Skapa och skriv ut en grundrapport

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa och skriva ut enkla fördefinierade aktivitet, resurs och korstabell rapporter för att presentera projektdata till andra. Du kan ändra någon av de här rapporterna att visa den information som du vill använda.

Obs!: Microsoft Office Project 2007 innehåller även visuella rapporter som erbjuder rikliga rapporteringsalternativ med Microsoft Office Excel och Microsoft Office Visio.

Vilka grundrapporter finns?

Grundrapporter är uppdelade i sex kategorier i dialogrutan Rapporter (Rapport-menyn). I följande avsnitt beskrivs rapporterna i varje kategori.

Obs!: Du kan ändra alla rapporter i kategorierna Aktuella aktiviteter, Kostnader och Tilldelningar genom att ändra aktivitetsfilter eller genom att använda en annan tabell. Du kan även ändra utseendet på texten i alla grundrapporter.

Kategorin Översikt

Rapporterna i kategorin Översikt ger dig ett begrepp om projektet på hög nivå.

Namn

Beskrivning

Projektsammanfattning

Använd den här översiktsrapporten om du vill skriva ut en sammanfattning av antalet aktiviteter och resurser, projektkostnader, start- och slutdatum samt total arbetsmängd.

Aktiviteter på högsta nivån

Använd den här översiktsrapporten om du vill skriva ut en lista över aktiviteterna på den högsta nivån och sammanfattningsaktiviteter med planerat start- och slutdatum, varaktighet, procent färdigt, kostnad och arbete. Du kan ändra innehållet (med tabeller och aktivitetsfilter), tidsperioden (eller enheten) och informationen (inklusive anteckningar och objekt) och även sortera data i rapporten.

Kritiska aktiviteter

Använd den här översiktsrapporten om du vill skriva ut en lista över kritiska aktiviteter som visar de schemalagda start- och slutdatumen, samt föregående och efterföljande aktiviteter för varje aktivitet. Du kan ändra aktivitetsfiltret, eller använda en annan tabell, om du vill ändra det innehåll som visas i rapporten.

Milstolpar

Använd den här översiktsrapporten om du vill skriva ut en lista över milstolpar sorterade efter startdatum. Du kan ändra aktivitetsfiltret, eller använda en annan tabell, om du vill ändra det innehåll som visas i rapporten.

Arbetstid

Använd den här översiktsrapporten om du vill skriva ut en lista över arbetstid för varje dag i en vecka i baskalendern.

Kategorin Aktuella aktiviteter

Rapporterna i kategorin Aktuella aktiviteter ger status för projektens aktiviteter.

Namn

Beskrivning

Ej påbörjade aktiviteter

Använd den här rapporten för aktuella aktiviteter om du vill skriva ut en lista över aktiviteter som ännu inte har startats, med varaktighet, föregående aktiviteter, start- och slutdatum, resurser och tilldelningar sorterade efter startdatum.

Aktiviteter som börjar snart

Använd den här rapporten för aktuella aktiviteter om du vill skriva ut en lista över aktiviteter som startar inom en tidsperiod som du anger.

Aktiviteter som pågår

Använd den här rapporten för aktuella aktiviteter om du vill skriva ut en lista över aktiviteter som är pågående, och visar de månader som aktiviteterna inträffar i.

Avslutade aktiviteter

Använd den här rapporten för aktuella aktiviteter om du vill skriva ut en lista över slutförda aktiviteter, och visar de månader som aktiviteterna inträffar i.

Aktiviteter som bör ha startat

Använd den här rapporten för aktuella aktiviteter om du vill skriva ut en lista över de aktiviteter som ska ha påbörjats det datum som du anger.

Försenade aktiviteter

Använd den här rapporten för aktuella aktiviteter om du vill skriva ut en lista över aktiviteter som antagligen kommer att slutföras efter originalplanens slutdatum.

Kategorin Kostnader

Rapporterna i kategorin Kostnader hjälper dig att förstå hur projektets faktiska kostnader överensstämmer med budgeterade kostnader på projekt-, aktivitets- och resursnivån.

Namn

Beskrivning

Betalningsflöde

Använd den här kostnadsrapporten om du vill skriva ut en tabell som visar kostnader per aktivitet och vecka. Du kan redigera den här rapporten och ändra tidsperioden.

Budget

Använd den här kostnadsrapporten om du vill skriva ut en lista över aktiviteter med budgeterad kostnad för respektive aktivitet och skillnaden mellan budgeterade kostnader och aktuella kostnader.

Aktiviteter som överskrider budget

Använd den här kostnadsrapporten om du vill skriva ut en lista över aktiviteter vars kostnader överstiger originalplanens.

Resurser som överskrider budget

Använd den här kostnadsrapporten om du vill skriva ut en lista över resurser vars kostnader överstiger originalplanens.

Upparbetat värde

Använd den här kostnadsrapporten om du vill skriva ut en lista över aktiviteter med planerade värden, upparbetade värden, faktiska kostnader och avvikelser, baserat på den budgeterade kostnaden för utfört arbete och den faktiska kostnaden för utfört arbete. Rapporten hjälper dig att lättare se hur nära dina aktiviteter följer projektets budget.

Kategorin Tilldelningar

Rapporter i kategorin tilldelningar ger information om ditt projekts resurser och deras tilldelade aktiviteter.

Namn

Beskrivning

Vem gör vad

Använd den här tilldelningsrapporten om du vill skriva ut en lista över resurser som visar tilldelade aktiviteter, planerat arbete för respektive aktivitet, start- och slutdatum samt resursdetaljer. Du kan redigera den här rapporten och inkludera information, till exempel anteckningar och objekt.

Vem gör vad när

Använd den här tilldelningsrapporten om du vill skriva ut en lista över resurser som visar tilldelade aktiviteter och det dagliga arbetsschemat för varje aktivitet.

Att göra-lista

Använd den här tilldelningsrapporten om du vill skriva ut en lista över aktiviteter med varaktighet, start- och slutdatum samt föregående aktiviteter nedbrutna per vecka för den resurs du anger.

Överbelagda resurser

Använd den här tilldelningsrapporten om du vill skriva ut en lista över överbelagda resurser med tilldelade aktiviteter.

Kategorin Arbete

Rapporterna i kategorin Arbete hjälper dig att förstå mängden arbete per projekt och vecka.

Du kan ändra de data som visas i rapporterna i kategorin Arbete och ändra tidsintervallen till olika tidsperioder. Du kan även ändra dessa rapporter genom att ändra aktivitetsfilter eller resursfilter.

Namn

Beskrivning

Aktivitetsanvändning

Använd den här arbetsrapporten om du vill skriva ut en lista över aktiviteter med tilldelade resurser och mängden schemalagt arbete per vecka.

Resursanvändning

Använd den här arbetsrapporten om du vill skriva ut en lista över resurser med tillhörande aktiviteter och mängden schemalagt arbete per vecka.

Anpassade rapporter

Rapporterna i kategorin Anpassad utgör en bas när du vill skapa dina egna anpassade rapporter. Du kan redigera de anpassade rapporterna eller skapa nya anpassade rapporter så att dina rapporteringsbehov tillgodoses.

Namn

Beskrivning

Resursanvändning (material eller arbete)

Använd den här anpassade rapporten om du vill skriva ut en resurslista som visar till vilken aktivitet varje resurs är tilldelad och mängden schemalagt arbete veckovis. Du kan ändra de data som visas i rapporten och ändra tidsperioden. Byt aktivitets- eller resursfilter om du vill visa ett annat innehåll.

Baskalender

Använd den här anpassade rapporten om du vill skriva ut en tabell som visar arbetsdagar, arbetstimmar och ledig tid för alla baskalendrar i projektet.

Aktivitet

Använd den här anpassade rapporten om du vill skriva ut en anpassad rapport som visar aktivitetsinformation. Du skapar en egen aktivitetsrapport med hjälp av tabeller, aktivitetsfilter och andra objekt.

Resurs (material, arbete eller båda delarna)

Använd den här anpassade rapporten om du vill skriva ut en anpassad rapport som visar resursinformation. Du skapar en egen resursrapport med hjälp av tabeller, resursfilter och andra objekt.

Korstabell

Använd den här anpassade rapporten om du vill skriva ut en anpassad rapport i tabellform med aktivitets- och resursinformation i rader och tidsintervall i kolumner. Om du vill skapa en egen korstabellsrapport använder du aktivitets- och resursfilter och andra element. Du kan också använda vyerna Aktivitetsanvändning och Resursanvändning om du vill visa den här typen av information.

Överst på sidan

Skriva ut en rapport

  1. Klicka på RapporterRapport-menyn.

  2. Klicka på den rapportkategori som du vill använda och därefter på Välj.

    Om du väljer Egna som rapportkategori klickar du på en rapport i rutan Rapporter och går vidare till steg 5.

  3. Klicka på den rapport som du vill skriva ut och därefter på Välj.

    Alternativt klickar du på Redigera och gör nödvändiga ändringar, klickar på OK och därefter på Välj om du vill anpassa fördefinierade inställningar.

  4. Du ändrar utseendet på rapportsidorna genom att klicka på Utskriftsformat och göra nödvändiga justeringar. Därefter kan du klicka på Förhandsgranska om du vill visa ändringarna.

  5. Klicka på Skriv ut.

Obs!: När du väljer en anpassad rapport kommer du inte automatiskt att se den i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska rapporten innan du skriver ut.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×