Skicka e-post i ett arbetsflöde

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Skicka ett e-postmeddelande när ett List objekt lades till i vissa versioner av SharePoint krävs många steg som du kan hitta i detalj. Om du använder den senaste versionen av SharePoint kan du lägga till ett flöde direkt från listan. En Microsoft Flow-mall för att Skicka ett e-postmeddelande när ett List objekt läggs till inkluderar de grundläggande steg som behövs för att komma igång snabbt.

Skickar e-post från arbets flöde

Skicka ett enkelt e-postmeddelande från ett arbetsflöde

Dynamiskt välja de användare eller grupper som ska få meddelandet

Infoga information om det aktuella objektet

Infoga en statisk hyperlänk

Infoga en hyperlänk till det aktuella objektet

Infoga en bild

Identifiera alternativ som inte kan användas

Skicka ett enkelt e-postmeddelande från ett arbetsflöde

Ny uppgift som anger att arbetsflödet ska skicka ett e-postmeddelande

Med hjälp av åtgärden Skicka ett e-postmeddelande i Workflow Designer kan du konfigurera ditt eget arbetsflöde för att skicka e-postmeddelanden till dig själv eller till någon annan angiven användare eller grupp. De tillgängliga fälten för e-postmeddelanden är Till, Kopia, Ämne, och Brödtext. De här fälten kan innehålla både statisk text och text som genereras dynamiskt från arbetsflödesuppslag.

Du kan använda den åtgärden Skicka ett e-postmeddelande för att generera många typer av meddelanden, inklusive meddelanden om att arbetsflödet nått specifika faser eller utför specifika åtgärder (inklusive start och stopp av det övergripande arbetsflödet) samt påminnelser om aktiviteter som inte slutförts innan förfallodatum.

Obs!: Utgående e-postinställningar måste konfigureras på servern innan arbetsflödet kan skicka e-postmeddelanden. Fråga serveradministratören om du är osäker på de aktuella e-postinställningarna för servern. Länkar till mer information om utgående e-postinställningar finns i avsnittet Se även.

I följande exempel konfigurerar du arbetsflödet så att ett e-postmeddelande skickas varje gång som flödet börjar köras på ett nytt objekt. Använd den version av SharePoint Designer som matchar din SharePoint Server-version. För SharePoint Server 2010 använder du till exempel SharePoint Designer 2010. För alla versioner efter SharePoint Server 2010, inklusive SharePoint Server 2016 och SharePoint Online, använder du SharePoint Designer 2013. Du kan hämta SharePoint Designer 2013 från Microsoft Download Center och få mer information om det i avsnittet Se även .

Öppna SharePoint Designer 2013 och ansluta till en SharePoint-webbplats

SharePoint Designer 2013 installeras som ett Office 2013-program. Gör så här för att öppna SharePoint Designer 2013 och ansluta till en SharePoint-webbplats:

 1. Öppna SharePoint Designer 2013 genom att välja det på Start -menyn. Klicka på Start, klicka på alla program, Microsoft Office 2013och klicka sedan på SharePoint Designer 2013.

 2. Klicka på Öppna webbplats på Start sidan för SharePoint Designer 2013.

 3. Ange den SharePoint-webbplats som du vill ansluta till. Till exempel http://www.contoso.com/sites/a-sharepoint-site.

 4. Klicka på Öppna för att öppna webbplatsen.

 5. Ange dina autentiseringsuppgifter om du uppmanas att göra det. (Om säkerhet inte är integrerat med den dator du loggade in på uppmanas du att ange dina autentiseringsuppgifter.) Se till att använda autentiseringsuppgifter som har åtkomst till SharePoint-webbplatsen.

Skapa ett List arbets flöde baserat på SharePoint Workflow Platform

 1. Klicka på noden arbets flöden i navigerings fönstret.

 2. Klicka på list rutan för List arbets flödet i det nya avsnittet på fliken arbets flöden .

 3. Markera den lista som du vill koppla till det nya arbets flödet.

 4. Ange ett namn och en beskrivning för arbets flödet i dialog rutan skapa List arbets flöde och kontrol lera att plattforms typen är inställd på SharePoint 2013-arbetsflöde.

Välj OK för att skapa arbets flödet.

Nu när arbets flödet skapas kan du lägga till åtgärder, villkor, faser, steg och slingor för att skapa arbets flödet. Dessa arbets flödes komponenter är tillgängliga i menyfliksområdet i SharePoint Designer 2013.

Obs!: Om du inte ser SharePoint 2013-arbetsflöde som en tillgänglig plattforms typ är Workflow Manager inte konfigurerat för att fungera med SharePoint-servergruppen. Se Konfigurera arbets flödes hanteraren för att arbeta med SharePoint Server 2013-servergruppen.

Mer information om listan med tillgängliga arbets flöden finns i avsnittet Se även .

Skapa en åtgärd för att skicka ett e-postmeddelande

 1. Klicka på åtgärderoch sedan på Skicka ett e-postmeddelande

 2. Klicka på de här användarna

 3. I dialog rutan Definiera e-postmeddelande väljer du användare från befintliga användare och grupper eller anger din egen e-postadress i rutan till

  Meddelanden: 

  • För att skicka ett e-postmeddelande till en extern e-postadress. Du måste kunna hämta information från respektive e-postserver.

  • Till -adressen för ett meddelande kan vara en specifik statisk adress (till exempel NORTHWINDTRADERS\junmin eller junmin@northwindtraders.com) eller ett arbets flödes uppslag för variabel information. Mer information om hur du använder arbets flödes uppslag för att dynamiskt adressera e-postmeddelanden som skickas från arbets flödet i stället för att använda statiska adresser finns i nästa avsnitt dynamiskt välja användare eller grupper för att ta emot meddelandet.

  • Avsändaradressen i det skapade meddelandet blir alltid e-postadressen till serveradministratören, såvida inte serveradministratören ändrat avsändaradressen för det aktuella webbprogrammet eller alla webbprogram. Mer information finns i Konfigurera utgående e-post för en viss webbapp.

 4. I rutan ämne skriver du ett ämne för meddelandet, eller så klickar du på Visa data kopplings Bild av knapp för att definiera ett arbets flödes uppslag för den text du vill ha här

  Obs!: Du måste mata in något i rutan Ämne för att arbetsflödet ska kompileras på rätt sätt.

 5. I den stora rutan under rutan ämne skriver eller klistrar du in bröd texten i meddelandet

 6. Välj OK

 7. Välj åtgärd > gå till en fas

 8. Välj slut på arbets flödes

 9. Klicka på publicera

Mer avancerade alternativ för att ändra innehållet i e-postmeddelandet beskrivs i följande avsnitt.

Överst på sidan

Dynamiskt välja de användare eller grupper som ska få meddelandet

Om du anger statiska adresser i fälten Till och Kopia i meddelandet, så kommer du sedan varje gång du vill ändra mottagarna behöva öppna arbetsflödet i Workflow Designer och göra de önskade ändringarna manuellt. Om adresserna ändras ofta är det bättre att använda arbetsflödesuppslag i fälten Till och Kopia. Sökningarna kan hänvisa till adresser från ett fält i det aktuella objektet, ett fält i ett objekt i en annan lista eller ett bibliotek eller adresser från arbetsflödesvariabler.

Använda en anpassad lista för att lagra mottagaradresserna

Om mottagarna ändras med jämna mellanrum, men inte tillräckligt ofta för att behöva anges i ett initieringsformulär varje gång arbetsflödet startas, så kan du skapa en anpassad mottagarlista som innehåller ett listobjekt för varje arbetsflöde som refererar till den, och sedan skapa kolumner där du kan lagra adresserna som du ska skicka e-postmeddelandena från varje arbetsflöde till. När mottagarna för ett arbetsflödesmeddelande ändras är allt du behöver göra att ändra adresserna i rätt fält i objektet i mottagarlistan för det arbetsflödet.

Viktigt!: De kolumner där du lagrar adresser för arbetsflödets e-postmeddelanden kan vara kolumner av typerna Enskild rad med text, Flera rader med text, eller Person eller grupp. Om du använder en kolumn av typen Person eller grupp så kan du ange ett objekt i varje fält som arbetsflödet ska söka efter e-postadresser i. När du skapar kolumnen måste du välja Nej under Tillåt flera val. Om du vill använda den här typen av kolumn för att ange flera mottagare kan du skapa en SharePoint-grupp som innehåller de personer som du vill att arbetsflödet ska adressera e-postmeddelandet till, och sedan ange den gruppen i fältet. När du skapar kolumnen måste du välja Personer och Grupper under Tillåt val av. Det finns en länk till mer information om hur du skapar listor och lägger till kolumner i avsnittet Se även.

Obs!: När du skapar SharePoint-grupper ska du kontrollera att varje grupp har minst läsbehörighet till webbplatsen, och att och alternativet Alla är markerat under Vilka kan se medlemskap i gruppen? i området Gruppinställningar på sidan Ny grupp.

Så här använder du ett arbetsflödesuppslag i en anpassad mottagarlista:

 1. Skapa en anpassad lista som heter Mottagare i webbläsaren, och ge den följande tre kolumner:

  • Ändra namn på standardkolumnen Rubrik till Namn på arbetsflöde. Lämna alla andra alternativ som de är. Hitta en länk till mer information om hur du ändrar kolumn i en lista eller ett bibliotek i Se även avsnitt.

  • Lägg till en kolumn av typen Person eller grupp med namnet Till. I den här kolumnen ska du tillåta val av både Personer och grupper, men inte tillåta flera val. Lämna alla andra alternativ som de är. Hitta en länk till mer information om hur du skapar en kolumn i en lista eller ett bibliotek i Se även avsnitt.

  • Lägga till en kolumn av typen Enskild rad med text med namnet Kopia. Lämna alla andra alternativ som de är.

 2. Skapa ett nytt objekt i mottagarlistan och gör sedan följande:

  • Skriv Dokumentgranskning, vilket är namnet på exempelarbetsflödet som används här, i fältet Arbetsflödesnamn.

  • I fältet till klickar du på Adress bok Bild av knapp och väljer sedan en enskild person eller grupp som du vill adressera meddelanden till i dialog rutan Välj personer och grupper .

  • I fältet Kopia skriver du e-postadresserna till mottagarna som du vill adressera kopior till, och avgränsar adresserna med semikolon.

 3. Skapa ett nytt arbets flöde

 4. Klicka på Åtgärder och sedan på Skicka ett e-postmeddelande.

 5. Klicka på dessa användarei åtgärden.

 6. I dialog rutan Definiera e-postmeddelande , i slutet av rutan till , klickar du på Adress bok Bild av knapp .

 7. Klicka på arbets flödes uppslag för en användarei listan eller Välj från befintliga användare och grupper i dialog rutan Välj användare ... och klicka sedan på Lägg till.

 8. I dialog rutan uppslag för person eller grupp väljer du följande alternativ:

  • Data källa: mottagareeller namnet på din anpassade lista.

  • Fält från källa: till, eller fältet som innehåller den adress som du vill använda på raden till.

  • RETUR fältet som: inloggnings namn bestämmer detta för fält formatet "till" i e-postmeddelandet

  • Fält: mottagare: arbets flödes namn

  • Värde: Skriv Dokumentgranskning, eller namnet på det aktuella arbetsflödet.

   För det här uppslaget visas "Från mottagarlistan väljer du värdet för fältet Till där Arbetsflödesnamnet är lika med Dokumentgranskning".

   I den övre delen av dialogrutan anges listan och kolumnen. i den nedre halvan av dialogrutan anges raden.

 9. Klicka på OKi dialog rutan uppslag för person eller grupp .

 10. Klicka på OK i meddelandet om att säkerställa unika sökresultat.

 11. Klicka på OK igen för att stänga dialogrutan Markera användare.

 12. I dialog rutan Definiera e-postmeddelande , i slutet av rutan kopia , klickar du på Adress bok Bild av knapp .

 13. Klicka på arbets flödes uppslag för en användarei listan eller Välj från befintliga användare och grupper i dialog rutan Välj användare ... och klicka sedan på Lägg till.

 14. I dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag väljer du följande alternativ:

  • Data källa: mottagareeller namnet på din anpassade lista.

  • Fält från källa: kopiaeller fältet som innehåller den adress som du vill använda i CC-raden.

  • RETUR fältet som: inloggnings namn bestämmer detta för fält formatet "till" i e-postmeddelandet

  • Fält: mottagare: arbets flödes namn

  • Värde: Skriv Dokumentgranskning, eller namnet på det aktuella arbetsflödet.

   För det här uppslaget visas "Från mottagarlistan väljer du värdet för fältet Kopia där Arbetsflödesnamnet är lika med Dokumentgranskning".

 15. Klicka på OK, klicka på OK igen i varningsmeddelandet, och klicka sedan på OK igen för att stänga dialogrutan Välj användare.

När arbetsflödet nu skickar e-postmeddelandet skickas det till de adresser som visas i fälten Till och Kopia för Dokumentgranskningsobjektet i den anpassade mottagarlistan. Om du vill ändra mottagarna gör du helt enkelt de önskade ändringarna i listobjektet.

Ett enda arbetsflöde kan skicka flera e-postmeddelanden och meddelandena kanske inte alla skickas till samma mottagare. Om du vill lagra andra adresser för ytterligare meddelanden som skickas av det här arbetsflödet, så kan du lägga till kolumner i listan för att lagra de andra adresserna. I det här fallet kanske du vill ge kolumnerna namnen "Först meddelande till," "Andra meddelande till" o.s.v.

Du kan också utforma listan så att du skapar ett objekt för varje meddelande som skickas från arbetsflödet i stället för ett objekt för varje arbetsflöde. Kontrollera i så fall att namnet som används för att identifiera varje enskilt meddelande är unikt, så att uppslag som hämtar adresserna returnerar de unika värden som du vill använda.

Använda initieringsformuläret för arbetsflödet för att ange mottagare

Om du vill att mottagarna ska anges varje gång ett arbetsflöde startas manuellt, så kan du anpassa arbetsflödets initieringsformulär så att adresserna samlas in från den person som startar arbetsflödet. Arbetsflödet kan antingen använda de angivna adresserna direkt, eller kopiera dem till fälten i det aktuella objektet, där de är fortsatt tillgängliga för referens även efter att arbetsflödet har slutfört den aktuella förekomsten. Om arbetsflödet är konfigurerat så att det också startas automatiskt, så kan du ange standardadresser i initieringsformuläret som ska användas när automatisk start sker.

Överst på sidan

Infoga information om det aktuella objektet

Än så länge är brödtexten i exempelmeddelandet statisk: Varje gång arbetsflödet körs skapas en förekomst av meddelandet, där texten blir exakt densamma.

Det kan dock vara praktiskt att ta med text som ändras i förhållande till det objekt som arbetsflödet körs på för närvarande. Exempelvis kan det vara bra att ta med titeln på dokumentet som behöver granskas i meddelandets brödtext. Om du vill ta med den här typen av dynamisk information kan du använda ett arbetsflödesuppslag. Uppslag hämtar data från olika datakällor, t.ex. listor, bibliotek och arbetsflödesdata.

Så här lägger du till rubriken på dokumentet i meddelandetexten:

 1. Skriv eller klistra in den statiska texten som du vill infoga uppslagsinformationen i.

 2. Placera insättningspunkten där du vill att uppslaget ska vara.

  Tips: När ett uppslag har infogats så kan det inte dras till en ny plats. (Det går dock att "flytta" ett uppslag genom att dra och släppa texten runtom bilden.) På liknande sätt går det inte att klippa ut, kopiera eller klistra in vare sig ett uppslag eller text som innehåller ett uppslag.

 3. Klicka på Lägg till eller ändra uppslag.

 4. I dialog rutan Sökefter sträng väljer du aktuellt objekt i rutan data källa och namn i fältet från källa .

 5. Klicka på OK.

 6. Det infogade uppslaget visas i meddelandets brödtext.

 7. Publicera arbets flödet genom att klicka på publicera .

När arbetsflödet körs och meddelandet genereras, så ersätts uppslaget av dokumentets titel.

Infoga rubrik 5

Att infoga dokumentets titel är praktiskt, men det kan vara ännu mer praktiskt att infoga en hyperlänk som tar dig direkt till dokumentet. Du kan göra det här genom att infoga ett uppslag i hyperlänken.

Överst på sidan

Infoga en statisk hyperlänk

Du kan lägga till en statisk hyperlänk – en som alltid länkar till samma adress eller plats – i bröd texten i ett e-postmeddelande med knappen Redigera hyperlänk i det övre högra hörnet på verktygs panelen för att Definiera e- postmeddelandet dialog ruta.

 1. Skriv eller klistra in den statiska texten som du vill infoga länken i.

 2. Markera texten och klicka på Redigera hyperlänk .

 3. Ange webbplatsens adress i dialog rutan Redigera hyperlänk.

 4. Klicka på OK.

  Den infogade hyperlänken visas i meddelande texten.

Obs!: Textbaserade e-postprogram återger inte hyperlänken.

Det finns mer information om hur man kan använda arbetsflödesuppslag för att skapa dynamiska hyperlänkar som pekar till olika adresser beroende på vilket objekt som behandlas av arbetsflödet i nästa avsnitt: Infoga en hyperlänk till det aktuella objektet.

Överst på sidan

Infoga en hyperlänk till det aktuella objektet

I det föregående avsnittet Infoga en statisk hyperlänk innehöll adressen i exempelhyperlänken inga variabeldata, vilket innebär att hyperlänken pekar till samma sida varje gång arbetsflödet skickar e-postmeddelandet.

Med hjälp av ett arbetsflödesuppslag kan du skapa en dynamisk länk som avgör vilken URL-adress den ska peka till utifrån information om det aktuella objektet.

Om det aktuella objektet är ett dokument i ett dokumentbibliotek

I exemplet med en startavisering för ett arbetsflöde kanske du vill visa en länk till själva det nya dokumentet:

 1. Skriv eller klistra in den statiska texten som du vill infoga länken i.

 2. Markera texten och klicka på Redigera hyperlänk.

 3. Klicka på funktion (FX) i dialog rutan Redigera hyperlänk.

  Tips: När ett uppslag har infogats så kan det inte dras till en ny plats. (Det går dock att "flytta" ett uppslag genom att dra och släppa texten runtom bilden.) På liknande sätt går det inte att klippa ut, kopiera eller klistra in vare sig ett uppslag eller text som innehåller ett uppslag.

 4. I dialog rutan Sök efter sträng väljer du aktuellt objekt i rutan datakälla .

 5. I rutan fält från källa väljer du kodad absolut URLoch klickar sedan på OK.

  Infoga hyperlänk för det aktuella objektet 1 Infoga hyperlänk för aktuellt objekt 2 Infogar hyperlänk för det aktuella objektet 3

När meddelandets mottagare klickar på länken öppnas dokumentet för visning eller redigering.

Om det aktuella objektet är ett listobjekt

När du skapar en länk till ett listobjekt, t.ex. ett meddelande eller en kalenderhändelse, så kan du välja att låta länken öppna visningsformuläret (DispForm.aspx) eller redigeringsformuläret (EditForm.aspx) för listobjektet.

Så här skapar du en länk som öppnar listobjektet:

 1. Gå till listan som du vill skapa arbets flödet för i webbläsaren.

 2. Öppna listobjektet för ett befintligt dokument i biblioteket med hjälp av Visa objekt om du vill att länken ska öppna visnings formuläret eller redigera objektet om du vill att länken ska öppna formuläret Redigera

 3. Kopiera adressen i adress fältet från inledande http: eller https: genom det första likhets tecknet (=)

  Infoga hyperlänk för List objekt 1

 4. Texten ?ID= är en frågesträngparameter som anger att sidan ska visa formuläret för det objekt i listan eller biblioteket som har det list-ID som följer på likhetstecknet (=). I det här exemplet skulle det vara list-ID:t för det aktuella objektet, som identifierats av arbetsflödessökningen.

  Obs!: Om det aktuella objektet är en uppgift som skapats med något av de tre arbetsflödesaktivitetsåtgärderna, och om du vill att länken ska öppna det anpassade aktivitetsformuläret (och inte standardalternativet, som är antingen visnings- eller redigeringsformuläret för uppgiftslistan), så kan du läsa det senare avsnittet Om det aktuella objektet är ett anpassat aktivitetsformulär. För aktiviteter som inte har skapats av en arbetsflödesaktivitetsåtgärd, och för visningsformulär för aktiviteter som har skapats av någon av arbetsflödesaktivitetsåtgärderna, så är den aktuella proceduren allt som krävs.

 5. I dialog rutan Definiera e-postmeddelande skriver eller klistrar du in den statiska texten där du vill att länken ska visas (du kan till exempel klicka härom du vill visa listobjektet).

 6. Markera texten och klicka på Redigera hyperlänk

 7. I Redigera hyperlänk väljer du sträng verktyget för fältet adress

 8. I dialog rutan sträng verktyget klistrar du in adressen.

 9. Placera insättnings punkten direkt efter likhets tecknet (=) och klicka sedan på Lägg till eller ändra uppslag.

 10. I dialog rutan Sök efter sträng väljer du aktuellt objekt i rutan källa och ID i fältetfrån källa .

  Infoga hyperlänk för List objekt 3

 11. Klicka på OK.

  Den sista strängen i sträng verktyget ska börja med http:// eller https:// och sluta med [%Current Item:ID%] Infoga hyperlänk för List objekt 4

  Viktigt!: Även om uppslaget för det aktuella objekt-ID:t är användbart när du ska skapa länkar till det aktuella listobjektet, så kan följande uppslag orsaka fel i den återgivna sökvägen, och därför rekommenderar vi inte att de infogas i länkar i e-postmeddelanden: Sökväg, Serverrelativ URL, Käll-URL, och URL-sökväg.

 12. Välj OK två gånger

Dina länkar visas i blå text med en understrykning i e-postmeddelandet.

Infoga hyperlänk för List objekt 5

Om du planerar att använda länken flera gånger fortsätter du till nästa avsnitt.

Lagra en adress till ett listobjekt som en arbetsflödesvariabel

Du kan lagra URL-adressen för ett listobjekts visnings- eller redigeringsformulär i en arbetsflödesvariabel, så att den går att använda på flera olika ställen i samma arbetsflöde.

 1. Klicka på åtgärderi fönstret Workflow Designer och klicka sedan på extrahera del sträng från sträng index

  Variabel 1

 2. Klicka på sträng i scenen och klicka på knappen ellips [...]

 3. I dialog rutan sträng verktyget klistrar du in den statiska text delen av URL: en (men inte uppslag för det aktuella objekt-ID: t)

  Variabel 2

 4. Placera insättnings punkten efter likhets tecknet (=) och klicka sedan på Lägg till eller ändra uppslag

 5. I dialog rutan Sök efter sträng markerar du aktuellt objekt i rutan datakälla och ID i fältet från källa

  Variabel 3

 6. Klicka på OK

  Uppslaget läggs till i texten i dialog rutan

  Variabel 4

 7. Klicka på OK för att stänga dialog rutan sträng verktyget

 8. Klicka på 0 i början av 0 och ersätt den med 1

  Obs!: När ett värde är större än 1 har det tagit ett tecken att tas bort med den sista strängen.

 9. Välj variabel: del sträng eller variabel: substring1 i utdata till variabel: del sträng

 10. Klicka på skapa en ny variabel i listan och ange sedan ett namn för den nya variabeln i dialog rutan Redigera variabel

 11. Kontrol lera att typen är inställd på Stringoch klicka sedan på OK Variabel 5

 12. Klicka under åtgärden du just skapade och Lägg till åtgärden Skicka ett e-postmeddelande till åtgärderna och klicka sedan på dessa användare i åtgärden. Variabel 6

 13. Om du vill använda den nya variabeln i dialog rutan Definiera e-postmeddelande skriver eller klistrar du in texten där du vill att länken ska visas i meddelande texten. Markera texten och klicka på Redigera hyperlänk på menyn formatering. Klicka på [FX]-knappen eller klicka på knappen ellips [...] och klicka sedan på Lägg till eller ändra uppslag

 14. I dialog rutan Sök efter sträng i list rutan data källa väljer du arbetsflödesmallar och parametrar

 15. I fältetfrån källistan väljer du variabel: variabel namnetoch klickar sedan på OK och OK i nästa ruta

  Variabel 7 Definiera meddelande skärmen när du infogat variabel

Nu kan du infoga variabeln var du vill i det aktuella arbetsflödet.

Överst på sidan

Infoga en bild

Du kan lägga till en bild i meddelandet genom att skapa en variabel och använda HTML- <img/> för att länka till en bild som lagras som en JPEG-fil (. jpg) och laddas upp till ett bild bibliotek på webbplatsen.

 1. Klicka på åtgärder i fönstret Workflow Designer och sedan på Ange arbets flödes variabel.

 2. Klicka på arbets flödes variabel och välj skapa en ny variabel...

 3. Skriv ett namn för den nya variabeln i dialog rutan Redigera variabel och kontrol lera att typen är inställd på Stringoch klicka sedan på OK.

 4. Klicka på värde och klicka på knappen ellips [...] och i fönstret sträng verktygetlägger du till och klistrar in URL-adressen för JPEG-bildfilen i HTML- <img src ="URL"/> Sträng verktyget för bild

 5. Klicka på OK.

 6. Den infogade åtgärden ser ut så här. Ställa in variabel för att infoga en bild

 7. Klicka under åtgärden du just skapade och Lägg till åtgärden Skicka ett e-postmeddelande till åtgärden och klicka sedan på de här användarna i åtgärden. Instruktionen skicka ett e-postmeddelande

 8. I dialog rutan Definiera e-postmeddelande klickar du på Lägg till eller ändra uppslag.

 9. I dialog rutan Sök efter sträng i listan data källa väljer du arbetsflödesmallar och parametrar.

 10. I listan från källistan väljer du variabel: namnet på variabele och väljer OK. E-postSträng i bild arbets flödet E-meddelandet för arbets flöde med bild

 11. Välj OK igen för att stänga fönstret Definiera e- postmeddelandet och publicera arbets flödet.

 När meddelandet skickas visas bilden från JPEG-filen där du infogade länktaggen.

Överst på sidan

Identifiera alternativ som inte kan användas

Följande alternativ stöds inte av den aktuella versionen av åtgärden Skicka ett e-postmeddelande:

 • Ange en adress i raden Från. (E-postmeddelanden som skickas av arbetsflödet visar alltid den e-postadress som angetts av serveradministratören i raden Från. Endast serveradministratören kan ändra adressen, och den kan endast för alla meddelanden i det aktuella webbprogrammet, det går inte att ändra den för enskilda arbetsflöden.)

 • Använda inbäddade formatmallsfiler (CSS) för att formatera meddelandeinnehåll. Text kan formateras med hjälp av attributet format , men <style> -taggen och CSS-klasserna stöds inte.

 • Använda arbetsflödesuppslag som refererar till kolumner av typen Person eller grupp, där det finns flera värden, i någon av rutorna Till eller Kopia.

 • Ange en hemlig kopia för ett meddelande

 • Lägga till en annan fil med ett meddelande som en bifogad fil.

 • Bädda in bilder eller grafikfiler i meddelanden. I stället Infoga en bild.

Överst på sidan

Se även

SharePoint 2013 Step by Step: Konfigurera inställningar för utgående e-post

Introduktion till SharePoint Designer

Konfigurera utgående e-post för en viss webbapp

Konfigurera arbets flödes hanteraren så att den fungerar med SharePoint Server 2013-gruppen

Snabb referens för arbets flödes åtgärder

Skapa en lista i SharePoint

Skapa en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint

Ändra en kolumn i en lista eller ett bibliotek

Skapa en avisering eller prenumerera på en RSS-feed i SharePoint Online, SharePoint 2016 och SharePoint 2013

Skapa en avisering eller prenumerera på en RSS-feed i SharePoint 2010

Grundläggande fel söknings tips 

Följande lista med frågor kan hjälpa dig att avgöra orsaken till ett problem som skapar ett arbets flöde:

 1. Kan du skapa andra typer av arbets flöden i samma lista? Prova till exempel att skapa ett arbets flöde för godkännande

 2. Kan du skapa samma arbets flöde:

  • på en annan lista på samma webbplats?

  • på en annan webbplats under samma webbplats samling?

  • på en annan webbplats samling under samma webb program?

  • i ett annat webb program?

  • har du loggat in med ett annat konto?

  • använder du en annan dator?

 Avancerade fel söknings tips

Om inget av de grundläggande fel söknings tipsen tar reda på orsaken till ett problem med arbets flödet följer du stegen nedan:

 1. Kontrol lera att du har nödvändig behörighet på webbplats-och arbets flödes nivå. Gå till webbplats inställningar _GT_ webbplats behörigheter _GT_ kontrol lera behörigheter/List inställningar _GT_ behörigheter för den här listan och kontrol lera att kontrol lera behörighets resultaten stämmer överens med följande:

  1. Minsta behörighet för att designa ett arbets flöde (Spara och publicera):

   1. på SharePoint webbplats: design

   2. i listan SharePoint: Redigera

  2. Minsta behörighet för att starta ett arbets flöde:

   1. på SharePoint webbplats: Visa endast/läsa

   2. i listan SharePoint: Contribute

 2. Kontrol lera att inställningarna för utgående e-post är inställda på rätt Exchange-Server.

  1. Öppna kommando tolken som administratör

  2. Kör nslookup <Exchange Server address>. Till exempel: nslookup Exch.contoso.com

  3. Den matchade IP-adressen för _Z0Z_ -servern bör visas i resultatet. Om det inte går, kontaktar du din Exchange-administratör och ber om rätt Exchange fullständigt domän namn (FDQN).

 3. Skicka ett e-postmeddelande till samma person med funktionen sendemail i klassen SPUtility med SharePoint Management Shell enligt stegen nedan.

  1. Öppna SharePoint Management Shell som administratör. (Högerklicka på SharePoint Management Shell > kör som administratör)

  2. Kör följande skript. Om skriptet svarar med Sant och användaren får ett e-postmeddelande från SharePoint är SMTP korrekt konfigurerat i SharePoint.

  $Site = "Your Site Name"
  $Email = "User to whom you are sending an email through the workflow"
  $Subject = "Subject Line with the email"
  $Body = "Test Email Body"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
  
  # Below is the same script with sample data       
  $Site = "http://sp/"
  $Email = "User1@contoso.com"
  $Subject = "Test Email from SharePoint"
  $Body = "This is a Test Email"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
 4. Skicka ett e-postmeddelande till samma användare från _Z0Z_ -servern med hjälp av SMTP-funktionalitet. Följ anvisningarna i använda Telnet för att testa SMTP-kommunikation.

Obs!: SharePoint skapar som standard inte logg poster för utgående e-post. SharePoint skickar aldrig e-post direkt. E-postmeddelandena vidarebefordras via SMTP-servern (Exchange ) som är konfigurerad i Central Administration. Följ stegen ovan för fel sökning av den här typen av arbets flöde.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×