dock kvar i dokumentet.

Som standard visas borttagningar och kommentarer i Word i pratbubblor i dokumentets marginaler. Du kan dock ändra vyn för att se infogade kommentarer. Infogade kommentarer kan visas när du placerar muspekaren på kommentarsmarkören.

 1. På fliken Granska, i gruppen Spårning klickar du på Pratbubblor.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på Visa alla ändringar som infogade om du vill visa borttagningar med överstruken text och infogade kommentarer.

 3. Placera muspekaren på en kommentar i dokumentet. Kommentaren visas i ett skärmtips.

  Infogad kommentar

Läs Infoga och ta bort kommentarer om du vill veta mer om kommentarer.

 1. På fliken Granska, i gruppen Ändringar, klickar du på Nästa eller Föregående.

  Menyfliksområdet i O14

 2. Gör något av följande:

  • Gå till gruppen Ändringar och välj Acceptera.

  • Gå till gruppen Ändringar och välj Avvisa.

  • Gå till gruppen Kommentarer och välj Ta bort.

 3. Acceptera eller ignorera ändringar och ta bort kommentarer tills det inte finns fler spårade ändringar eller kommentarer i dokumentet. Kontrollera sedan att alla spårade ändringar har accepterats eller ignorerats och att alla kommentarer är borttagna.

 4. På fliken Granska, i gruppen Spårning, väljer du Granskningsruta.

  Obs!: I sammanfattningsavsnittet längst upp i granskningsrutan visas exakt hur många spårade ändringar och kommentarer som finns kvar i dokumentet.

 1. På fliken Granska, i gruppen Ändringar, väljer du Nästa eller Föregående.

  Menyfliksområdet i O14

 2. Gör något av följande:

  I listan Acceptera väljer du Acceptera alla ändringar i dokumentet.

  I listan Ignorera väljer du Ignorera alla ändringar i dokumentet.

Office Word 2007 innehåller en funktion som kallas Dokumentkontroll och som gör att du kan genomsöka ett dokument efter spårade ändringar, kommentarer, dold text och annan personlig information. Om du vill genomsöka ett dokument:

 1. Öppna det dokument som du vill genomsöka efter spårade ändringar och kommentarer.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Förbereda och klicka sedan på Genomsök dokument.

 3. I dialogrutan Dokumentkontroll klickar du på Kontrollera.

 4. Granska resultatet från kontrollen. Om Dokumentkontroll hittar kommentarer och spårade ändringar uppmanas du att klicka på Ta bort alla bredvid Kommentarer, revisioner, versioner och anteckningar.

 5. Klicka på Kontrollera igen eller Stäng.

Innan du skriver ut dokumentet växlar du till Utskriftslayoutvy och visar spårade ändringar och kommentarer på det sätt som du vill att de ska visas i det utskrivna dokumentet. Det finns flera alternativ.

 • Skriv ut med visning av alla markeringar    Klicka på Visa markering i gruppen Spårning på fliken Granska.

  Bild av menyfliksområdet i Word

  Obs!: Om du klickar på Visa markering visas eller döljs alla markeringar i dokumentet för markerade granskare. När du visar alla markeringar markeras alla typer av markeringar på menyn Visa markering.

 • Skriv ut med visning av ändringar och kommentarer per typ eller granskare    Klicka på Visa markering i gruppen Spårning på fliken Granska, och välj sedan typen av ändring som du vill visa.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 • Skriv ut ändringar och kommentarer för en redaktör eller annan granskare    Klicka på Slutversion med markeringar i rutan Visa för granskning i gruppen Spårning på fliken Granska.

  Bild av menyfliksområdet i Word

När markeringen visas som du vill kan du skriva ut dokumentet.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Skriv ut.

 2. Klicka på Dokument som visar markeringar i rutan Skriv ut i dialogrutan Skriv ut, och klicka sedan på OK.

  Meddelanden: 

  • Som standard väljs den zoomnivå och sidorientering i Microsoft Word som på bästa sätt visar spårade ändringar i det utskrivna dokumentet.

  • Om bubblor har aktiverats kommer dokumentet förminskas så att pratbubblorna får plats på den utskrivna sidan. Om du vill att den utskrivna sidan ska vara lätt att läsa kan du inaktivera pratbubblor genom att klicka på Pratbubblor i gruppen Spårning och sedan klicka på Visa alla ändringar som infogade. Du kan även använda liggande sidlayout om du vill skriva ut pratbubblorna och texten i ett format som är lätt att läsa. Klicka på Orientering och sedan på Liggande under Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

Ändra layout för att skriva ut spårade ändringar

 1. På fliken Granska, i gruppen Spårning klickar du på pilen bredvid Spåra ändringar. Klicka sedan på Alternativ för Spåra ändringar.

 2. Klicka på något av följande under Pratbubblor i listan Pappersorientering vid utskrift:

  • Automatisk     När du väljer det här alternativet bestäms den orientering i Word som ger dokumentet bäst layout.

  • Behåll     När du väljer det här alternativet skrivs dokumentet ut i Word med den orientering som har angetts i dialogrutan Utskriftsformat.

  • Liggande     När du väljer det här alternativet används liggande orientering som ger mest utrymme för bubblor.

Skriv ut en lista över ändringar som har gjorts i ett dokument

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Skriv ut.

 2. Klicka på Markeringslista i rutan Skriv ut.

När du döljer ändringar tas de inte bort från dokumentet. Du måste använda kommandona Acceptera och Avvisa i gruppen Ändringar för att ta bort markeringar från dokumentet.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Skriv ut.

 2. I rutan Skriv ut klickar du på Dokument (i stället för Dokument som visar markeringar).

Se även

Infoga eller ta bort en kommentar

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×