Sortera data i ett område eller en tabell

Datasorteringen utgör en viktig del av dataanalysen. Du kanske vill sortera en lista med namn i alfabetisk ordning, skapa en lista med lagernivåer för produkter och sortera den i fallande ordning eller sortera rader baserat på färger eller ikoner. Om du sorterar informationen blir det ofta lättare att snabbt överblicka och förstå informationen, ordna och hitta den information som du behöver, samt fatta mer välgrundade beslut.

Du kan sortera data efter text (A till Ö eller Ö till A), tal (minsta till största eller största till minsta) samt datum och tider (äldsta till nyaste eller nyaste till äldsta) i en eller flera kolumner. Du kan även sortera efter en anpassad lista du skapat själv (till exempel Stor, Mellan och Liten) eller efter format, inklusive cellfärg, teckenfärg eller ikon.

Meddelanden: 

Vad vill du göra?

Sortera text

 1. Markera en cell i den kolumn du vill sortera.

 2. Gör något av följande i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data:

  • Om du vill sortera snabbt i stigande ordning klickar du på A till Ö-kommando i Excel som sorterar A till Ö eller minst till störst siffra (Sortera från A till Ö).

  • Om du vill sortera snabbt i fallande ordning klickar du på Ö till A-kommando i Excel som sorterar Ö till A eller störst till minst siffra (Sortera från A till Ö).

Meddelanden: Möjliga problem

 • Kontrollera att all information lagras som text    Om den kolumn du vill sortera innehåller tal som lagras som tal och tal som lagras som text måste du formatera dem som tal eller text. Om du inte använder den här formateringen sorteras talen som lagras som tal före talen som lagras som text. Om du vill formatera all markerad information som text trycker du på Ctrl+1 för att öppna dialogrutan Formatera celler och klickar på fliken Tal. Under Kategori klickar du sedan på Allmänt, Tal eller Text.

 • Ta bort inledande blanksteg    Ibland kan information som importerats från ett annat program innehålla inledande blanksteg före själva informationen. Ta bort alla inledande blanksteg innan du sorterar informationen. Det kan du göra manuellt eller med funktionen RENSA.

 1. Markera en cell i den kolumn du vill sortera.

 2. Gör något av följande i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data:

  • Om du vill sortera från det lägsta till det högsta värdet klickar du på A till Ö-kommando i Excel som sorterar A till Ö eller minst till störst siffra (Sortera från minsta till största).

  • Om du vill sortera från det högsta till det lägsta värdet klickar du på Ö till A-kommando i Excel som sorterar Ö till A eller störst till minst siffra (Sortera från största till minsta).

Meddelanden: 

 • Möjligt problem   

 • Kontrollera att alla tal lagras som tal    Om fel resultat returneras kan det bero på att kolumnen innehåller tal som lagras som text och inte som tal. Exempelvis kan det hända att negativa tal som importerats från ett bokföringsprogram eller ett tal med inledande apostrof (') lagras som text. Mer information finns i avsnittet om hur du kan åtgärda textformaterade tal genom att tillämpa ett talformat.

 1. Markera en cell i den kolumn du vill sortera.

 2. Gör något av följande i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data:

  • Om du vill sortera från ett tidigare till ett senare datum eller klockslag klickar du på A till Ö-kommando i Excel som sorterar A till Ö eller minst till störst siffra (Sortera från äldsta till nyaste).

  • Om du vill sortera från ett senare till ett tidigare datum eller klockslag klickar du på Ö till A-kommando i Excel som sorterar Ö till A eller störst till minst siffra (Sortera från nyaste till äldsta).

Meddelanden: Möjligt problem   

 • Kontrollera att datum och tider lagras som datum och tider    Om fel resultat returneras kan det bero på att kolumnen innehåller datum eller tider som lagras som text istället för som datum eller tider. För att datumen och tiderna ska sorteras korrekt måste alla datum och tider i en kolumn lagras som datum- eller tidsserienummer. Om ett värde inte kan tolkas som ett datum eller en tid, lagras datumet eller tiden som text. Mer information finns i avsnittet Konvertera datum som lagras som text till datum.

 • Om du vill sortera baserat på veckodagar formaterar du cellerna så att veckodagen visas. Om du vill sortera baserat på veckodagen oberoende av datumet konverterar du dem till text med hjälp av funktionen TEXT. Eftersom funktionen TEXT returnerar ett textvärde baseras emellertid sorteringen på alfanumeriska data. Mer information finns i avsnittet Visa datum som veckodagar.

Du kan sortera baserat på mer än en kolumn eller rad om du har information som du vill gruppera efter samma värde i en kolumn eller på en rad, och sedan sortera en annan kolumn eller rad i gruppen med liknande värden. Om du exempelvis har två kolumner, Avdelning och Anställd, kan du först sortera efter avdelning (för att gruppera alla anställda som arbetar på samma avdelning) och sedan sortera efter namn (för att placera namnen i alfabetisk ordning i respektive avdelning). Du kan sortera upp till 64 kolumner.

Obs!: Resultatet blir bäst om det cellområde som du sorterar innehåller kolumnrubriker.

 1. Markera en cell i dataområdet.

  Markera ett område inom två eller fler kolumner

 2. Klicka på Sortera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 3. I dialogrutan Sortera går du in under Kolumn, i rutan Sortera efter och väljer den första kolumnen du vill sortera.

  Välj den första kolumnen du vill sortera

 4. Välj sorteringstyp under Sortera efter. Gör något av följande:

  • Om du vill sortera efter text, tal eller datum och tid väljer du Värden.

  • Om du vill sortera efter format väljer du Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon.

 5. Välj hur du vill sortera under Ordna. Gör något av följande:

  • Välj A till Ö eller Ö till A för textvärden.

  • Välj Minsta till största eller Största till minsta för siffervärden.

  • Välj Äldsta till nyaste eller Nyaste till äldsta för datum- eller tidsvärden.

  • Om du vill sortera baserat på en anpassad lista väljer du Anpassad lista.

 6. Om du vill lägga till en till kolumn att sortera efter klickar du på Lägg till nivå och upprepar steg tre till och med fem.

  Klicka på Lägg till nivå

 7. Om du vill kopiera en kolumn som du sorterar efter markerar du posten och klickar på Kopiera nivå.

 8. Om du vill ta bort en kolumn som du sorterar efter markerar du posten och klickar på Ta bort nivå.

  Obs!: Du måste behålla minst en post i listan.

 9. Om du vill ändra sorteringsordning för kolumnerna markerar du en post och klickar på pilen Flytta upp eller Flytta ned bredvid knappen Alternativ.

  Poster högre upp i listan sorteras före poster längre ned i listan.

Om du har formaterat ett cellområde eller en tabellkolumn manuellt eller med villkorsstyrd formatering, med cellfärg eller teckenfärg, kan du även sortera baserat på dessa färger. Du kan också sortera baserat på en ikonuppsättning du har skapat med villkorsstyrd formatering.

 1. Markera en cell i den kolumn du vill sortera.

 2. Klicka på Sortera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 3. I dialogrutan Sortera går du in under Kolumn, i rutan Sortera efter och väljer den kolumn du vill sortera.

  Under Kolumn klickar du på Sortera efter och väljer ett alternativ

 4. Välj Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon under Sortera efter.

  Välj ett alternativ under Sortera på

 5. Klicka på pilen bredvid knappen under Ordna och välj sedan cellfärg, teckenfärg eller cellikon beroende på formattyp.

 6. Sedan väljer du hur du vill sortera. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta cellfärgen, teckenfärgen eller cellikonen längst upp eller till vänster väljer du Överst för en kolumnsortering och Till vänster för en radsortering.

  • Om du vill flytta cellfärgen, teckenfärgen eller cellikonen längst ned eller till höger väljer du Nederst för en kolumnsortering och Till höger för en radsortering.

   Obs!: Det finns ingen fördefinierad sorteringsordning för cellfärg, teckenfärg eller cellikon. Du måste ange vilken ordning du vill använda för varje sortering.

 7. Ange nästa cellfärg, teckenfärg eller ikon som du vill sortera efter genom att klicka på Lägg till nivå och upprepa steg tre till och med fem.

  Se till att du väljer samma kolumn i rutan Sedan efter och att du väljer samma alternativ under Ordna.

  Upprepa samma steg för ytterligare cellfärger, teckenfärger och cellikoner som du vill ta med i sorteringen.

Du kan använda en anpassad lista om du vill sortera efter en användardefinierad ordning. En kolumn kan exempelvis innehålla värden som du vill sortera efter, som Hög, Medel och Låg. Hur sorterar du raderna så att de som innehåller Hög visas först, sedan de med Medel och sist de med Låg? Om du skulle välja att sortera dem i alfabetisk ordning enligt en sortering från "A till Ö", hamnar Hög längst upp, och Låg skulle hamna före Medel. Och om du sorterar dem från "Ö till A" hamnar Medel först och Låg i mitten. Oavsett vilken ordning du väljer vill du alltid att Medel ska hamna i mitten. Genom att skapa en egen anpassad lista undviker du det här problemet.

 1. Om du vill skapar du en egen anpassad lista:

  1. I ett cellområde anger du de värden du vill sortera efter i den ordning du vill ha dem, till exempel uppifrån och ned som i det här exemplet:

   Skapa en lista från högsta till lägsta värde i ett cellområde

  2. Markera det område som du just matade in. Som i exemplet ovan markerar du cellområdet A1:A3.

  3. Gå till Arkiv > Alternativ > Avancerat > Allmänt > Redigera anpassade listor. I dialogrutan Anpassade listor klickar du sedan på Importera och dubbelklickar på OK.

   Meddelanden: 

   • Du kan skapa en anpassad lista som baserat på enbart ett värde (text, tal och datum eller tid). Du kan inte skapa en anpassad lista baserat på ett format (cellfärg, teckenfärg eller ikon).

   • En anpassad lista kan innehålla upp till högst 255 tecken och får inte börja med ett tal.

 2. Markera en cell i den kolumn du vill sortera.

 3. Klicka på Sortera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 4. I dialogrutan Sortera går du in under Kolumn och väljer den kolumn du vill sortera efter en anpassad lista i rutan Sortera efter eller Sedan efter.

 5. Välj Anpassad lista under Ordna.

 6. Välj en lista i dialogrutan Anpassade listor. Om du använder den anpassade lista som du skapade i det föregående exemplet klickar du på Hög, Medium, Låg.

 7. Klicka på OK.

 1. Klicka på Sortera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 2. Klicka på Alternativ i dialogrutan Sortera.

  Klicka på Sortera så öppnas dialogrutan Sortera

 3. Välj Matcha gemener/VERSALER i dialogrutan Sorteringsalternativ.

  Klicka på Alternativ i dialogrutan Sortera.

 4. Klicka på OK två gånger.

Det vanligaste är att sortera uppifrån och ned, men du kan också sortera från vänster till höger.

Obs!: Det går inte att sortera från vänster till höger i tabeller. Om du vill göra det måste du först konvertera tabellen till ett område. Det gör du genom att markera en cell i tabellen och sedan klicka på Tabellverktyg > Konvertera till område.

 1. Markera en cell inom det område du vill sortera.

 2. Klicka på Sortera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 3. Klicka på Alternativ i dialogrutan Sortera.

  Klicka på Sortera så öppnas dialogrutan Sortera

 4. Klicka på Sortera vänster till höger under Orientering i dialogrutan Sorteringsalternativ och klicka på OK.

  Klicka på Vänster till höger i rutan Sorteringsalternativ

 5. Under Rad väljer du raden du vill sortera i rutan Sortera efter. Det är vanligen rad 1 om du vill sortera efter rubrikraden.

  Välj raden du vill sortera

  Tips: Om din rubrikrad är text, men du vill sortera kolumner efter tal kan du lägga till en ny rad ovanför dataområdet och lägga till tal i den ordning du vill ha dem.

 6. Om du vill sortera efter värde väljer du ett av alternativen i listrutan Ordna:

  1. Välj A till Ö eller Ö till A för textvärden.

  2. Välj Minsta till största eller Största till minsta för siffervärden.

  3. Välj Äldsta till nyaste eller Nyaste till äldsta för datum- eller tidsvärden.

 7. Om du vill sortera efter cellfärg, teckenfärg eller cellikon gör du så här:

  1. Välj Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon under Sortera efter.

  2. Under Ordna väljer du en cellfärg, teckenfärg eller cellikon och sedan Till vänster eller Till höger.

Obs!: När du sorterar rader som ingår i en kalkylbladsdisposition sorteras grupperna på den högsta nivån (nivå 1) så att detaljraderna eller detaljkolumnerna hålls ihop, även om detaljraderna eller detaljkolumnerna är dolda.

Om du vill sortera efter en del av ett värde i en kolumn, till exempel ett artikelnummer (789-WDG-34), efternamn (Carol Philips) eller förnamn (Philips, Carol) måste du först dela kolumnen i två eller flera kolumner så att det värde som du vill sortera efter finns i en egen kolumn. Detta kan du göra genom att använda textfunktioner för att särskilja delar av celler, eller så kan du använda guiden Omvandla text till kolumner. Exempel och mer information finns i Dela upp text på olika celler och Dela upp text i kolumner genom att använda funktioner.

Varning!: Det går att sortera ett område i ett område, men det rekommenderas inte eftersom resultatet tar bort kopplingen mellan det sorterade området till dess ursprungliga data. Om du skulle sortera följande data enligt bilden skulle de markerade anställda associeras med andra avdelningar än de var associerade med innan.

Exempel på sortering av ett litet område i ett större.

Som tur är får du en varning från Excel om du försöker dig på det:

Klicka på Fortsätt med aktuell markering

Om du inte vill sortera på det sättet trycker du på alternativet Utöka markeringen annars väljer du Fortsätt med aktuell markering.

Om resultatet inte är vad du förväntade dig klickar du på Ångra Bild av knapp .

Obs!: Du kan inte sortera på det sättet i en tabell.

Om resultatet inte är vad du förväntade dig gör du följande:

Kontrollera om värdena som returneras av en formel har ändrats    Om den information som du har sorterat innehåller en eller fler formler kanske värdena som returneras av formlerna ändras när kalkylbladet beräknas om. Om så är fallet använder du sorteringen igen för att uppdatera resultatet.

Visa alla rader och kolumner innan du sorterar    Dolda kolumner flyttas inte när du sorterar kolumner och dolda rader flyttas inte när du sorterar rader. Visa alla dolda kolumner och rader innan du sorterar informationen.

Kontrollera de nationella inställningarna    Sorteringsordningen skiljer sig mellan olika länder. Kontrollera att rätt landsinställningar är aktiverade under Nationella inställningar eller Nationella inställningar och språkinställningarKontrollpanelen. Information om hur du ändrar inställningarna finns i hjälpen i Microsoft Windows.

Ange kolumnrubriker på en enda cellrad    Om du behöver använda etiketter som inte ryms på en rad radbryter du texten i cellen.

Aktivera eller inaktivera rubrikraden    Oftast är det lättare att förstå informationen om du skapar en rubrikrad när du sorterar en kolumn. Värdet i rubriken tas inte med som standard i sorteringen. Ibland kanske du behöver aktivera eller inaktivera rubriken så att värdet i rubriken tas med eller utelämnas vid sorteringen. Gör något av följande:

 • Om du vill utelämna den första raden med data från sorteringen eftersom det är en kolumnrubrik klickar du på Sortera och filtrera i gruppen Redigering på fliken Start, klickar på Anpassad sortering och markerar kryssrutan Mina data har rubriker.

 • Om du vill inkludera den första raden med data i sorteringen eftersom det inte är en kolumnrubrik klickar du på Sortera och filtrera i gruppen Redigering på fliken Start, klickar på Anpassad sortering och avmarkerar kryssrutan Mina data har rubriker.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Video: Sortera data i en tabell

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Tangentbordsgenvägar och funktionstangenter i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×