Sortera data i ett område eller en tabell

Datasorteringen utgör en viktig del av dataanalysen. Du kanske vill sortera en lista med namn i alfabetisk ordning, skapa en lista med lagernivåer för produkter och sortera den i fallande ordning eller sortera rader baserat på färger eller ikoner. Om du sorterar informationen blir det ofta lättare att snabbt överblicka och förstå informationen, ordna och hitta den information som du behöver, samt fatta mer välgrundade beslut.

Du kan sortera data efter text (A till Ö eller Ö till A), tal (minsta till största eller största till minsta) samt datum och tider (äldsta till nyaste eller nyaste till äldsta) i en eller flera kolumner. Du kan även sortera efter en anpassad lista du skapat själv (till exempel Stor, Mellan och Liten) eller efter format, inklusive cellfärg, teckenfärg eller ikon.

Meddelanden: 

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Sortera text

 1. Markera en cell i den kolumn du vill sortera.

 2. Gör något av följande i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data:

  • Om du vill sortera snabbt i stigande ordning klickar du på A till Ö-kommando i Excel som sorterar A till Ö eller minst till störst siffra (Sortera från A till Ö).

  • Om du vill sortera snabbt i fallande ordning klickar du på Ö till A-kommando i Excel som sorterar Ö till A eller störst till minst siffra (Sortera från A till Ö).

Meddelanden: Möjliga problem

 • Kontrollera att all information lagras som text    Om den kolumn du vill sortera innehåller tal som lagras som tal och tal som lagras som text måste du formatera dem som tal eller text. Om du inte använder den här formateringen sorteras talen som lagras som tal före talen som lagras som text. Om du vill formatera all markerad information som text trycker du på Ctrl+1 för att öppna dialogrutan Formatera celler och klickar på fliken Tal. Under Kategori klickar du sedan på Allmänt, Tal eller Text.

 • Ta bort inledande blanksteg    Ibland kan information som importerats från ett annat program innehålla inledande blanksteg före själva informationen. Ta bort alla inledande blanksteg innan du sorterar informationen. Det kan du göra manuellt eller med Funktionen RENSA.

 1. Markera en cell i den kolumn du vill sortera.

 2. Gör något av följande i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data:

  • Om du vill sortera från det lägsta till det högsta värdet klickar du på A till Ö-kommando i Excel som sorterar A till Ö eller minst till störst siffra (Sortera från minsta till största).

  • Om du vill sortera från det högsta till det lägsta värdet klickar du på Ö till A-kommando i Excel som sorterar Ö till A eller störst till minst siffra (Sortera från största till minsta).

Meddelanden: 

 • Möjligt problem   

 • Kontrollera att alla tal lagras som tal    Om fel resultat returneras kan det bero på att kolumnen innehåller tal som lagras som text och inte som tal. Exempelvis kan det hända att negativa tal som importerats från ett bokföringsprogram eller ett tal med inledande apostrof (') lagras som text. Mer information finns i avsnittet om hur du kan åtgärda textformaterade tal genom att tillämpa ett talformat.

 1. Markera en cell i den kolumn du vill sortera.

 2. Gör något av följande i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data:

  • Om du vill sortera från ett tidigare datum/tid till ett senare klickar du på A till Ö-kommando i Excel som sorterar A till Ö eller minst till störst siffra (Sortera från äldsta till nyaste).

  • Om du vill sortera från ett senare till ett tidigare datum eller klockslag klickar du på Ö till A-kommando i Excel som sorterar Ö till A eller störst till minst siffra (Sortera från nyaste till äldsta).

Meddelanden: Möjligt problem   

 • Kontrollera att datum och tider lagras som datum och tider    Om fel resultat returneras kan det bero på att kolumnen innehåller datum eller tider som lagras som text istället för som datum eller tider. För att datumen och tiderna ska sorteras korrekt måste alla datum och tider i en kolumn lagras som datum- eller tidsserienummer. Om ett värde inte kan tolkas som ett datum eller en tid, lagras datumet eller tiden som text. Mer information finns i avsnittet Konvertera datum som lagras som text till datum.

 • Om du vill sortera baserat på veckodagar formaterar du cellerna så att veckodagen visas. Om du vill sortera baserat på veckodagen oberoende av datumet konverterar du dem till text med hjälp av funktionen TEXT. Eftersom funktionen TEXT returnerar ett textvärde baseras emellertid sorteringen på alfanumeriska data. Mer information finns i avsnittet Visa datum som veckodagar.

Kanske vill du sortera efter mer än en kolumn eller rad när du har data som du vill gruppera efter samma värde i en kolumn eller rad och sedan sortera en annan kolumn eller rad inom den gruppen med lika stora värden. Om du till exempel har en avdelningskolumn och en anställdkolumn kan du först sortera efter avdelning (för att gruppera alla anställda på samma avdelning tillsammans) och sedan sortera efter namn (för att få namnen i alfabetisk ordning på varje avdelning). Du kan sortera efter upp till 64 kolumner.

Obs!: Resultatet blir bäst om det cellområde som du sorterar innehåller kolumnrubriker.

 1. Markera en cell i dataområdet.

  Markera ett område inom två eller fler kolumner

 2. Klicka på Sortera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 3. I dialogrutan Sortera går du in under Kolumn, i rutan Sortera efter och väljer den första kolumnen du vill sortera.

  Välj den första kolumnen du vill sortera

 4. Välj sorteringstyp under Sortera efter. Gör något av följande:

  • Om du vill sortera efter text, tal eller datum och tid väljer du Värden.

  • Om du vill sortera efter format väljer du Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon.

 5. Under Ordna väljer du hur du vill sortera. Gör något av följande:

  • För textvärden väljer du A till Ö eller Ö till A.

  • För numeriska värden väljer du Minsta till största eller Största till minsta.

  • För datum- och tidsvärden väljer du Äldsta till nyaste eller Nyaste till äldsta.

  • Om du vill sortera utifrån en anpassad lista väljer du Anpassad Lista.

 6. Om du vill lägga till en till kolumn att sortera efter klickar du på Lägg till nivå och upprepar steg tre till och med fem.

  Klicka på Lägg till nivå

 7. Om du vill kopiera en kolumn som du sorterar efter markerar du posten och klickar på Kopiera nivå.

 8. Om du vill ta bort en kolumn att sortera efter markerar du posten och klickar sedan på Ta bort Nivå.

  Obs!: Du måste behålla minst en post i listan.

 9. Om du vill ändra sorteringsordning för kolumnerna markerar du en post och klickar på pilen Flytta upp eller Flytta ned bredvid knappen Alternativ.

  Poster högre upp i listan sorteras före poster längre ned i listan.

Om du har formaterat ett cellområde eller en tabellkolumn manuellt eller med villkorsstyrd formatering, med cellfärg eller teckenfärg, kan du även sortera baserat på dessa färger. Du kan också sortera baserat på en ikonuppsättning du har skapat med villkorsstyrd formatering.

 1. Markera en cell i den kolumn du vill sortera.

 2. Klicka på Sortera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 3. I dialogrutan Sortera går du in under Kolumn, i rutan Sortera efter och väljer den kolumn du vill sortera.

  Under Kolumn klickar du på Sortera efter och väljer ett alternativ

 4. Välj Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon under Sortera efter.

  Välj ett alternativ under Sortera på

 5. Klicka på pilen bredvid knappen under Ordna och välj sedan cellfärg, teckenfärg eller cellikon beroende på formattyp.

 6. Sedan väljer du hur du vill sortera. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta cellfärgen, teckenfärgen eller cellikonen längst upp eller till vänster väljer du Överst för en kolumnsortering och Till vänster för en radsortering.

  • Om du vill flytta cellfärgen, teckenfärgen eller ikonen längst ned eller till höger väljer du Nederst för en kolumnsortering och Till höger för en radsortering.

   Obs!: Det finns ingen standardsorteringsordning för cellfärg, teckenfärg eller ikon. Du måste definiera i vilken ordning du vill sortera varje gång.

 7. Om du vill ange nästa cellfärg, teckenfärg eller ikon att sortera efter klickar du på Lägg till nivå och upprepar sedan steg tre till fem.

  Kontrollera att du väljer samma kolumn i rutan Sedan efter och att du gör samma urval under Ordna.

  Upprepa samma steg för ytterligare cellfärger, teckenfärger och cellikoner som du vill ta med i sorteringen.

Du kan använda en anpassad lista om du vill sortera efter en användardefinierad ordning. En kolumn kan exempelvis innehålla värden som du vill sortera efter, som Hög, Medel och Låg. Hur sorterar du raderna så att de som innehåller Hög visas först, sedan de med Medel och sist de med Låg? Om du skulle välja att sortera dem i alfabetisk ordning enligt en sortering från "A till Ö", hamnar Hög längst upp, och Låg skulle hamna före Medel. Och om du sorterar dem från "Ö till A" hamnar Medel först och Låg i mitten. Oavsett vilken ordning du väljer vill du alltid att Medel ska hamna i mitten. Genom att skapa en egen anpassad lista undviker du det här problemet.

 1. Om du vill skapar du en egen anpassad lista:

  1. I ett cellområde anger du de värden du vill sortera efter i den ordning du vill ha dem, till exempel uppifrån och ned som i det här exemplet:

   Skapa en lista från högsta till lägsta värde i ett cellområde

  2. Markera det område som du just matade in. Som i exemplet ovan markerar du cellområdet A1:A3.

  3. Gå till Arkiv > Alternativ > Avancerat > Allmänt > Redigera anpassade listor. I dialogrutan Anpassade listor klickar du sedan på Importera och dubbelklickar på OK.

   Meddelanden: 

   • Du kan skapa en anpassad lista som baserat på enbart ett värde (text, tal och datum eller tid). Du kan inte skapa en anpassad lista baserat på ett format (cellfärg, teckenfärg eller ikon).

   • En anpassad lista kan innehålla upp till högst 255 tecken och får inte börja med ett tal.

 2. Markera en cell i den kolumn du vill sortera.

 3. Klicka på Sortera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 4. I dialogrutan Sortera går du in under Kolumn och väljer den kolumn du vill sortera efter en anpassad lista i rutan Sortera efter eller Sedan efter.

 5. Välj Anpassad lista under Ordna.

 6. I dialogrutan Anpassade listor markerar du den lista som du vill använda. Med hjälp av den anpassade lista du skapade i föregående exempel klickar du på Hög, Medel, Låg.

 7. Klicka på OK.

 1. Klicka på Sortera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 2. Klicka på Alternativ i dialogrutan Sortera.

  Klicka på Sortera så öppnas dialogrutan Sortera

 3. Välj Matcha gemener/VERSALER i dialogrutan Sorteringsalternativ.

  Klicka på Alternativ i dialogrutan Sortera.

 4. Klicka på OK två gånger.

Det vanligaste är att sortera uppifrån och ned, men du kan också sortera från vänster till höger.

Obs!: Det går inte att sortera från vänster till höger i tabeller. Om du vill göra det måste du först konvertera tabellen till ett område. Det gör du genom att markera en cell i tabellen och sedan klicka på Tabellverktyg > Konvertera till område.

 1. Markera en cell inom det område du vill sortera.

 2. Klicka på Sortera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 3. Klicka på Alternativ i dialogrutan Sortera.

  Klicka på Sortera så öppnas dialogrutan Sortera

 4. Klicka på Sortera vänster till höger under Orientering i dialogrutan Sorteringsalternativ och klicka på OK.

  Klicka på Vänster till höger i rutan Sorteringsalternativ

 5. Under Rad väljer du raden du vill sortera i rutan Sortera efter. Det är vanligen rad 1 om du vill sortera efter rubrikraden.

  Välj raden du vill sortera

  Tips: Om din rubrikrad är text, men du vill sortera kolumner efter tal kan du lägga till en ny rad ovanför dataområdet och lägga till tal i den ordning du vill ha dem.

 6. Om du vill sortera efter värde väljer du ett av alternativen i listrutan Ordna:

  1. Välj A till Ö eller Ö till A för textvärden.

  2. För numeriska värden väljer du Minsta till största eller Största till minsta.

  3. För datum- och tidsvärden väljer du Äldsta till nyaste eller Nyaste till äldsta.

 7. Om du vill sortera efter cellfärg, teckenfärg eller cellikon gör du så här:

  1. Välj Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon under Sortera efter.

  2. Under Ordna väljer du en cellfärg, teckenfärg eller cellikon och sedan Till vänster eller Till höger.

Obs!: När du sorterar rader som ingår i en kalkylbladsdisposition sorteras grupperna på den högsta nivån (nivå 1) så att detaljraderna eller detaljkolumnerna hålls ihop, även om detaljraderna eller detaljkolumnerna är dolda.

Om du vill sortera efter en del av ett värde i en kolumn, till exempel ett artikelnummer (789-WDG-34), efternamn (Carol Philips) eller förnamn (Philips, Carol) måste du först dela kolumnen i två eller flera kolumner så att det värde som du vill sortera efter finns i en egen kolumn. Detta kan du göra genom att använda textfunktioner för att särskilja delar av celler, eller så kan du använda guiden Omvandla text till kolumner. Exempel och mer information finns i Dela upp text på olika celler och Dela upp text i kolumner genom att använda funktioner.

Varning!: Det går att sortera ett område i ett område, men det rekommenderas inte eftersom resultatet tar bort kopplingen mellan det sorterade området till dess ursprungliga data. Om du skulle sortera följande data enligt bilden skulle de markerade anställda associeras med andra avdelningar än de var associerade med innan.

Exempel på sortering av ett litet område i ett större.

Som tur är får du en varning från Excel om du försöker dig på det:

Klicka på Fortsätt med aktuell markering

Om du inte vill sortera på det sättet trycker du på alternativet Utöka markeringen annars väljer du Fortsätt med aktuell markering.

Om resultatet inte är vad du förväntade dig klickar du på Ångra Knappen Ångra .

Obs!: Du kan inte sortera på det sättet i en tabell.

Om du får ett oväntat resultat när du sorterar dina data gör du följande:

Kontrollera om värdena som returneras av en formel har ändrats    Om data som du har sorterat innehåller en eller flera formler kan returvärdena för dessa formler ändras när kalkylbladet beräknas om. I det här fallet måste du återanvända sorteringen för att få uppdaterade resultat.

Visa rader och kolumner innan du sorterar    Dolda kolumner flyttas inte när du sorterar kolumner och dolda rader flyttas inte när du sorterar rader. Innan du sorterar data är det en bra idé att visa dolda kolumner och rader.

Kontrollera språkinställningen    Sorteringsordningen varierar beroende på språkinställning. Kontrollera att du har rätt språk inställt i Nationella inställningar eller Nationella inställningar och språkinställningarKontrollpanelen på din dator. Mer information om hur du ändrar språkinställningen finns i Windows hjälpsystem.

Ange kolumnrubriker endast på en rad    Om du behöver flera radetiketter kan du radbryta texten i en cell.

Aktivera eller inaktivera rubrikraden    Det är oftast bäst att ha en rubrikrad när du sorterar en kolumn så att det blir lättare att förstå innebörden av data. Som standard ingår inte rubrikens värde i sorteringen. Ibland kan du behöva aktivera eller inaktivera rubriken så att rubrikens värde ingår eller inte ingår i sorteringen. Gör något av följande:

 • Om du vill utesluta den första raden med data från sorteringen eftersom det är en kolumnrubrik klickar du på Sortera och filtrera, Anpassad sortering och väljer sedan Mina data innehåller rubriker på fliken Start i gruppen Redigera.

 • Inkludera den första raden med data i sorteringen eftersom det inte är någon kolumnrubrik genom att klicka på Sortera och filtrera, Anpassad sortering och sedan avmarkera Mina data innehåller rubriker på fliken Start i gruppen Redigera.

Obs!: Du kan sortera tabeller och områden efter en eller flera kolumner (både i stigande och fallande ordning) i Excel Online, men du kan inte sortera efter rader (sortera från vänster till höger).

Sortera data i en tabell

Visste du att en tabell är redo att sorteras med hjälp av de inbyggda pilarna? Du kan snabbt sortera eller filtrera dina data på det här sättet.

 1. Om dina data inte redan är i en tabell kan du skapa en tabell. Då läggs sorteringspilarna automatiskt till överst i kolumnerna.

 2. Klicka på sorteringspilen överst i den kolumn du vill sortera på och välj sedan sorteringsordningen.

  Sortera en tabellkolumn

 3. För att ångra en sortering använder du knappen Ångra på fliken Start.

  Knappen ångra på fliken start

Sortera data i ett område

 1. Välj en cell att sortera på:

  • Om dina data innehåller en rubrikrad väljer du den rubrik du vill sortera på, t.ex. "Folkmängd".

   Markera rubrikcellen i kolumnen

  • Om dina data inte har någon rubrikrad väljer du det översta värde du vill sortera på, t.ex. 452084.

   Markera den översta datacellen i kolumnen

 2. På fliken Data väljer du någon av följande sorteringsmetoder:

  • Sortera stigande för att sortera från A till Ö, från minst till störst eller från tidigaste till senaste datum.

  • Sortera fallande för att sortera från Ö till A, från störst till minst eller från senaste till tidigaste datum.

Sortera stigande och Sortera fallande

Sortera efter flera kolumner

Obs!: Dina data bör vara i en tabell om du vill sortera efter flera kolumner. Gå till Skapa en tabell i Excel Online för mer information.

 1. Markera en cell i tabellen.

 2. På fliken Start klickar du på Sortera och filtrera > Anpassad sortering.

  Anpassad sortering
 3. Under Kolumn i rutan Sortera efter väljer du den kolumn som du vill sortera efter.

 4. Under Ordning ange sorteringsordning genom att välja stigande eller fallande.

 5. Om du vill lägga till ytterligare en kolumn att sortera efter klickar du på Lägg till och upprepar steg 3 och 4.

 6. Om du vill ändra ordningen som kolumnerna sorteras efter markerar du en post och klickar sedan på pilen Flytta upp eller Flytta ned.

 7. Klicka på OK.

Det kan vara svårt att snabbt skumma igenom data om de presenteras i slumpmässig ordning som på bilden.

osorterade datum

I Excel Online måste alla datum som du vill sortera vara formaterade som en tabell. Så här gör du:

 1. Markera de datum som du vill sortera och klicka på Formatera som tabell.

Knapp för att formatera data som en tabell

 1. MarkeraTabellen har rubrikeräven om datumkolumnen inte har någon rubrik.

Dialogrutan för att konvertera ett dataområde till en tabell

 1. Klicka på kolumnrubriken och välj sorteringsordning:

  • Klicka på Sortera stigande för att visa det äldsta datumet överst.

  • Klicka på Sortera fallande för att visa det senaste datumet överst.

   sortera i stigande eller fallande ordning.

Kontrollera pilens riktning.

Sortera stigande har en uppåtriktad pil.

Datum sorterade i stigande ordning från äldsta till senaste

Sortera fallande har en nedåtriktad pil.

sorterade i fallande ordning med senaste överst

Tips:  När du lägger till nya datum i tabellen markerar du kolumnen och sorterar igen.

Om du vill sortera en lista med namn på efternamn, men de börjar med förnamnet (t.ex. "Elsie Carr"), behöver du ändra dem så att de börjar med efternamnet (t.ex. "Carr, Elsie"). Det kan vi göra genom att använda några formler.

Här visas formler i B2, C2 och D2, som vi kopplar ihop i cell E2.

Formler som konverterar fullständiga namn till Efternamn, Förnamn

Här nedanför hittar du en beskrivning av de formler som visas ovan:

Cell

Formel

Beskrivning

Resultat

B2

=SÖK(" ";A2)

Hittar positionen för det första blanksteget i "Elsie Carr"

6

C2

=EXTEXT("A2;B2+1;30)

Hittar de sista 30 tecknen i "Elsie Carr" från och med den första positionen (7) efter blanksteget (det här är "C" i Carr). Det gör inget om du begär många fler tecken än du behöver.

Carr

D2

=VÄNSTER(A2;B2-1)

Hittar förnamnet i "Elsie Carr" genom att returnera antalet tecken längst till vänster som finns före det första blanksteget (i position 6). Därför returneras 5 tecken (position 6 minus 1) – "Elsie".

Elsie

E2

=D2 & ", " & C2

Kombinerar "Carr", ett kommatecken med ett blanksteg (", ") och "Elsie" för att returnera "Carr, Elsie".

Carr, Elsie

I E2 har vi konverterat "Elsie Carr" till "Carr, Elsie". Dra nu formeln i E2 nedåt till cellerna nedanför den för att kopiera formeln och konvertera resten av namnen i kolumn A.

Innan du försöker sortera namnen måste du konvertera dem från formelresultat till värden:

 1. Markera de celler som börjar med E2 och tryck på Ctrl+C för att kopiera dem.

 2. På fliken Start klickar du på pilen under Klistra in och klickar på Klistra in värden.

Till sist kan du sortera namnen genom att markera cellerna och klicka på Sortera stigande eller Sortera fallande.

Sortera stigande och Sortera fallande

I Excel Online kan du använda kommandot Ångra på fliken Start för att ångra alla sorteringar du har tillämpat på en lista eller en tabell. Det här exemplet visar data i en lista som ursprungligen ordnades efter ort i stigande ordning och sedan sorterades på befolkning i fallande ordning. Åtgärden Ångra återställde den ursprungliga ordningen (ort).

Ångra sortering för ett område

I en tabell har kolumnerna filtreringspilar, som du kan använda för att sortera som komplement till filtreringen. I exemplet nedan ser du nedpilen bredvid filtret för kolumnen Befolkning, som visar att den är sorterad i fallande ordning. Efter sortering på kolumnen Ort ser du uppilen bredvid filtret för Ort.

Precis som för ett område kan du ångra sortering i en tabell genom att använda kommandot Ångra på fliken Start. Det här exemplet visar både resultatet av åtgärden Ångra som återställer den ursprungliga ordningen och användning av filtret för att sortera på ort.

Ångra sortering för en tabell

I Excel Online kan du sortera tabeller och områden, men du kan inte spara eller återanvända sorteringsordningen på ett annat område eller en annan tabell med data. Detta kan du inte göra i Excel-programmet på datorn heller.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Video: Sortera data i en tabell

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×