Sortera och gruppera data i en datavy

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du på ett enkelt sätt sortera och gruppera data i en datavy.

När du sorterar data i en datavy ändrar du i vilken ordning som informationen visas. Sortering är en metod som du använder när du vill ordna om posterna så att det blir enklare att förstå informationen. Exempel på vanliga sorteringsordningar är alfabetisk eller numerisk. Du kan också utföra avancerade sorteringar som baseras på ett uttryck.

När du grupperar data i en datavy, grupperas informationen i datavyn utifrån det villkor som du anger. Sortering och gruppering hänger ihop, och du kan inte gruppera fält såvida du inte först anger en sorteringsordning. Att till exempel sortera en produktlista i alfabetisk ordning så att produkterna som börjar på "A" visas tillsammans, är en enkel form av gruppering. Varje grupp i en datavy kan döljas eller visas med hjälp av ett grupphuvud.

När du använder Office SharePoint Designer 2007 för att sortera eller gruppera data i en datavy, visar datavyn som standard informationen med den sorterings- eller grupperingsordning som du har valt. Du kan också lägga till ett verktygsfält i datavyn så att webbplatsbesökarna kan sortera eller filtrera data i webbläsaren. En länk till mer information om hur du lägger till verktygsfältet finns i avsnittet Se även.

Du skapar exempeldata och datavy som används i följande exempel eller läsa mer om datavyer finns i Skapa en datavy.

Vad vill du göra?

Sortera data

Skapa en avancerad sorteringsordning

Ta bort en sorteringsordning

Gruppera data

Ta bort en Gruppordning

Sortera data

Genom att sortera data presenterar du information i en lämpligare ordning i stället för den ordning som informationen registrerades i från början. Northwind Traders, en företag som distribuerar exklusiv mat, har till exempel skapat en datavy av sin produktlista. Du föreslår nu att de ska sortera listan alfabetiskt efter produktnamn så att det blir enklare att hitta produkterna i listan.

Du kan också sortera utifrån flera fält genom att lägga till fler fält i sorteringsordningslistan. För att produkterna i listan ska bli enklare att hitta, kan du till exempel sortera datavyn så att produktlistan visas utifrån kategori, och sedan utifrån produktnamn i respektive kategori.

 1. Öppna sidan som innehåller datavyn du vill sortera.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Visa åtgärder för gemensamma kontroller på snabbmenyn.

  Du kan också klicka på datavyn och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

 3. Klicka på Sortera och gruppera i listan Vanliga uppgifter.

 4. Klicka på det fält som du vill sortera efter under Tillgängliga fält i dialogrutan Sortera och gruppera och klicka sedan på Lägg till.

  Om det inte finns något fält under Tillgängliga fält dubbelklickar du på Fler fält, klickar på fältet som du vill sortera efter och sedan på OK.

  Om du vill följa Northwind Traders-exemplet och sortera exempeldata alfabetiskt efter produktnamn klickar du på ProductName.

 5. Gör något av följande under Sorteringsegenskaper:

  • Om du vill sortera från lägsta till högsta (till exempel A, B, C eller 1, 2, 3) klickar du på Stigande.

  • Om du vill sortera ett fält från högsta till lägsta (till exempel Ö, Ä, Å eller 3, 2, 1) klickar du på Fallande.

   Om du vill ändra sorteringsordning för ett fält från stigande till fallande, eller tvärtom, dubbelklickar du på fältet i listan Sorteringsordning. Observera att trekanten bredvid fältnamnet anger om ett fält sorteras i stigande eller fallande ordning.

 6. Klicka på OK.

  Datavy som visar produkter i alfabetisk ordning efter produktnamn

  Produktlistan hos Northwind Traders är nu sorterad efter ett fält, ProductName. Nu ska du sortera listan efter flera fält.

 7. Du sorterar efter flera fält genom att lägga till fler fält i listan Sorteringsordning.

  Om du till exempel vill sortera produktlistan efter kategori och sedan efter produktnamn inom varje kategori, måste du lägga till fältet CategoryID i sorteringsordningen. Klicka på fältet CategoryID under Tillgängliga fält och sedan på Lägg till.

  Både CategoryID och ProductName visas nu i listan Sorteringsordning.

 8. Klicka på OK.

 9. Du kan också ändra i vilken ordning som fälten sorteras. Det gör du genom att klicka på ett fält i listan Sorteringsordning och sedan klicka på Flytta upp eller Flytta ned.

  Ovan sorterade du produktlistan hos Northwind Traders först efter ProductName och sedan efter CategoryID. Om du vill sortera produktlistan först efter CategoryID och sedan efter ProductName, klickar du på CategoryID i listan Sorteringsordning och sedan på Flytta upp.

  Dialogrutan Sortera och gruppera där fältet CategoryID visas först och därefter ProductName

  Resultatet blir en lista som först sorteras efter CategoryID och sedan efter ProductName.

  Datavy som visar produkter som först sorteras efter kategori och sedan efter produktnamn

Överst på sidan

Skapa en avancerad sorteringsordning

Ibland kanske du vill skapa en sorteringsordning som använder mer avancerade villkor än vad du kan ange i dialogrutan Sortera och gruppera. Anta att Northwind Traders vill sortera datavyn så att produkterna visas efter det totala lagervärdet. I så fall kan du sortera efter ett XPath-uttryck som du skapar med hjälp av alternativen i dialogrutan Avancerad sortering.

I Office SharePoint Designer 2007 använder du XPath när du skapar avancerade sorteringsordningar. XPath är ett språk som används för att hitta och bearbeta information i ett XML-dokument. XPath-uttrycksverktyget utnyttjar IntelliSense för XPath, så att både nybörjare och mer erfarna användare kan skapa XPath-uttryck som tillämpar komplicerade sorteringsordningar på informationen.

XPath-sorteringen utförs på XML-filen som ligger till grund för informationen. Om du utför en avancerad XPath-fråga på en SQL-datakälla, till exempel en Microsoft SharePoint-lista lista eller -bibliotek eller en SQL-databas, återges data som XML innan XPath-sorteringsordningen används. Därför kan sorteringsordningen bli lite långsammare än förväntat.

 1. Klicka på Redigera sorteringsuttryck under Sorteringsegenskaper i dialogrutan Sortera och gruppera.

  Du kan också öppna XPath-uttrycksverktyget genom att dubbelklicka på Lägg till sorteringsuttryck under Tillgängliga fält i dialogrutan Sortera och gruppera.

  Dubbelklicka på fältet som du vill infoga i uttrycket under Markera ett fält som du vill infoga i dialogrutan Avancerad sortering. Om du vill infoga den fullständiga sökvägen till fältet håller du ned CTRL samtidigt som du dubbelklickar på fältet.

  Om du till exempel vill sortera efter det totala lagervärdet dubbelklickar du på UnitsInStock. UnitsInStock visas i rutan Redigera XPath-uttrycket.

 2. Placera insättningspunkten direkt efter fältnamnet i rutan Redigera XPath-uttrycket och tryck på BLANKSTEG.

  IntelliSense-listan med XPath-operatorer visas. Tack vare IntelliSense för XPath kan du använda en lista med tillgängliga fält eller funktioner som gäller i uttryckets sammanhang.

 3. Dubbelklicka på önskad operator i IntelliSense-listan.

  Dubbelklicka på asterisken (*). En IntelliSense-lista med tillgängliga fält visas.

 4. Dubbelklicka på önskat fält i listan.

  Om du vill skapa den avancerade sorteringsordningen i Northwind Traders-exemplet dubbelklickar du på UnitPrice. Det färdiga uttrycket ser ut så här.

  Ett XPath-uttryck för beräknade kolumner så som det ser ut i rutan Redigera XPath-uttrycket

  Längst ned i XPath-uttrycksverktyget visas en förhandsgranskning av resultatet av filtret allt eftersom du skapar uttrycket i rutan Redigera XPath-uttrycket.

Överst på sidan

Ta bort en sorteringsordning

 1. Öppna sidan som innehåller datavyn som du vill ta bort en sorteringsordning från.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Visa åtgärder för gemensamma kontroller på snabbmenyn.

  Du kan också klicka på datavyn och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

 3. Klicka på Sortera och gruppera i listan Vanliga uppgifter.

 4. Klicka på det fält som du vill ta bort från sorteringsordningen under Sorteringsordning i dialogrutan Sortera och gruppera och klicka sedan på Ta bort.

  Om du vill ta bort all sortering från datavyn tar du bort alla fält från sorteringsordningen.

Överst på sidan

Gruppera data

Gruppera data måste du först skapa en sorteringsordning. Se avsnittet tidigare Sortera data.

När du grupperar data i en datavy kan du för varje fält i sorteringsordningen visa ett huvud eller en fot för gruppen och välja om gruppen ska döljas eller visas som standard. Du kan också välja om du vill hålla ihop grupperna vid sidväxlingar och visa kolumnnamn eller summor för varje grupp.

Data grupperas med hjälp av det första fältet i sorteringsordningen. I det första avsnittet i den här artikeln sorterade du en datavy med Northwind Traders-produkter efter CategoryID och sedan efter ProductName. Eftersom det första fältet i sorteringsordningen är CategoryID, grupperas informationen efter detta.

För att göra datavyn ännu enklare att bläddra i, ska du nu gruppera produkterna efter kategori så att varje kategori kan döljas eller visas.

 1. Öppna sidan som innehåller datavyn du vill gruppera.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Visa åtgärder för gemensamma kontroller på snabbmenyn.

  Du kan också klicka på datavyn och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

 3. Klicka på Sortera och gruppera i listan Vanliga uppgifter.

  Om du har skapat sorteringsordningen för Northwind Traders-exemplet ska nu fältet CategoryID och sedan fältet ProductName visas under Sorteringsordning. Om datavyn inte har någon sorteringsordning måste du först skapa en så att alternativen under Grupperingsegenskaper blir tillgängliga.

 4. Klicka på fältet som du vill gruppera efter i listan Sorteringsordning i dialogrutan Sortera och gruppera. Om du följer Northwind Traders-exemplet klickar du på CategoryID.

  Obs!: Olika fält i sorteringsordningen kan ha olika grupperingsegenskaper. Se till att du markerar fältet innan du tillämpar egenskaper på det.

 5. Markera kryssrutan Visa grupphuvud under Grupperingsegenskaper så att ett huvud visas före varje grupp och gör sedan något av följande:

  • Om grupperna i datavyn ska visas som standard klickar du på Visa grupp som standard. I Northwind Traders-exemplet ska du välja att visa ett grupphuvud och sedan klicka på det här alternativet.

  • Om grupperna i datavyn ska döljas som standard klickar du på Dölj grupp som standard.

 6. Om du vill visa en sidfot efter varje grupp som anger hur många rader som finns i gruppen, markerar du kryssrutan Visa gruppfot.

  När du har markerat kryssrutan Visa grupphuvud eller Visa gruppfot kan knapparna för Avancerad gruppering användas.

 7. Klicka på Avancerad gruppering och gör sedan något av följande:

  • Om du vill dölja enskilda poster i listan markerar du kryssrutan Dölj alltid gruppinformation.

  • Om du vill visa alla element i en grupp på en enda sida, även om det totala antalet överskrider det angivna antalet element som ska visas i en lista, markerar du kryssrutan Bevara grupper vid sidväxling. Om du följer Northwind Traders-exemplet klickar du på det här alternativet.

   Sidväxlingsalternativen finns på fliken Sidväxling i dialogrutan Egenskaper för datavy. Klicka på Egenskaper för datavy i listan Vanliga uppgifter.

  • Om du vill infoga en rad med kolumnnamn för varje grupp markerar du kryssrutan Visa kolumnnamn per grupp.

  • Om du vill infoga en rad för varje grupp med det totala antalet poster inom respektive grupp markerar du kryssrutan Visa kolumnsummor per grupp.

   Datavy som är sorterad efter CategoryID och ProductName och sedan grupperad efter CategoryID

   I Northwind Traders-exemplet finns nu en datavy som är sorterad efter CategoryID och ProductName och sedan grupperad efter CategoryID. Alla grupper har ett huvud, och varje grupp visas alltid på samma sida i datavyn eftersom du valde alternativet Bevara grupper vid sidväxling.

Överst på sidan

Ta bort en grupperingsordning

 1. Öppna sidan som innehåller datavyn som du vill ta bort en grupperingsordning från.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Visa åtgärder för gemensamma kontroller på snabbmenyn.

  Du kan också klicka på datavyn och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

 3. Klicka på fältet som du vill ta bort en grupperingsordning från under Sorteringsordning i dialogrutan Sortera och gruppera.

 4. Avmarkera kryssrutorna Visa grupphuvud och Visa gruppfot under Grupperingsegenskaper.

  Obs!: Olika fält i en sorteringsordning kan ha olika grupperingsegenskaper. Om du vill ta bort alla grupperingsordningar från en datavy går du igenom alla fälten i sorteringsordningen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×