Snabb migrering till Office 365

Som en del av en Office 365-distribution kan du migrera innehållet i användarpostlådor från ett källsystem för e-post till Office 365. När du gör allt på en gång kallas det en snabbmigrering. Du bör välja en snabbmigrering när:

 • Din aktuella lokala Exchange-organisation är Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010 eller Microsoft Exchange Server 2013.

 • Din lokala Exchange-organisation har färre än 2 000 postlådor.

  Obs!: Även om upp till 2 000 postlådor kan flyttas med snabb migrering är det rimligare att migrera 150 användare eller mindre, på grund av den tid det tar att skapa och migrera 2 000 användare.

Planera en migrering   

Att konfigurera en snabbmigrering för e-post till Office 365 kräver noggrann planering. Innan du börjar är här några saker att tänka på:

 • Du kan flytta hela e-postorganisationen till Office 365 på några dagar och hantera användarkonton i Office 365.

 • Maximalt 2 000 postlådor kan migreras till Office 365 med hjälp av en Exchange-snabbmigrering. Vi rekommenderar dock att du bara migrerar 150 postlådor.

 • Det primära domännamn som används för din lokala Exchange-organisation måste accepteras som en domän som ägs av dig i din Office 365-organisation.

 • När migreringen är slutförd blir varje användare som har en lokal Exchange-postlåda också en ny användare i Office 365. Men du måste fortfarande tilldela licenser till användare vars postlådor har migrerats.

Efter att dina lokala organisationer och Office 365-organisationer konfigurerats för en snabbmigrering kan uppgifter efter installationen påverka användarna.

 • Administratörer eller användare måste konfigurera stationära datorer         Kontrollera att stationära datorer uppdateras och konfigureras för användning med Office 365. Med de här åtgärderna kan användare använda lokala inloggningsuppgifter för att logga in på Office 365 från skrivbordsprogram. Användare med behörighet att installera program kan uppdatera och konfigurera sina egna skrivbord. Eller så kan uppdateringarna installeras åt dem. När uppdateringarna har genomförts kan användarna skicka e-post från Outlook 2013, Outlook 2010 eller Outlook 2007.

 • Möjlig fördröjning i e-postdirigering        E-post som skickas till lokala användare vars postlådor har migrerats till Office 365 dirigeras till sina lokala Exchange-postlådor tills MX-posten ändrats.

Hur fungerar snabbmigrering?

Huvudstegen i en snabbmigrering visas i följande illustration.

Processen för att utföra en snabb migrering av e-post till Office 365
 1. Administratören meddelar användarna om kommande ändringar och verifierar domänägarskap hos domänregistratorn.

 2. Administratören förbereder servrar för en snabbmigrering och skapar tomma e-post-aktiverade säkerhetsgrupper i Office 365.

 3. Administratören ansluter Office 365 till det lokala e-postsystemet (kallas för att skapa en slutpunkt för migrering).

 4. Administratören migrerar postlådorna och kontrollerar sedan migreringen.

 5. Bevilja Office 365-licenser till användarna.

 6. Administratören konfigurerar domänen till att börja dirigera e-post direkt till Office 365.

 7. Administratören kontrollerar att dirigeringen har ändrats och tar sedan bort batchen för snabbmigrering.

 8. Administratören slutför uppgifter efter migreringen i Office 365 (tilldelar licenser till användare och skapar en automatiskt upptäckt DNS-post (Domain Name System)) och stänger eventuellt av de lokala Exchange-servrarna.

 9. Administratören skickar ett välkomstbrev till användarna för att informera om Office 365 och hur de ska logga in på sina nya postlådor.

Är du redo att köra en snabbmigrering?

Expandera avsnitten nedan och följ anvisningarna.

Innan du migrerar postlådorna till Office 365 med snabbmigrering är det några ändringar i Exchange Server-miljön som måste göras.

Obs!: Om du har aktiverat katalogsynkronisering måste du inaktivera den innan du kan utföra en snabbmigrering. Det kan du göra med hjälp av PowerShell. Instruktioner finns i Inaktivera katalogsynkronisering för Office 365.

 1. Konfigurera Outlook överallt i din lokala Exchange Server     I e-postmigreringstjänsten används Outlook överallt (som även kallas RPC över HTTP) för att ansluta till din lokala Exchange Server. Outlook överallt konfigureras automatiskt för Exchange 2013. Mer information om hur du konfigurerar Outlook överallt för Exchange 2010, Exchange 2007 och Exchange 2003 finns här:

 2. Du måste använda ett certifikat som utfärdats av en betrodd certifikatutfärdare för Outlook överallt-konfigurationen för att kunna göra en snabb migrering i Office 365. För snabb migrering lägger du till Outlook överallt-tjänsten och tjänsten för automatiskt upptäckt. Instruktioner om hur du konfigurerar certifikat finns i:

 3. Valfritt: Kontrollera att du kan ansluta till din Exchange-organisation med Outlook överallt     Prova någon av följande metoder för att testa dina anslutningsinställningar.

  • Använd Outlook utanför företagets nätverk för att ansluta till den lokala Exchange postlådan.

  • Använd Microsoft analysverktyg för fjärranslutning för att testa dina anslutningsinställningar. Använd Outlook överallt (RPC över HTTP) eller Outlook Automatisk upptäckt av tester.

  • Vänta tills anslutningen testas automatiskt när du ansluter Office 365 till ditt e-postsystem längre fram i den här proceduren.

 4. Ange behörigheter     Det lokala användarkontot som du använder för att ansluta till din lokala Exchange-organisation (kallas även migreringsadministratör) måste ha den behörighet som krävs för att få åtkomst till lokala postlådor som du vill migrera till Office 365. Det här användarkontot används när du ansluter Office 365 till ditt e-postsystem senare i de här anvisningarna.

 5. För att kunna migrera postlådor måste administratören ha någon av följande behörigheter:

  • Migreringsadministratören måste ha FullAccess-behörighet för var och en av de lokala postlådorna.

   eller

  • Migreringsadministratören måste ha Receive As-behörighet till den lokala postlådedatabas där användarnas postlådor lagras.

  Anvisningar för hur du anger behörigheterna finns i Tilldela behörigheter i Exchange för att migrera postlådor till Office 365

 6. Inaktivera Unified Messaging (UM)    Om UM är aktiverat för de lokala postlådor du migrerar måste du stänga av UM före migreringen. Aktivera UM för postlådorna igen när migreringen är klar. Stegvisa instruktioner finns i Inaktivera Unified Messaging för användare i Exchange 2007.

 7. Skapa säkerhetsgrupper och rensa ombud    Eftersom e-postmigreringstjänsten inte känner av om lokala Active Directory-grupper är säkerhetsgrupper kan den inte tillhandahålla några migrerade grupper som säkerhetsgrupper i Office 365. Om du vill ha säkerhetsgrupper i Office 365 måste du först skapa en tom e-postaktiverad säkerhetsgrupp i Office 365 innan du påbörjar snabbmigreringen.

  Med den här migreringsmetoden flyttas bara postlådor, användare, e-postkontakter och e-postgrupper. Om något annat Active Directory-objekt, t.ex. en användarpostlåda som inte migrerats till Office 365, tilldelas som chef eller ombud till ett objekt som migreras, måste du ta bort dem från objektet före migreringen.

Under migreringen används SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) för de lokala postlådorna för att skapa e-postadressen till en ny postlåda i Office 365. För att du ska kunna köra en snabbmigrering måste den lokala domänen vara en verifierad domän i din Office 365-organisation.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Välj Installation > Domäner.

 3. På sidan Domäner klickar du på Lägg till domän för att starta domänguiden.

  Välj Lägg till domän
 4. På sidan Lägg till en domän skriver du in det domännamn (t.ex. contoso.com) som du använder för din lokala Exchange-organisation. Välj sedan Nästa.

 5. På sidan Verifiera domän väljer du Logga in på GoDaddy (om dina DNS-poster hanteras av GoDaddy) eller Lägg till en TXT-post i stället för andra domänregistratorer > Nästa.

 6. Följ instruktionerna som din DNS-värd tillhandahåller. TXT-posten väljs vanligtvis för att verifiera ägarskap.

  Du hittar även instruktionerna i Skapa DNS-poster för Office 365 när du hanterar dina DNS-poster.

  När du har lagt till din TXT- eller MX-post väntar du ca 15 minuter innan du fortsätter med nästa steg.

 7. I Office 365-domänguiden väljer du klar, verifiera nu, så visas en verifieringssida. Välj Slutför.

  Om verifieringen misslyckas väntar du en stund och försöker igen.

  Fortsätt inte till nästa steg i domänguiden. Nu har du bekräftat att du äger den lokala Exchange-organisationsdomänen och kan fortsätta med e-postmigreringen.

En migreringsslutpunkt innehåller inställningar och uppgifter som behövs för att ansluta den lokala server där postlådorna finns till Office 365. Migreringsslutpunkten definierar också antalet postlådor som ska migreras samtidigt. För snabbmigrering skapar du en Outlook överallt-migreringsslutpunkt.

 1. Gå till administrationscentret för Exchange.

 2. Gå till Mottagare > Migrering i Administrationscenter för Exchange.

 3. Välj Mer Ikonen Mer > Migreringsslutpunkter.

  Välj slutpunkt för migrering.
 4. På sidan Migreringsslutpunkter väljer du Ny Ikonen Nytt .

 5. På sidan Välj typ av migreringsslutpunkt väljer du Outlook överallt > Nästa.

 6. På sidan Ange lokala kontouppgifter anger du information i följande rutor:

  • E-postadress Skriv e-postadressen till en användare i den lokala Exchange-organisationen som ska migreras. Office 365 testar anslutningen till den användarens postlåda.

  • Konto med behörigheter Skriv användarnamnet (med formatet domän\användarnamn, eller en e-postadress) för ett konto som har administratörsbehörighet i den lokala organisationen. Office 365 använder kontot för att identifiera migreringsslutpunkten och för att testa behörigheterna för det här kontot genom att försöka få tillgång till postlådan med den angivna e-postadressen.

  • Lösenord för kontot med behörigheter Skriv in lösenordet för det konto med behörigheter som är administratörskonto.

 7. Klicka på Nästa och gör något av följande:

  • Om Office 365 har anslutits till källservern visas anslutningsinställningarna. Välj Nästa.

   Bekräftad anslutning för slutpunkt för Outlook överallt.
  • Ange följande information ifall testanslutningen till källservern inte fungerar:

   • Exchange server Skriv det fullständiga domännamnet (FQDN) för den lokala Exchange Server. Detta är värdnamnet för din e-postserver. Till exempel EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC-proxyserver     Skriv in RPC-proxyserverns FQDN för Outlook överallt. Proxyservern brukar vara samma som din Outlook Web App-URL. Till exempel är mail.contoso.com också URL-adressen till den proxyserver som Outlook används för att ansluta till en Exchange Server

 8. På sidan Ange allmän information anger du ett Migreringsslutpunktsnamn, till exempel Test5-slutpunkt. Lämna de andra två rutorna tomma, så används standardvärden.

  Namn på migreringsslutpunkt.
 9. Välj Ny för att skapa migreringsslutpunkten.

  Om du vill verifiera att Exchange Online är anslutet till den lokala servern kan du köra kommandot i exempel 4 av Test-MigrationServerAvailability.

I en snabbmigrering migreras lokala postlådor till Office 365 i en enda migreringsbatch.

 1. I Administrationscenter för Exchange går du till Mottagare > Migrering.

 2. Välj Ny Ikonen Nytt > Migrera till Exchange Online.

  Välj Migrera till Exchange Online
 3. På sidan Väljer en migreringstyp väljer du Snabbmigrering > nästa.

 4. På sidan Bekräfta migreringsslutpunkt finns informationen för migreringsslutpunkten. Verifiera informationen och välj sedan nästa.

  Ny migreringsbatch med bekräftad ändpunkt.
 5. På sidan Flytta konfiguration skriver du in migreringsbatchens namn (får inte innehålla blanksteg eller specialtecken) och väljer sedan nästa. Batchens namn visas i listan över migreringsbatchar på sidan Migrering när du har skapat migreringsbatchen.

 6. På sidan Starta batchen väljer du något av följande:

  • Starta batchen automatiskt Migreringsbatchen startas så fort du sparar den nya migreringsbatchen med status Synkroniserar.

  • Starta batchen manuellt senare Migreringsbatchen skapas men startas inte. Status för batchen är Skapad. För att starta en migreringsbatch väljer du den på migreringsinstrumentpanelen och väljer sedan Starta.

 7. Välj Ny för att skapa migreringsbatchen.

  Den nya migreringsbatchen visas på instrumentpanelen för migrering.

Om du har skapat en migreringsbatch och konfigurerat att den ska startas manuellt, kan du starta den med hjälp av Administrationscenter för Exchange.

 1. I Administrationscenter för Exchange går du till Mottagare > Migrering.

 2. På migreringsinstrumentpanelen väljer du batchen och väljer sedan Starta.

 3. När en migreringsbatch startar utan problem ändras dess status på instrumentpanelen för migrering till Synkroniserar.

  Migreringsbatchen synkroniseras

Verifiera att synkroniseringen fungerade

 • Du kan följa synkroniseringsstatus på migreringsinstrumentpanelen. Om det finns fel kan du visa en loggfil med mer information om dem.

 • Du kan också kontrollera att användarna skapas i Administrationscenter för Office 365 allt eftersom migreringen fortsätter.

  När migreringen är klar är synkroniseringsstatusen Synkroniserad.

Den här åtgärden är visserligen valfri, men om du utför den kan du undvika fördröjd e-postmottagning i de nya Office 365-postlådorna.

När personer i och utanför din organisation skickar e-post, kontrollerar inte deras e-postsystemen var e-postmeddelandena ska skickas varje gång. I stället sparar systemen platsen för ditt e-postsystem baserat på en DNS-serverinställning som kallas TTL (time-to-live). Om du byter plats för ditt e-postsystem innan TTL har gått ut försöker avsändarens e-system skicka e-post till den gamla platsen innan det förstår att platsen har ändrats. Platsändringen kan göra att e-postleveransen fördröjs. Ett sätt att undvika detta är att sänka den TTL som DNS-servern ger till servrar utanför din organisation. Då uppdaterar de andra organisationer platsen för ditt e-postsystem oftare.

De flesta e-postsystem begär uppdatering varje timme om ett kort intervall, som 3 600 sekunder (en timme), anges. Vi rekommenderar att du ställer in åtminstone ett så här kort intervall innan du påbörjar e-postmigreringen. Den här inställningen ger alla system som skickar e-post till dig tillräckligt med tid att bearbeta ändringen. När du genomför det slutliga bytet till Office 365 kan du ändra tillbaka TTL till ett längre intervall.

Du ändrar TTL-inställningen i e-postsystemets MX-post. Den finns i det offentliga DNS-systemet. Om du har flera MX-poster måste du ändra värdet för varje post till högst 3 600 sekunder.

Om du behöver hjälp med att konfigurera dina DNS-inställningar går du till Skapa DNS-poster för Office 365 när du hanterar DNS-poster.

E-postsystemen använder en DNS-post som kallas MX-post för att ta reda på var e-postmeddelandena ska levereras. Under e-postmigreringen pekade MX-posten på ditt käll-e-postsystem. Nu när e-postmigreringen till Office 365 är klar är det dags att låta MX-posten peka på Office 365. Detta bidrar till att e-posten levereras till dina Office 365-postlådor Att flytta MX-posten gör också att du kan stänga av ditt gamla e-postsystem när du är klar.

För många DNS-leverantörer finns det särskilda anvisningar för hur du ändrar MX-posten. Om din DNS-värd inte finns med eller om du bara allmänt vill se hur anvisningarna ser ut, finns det även allmänna anvisningar för MX-posten.

Det kan ta upp till 72 timmar för kunders och partners e-postsystem att se den ändrade MX-posten. Vänta i minst 72 timmar innan du går vidare till nästa uppgift: Ta bort snabbmigreringsbatchen.

När du har ändrat MX-posten och kontrollerat att all e-post dirigeras till postlådor i Office 365 informerar du användarna om att deras e-post kommer till Office 365. Därefter kan du ta bort snabbmigreringsbatchen. Kontrollera följande innan du tar bort migreringsbatchen.

 • Alla användare använder Office 365-postlådor. Att e-post som skickas till postlådorna på det lokala Exchange Server inte kopieras till motsvarande Office 365-postlådor när batchen har tagits bort.

 • Att Office 365-postlådorna synkroniserades minst en gång efter att e-posten började skickas direkt till dem. Detta gör du genom att kontrollera att värdet i rutan Senaste synkronisering är senare än när e-posten började dirigeras direkt till Office 365-postlådorna.

När du tar bort en snabbmigreringsbatch rensar migreringstjänsten bort alla poster som är relaterade till migreringsbatchen, och därefter tas migreringsbatchen bort. Batchen tas bort från listan över migreringsbatchar migreringsinstrumentpanelen.

 1. Gå till Mottagare > Migrering i Administrationscenter för Exchange.

 2. På instrumentpanelen för migrering väljer du batchen och sedan Ta bort.

  Obs!: Det kan ta några minuter innan batchen tagits bort.

 3. Gå till Mottagare > Migrering i Administrationscenter för Exchange.

 4. Kontrollera att migreringsbatchen inte längre visas på instrumentpanelen för migrering.

Aktivera Office 365-användarkonton för de migrerade kontona genom att tilldela licenser.    Om du inte tilldelar en licens inaktiveras postlådan när tidsfristen löper ut (30 dagar). Information om hur du tilldelar en licens i Administrationscenter för Office 365 finns i Tilldela användare licenser i Office 365 för företag.

När postlådorna har migrerats till Office 365 finns det uppföljande aktiviteter som måste slutföras.

 1. Skapa en DNS-post för automatisk upptäckt så att användarna enkelt kan komma till sina postlådor.    När alla lokala postlådor har migrerats till Office 365 kan du konfigurera en DNS-post för automatisk upptäckt för din Office 365-organisation så att användarna enkelt kan ansluta till sin nya Office 365-postlådor med Outlook och mobila klienter. Den nya DNS-posten för automatisk upptäckt måste använda samma namnområde som det du använder för Office 365-organisationen. Om ditt molnbaserade namnområde till exempel är cloud.contoso.com, behöver du skapa DNS-posten autodiscover.cloud.contoso.com.

  Om du behåller Exchange Server kontrollerar du även att automatisk upptäckt av DNS CNAME-posten pekar på Office 365 i både intern och extern DNS efter migreringen, så att Outlook-klienten ansluter till rätt postlåda.

  Obs!: I Exchange 2007, Exchange 2010 och Exchange 2013 bör du även ställa in Set-ClientAccessServer AutodiscoverInternalConnectionURINull.

  I Office 365 används en CNAME-post för att implementera tjänsten för automatisk upptäckt för Outlook och mobila klienter. CNAME-posten för automatisk upptäckt måste innehålla följande information:

  • Alias:    autodiscover

  • Target:    autodiscover.outlook.com

  Mer information finns i Skapa DNS-poster för Office 365 när du hanterar dina DNS-poster.

 2. Stäng av Exchange Server lokalt.    När du har verifierat att all e-post dirigeras direkt till Office 365-postlådorna och inte längre behöver underhålla din lokala e-postorganisation eller inte planerar att implementera enkel inloggning, kan du avinstallera Exchange från dina servrar och ta bort din lokala Exchange-organisation.

  Mer information finns i följande avsnitt:

  Obs!: Inaktiveringen av Exchange kan få oavsiktliga konsekvenser. Innan du inaktiverar din lokala Exchange-organisation bör du kontakta Microsoft Support.

Mer information finns i

Olika sätt att migrera e-post till Office 365

Gör en migreringsplan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×