Skapa strukturkoder

Kort sagt är strukturkoder disposition-nummer som du kan använda för aktiviteter och som du kan redigera för att passa de specifika behoven i din verksamhet. I Project anges grundläggande dispositionsnummer för varje aktivitet automatiskt, men du kan när som helst välja att använda ett eget, anpassat dispositionsschema i projektet.

Vad vill du göra?

Skapa egna strukturkoder

Numrera om strukturkoder

Använda grundläggande dispositionsnummer

Skapa egna strukturkoder

 1. Klicka på Visa och välj en listvy, till exempel Aktivitetslista eller Resurslista.

 2. Klicka på Projekt. Klicka på Struktur och sedan på Definiera kod i gruppen Egenskaper.

  Bild av alternativet Definiera kod vid knappen Struktur.

 3. Du kan skapa en projektspecifik kod i rutan Projektkodsprefix. Du kan använda siffror, bokstäver (både gemener och versaler) och symboler.

Bild av dialogrutan Strukturkoddefinition

 1. Om du vill ange koden för aktiviteter på första nivån går du till första raden i kolumnen Sekvens och väljer en teckentyp i den nedrullningsbara listan. Du kan välja siffror, versaler eller gemener eller en kombination av siffror, bokstäver och andra symboler.

 2. I kolumnen Längd anger du antalet tecken för varje nivå i kodsträngen. Klicka på Valfri om du vill tillåta valfritt antal tecken för nivån.

 3. I kolumnen Avgränsare väljer du ett tecken som avgränsare för att separera kod för en nivå från kod för nästa nivå.

  Standardavgränsaren är en punkt. Du kan välja att använda ett annat tecken eller att inte använda någon avgränsare alls.

  Obs!: Det tecken du använder som avgränsare får inte användas i koden.

 4. Ange en kodsträng för varje nivå med indragna aktiviteter i dispositionen.

  Om du vill ange enskilda koder för varje nivå klickar du på nästa rad och fyller i kolumnerna Sekvens, Längd och Avgränsare.

 5. Om du inte vill att en strukturkod ska tilldelas automatiskt i Project varje gång du anger en ny aktivitet avmarkerar du kryssrutan Generera strukturkod för ny aktivitet.

 6. Om du vill kunna använda samma strukturkod för flera aktiviteter avmarkerar du kryssrutan Verifiera att nya strukturkoder är unika.

Numrera om strukturkoder

När du flyttar eller tar bort aktiviteter numreras strukturkoderna inte om automatiskt i Project, eftersom det kan medföra problem om du använder dem i dokument eller andra system som inte är kopplade till Project-filen. Detta innebär att koderna för återstående aktiviteter förmodligen blir felaktiga. Så här numrerar du om strukturkoderna för alla aktiviteter eller för valda aktiviteter:

 1. Klicka på Visa och välj en listvy (till exempel vyn Aktivitetslista) som innehåller de aktiviteter som du vill numrera om.

 2. Markera de aktiviteter som du vill numrera om. Den första aktiviteten som du markerar numreras inte om.

  Om du vill numrera om strukturkoderna för alla aktiviteter markerar du inga aktiviteter.

 3. Klicka på Projekt. Klicka på Struktur och sedan på Numrera om i gruppen Egenskaper.

  Bild av fliken Projekt, knappen Struktur, kommandot Numrera om på den nedrullningsbara menyn.

 4. Klicka på Markerade aktiviteter om du vill numrera om koderna för de aktiviteter som du har markerat.

  Klicka på Hela projektet om du vill numrera om koderna för alla aktiviteter i projektet.

  Bild av dialogrutan Numrera om struktur

Använda grundläggande dispositionsnummer

Om du inte behöver en detaljerad struktur med strukturkoder kan du använda en grundläggande disposition i stället.

Ett dispositionsnummer skapas automatiskt i Project för varje aktivitet, baserat på var i strukturen i aktivitetslistan som aktiviteten visas. Den första aktiviteten i listan får till exempel nummer 1. Om denna aktivitet innehåller tre underaktiviteter numreras dessa 1.1, 1.2 respektive 1.3.

Dispositionsnummer består av endast siffror och de kan inte redigeras. De ändras automatiskt när du flyttar en aktivitet uppåt eller nedåt i aktivitetslistan och när du gör indrag för eller drar ut aktiviteter.

Om du vill visa dispositionsnummer lägger du till fältet Dispositionsnummer i en tabell eller ark. Du kan också lägga till dispositionsnummer direkt i aktivitetsnamnen:

 1. Gå till Gantt-schemat eller aktivitetslistan.

 2. Klicka på Format och markera Dispositionsnummer i gruppen Visa/dölj.

Överst på sidan

Följande avsnitt gäller endast för Microsoft Project 2007.

Vad vill du göra?

Läsa mer om strukturkoder

Definiera egna strukturkoder

Numrera om strukturkoder

Läsa mer om strukturkoder

Det finns två typer av strukturkoder i Microsoft Office Project: dispositionsnummer och anpassade strukturkoder. Läs följande avsnitt om du vill veta mer.

Dispositionsnummer

Dispositionsnunner är den enklaste typen av strukturkoder. Ett dispositionsnummer skapas automatiskt i Project för varje aktivitet, och numret baseras på aktivitetslistans dispositionsstruktur. Den första aktiviteten i listan får till exempel nummer 1. Om denna aktivitet innehåller tre underaktiviteter numreras dessa 1.1, 1.2 respektive 1.3.

Dispositionsnumren består endast av siffror (inga bokstäver) och kan inte redigeras. De ändras däremot automatiskt när du flyttar en aktivitet uppåt eller nedåt i aktivitetslistan och när du gör indrag för eller drar ut aktiviteter. Om till exempel en underaktivitet för närvarande har dispositionsnummer 3.5.4 och du flyttar upp den en rad i listan, uppdateras dispositionsnumret automatiskt till 3.5.3. Om du sedan drar ut samma underaktivitet uppdateras dispositionsnumret automatiskt till 3.6.

Tips: Om du vill visa dispositionsnummer kan du lägga till fältet Dispositionsnummer till en tabell- eller ark-vy, eller välja att visa dispositionsnummer bredvid aktiviteternas namn. Om du vill visa dispositionsnummer bredvid aktiviteternas namn går du till Verktyg-menyn och klickar på Alternativ, och sedan på fliken Visa. Under Dispositionsalternativ markerar du kryssrutan Visa dispositionsnummer.

Egna strukturkoder

Om projektet skulle behöva ha detaljerade strukturkoder som består av specifika längder, nummerserier eller uppsättningar av siffror och bokstäver, kan du definiera en anpassad strukturkod kodmask för projektet. (Inget projekt kan ha fler än en anpassad kodmask.) Den anpassade strukturkoden registreras i fältet Struktur.

Precis som med dispositionsnummer representerar varje enskild nivå i en anpassad strukturkod en dispositionsnivå i aktivitetslistan. Du kan använda ett format som är unikt för varje nivå i koden, och varje nivå visas i koden enligt hierarkin för aktiviteter, sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter.

Om du till exempel planerar fasade projekt som passar organisationens direktiv för det kommande räkenskapsåret, kan du skapa en egen strukturkodsmask som representerar varje aktivitet genom att använda motsvarande direktiv, kvartal och projekt. Med den här koden kanske du har en aktivitet som har den anpassade strukturkoden CustSat.Q3.KNVerktyg.11, som anger att det är aktivitet 11 i projektet Uppgradera verktyg för Customer Support, som startar under det tredje kvartalet och som stödjer affärsdirektivet Kundnöjdhet för det planerade räkenskapsåret.

Definiera egna strukturkoder

 1. Visa-menyn klickar du på en listvy, till exempel vyn Aktivitetslista.

  Om du vill använda en vy som inte visas på Visa-menyn klickar du på Fler vyer. Sedan klickar du på den vy som du vill använda i listan Vyer och sedan på Använd.

 2. På menyn Projekt går du till Strukturkoder och klickar på Definiera kod.

 3. För att skilja aktiviteter i det här projektet från aktiviteter i andra projekt, skriver du ett projektspecifikt kodprefix i rutan Projektkodsprefix.

  Prefixet hjälper till att identifiera projektet på den högsta nivån i strukturkoden. Prefixet kan vara användbart för att identifiera delprojekt inom ett överordnat projekt eller när du skapar aktivitetssamband mellan projekt.

  Du kan ange en kombination av siffror, versaler, gemener och symboler för projektkodsprefixet.

 4. För att ange kodsträngen för aktiviteter på första nivån, klickar du på den typ av tecken som du vill använda för den här nivån i den första raden i kolumnen Sekvens:

  • Klicka på Tal (ordnade) för att visa en numerisk strukturkod för den här nivån (till exempel 1, 2 och 3 för de första tre sammanfattningsaktiviteterna i projektet).

  • Klicka på Versaler (ordnade) för att visa en strukturkod med versaler för den här nivån (till exempel A, B och C för de första tre sammanfattningsaktiviteterna i projektet).

  • Klicka på Gemener (ordnade) för att visa en strukturkod med gemener för den här nivån (till exempel a, b och c för de första tre sammanfattningsaktiviteterna i projektet).

  • Klicka på Tecken (oordnade) för att visa en kombination av siffror, versaler och gemener (till exempel Ark1, Konst1 och Insp1 för de tre första sammanfattningsaktiviteterna i projektet).

   Om du väljer det här alternativet får du större flexibilitet när du skapar egna strukturkoder. Project visar en asterisk (*) i strukturkodsfältet tills du skriver eller anger en teckensträng för strukturkoden på den här nivån.

 5. I kolumnen Längd skriver eller väljer du antalet tecken för varje nivå i kodsträngen. Du kan antingen ange ett exakt antal tecken eller välja Alla för att tillåta valfritt antal tecken för den här kodnivån.

  Skriv till exempel 3 så blir tre det obligatoriska antalet tecken som ska anges för en nivå i strukturkoden. Den totala längden på en strukturkod kan vara från 1 till 255 tecken.

 6. I kolumnen Avgränsare skriver eller väljer du ett tecken som avgränsare för att separera kodsträngen på en nivå från kodsträngen för nästa nivå.

  Som standard är avgränsningstecknet en punkt. Du kan använda ett annat avgränsningstecken för varje nivå i koden.

  Du kan också välja inte att använda avgränsningstecken mellan kodnivåer. I fältet Avgränsare tar du bort avgränsningstecknet.

 7. Ange en kodsträng för varje nivå med indragna aktiviteter i dispositionen.

  Om du vill ange enskilda kodsträngar för varje nivå klickar du på nästa rad och fyller i kolumnerna Sekvens, Längd och Avgränsare.

 8. Om du inte vill att en strukturkod ska tilldelas automatiskt i Project varje gång du anger en ny aktivitet avmarkerar du kryssrutan Generera strukturkod för ny aktivitet.

 9. Om du vill kunna använda samma strukturkod för flera aktiviteter avmarkerar du kryssrutan Verifiera att nya strukturkoder är unika.

 • Det tecken som används som avgränsare kan inte också användas som en del av koden. Om du till exempel använder ett bindestreck som avgränsare kan du inte använda ett bindestreck i den kod som du använder för att representera en aktivitet.

 • Du kan inte definiera fler än en uppsättning strukturkoder per projekt. Om du behöver visa en ytterligare organisationsstruktur för aktiviteter kan du använda anpassade fält för att skapa eller använda en separat uppsättning koder.

 • Om du vill visa strukturkoder måste du lägga till fältet Struktur i vyn.

 • Om du vill ändra strukturkoden för en sammanfattningsaktivitet och alla dess underaktiviteter måste du ändra den befintliga koden, eller uppsättningen asterisker, i strukturkoden för den sammanfattande aktiviteten till en annan uppsättning tecken.

  Anta till exempel att din strukturkod för en viss underaktivitet är Ph3.Prj5.Arch.Task3. ”Task3” representerar underaktiviteten ”Utveckla planer” och ”Arch” representerar sammanfattningsaktiviteten ”Arkitektlösning”. Namnet på den sammanfattande aktiviteten ändras till ”Designlösning” och du behöver uppdatera koden för sammanfattningsaktiviteten och alla dess underaktiviteter. Du ändrar strukturkoden så att den sammanfattande aktiviteten representeras av ”Des” och strukturkoden för underaktiviteten ”Utveckla planer” uppdateras automatiskt till Ph3.Prj5.Des.Task3.

Numrera om strukturkoder

När du flyttar eller tar bort aktiviteter, kanske deras egna strukturkoder inte längre är i rätt ordning. Projekt numrerar inte automatiskt om strukturkoder, eftersom du kanske använder dessa strukturkoder i dokument och andra system som inte är kopplade till din Project-fil. Du kan numrera om strukturkoden för alla aktiviteter eller markerade aktiviteter:

 1. Gå till Visa-menyn och klicka på en listvy som innehåller de aktiviteter som du vill numrera om, till exempel vyn Aktivitetslista.

  Om du vill använda en vy som inte visas på Visa-menyn klickar du på Fler vyer. Sedan klickar du på den vy som du vill använda i listan Vyer och sedan på Använd.

 2. Markera de aktiviteter som du vill numrera om. (Den första aktiviteten i ett urval aktiviteter numreras inte om. Den används som referenspunkt för att numrera andra aktiviteter.)

  Om du vill numrera om strukturkoderna för alla aktiviteter markerar du inga aktiviteter.

 3. På menyn Projekt går du till Strukturkoder och klickar på Numrera om.

 4. Om du vill korrigera strukturkodsordningen för markerade intilliggande aktiviteter, klickar du på Markerade aktiviteter.

  Om du vill korrigera strukturkodsordningen för alla aktiviteter i projektet, klickar du på Hela projektet.

 • Om projektet innehåller delprojekt, kan du numrera om vissa eller alla aktiviteter i varje delprojekt genom att visa alla underaktiviteter. Klicka på Visa Visa och sedan på Alla underaktiviteter. (Project kan inte numrera om aktiviteter från delprojekt som inte visas.)

 • Om du numrerar om delprojekt som är infogade i ett överordnat projekt ändras även den kod som representerar varje delprojekt på projektnivå.

 • Om du vill visa strukturkoder kan du lägga till en Struktur-kolumn i en listvy.

 • Om du vill ändra strukturkoder efter att Project har beräknat om dem går du till Projekt-menyn, pekar på Struktur och klickar sedan på Definiera kod. I kolumnen Sekvenser ändrar du teckentyp för någon nivå av kodmasken. När du uppdaterar en kod på sammanfattningsaktivitetsnivå, uppdateras automatiskt alla underaktiviteter för sammanfattningsaktiviteten.

  Om du har problem med att ändra dina strukturkoder kan det bero på något av följande:

  • Du försöker ändra en strukturkod som har en kodmask efter att koden har beräknats    Om du har skapat en strukturkodsmask och strukturkoder redan har beräknats för aktiviteter, kan du bara ändra strukturkoden genom att definiera om kodmaskens nivåer. När du har definierat om kodmaskens nivåer kan du ändra alla kodmaskens nivåer från ordnade tal, ordnade versaler, ordnade gemener eller osorterade tecken till en annan typ.

  • Du försöker att ändra strukturkoder på en lägre nivå i aktivitetslistan    Du kan inte ändra tecknen i strukturkoden för en underaktivitet, utan bara för den sammanfattningsaktivitet där den nivån i strukturkoden definierats.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×