Dela och använda samtidig redigering

Spåra ändringar i Word

Spåra ändringar i Word

Genom att aktivera Spåra ändringar kan du och dina medarbetare göra ändringar som är enkla att upptäcka. Ändringarna fungerar som förslag som du kan granska, och som du sedan kan ta bort eller göra permanenta.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tips: Är inte videon på ditt språk? Prova att välja Textning Knappen för dold textning .

Aktivera och inaktivera Spåra ändringar genom att gå till Granska > Spåra ändringar.

Spåra ändringar
 • När alternativet är aktiverat markeras borttagningar med genomstrykning och tillägg med understrykning. Olika färger används för att markera olika författares ändringar.

 • När alternativet är inaktiverat markeras ändringar inte längre i Word, men de färgade understrykningarna och genomstrykningarna syns fortfarande i dokumentet.

Öva med att spåra ändringar och andra samarbets funktioner i Word genom att hämta detta samarbete i Word Learning guide.

Visa föreslagna ändringar

Granska ändringarna i dokumentet genom att gå till Granska > Spårning > Visa för granskning.

 • Granska ändringarna, som anges med en röd linje i marginalen, genom att välja Enkel markering.

 • Visa en detaljerad vy av ändringarna genom att välja Alla markeringar.

 • Välj Inga markeringar och visa en förhandsgranskning av hur dokumentet ser ut om du gör alla föreslagna ändringar permanenta.

 • Visa hur det ursprungliga dokumentet skulle se ut om alla föreslagna ändringar togs bort genom att välja Ursprunglig.

 • Gå till granska> Spåra ändringar. Upprepa för att aktivera eller inaktivera ändringar.

  Gruppen Uppföljning med spåra ändringar aktiverat

Obs!: Om funktionen Spåra ändringar inte är tillgänglig måste du kanske inaktivera dokumentskydd. Gå till granska > Begränsa redigeringoch välj sedan stoppa skydd. (Du kan behöva känna till dokumentets lösenord.)

Om du vill lägga till en indikator för spåra ändringar i statusfältet högerklickar du i statusfältet och väljer Spåra ändringar.

När du inaktiverar Spåra ändringar kan du ändra dokumentet utan att markera vad som har ändrats. Om du inaktiverar funktionen tas inte ändringar som redan har spårats bort.

 • På fliken Granska, i gruppen Spårning väljer du knappen Spåra ändringar.

  Knappen Spåra ändringar markeras inte längre enligt följande bild.

  Gruppen Uppföljning

Viktigt!: Ta bort spårade ändringar med kommandona Acceptera och Ignorera på fliken Granska, i gruppen Ändringar.

Visa alla ändringar infogade i dokumentet

Som standard visas borttagningar och kommentarer i Word i pratbubblor i dokumentets marginaler. Du kan ändå ändra vyn om du vill visa kommentarer infogade i dokumentet och visa alla borttagningar med hjälp av genomstrykningar i stället för att visa dem i pratbubblor.

 1. Välj Visa markeringi gruppen spårning på fliken Granska .

  Kommandot Visa markeringar

 2. Peka på ballongeroch välj sedan Visa alla ändringar som är infogade med genomstrykning och kommentarer infogade.

Visa kommentarer i skärmtips i stället för i pratbubblor

Som standard visas borttagningar och kommentarer i Word i pratbubblor i dokumentets marginaler. Du kan ändå ändra vyn om du vill visa infogade kommentarer i dokumentet. Infogade kommentarer kan visas när du placerar muspekaren på kommentarsmarkören.

 1. Välj Visa markeringi gruppen spårning på fliken Granska.

  Kommandot Visa markeringar

 2. Peka på ballongeroch välj sedan Visa alla ändringar som är infogade med genomstrykning och kommentarer infogade.

 3. Placera muspekaren på en kommentar i dokumentet. Kommentaren visas i ett skärmtips.

  Infogad kommentar

Visa ändringar per redigeringstyp eller granskare

 1. Välj Visa markeringi gruppen spårning på fliken Granska.

  Kommandot Visa markeringar

 2. Gör något av följande:

  • Välj för att välja den typ av ändring som du vill visa.

   Välj till exempel kommentarer eller infogningar. Bocken bredvid objektet anger att objektet är markerat.

   Lista med alternativ i Visa markeringar
    

   Viktigt!: Även om du döljer en typ av markering genom att avmarkera den på menyn Visa markering visas markeringen automatiskt varje gång dokumentet öppnas av dig eller en granskare.

  • Peka på granskareoch markera sedan för att avmarkera alla kryss rutor utom dem bredvid namnen på de granskare vars ändringar och kommentarer du vill visa.

   Obs!: Markera allagranskare för att markera eller avmarkera alla kryss rutor för alla granskare i listan.

Visa ändringar och kommentarer för särskilda granskare

En redaktör eller granskare vill vanligtvis se ett dokument som det ser ut när deras ändringar har gjorts. Den här proceduren ger en redaktör eller granskare möjligheten att se hur dokumentet ser ut med ändringarna.

 • På fliken Granska , i gruppen spårning , väljer du pilen i rutan Visa för granskning och väljer det alternativ som du vill använda.

  Menyalternativ för Visa för granskning

  • Slutversion med markeringar    I den här vyn visas det slutgiltiga dokumentet med alla spårade ändringar och kommentarer. Det här är standardvyn som visas i alla dokument som öppnas i Word.

  • Slutgiltig    I den här vyn visas dokumentet med alla ändringar i texten och utan att spårade ändringar visas. Spårade ändringar eller kommentarer som inte har godkänts, avvisats eller tagits bort finns dock kvar i dokumentet.

  • Ursprungligt som visar markeringar    I den här vyn visas originaltexten med spårade ändringar och kommentarer.

  • Ursprungligt    I den här vyn visas originaldokumentet utan spårade ändringar och kommentarer. Spårade ändringar eller kommentarer i dokumentet som inte har godkänts, avvisats eller tagits bort finns dock kvar i dokumentet.

Obs!: Om du vill visa kommentarer och spårade ändringar i pratbubblor måste du använda Utskriftslayoutvy eller Webblayoutvy.

Dölja spårade ändringar och kommentarer när du skriver ut

När du döljer ändringar tas de inte bort från dokumentet. Du måste använda kommandona Acceptera och Avvisa i gruppen Ändringar för att ta bort markeringar från dokumentet.

 1. Välj fliken Arkiv .

 2. Välj Skriv ut.

 3. Under Inställningarväljer du pilen bredvid Skriv ut alla sidor.

 4. Välj Skriv ut markering för att ta bort bock markeringen.

  Skriv ut markering i Word

Se en sammanfattning av spårade ändringar

Granskningsrutan är ett användbart verktyg för att se till att alla spårade ändringar har tagits bort från dokumentet och inte visas för andra som kan visa ditt dokument. I sammanfattningsavsnittet längst upp i granskningsrutan visas exakt hur många synliga spårade ändringar och kommentarer som finns kvar i dokumentet.

I granskningsrutan kan du också läsa långa kommentarer som inte får plats i en kommentarsbubbla.

Obs!: Granskningsrutan är inte det bästa verktyget för att göra ändringar i dokumentet. I stället för att ta bort text och kommentarer eller göra andra ändringar i granskningsrutan så ska du utföra all redigering i dokumentet. Ändringarna syns då även i granskningsfönstret.

Gruppen Uppföljning

 1. Gå till fliken Granska och gruppen Spårning, och välj något av följande:

  • Om du vill visa sammanfattningen vid sidan av skärmen väljer du Granskningsruta.

  • Om du vill visa sammanfattningen längs skärmens underkant går du till listan Granskningsruta och väljer Vågrät granskningsruta.

 2. Välj visa detaljerad sammanfattning om du vill se antalet ändringar av varje typ.

  Sammanfattningsruta

Granska varje spårad ändring och kommentar i följd

 1. Välj Nästa eller föregåendei gruppen ändringar på fliken Granska .

  Menyfliksområdet i O14

 2. Gör något av följande:

  • Gå till gruppen Ändringar och välj Acceptera.

  • Gå till gruppen Ändringar och välj Avvisa.

  • Gå till gruppen Kommentarer och välj Ta bort.

 3. Acceptera eller ignorera ändringar och ta bort kommentarer tills det inte finns fler spårade ändringar eller kommentarer i dokumentet. Kontrollera sedan att alla spårade ändringar har accepterats eller ignorerats och att alla kommentarer är borttagna.

 4. På fliken Granska, i gruppen Spårning, väljer du Granskningsruta.

  Obs!: I sammanfattningsavsnittet längst upp i granskningsrutan visas exakt hur många spårade ändringar och kommentarer som finns kvar i dokumentet.

Granska ändringar per typ av redigering eller från en viss granskare

 1. Gå till fliken Granska och gruppen Spårning, och gör något av följande:

  Gruppen Uppföljning

  • Öppna listan Visa markeringar och avmarkera alla kryssrutor förutom de som står bredvid ändringarna du vill granska.

  • Öppna listan Visa markering, välj Granskare och avmarkera sedan alla kryssrutor förutom de som står bredvid namnen på de granskare vars ändringar du vill visa.

  • Öppna listan Visa markering, välj Alla granskare om du vill markera eller avmarkera kryssrutorna för alla granskare i listan.

 2. På fliken Granska, i gruppen Ändringar väljer du Nästa eller Föregående.

  Menyfliksområdet i O14

 3. Gör något av följande:

  • Gå till gruppen Ändringar och välj Acceptera.

  • Gå till gruppen Ändringar och välj Avvisa.

Acceptera alla ändringar samtidigt

 1. På fliken Granska, i gruppen Ändringar, väljer du Nästa eller Föregående.

  Menyfliksområdet i O14

 2. I listan Acceptera väljer du Acceptera alla ändringar i dokumentet.

Ignorera alla ändringar samtidigt

 1. På fliken Granska, i gruppen Ändringar, väljer du Nästa eller Föregående.

  Menyfliksområdet i O14

 2. I listan Ignorera väljer du Ignorera alla ändringar i dokumentet.

Ta bort kommentarer

 1. Markera kommentaren.

 2. Välj ta borti gruppen kommentarer på fliken Granska .

  Om du vill ta bort alla kommentarer samtidigt väljer du pilen under ta bortoch väljer sedan ta bort alla kommentarer i dokumentet.

Aktivera Spåra ändringar

Aktivera Spåra ändringarpå fliken Granska .

Aktivera spåra ändringar är markerat

När någon ändrar dokumentet visas platsen där ändringarna gjordes med en linje i marginalen. Om du växlar till vyn All markering ser du ändringarna infogade eller i pratbubblor.

Markering är markerat nära marginalen

När någon lägger till en kommentar visas den i en prat bubbla.

En kommentar i marginalen är markerad

Visa ändringar infogade

Word visar normalt ändringar i prat bubblor i marginalen för dokumentet. Om du vill se ändringar infogade på fliken Granska väljer du markerings alternativ > ballonger > Visa alla revisioner.

Visa alla ändringar i dokumentet är markerat

Låt Spåra ändringar vara aktiverat

Du kan hindra andra från att inaktivera spåra ändringar genom att låsa spåra ändringar med ett lösen ord.

Viktigt!: Se till att du kommer ihåg lösenordet så att du kan inaktivera Spåra ändringar när du är redo att acceptera eller avvisa ändringarna.

Låsa Spåra ändringar med hjälp av ett lösenord

 1. Välj Skydda dokumentpå menyn verktyg .

 2. Under skyddmarkerar du Skydda dokument och väljer spårade ändringar

  Avsnittet Skydd är markerat

 3. Skriv ett lösen ord bredvid lösen ordoch välj OK.

 4. Ange lösen ordet igen och välj OK.

När spårade ändringar är låsta kan du inte inaktivera spårning av ändringar och du kan inte acceptera eller avvisa ändringar.

Låsa upp Spåra ändringar

 1. Om du vill låsa upp spårade ändringar väljer du Skydda dokumentpå menyn verktyg .

 2. Under skyddavmarkerar du Skydda dokument föroch anger ditt lösen ord och väljer OK.

Efter detta är Spåra ändringar fortfarande aktiverat, men du kan acceptera och avvisa ändringar.

Inaktivera Spåra ändringar

Inaktivera Spåra ändringarpå fliken Granska . Word slutar att markera nya ändringar-men alla ändringar som redan har spårats kommer att finnas kvar i dokumentet. Mer information finns i ta bort spårade ändringar och kommentarer.

Aktivera eller inaktivera spårade ändringar

När spårade ändringar är aktiverat markerar Word alla ändringar som har gjorts av alla författare av dokumentet. Detta är användbart när du samarbetar med andra författare eftersom du kan se vilka författare som har gjort en viss ändring.

 1. Öppna det dokument du vill redigera.

 2. På fliken Granska , under uppföljning, väljer du Spåra ändringar för att aktivera spåra ändringar.

  Fliken Granska, gruppen Spårning

  Tips: 

  • Varje granskares ändringar visas i en egen färg. Om det finns fler än åtta granskare återanvänds färgerna.

  • Om du vill tilldela en specifik färg till dina egna spårade ändringar väljer du Inställningarpå menyn Word och klickar sedan på Spåra ändringar Knappen Inställningar för Spåra ändringar i Word under utdata och delning. Välj den färg du vill använda i rutan Språk.

  • Granskarens namn, datum och tid då ändringen gjordes, och den typ av ändring som gjordes (till exempel borttagen) visas också i markeringen bubblor för varje ändring. Om du inte visar markeringspratbubblor visas denna information när du hovrar över en ändring.

  • Alternativen Markera ändringar på menyn Verktyg > Spåra ändringar (Visa ändringar på skärmen, Visa ändringar i det utskrivna dokumentet) och alternativen på fliken Granska (Slutlig med markeringar, Slutgiltig, Ursprungsversion med markeringar, Ursprunglig) sparas inte. Om du inte vill att spårade ändringar ska visas nästa gång du öppnar dokumentet måste du acceptera eller ignorera ändringarna. Om du vill att en post för revisionerna sparar du en kopia av dokumentet innan du accepterar eller avvisar ändringar.

Visa spårade ändringar eller kommentarer efter typ eller av granskare

Du kan visa eller dölja ett dokuments kommentarer, formatering, infogningar och borttagningar eller visa kommentarer för granskarna som du väljer.

 • Välj det alternativ du vill använda på popup-menyn Visa markering under spårningpå fliken Granska .

  Fliken Granska, gruppen Spårning

  Tips: Om du vill visa en skuggad bakgrund bakom det område där spårade ändringar eller kommentarer visas i den högra marginalen går du till popup-menyn Visa markering och väljer Områdesfokus för markering. Det skuggade områdets storlek skrivs också ut med dokumentet för att skilja på dokumenttexten och spårade ändringar eller kommentarer.

Stänga av spårade ändringar i pratbubblor

Som standard visas infogningar och borttagningar, kommentarer, granskarens namn och en tidsstämpel visas i pratbubblorna som visas i marginalerna i dokumentet. Du kan ändra inställningarna för att visa spårade ändringar i brödtexten i dokumentet.

 1. På fliken Granska , under uppföljning, på popup-menyn Visa markering väljer du Inställningar.

  Fliken Granska, gruppen Spårning

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Visa spårade ändringar i brödtexten i dokumentet i stället för i pratbubblor

Avmarkera kryssrutan Visa ändringar med pratbubblor.

Dölja granskarnas namn och tids och datumstämpel i pratbubblor

Avmarkera kryssrutan Inkludera granskare, tidsstämpel och händelseknappar.

Obs!: När pratbubblor är avstängda omges kommenterad text av parenteser, markeras med en färg och identifieras av granskarens initialer. Kommentarer visas i ett litet popup-fönster när du håller pekaren över den kommenterade texten, förutom när ditt dokument är i publiceringslayoutvy.

Ändra formateringen för spårade ändringar

Du kan anpassa hur ombearbetningsmarkering visas och fungerar i Word.

 1. På fliken Granska , under uppföljning, på popup-menyn Visa markering väljer du Inställningar.

  Fliken Granska, gruppen Spårning

 2. Markera de alternativ du vill använda. I tabellen nedan listas några vanliga formateringsalternativ.

Om du vill

Gör följande

Ändra färg och annan formatering som används för att identifiera ändringar

Under Markera väljer du de formateringsalternativ som du vill använda på popup-menyer.

Ange borttagningar utan att visa text som har tagits bort

Välj # eller ^på popup-menyn borttagna under markering.

Borttagen text ersättas med tecknet # eller ^.

Ändra utseendet på ändrade rader

Under Markera på popup-menyerna Ändrade rader och Färger väljer du de alternativ du vill använda.

Spåra text som flyttats

Under flyttningarväljer du spåra flyttningaroch på popup-menyerna flyttade från, flyttad tilloch färg väljer du de alternativ du vill använda.

Ändra färg som används i Word för att markera ändringar som görs i tabellceller

Under Markering av tabellcell på popup-menyerna Infogade celler, Borttagna celler, Kopplade celler och Dela celler väljer du de alternativ som du vill använda.

Granska spårade ändringar och kommentarer

Du kan granska och acceptera eller avvisa varje spårad ändring i sekvens, acceptera eller avvisa alla ändringar samtidigt, ta bort alla kommentarer på en gång, eller granska de objekt som skapats av en viss person.

 1. Om det inte visas några ombearbetningsmarkeringar i dokumentet pekar du på Spåra ändringarverktyg -menyn och markerar sedankryss rutan Markera ändringar på skärmen .

 2. Gör något av följande:

Om du vill

På fliken Granska gör du så här

Sedan gör du så här

Granska nästa ändring

Under ändringarväljer du Nästa

Välj acceptera eller avvisa.

Granska nästa ändring

Under ändringarväljer du föregående

Välj acceptera eller avvisa.

Acceptera alla ändringar på en gång

Under ändringarväljer du pilen bredvid acceptera

Välj acceptera alla ändringar i dokumentet.

Ignorera alla ändringar samtidigt

Under ändringarväljer du pilen bredvid Ignorera

Välj Ignorera alla ändringar i dokumentet.

Ta bort Ignorera alla kommentarer samtidigt

Under kommentarerväljer du pilen bredvid ta bort

Välj ta bort alla kommentarer i dokumentet.

Granska objekt som skapats av en viss granskare

Under uppföljningväljer du Visa markering

Peka på Granskare och avmarkera sedan alla bockar utom den bredvid namnet på den granskare vars ändringar du vill granska.

Om du vill markera eller avmarkera kryss rutorna för alla granskare i listan väljer du alla granskare.

Obs!: När du placerar muspekaren på en spårad ändring visas ett skärmtips med författarens namn, datum och tid för ändringen och den typ av ändring som gjordes.

Skriva ut spårade ändringar

Spårade ändringar kan vara bra att ta med i en tryckt version av dokumentet.

 1. Öppna det dokument som innehåller de spårade ändringar som du vill skriva ut.

 2. Välj Skriv utArkiv-menyn.

 3. På popup-menyn kopior & sidor väljer du Microsoft Word.

  Tips: Om du inte ser menyn kopior & sidor väljer du den blå nedåtriktade pilen till höger om popup-menyn skrivare .

 4. Välj dokument som visar markeringarpå popup-menyn Skriv ut .

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×