Skapa och köra en borttagningsfråga

Skapa och köra en borttagningsfråga

När du snabbt vill ta bort en mängd data eller ta bort en uppsättning data regelbundet i en Access-databas kan en borttagnings-eller uppdaterings fråga vara användbar eftersom frågorna gör det möjligt att ange villkor för att snabbt hitta och ta bort data. Det kan även vara en timesaver att använda en fråga eftersom du kan återanvända en sparad fråga.

Obs!: Innan du tar bort data eller kör en borttagningsfråga bör du se till att du har en säkerhetskopia av din Access-databas för skrivbordet.

Om du bara vill ta bort några poster behöver du ingen fråga. Öppna tabellen i databladsvyn, markera de fält (kolumner) eller poster (rader) som du vill ta bort och tryck på DELETE.

Viktigt!:  Informationen i den här artikeln är endast avsedd för användning med Skriv bords databaser. Du kan inte använda ta bort eller uppdatera frågor i Access-webbappar.

Artikelinnehåll

Välja en frågetyp

Använda en borttagnings fråga

Använda en uppdateringsfråga

Ytterligare information

Felsökningstips

Välja en frågetyp

Du kan använda en uppdaterings fråga eller en borttagnings fråga för att ta bort data från databasen. Välj en fråga baserat på informationen i följande tabell:

Typ av fråga

När den ska användas

Resultat

Använda en borttagnings fråga

Ta bort hela poster (rader) från en tabell eller från två relaterade tabeller samtidigt.

Obs!:  Om posterna finns på 1-sidan av en 1: n-relation kan du behöva ändra relationen innan du kör borttagnings frågan. Se avsnittet om att ta bort data från relaterade tabeller.

Ta bort frågor ta bort alla data i varje fält, inklusive det nyckelvärdet som gör en post unik

Använda en uppdaterings fråga

Om du vill ta bort enskilda fält värden från en tabell.

Gör det enklare att ta bort värden genom att uppdatera de befintliga värdena till ett null-värde (det vill säga inga data) eller en nollängdssträng (ett par dubbla citat tecken utan blank steg).

Överst på sidan

Saker du bör kontrol lera innan du använder en fråga för att ta bort data

 • Kontrol lera att filen inte är skrivskyddad:

  1. Högerklicka på Start och klicka på Öppna Utforskaren.

  2. Högerklicka på databas filen och klicka på Egenskaper.

  3. Se om det skrivskyddade attributet är markerat.

 • Kontrol lera att du har nödvändig behörighet för att ta bort poster från databasen. Om du inte är säker kontaktar du system administratören eller Database Designer.

 • Kontrol lera att du har aktiverat innehåll i databasen. Som standard blockerar Access alla redigerings frågor (borttagnings-, uppdaterings-och tabell frågor) om du inte först litar på databasen. Information om hur du litar på en databas finns i avsnittet stoppa inaktiverat läge från blockering av en fråga.

 • Be andra användare av databasen att stänga alla tabeller, formulär, frågor och rapporter som använder de data som du vill ta bort. Det hjälper till att undvika låsnings fel.

 • Innan du redigerar eller tar bort poster är det en bra idé om du vill göra en säkerhets kopia av databasen .

Tips:  Om ett stort antal användare ansluter till databasen kan du behöva stänga databasen och öppna den i exklusivt läge.

Öppna en databas i exklusivt läge

 1. Klicka på fliken arkiv > Öppna.

 2. Bläddra till och peka på Markera databasen, klicka på pilen bredvid knappen Öppna och klicka sedan på Öppna exklusivt.

  En fil öppnas i exklusivt läge

Säkerhetskopiera databasen

 1. Klicka på Spara sompå fliken Arkiv .

 2. Klicka på Spara databas som, klicka på Säkerhetskopiera databas. Den ursprungliga filen stängs, säkerhetskopian skapas och sedan öppnas den ursprungliga filen igen.

 3. Klicka på Spara som och ange ett namn och en plats för säkerhets kopian och klicka på Spara.

Obs!:  Om du använder en skrivskyddad eller en databas som har skapats i en tidigare version av Access, kan du få ett meddelande om att det inte går att skapa en säkerhets kopia av databasen.

Om du vill återställa till en säkerhetskopia avslutar du och byter namn på originalfilen så att säkerhetskopian kan ha samma namn som originalversionen. Använd den ursprungliga versionens namn som namn på säkerhetskopian, och öppna säkerhetskopian i Access.

Använda en borttagnings fråga

Om du vill skapa en borttagnings fråga klickar du på Frågedesigni gruppen frågor på fliken skapa . Dubbelklicka i dialog rutan Visa tabell på varje tabell som du vill ta bort poster från och klicka sedan på Stäng.

Tabellen visas som ett fönster i den övre delen av frågerutnätet. I listan med fält dubbelklickar du på asterisken (*) för att lägga till alla fält i tabellen i design rutnätet.

Använda ett specifikt villkor i en borttagnings fråga

Viktigt!: Använd villkor för att endast returnera de poster du vill ta bort. Annars tar borttagnings frågan bort alla poster i tabellen.

Dubbelklicka på det fält som du vill ange som villkor för borttagning, ange ett villkor på raden villkor i frågedesignverktyget och avmarkera kryss rutan Visa för varje villkors fält.

Ett exempel på när du kan vilja använda det här alternativet: anta att du vill ta bort alla pågående order för en kund. Om du bara vill hitta de posterna lägger du till fälten kund-ID och order datum i frågerutnätet och sedan anger du kund-ID-nummer och det datum då kund ordern blev ogiltig.

 1. Klicka på visa > databladsvypå fliken design .

 2. Kontrol lera att frågan returnerar de poster du vill ta bort och tryck på CTRL + S för att spara frågan.

 3. Kör frågan genom att dubbelklicka på frågan i navigerings fönstret.

Överst på sidan

Använda en uppdateringsfråga

Obs!:  Du kan inte använda alternativet Uppdatera fråga i en Access-webbapp.

I det här avsnittet förklaras hur du använder en uppdaterings fråga för att ta bort enskilda fält från tabeller. Kom ihåg att om du kör en uppdaterings fråga för att ta bort data ändras de befintliga värdena till NULL eller en nollängdssträng (ett par dubbla citat tecken utan blank steg mellan), beroende på vilka villkor du anger.

 1. Klicka på CreateFrågedesigni gruppen frågor .

 2. Markera tabellen som innehåller de data du vill ta bort (om tabellen är relaterad markerar du tabellen på 1-sidan av relationen), klickar på Lägg tilloch sedan på Stäng.

  Tabellen visas som ett fönster i den övre delen av frågerutnätet. I fönstret visas alla fält i den markerade tabellen.

 3. Dubbelklicka på asterisken (*) för att lägga till alla fält i tabellen i design rutnätet. Om du lägger till alla tabell fält kan borttagnings frågan ta bort hela poster (rader) från tabellen.

  Du kan också ange villkor för ett eller flera fält på raden villkor i designern och sedan avmarkera kryss rutan Visa för varje villkors fält. Mer information om hur du använder villkor finns i tabellen urvals villkor för urvals frågor .

  Obs!:  Du kan använda villkor för att endast returnera de poster du vill ändra. Annars ställer uppdaterings frågan in på NULL varje post i varje fält i frågan.

 4. Klicka på Visa i gruppen Resultat på fliken Design och sedan på Datablad.

 5. Kontrol lera att frågan returnerar de poster du vill ange NULL eller en nollängdssträng (ett par dubbla citat tecken utan blank steg mellan dem ("").

 6. Om det behövs upprepar du steg 3 till och med 5 och ändrar fälten eller villkoren tills frågan returnerar bara de data som du vill ta bort och trycker sedan på CTRL + S för att spara frågan.

 7. Kör frågan genom att dubbelklicka på frågan i navigerings fönstret.

Överst på sidan

Ytterligare information

Ta bort data från relaterade tabeller

Om du vill ta bort data från flera relaterade tabeller måste du aktivera alternativen referens integritet och ta bort relaterade poster för varje relation. Då kan din fråga ta bort data från tabellerna på "1"-och "många"-sidor. För att förbereda borttagna relaterade data krävs verifiering av följande:

 • Ta reda på vilka poster som finns på 1-sidan av relationen och vilka som finns på n-sidan.

 • Om du behöver ta bort poster på 1-sidan av relationen och relaterade poster på n-sidan aktiverar du en uppsättning regler som kallas referens integritet och aktiverar borttagning av relaterade rader. Stegen i det här avsnittet förklarar referens integritet och hur du utför båda uppgifterna.

 • Om du bara behöver ta bort poster på 1-sidan av relationen måste du först ta bort relationen och sedan ta bort den.

Om du bara behöver ta bort data på n-sidan av relationen kan du skapa och köra borttagnings frågan utan att behöva ändra relationen.

Klicka på relationeri gruppen relationer på fliken databas verktyg för att ta reda på vilka poster som finns på "1" och "många" sidor i en relation. På fliken relationer visas tabellerna i databasen och relationerna. Varje relation är en linje som sammanbinder tabeller mellan fält.

I bilden nedan visas en typisk relation. De flesta, om inte alla, relationerna i en databas har en "1"-sida och en "många"-sida. Relations diagrammet anger "1"-sidan med siffran ett (1) och "många"-sidan med oändligheten ().

En relation mellan två tabeller

När du tar bort poster på 1-sidan av relationen tar du också bort alla relaterade poster på n-sidan av relationen. Men när du tar bort poster på n-sidan av en relation raderas vanligt vis inte poster på 1-sidan.

Access tillämpar dessutom en uppsättning regler som kallas referens integritet. Dessa regler säkerställer att sekundär nycklarna i en databas innehåller korrekta värden. En sekundär nyckel är en kolumn vars värden matchar värdena i primär nyckel kolumnen i en annan tabell.

Redigera relationen

Följ de här anvisningarna när du vill ta bort data från en Relations 1-och "många" sidor.

 1. Klicka på Relationer i gruppen Relationer på fliken Databasverktyg.

 2. Högerklicka på relationen (linjen) som kopplar samman tabellerna i borttagnings åtgärden och klicka sedan på Redigera relation på snabb menyn.

 3. I dialog rutan Redigera relationer kontrollerar du att kryss rutan referens integritet är markerad.

 4. Markera kryss rutan ta bort poster i relaterade tabeller .

  Obs!:  Om du tar bort en post på 1-sidan av relationen tills du inaktiverar den här egenskapen tar du bort alla relaterade poster på n-sidan av relationen.

 5. Klicka på OK, Stäng fönstret relationer och gå sedan till nästa steg.

Ta bort en relation

 1. Om du inte redan har gjort det öppnar du fönstret relationer .

 2. Klicka på Relationer i gruppen Relationer på fliken Databasverktyg.

  Anteckna de fält som ingår i relationen så att du kan återställa relationen när du har tagit bort data.

 3. Högerklicka på relationen (linjen) som kopplar samman tabellerna i borttagnings åtgärden och klicka sedan på ta bort på snabb menyn.

Obs!:  Om du vill återställa relationen följer du de föregående stegen för att öppna fönstret relationer och drar sedan primär nyckel fältet från den "1"-tabellen. Dialog rutan Redigera relation visas. Om den gamla Relations referens integritet tillämpas väljer du påtvinga referens integritetoch klickar sedan på skapa. Annars klickar du på skapa.

Överst på sidan

Urvals villkor för urvals frågor

I följande tabell visas några exempel villkor som du kan använda i urvals frågor när du vill se till att du bara tar bort de data som du vill ta bort. Vissa av exemplen använder jokertecken.

Villkor

Effekt

> 234

Returnerar alla tal som är större än 234. Om du vill hitta alla tal som är mindre än 234 använder du < 234.

>= "Cajhen"

Returnerar alla poster från Cajhen till och med slutet på alfabetet.

Mellan #2/2/2010 # och #12/1/2010 #

Returnerar datum från 2 februari 2010 till 1-dec-2010 (ANSI-89). Om databasen använder jokertecken från ANSI-92 ska du använda enkla citattecken (') i stället för nummertecken (#). Exempel: mellan ' 2/2/2010 ' och ' 12/1/2010 '.

Not "Tyskland"

Hittar alla poster där det exakta innehållet i fältet inte är exakt detsamma som "Tyskland". Villkoret returnerar poster som innehåller tecken förutom "Tyskland", till exempel "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

Not "T*"

Hittar alla poster som inte börjar med bokstaven T. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk (*).

Not "*t"

Hittar alla poster som inte slutar med bokstaven t. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk (*).

In(Kanada,Storbritannien)

Hittar alla poster i en lista som innehåller Kanada eller Storbritannien.

Som "[A-D]*"

Returnerar alla poster som börjar med bokstäverna A till D i ett textfält. Om din databas använder ANSI-92-teckenuppsättningen använder du procent tecknet (%) i stället för asterisken (*).

Som "*ar*"

Hittar alla poster som innehåller teckensekvensen "ar". Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda procenttecken (%) i stället för asterisk (*).

Som "Hotel Star???"

Hittar alla poster som börjar med "Hotel" och innehåller en andra sträng på fem bokstäver där de första fyra bokstäverna är "Star" och den sista bokstaven är okänd. Om databasen använder teckenuppsättningen ANSI-92 för jokertecken, ska du använda understreck (_) i stället för frågetecken (?).

#2/2/2010 #

Hittar alla poster för den 2 februari 2010. Om din databas använder ANSI-92-teckenuppsättningen omger du datumet med enkla citat tecken i stället för fyrkant (' 2/2/2010 ').

< Datum( ) - 30

Använder funktionen Datum för att returnera alla datum som är äldre än 30 dagar.

Datum()

Använder funktionen Datum för att returnera alla poster som innehåller dagens datum.

Mellan Datum( ) Och DatumLäggTill("M", 3, Datum( ))

Använder funktionerna datum och DateAdd för att returnera alla poster mellan dagens datum och tre månader framåt.

Är Null

Returnerar alla poster som innehåller ett null-värde (tomma eller odefinierade).

Är Icke Null

Returnerar alla poster som innehåller ett värde (som inte är null).

""

Returnerar alla poster som innehåller en sträng med nollängd. Du använder nollängdssträngar när du behöver lägga till ett värde i ett obligatoriskt fält men du vet inte vad det faktiska värdet är. Ett fält kanske ska innehålla ett faxnummer, men vissa av kunderna kanske inte har faxar. I så fall kan du i stället för att ange ett tal skriva ett par dubbla citat tecken utan mellanslag mellan dem ("").

Överst på sidan

Felsökningstips

Varför visas det här felmeddelandet och hur korrigerar jag felet?

Om du skapar en borttagnings fråga med hjälp av flera tabeller och frågans unika poster -egenskap har värdet Nejvisas fel meddelandet. Det går inte att ta bort från angivna tabeller när du kör frågan.

Du korrigerar det här problemet genom att ange frågans Unika poster-egenskap till Ja.

 1. Öppna borttagningsfrågan i designvyn.

 2. Om frågans egenskapslista inte är öppen öppnar du den genom att trycka på F4.

 3. Klicka på frågedesignern så att frågeegenskaperna visas (och inte fältegenskaperna).

 4. Leta reda på egenskapen Unika poster i frågans egenskapslista och ange den till Ja.

Ange att en fråga inte ska spärras i inaktivt läge

Om du öppnar en Skriv bords databas som du inte har valt att lita på eller som inte finns på en betrodd plats blockeras som standard alla redigerings frågor.

Om du försöker att köra en redigeringsfråga men inget verka hända, kontrollerar du om följande meddelande visas i statusfältet:

Den här åtgärden eller händelsen spärras i inaktivt läge.

När du ser meddelandet gör du följande för att aktivera det blockerade innehållet:

 • Klicka på Aktivera innehålli meddelande fältet säkerhets varning och kör frågan igen.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×