Skillnader mellan att använda en arbetsbok i Excel och Excel Services

Skillnader mellan att använda en arbetsbok i Excel och Excel Services

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Excel Services är främst som ett webbaserat, data-utforskning och rapportera system för Excel-arbetsböcker och stöder en delmängd av funktioner i Microsoft Office Excel 2007. I följande avsnitt sammanfattas vilka Office Excel 2007 funktioner som stöds och som inte stöds i Excel Services.

I den här artikeln

Funktioner som stöds och som inte stöds vid inläsning av en arbetsbok

Kalkylbladsfunktioner som stöds och som inte stöds

Funktioner som stöds och som inte stöds när du visar en arbetsbok

Funktioner som stöds och som inte stöds när du kommunicerar med en arbetsbok

Funktioner som stöds och som inte stöds vid inläsning av en arbetsbok

Du kan läsa in en arbetsbok i Excel Services i Office Excel 2007-arbetsbok (.xlsx) eller filformatet binär arbetsbok (.xlsb) som en skrivskyddad arbetsbok på tre sätt:

 • Ange en URL eller UNC-sökväg i den egenskapen Excel Web Access-webbdel arbetsboken.

 • Ansluta en listvywebbdel i ett dokumentbibliotek till en Excel Web Access-webbdel och sedan skicka URL-Adressen till den arbetsbok som lagras i dokumentbiblioteket om du vill visa i Microsoft Office Excel Web Access.

 • Visa en arbetsbok som sparats i ett dokumentbibliotek i webbläsaren. (Peka på objektet, klickar du på pilen bredvid den och klicka sedan på Visa i webbläsare.)

Alla andra Microsoft Office Excel-filformat som inte stöds, inklusive Office Excel 2007 Makroaktiverade arbetsbok (.xlsm) och Office Excel 2007 97-2003-arbetsbok (.xls).

Obs!: Med rätt behörighet kan du också öppna en arbetsbok i Office Excel 2007 på klientdatorn från menyn Öppna verktygsfältet Office Excel Web Access som en arbetsbok eller som en ögonblicksbild. Mer information finns i Öppna en arbetsbok eller en ögonblicksbild i Excel från Excel Services.

Funktioner som stöds

Följande funktioner stöds när du läser in en arbetsbok:

Funktion

Kommentarer

Funktioner   

Alla Excel-kalkylbladsfunktioner stöds med några undantag. Mer information finns i följande avsnitt stöds och som inte stöds kalkylbladsfunktioner.

Datum   

Windows och Macintoshs datumsystem.

Excel-tabeller   

Excel-specifika tabelldata, kolumnrubriker, beräknade kolumner, summarader, strukturerade referenser och formatmallar.

Celler   

Cellvärden, inklusive sammanslagna celler och dataspill.

Namn   

Definierade namn och områdesnamn

Beräkning   

Beräkningar och omberäkningar inställningar, inklusive automatisk, Automatisk utom tabeller, manuell, och iterativ beräkningsinställningar för områden eller hela kalkylblad. Mer information finns i beräkna och beräkna om data i Excel Services.

Diagram    

Diagram, områden diagram och pivotdiagramrapporter. Mer information finns i använda diagram och pivotdiagramrapporter i en arbetsbok i webbläsaren.

Formatering   

Cell och cellformatering område, villkorsstyrd formatering (gäller ej med hjälp av datastaplar och ikoner) i arbetsböcker och talformat.

Anslutningar   

Anslutningar till externa datakällor, bland annat OLAP-pivottabeller.

Vad händer om-analys   

Resultaten av konsekvensanalys verktyg, inklusive Målsökning, datatabeller, scenarier, Problemlösaren och serie.

Konsolidering   

Konsoliderade data från områden.

Datakällor   

SQL Server, OLAP-leverantörer, OLEDB-leverantörer och ODBC-drivrutiner.

Funktioner som inte stöds

Arbetsböcker som innehåller de följande funktionerna som inte stöds kommer inte att läsa in eller visa i Excel Services. För bästa resultat alltid spara en arbetsbok från Office Excel 2007 med hjälp av kommandot Excel Services . (Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klickar du på pilen bredvid Publicera och klicka sedan på Excel Services under Fördela dokument till andra personer.) Du kan kontrollera om en funktion stöds genom att klicka på kryssrutan Öppna arbetsboken i webbläsaren när jag har sparat i dialogrutan Spara för Excel Services att visa den i webbläsaren. Om en funktion som inte stöds visas ett varningsmeddelande i Excel Services.

Följande funktioner stöds inte och förhindra att du läser in en arbetsbok:

Funktion

Kommentarer

VBA   

Visual Basic for Applications (VBA) kod, makron, tillägg och användardefinierade funktioner (UDF: er).

Obs!: Programmerare kan anpassa Excel Services på många olika sätt, inklusive skapandet av en användardefinierad funktion (UDF). Mer information finns i Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Tidigare makrospråk   

Microsoft Excel 4.0-makrofunktioner och dialogblad från Microsoft 5.0.

Kontroller   

Kontroller i verktygsfältet Formulär, kontroller i Verktygslådan och alla ActiveX-kontroller.

XML   

XML-mappningar och inbäddade smarta etiketter.

Säkerhet och sekretess   

Arbetsböcker, kalkylblad och områden med skydd och arbetsböcker med IRM (Information Rights Management).

Obs!: Använda Microsoft Windows SharePoint Services rättigheter och behörigheter för att skydda arbetsböcker i Excel Services.

Bilder och objekt   

Länkade och inbäddade objekt eller bilder infogade bilder, figurer, WordArt och diagram, till exempel organisationsscheman.

Pennanteckningar   

Alla pennanteckningsfunktioner, bland annat rita, skriva och anteckna.

OLE och DDE   

OLE-objekt (Object Linking and Embedding) och DDE-länkar (Dynamic Data Exchange).

Formler som visas   

Arbetsböcker sparas med formler som visas.

Dataverifiering   

Förhindra att ogiltiga data registreras och skapa listrutor.

Datakällor   

Datahämtningstjänster för Microsoft Business Solutions, Windows SharePoint Services-listor, Microsoft SQL Server, externa dataområden (kallas även frågetabeller) och tabeller som är länkade till Windows SharePoint Services lists.

Frågor   

Webbfrågor och textfrågor som.

Externa referenser till länkade arbetsböcker   

Skapa externa referenser (kallas även länkar) till ett specifikt cellområde till ett definierat namn för specifika cellområdet eller som en del av en namn-definition.

Kommentarer   

Visa och justera kommentarer.

Konsolidering   

Konsoliderade data från pivottabellrapporter.

Knappen Dela arbetsbok (fliken Granska)   

Delning av arbetsböcker och lösa konfliktskapande ändringar.

Digitala signaturer   

Synliga och osynliga digitala signaturer i en arbetsbok.

Kopplade verktygsfält   

Anpassade verktygsfält som kopplats till arbetsboken med hjälp av Office Excel 2003 innan arbetsboken konverterades till Excel 2007.

Överst på sidan

Kalkylbladsfunktioner som stöds och som inte stöds

Alla funktioner stöds fullt ut när du läsa in och beräkna om en arbetsbok med följande undantag, hyperlänk, RTD och SQL. Begäran som har begränsat stöd.

Om funktionen är:

Excel returnerar:

Och Excel Services returnerar:

HYPERLÄNK   

En aktiv hyperlänk som du kan klicka på och följa.

Något av följande:

 • En aktiv hyperlänk som du kan klicka på och följa, om Office Excel Web Access All arbetsboksinteraktivitet och Arbetsboksnavigering är inställda.

 • En aktiv hyperlänk till en annan webbsida eller ett dokument som du kan klicka på och följa men inte till en plats i arbetsboken, om egenskapen Office Excel Web Access All arbetsboksinteraktivitet och Arbetsboksnavigering har inte angetts.

 • En inaktiv hyperlänk textsträng som du inte kan följa, om Office Excel Web Access All arbetsboksinteraktivitet och Arbetsboksnavigering inte är inställda.

RTD   

Realtidsdata från ett program som stöder COM-automation.

Följande:

 • Alla värden som returneras av funktionen RTD som lagras i arbetsboken visas.

 • Om det finns några värden som för närvarande returneras, returneras ett # saknas-fel.

 • Om Excel Services beräknas arbetsboken och försöker köra funktionen RTD eller SQL. Begära funktionen returneras ett # saknas-fel.

Om du vill kan använda du funktionerna ÄRFEL eller OMFEL för att testa för returvärdet.

SQL. Begäran   

Resultatet av en fråga som är ansluten till en extern datakälla.

Följande:

 • Alla värden som returneras av SQL. Begäran funktion som lagras i arbetsboken visas.

 • Om det finns några värden som för närvarande returneras, returneras ett # saknas-fel.

 • Om Excel Services beräknas arbetsboken och försöker köra funktionen RTD eller SQL. Begära funktionen returneras ett # saknas-fel.

Om du vill kan använda du funktionerna ÄRFEL eller OMFEL för att testa för returvärdet.

TECKENKOD   

Ett tecken angivet av ett tal, och ett blocktecken för ett icke utskrivbart tecken.

Ett tecken angivet av ett tal, och ett tomt värde för ett icke utskrivbart tecken.

CELL   

Information om formatering, position eller innehåll för den översta vänstra cellen i en referens.

Information om formatering, position eller innehåll för den översta vänstra cellen i en referens.

Obs!: Följande typer av cellinformation stöds inte och returnera en #VALUE! Fel: färg, filnamn, format, parenteser, prefix, skydda, och bredd.

INFO   

Sökvägen till aktuell katalog eller mapp på klientdatorn.

Ett #VÄRDEFEL!

Följande ej beständiga funktioner kan returnera andra värden när de beräknas i Excel Services på en server än när de ska beräknas i Excel på en klientdator.

Om funktionen är:

Excel returnerar:

Och Excel Services returnerar:

NU   

Datum och tid på klientdatorn.

Datum och tid på serverdatorn.

I DAG   

Datum på klientdatorn.

Datum på serverdatorn.

SLUMP, SLUMP.MELLAN   

Ett slumpmässigt och därför annorlunda nummer varje gång den körs.

Ett slumpmässigt och därför annorlunda nummer varje gång den körs.

Överst på sidan

Funktioner som stöds och som inte stöds när du visar en arbetsbok

Visar en arbetsbok i Excel Services på en server påminner mycket om att visa en arbetsbok i Excel på en klientdator, men det finns skillnader. Observera att om dessa funktioner stöds eller inte de hindrar inte arbetsboken laddas och dessa funktioner finns kvar i arbetsboken så att de fortsätter att fungera som de ska i Excel.

Funktioner som stöds

Följande funktioner stöds men kan visas annorlunda på en server:

Funktion

Kommentarer

Hyperlänkar    

Stöds, men kontrolleras genom Office Excel Web Access egenskaper på följande sätt:

 • En aktiv hyperlänk som du kan klicka på och följa, om Office Excel Web Access All arbetsboksinteraktivitet och Arbetsboksnavigering är inställda.

 • En aktiv hyperlänk till en annan webbsida eller ett dokument som du kan klicka på och följa, men inte en plats i arbetsboken, om egenskapen Office Excel Web Access All arbetsboksinteraktivitet och Arbetsboksnavigering har inte angetts.

 • En inaktiv hyperlänk textsträng som du inte kan följa om Office Excel Web Access All arbetsboksinteraktivitet och Arbetsboksnavigering inte är inställda.

Teckensnitt   

Teckensnitten är vanligtvis samma format och storlek på servern som de är på klienten, men om ett visst teckensnitt är inte tillgängliga på servern och sedan ett ersättningsteckensnitt kan användas. En användare kan också Ignorera teckensnitt och storlekar i en webbläsare, till exempel Internet Explorer.

Diagram och pivotdiagramrapporter   

Diagram och pivotdiagramrapporter är statiska bilder och uppdatera och visa igen om du interagera (filtrering, sortering och så vidare) med de data som diagrammet bygger på eller med data i den associerade pivottabellrapporten. Mer information finns i använda diagram och pivotdiagramrapporter i en arbetsbok i webbläsaren.

Kantlinjer   

Följande kantlinjer stöds fullt ut: alla rada färger. löpande och dubbla linjeformat; fast, romben och streckade linjer. och tunna, medelhöga och tunga linjetjocklek.

Obs!: Följande kantlinjer har delvis stöd: tre gånger och dubbel linjeformat. och fast, romben, fyrkantiga prickad, streck kort tankstreck, long kort tankstreck och streck-kort-streck-kort-streckad linjer.

Riktning för toning   

Vågrät och lodrät riktning för toning.

Fyllningsfärg för cell   

Alla fyllningsfärger.

Celljustering   

Alla cell justeringsalternativ stöds med följande undantag: justerad lodrätt och lodräta distribueras som båda ersättas med lodrät center.

Textrotation   

Textrotation stöds, tillsammans med cell och kolumn sidhuvudets innehåll spill vågräta eller lodräta justeringen vänster för positiva rotation (+) och vågräta eller lodräta högerjustering för ett negativt rotation (-).

Dubbelriktad text   

Stöds fullt när en teckenuppsättning från ett språk visas.

SOM villkorsstyrd formatering   

Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) villkorsstyrda formatering begränsas till följande: teckenfärg, fyllningsfärg; teckenflaggor, till exempel fet, kursiv, understruken och genomstruken; formatsträngar, till exempel talformat.

Bläddra i kalkylblad   

Hur många rader och kolumner som du kan bläddra i ett kalkylblad är begränsad till en maximal storlek på 500. Du kan använda navigeringsknapparna för att visa nästa uppsättning med rader och kolumner utöver den aktuella gränsen. Mer information finns i Analysera en arbetsbok i Excel Services.

Funktioner som inte stöds

Följande funktioner stöds inte:

Funktion

Kommentarer

Hyperlänkar i diagram   

Klicka på och följa hyperlänkar i diagram.

Tabeller   

Ersätta kalkylbladskolumnrubriker med Excel-tabellrubriker när man rullar rubriker ur bild i ett rullningsbart område.

Fyllningsmönster för cell   

Alla fyllningsmönster

Riktning för toning   

Toningsriktningarna diagonal uppåt, diagonal nedåt och hörn till mitten.

Textrotation   

Cellfyllningen eller -mönstret roteras inte med texten, diagonala kantlinjer visas som om texten inte hade roterats och vågrät eller lodrät justering begränsas till vänsterjustering för positiv rotation (+) och högerjustering för negativ rotation (-).

Dubbelriktad text   

Blanda höger till vänster och vänster till höger dubbelriktad text som har en annan glyforientering (eller teckenform) orientering, t.ex ((vänsterparentes) och) (högerparentes) stöds inte i lodrät text.

Kantlinjer   

Följande kantlinjer som inte stöds delvis: tre gånger och dubbel linjeformat. och fast, romben, fyrkantiga prickad, streck kort tankstreck, long kort tankstreck och streck-kort-streck-kort-streckad linjer.

Diagram    

Office-version 2007 3D-grafikeffekter, till exempel skugga, ljussken, skevhet, fasning, mjuka kanter, ändra färg och reflektion. Dessa effekter är antingen bort eller konverteras till en annan effekt.

Följande 3D-diagram stöds inte:

 • 3D-funktionsyta

 • 3D-funktionsyta, stålram

 • Konturyta

 • Stålramskonturyta

RTF-format i ett objekt, till exempel punkter och olika teckensnitt eller teckenstorlek, som konverteras till vanlig text.

Lodrät textjustering.

Obs!: Även om inbäddade diagram i kalkylblad och ursprungliga diagram på diagrambladet stöds för visning i Excel Services, stöds ett inbäddat diagram som en arbetsbokens författare har kopierat eller flyttat från ett kalkylblad till ett diagramblad inte för visning.

Rad- och kolumnrubriker   

Följande formatering i rad- och kolumnrubriker: Dubbelklicka redovisning, dubbel understrykning, upphöjd och nedsänkt text.

Icke utskrivbara tecken   

Text med ett 7-bitars ASCII-värde (som är en deluppsättning av ANSI-teckenuppsättningen) på 0 till och med 32, och alla tecken som inte stöds av XML (Extensible Markup Language) version 1.0. .

Skriv ut   

Layout och sidhuvuden och sidfötter.

Knappbeskrivningar   

Funktionsbeskrivningar för Microsoft SQL Server Analysis Services-medlemsegenskaper.

XML   

XML-tillägg.

Överst på sidan

Funktioner som stöds och som inte stöds när du kommunicerar med en arbetsbok

När du läser in en arbetsbok i Excel Services, du kan interagera med den i ett antal olika sätt, men det finns vissa interaktioner som inte stöds.

Obs!: Ett annat sätt att interagera som är unika för Excel Services är att skapa och ändra parametrar, som tillfälligt ändras cellvärden i arbetsboken genom att använda åtgärdsfönstret parametrar eller genom att skicka data till webbdelen Excel Web Access från en ansluten webbdel , till exempel en Filterwebbdel. Mer information finns i Ändra arbetsboksparametrar i Excel Services.

Funktioner som stöds

Följande funktioner stöds men kan fungera annorlunda.

Funktion

Kommentarer

Pivottabellrapporter   

Rapportera rapportfiltrering, medlemsval, expandera (öka detaljnivån för) och minimera (minska detaljnivån för) datanivåer, sortera, filtrera, och visa och dölja delsummor.

Hitta    Bild av knapp  

Söka efter text, tal och datum med skiftlägeskänslig sökning och söka efter del av innehåll i en cell.

Enkel markering   

Välja en enskild cell, rad eller kolumn.

Filtrera och sortera   

Använda filtermenyn filtrering av text, tal, datum och tid, ange flera villkor och sortering. Mer information finns i filtrera data i Excel Services och Sortera data i Excel Services.

Dispositionsnivåer   

Disposition, bland annat visa och dölja information. Mer information finns i Skapa en disposition i Excel Services.

Scenarier   

Kör en fördefinierad scenario.

Uppdatera   

Uppdatera externa datakällor, inklusive alla datakällor i den aktuella arbetsboken, en viss datakälla, Periodisk uppdatering, manuell uppdatering och uppdatera vid inläsning av arbetsboken. Mer information finns i uppdatera externa data i Excel Services.

Beräkning   

Automatisk och manuell beräkning. Mer information finns i beräkna och beräkna om data i Excel Services.

Obs!: Även om Excel Services har stöd för inläsning av en arbetsbok som innehåller cirkelreferenser kan fungerar annorlunda identifiering av cirkelreferenser när det laddas eller beräknar om en arbetsbok. Om Excel Services inte kan lösa en cirkelreferens, under vissa förhållanden visas ett varningsmeddelande som att det finns en cirkelreferens. De värden som beräknas är samma som de värden som du skulle få om du avbryter åtgärden på Excel-klienten. Excel Services i praktiken avbryter automatiskt cirkelreferens om du vill förhindra att beräkningen från försämrar serverprestanda.

Funktioner som inte stöds

Följande funktioner stöds inte.

Funktion

Kommentarer

Pivottabellrapporter   

Alternativen Detaljer för grupp och Visa detalj (ändra detaljnivå) för OLAP-data, medlemssökning, Microsoft SQL Server Analysis Services-åtgärder och att använda fältlistan för att lägga till, ordna om eller ta bort fält.

Pivotdiagramrapporter   

Interagera direkt med ett pivotdiagram (efter som det är en statisk bild).

Asynkron utvärdering av kubfunktioner   

Asynkron hämtning av data när en kubfunktion utvärderar och visning av #GETTINGDATA-meddelandet innan alla data har hämtats. Alla data hämtas synkront innan vyn visas eller visas igen.

Hitta    Bild av knapp  

Söka med underliggande data (till skillnad från formaterade data och med skiftlägeskänslig sökning).

Ersätt   

Ersätta text och värden efter att hitta Bild av knapp .

Rad- och ändra storlek på kolumn   

Rad- och bredd och höjd justeringar.

Avancerad markering   

Markera ett intilliggande och ej intilliggande cellområde eller hela kalkylbladet.

Beräkning   

Ändra inställningen för beräkningar av arbetsboken när den har lästs in. Mer information finns i beräkna och beräkna om data i Excel Services.

Filtrera och sortera   

Sortera och filtrera efter färg och spara ett filter eller en sortering till arbetsboken i Excel Services. Mer information finns i filtrera data i Excel Services och Sortera data i Excel Services.

Gå till   

Alla Gå till-åtgärder.

Hantera fönster   

Dela och låsa fönsterrutor.

Zooma   

Justera vyn för ett kalkylblad med ett procenttal av den faktiska storleken.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×