Office
Logga in

Skapa och hantera en webbplats för dokumentarbetsyta

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En webbplats för dokumentarbetsyta underlättar för dig att samordna framtagning av ett eller flera relaterade dokument med andra personer. På webbplatsen finns verktyg med vilka du kan dela och uppdatera filer samt hålla andra personer informerade om filernas status.

I den här artikeln

Översikt

Skapa en dokumentarbetsyta från ett dokument i ett bibliotek

Skapa en tom webbplats för dokumentarbetsyta

Lägga till ett dokument

Lägga till en användare

Lägga till en aktivitet

Lägga till ett meddelande

Lägga till en länk i listan länkar

Skapa en e-postavisering för en aktivitet

Publicera ett dokument i ett bibliotek från en dokumentarbetsyta

Ta bort en dokumentarbetsyta

Översikt

Genom att använda en webbplats för dokumentarbetsyta kan du och dina kolleger samordna framtagning av ett eller flera relaterade dokument. På webbplatsen finns verktyg med vilka du kan dela och uppdatera filer samt hålla andra personer informerade om filernas status. Du och dina kolleger kan exempelvis arbeta tillsammans på en webbplats för dokumentarbetsyta och utarbeta ett dokument på följande sätt:

 • Arbeta direkt i den kopia som finns på webbplatsen för dokumentarbetsyta

 • Arbeta i en lokal kopia och uppdatera kopian regelbundet på webbplatsen för dokumentarbetsyta

Du och andra medlemmar på arbetsytan kan också använda en webbplats för dokumentarbetsyta när ni publicerar meddelanden, tilldelar uppgifter, delar relevanta länkar och erhåller aviseringar om ändringar i webbplatsinnehåll. Du kan skapa en webbplats för dokumentarbetsyta för ett korttidsprojekt och ta bort webbplatsen när projektet avslutas eller använda den permanent.

Som standard har ägare av webbplatssamlingar behövs behörighetsnivå för att skapa dokumentarbetsytor i en befintlig webbplats. Om du är webbplatsägare och vill aktivera medlemmar att skapa dokumentarbetsytor kan du ge behörighet att skapa webbplatser i Microsoft Windows SharePoint Services-gruppen som gruppmedlemmarna tillhör.

Överst på sidan

Skapa en webbplats för dokumentarbetsyta från ett dokument i ett bibliotek

Du kan skapa en ny webbplats för dokumentarbetsyta från ett dokument som redan finns i ett bibliotek på webbplatsen. Beroende på vilket program som används kan du också ha möjlighet att skapa en ny webbplats för dokumentarbetsyta från ett program som är kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, såsom Microsoft Office Word 2007. Mer information finns i Hjälp i respektive program.

 1. Öppna dokumentbiblioteket där dokumentet sparats.

 2. Peka på namnet på dokumentet, klicka på pilen som visas, peka på Skicka till och klicka sedan på Skapa dokumentarbetsyta.

  Obs!: Om alternativet Skapa dokumentarbetsyta inte är tillgängligt har du inte behörighet att skapa en arbetsyta på aktuell webbplats. Be webbplatsägaren att ge dig denna behörighet eller skapa webbplatsen för arbetsyta åt dig.

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en tom webbplats för dokumentarbetsyta

Om du vill skapa en webbplats för dokumentarbetsyta men inte vill basera den på ett befintligt dokument i ett bibliotek, kan du skapa en tom webbplats för dokumentarbetsyta och lägga till ett eller flera dokument vid ett senare tillfälle.

 1. Öppna webbplatsen där du vill skapa en webbplats för dokumentarbetsyta.

  1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på Skapa på sidan Allt webbplatsinnehåll.

   Tips: I de flesta fall kan du använda Webbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp i stället att slutföra det här steget.

  Obs!: Du kan behöva be webbplatsägaren om att få behörighet att skapa en webbplats för dokumentarbetsyta.

 2. Klicka på Webbplatser och arbetsytor i listan Webbsidor.

 3. Ange information om den webbplats för dokumentarbetsyta som du vill skapa, exempelvis namn och den sista delen av webbplatsadressen.

 4. Klicka på fliken Samarbete och sedan på Dokumentarbetsyta vid Mallval.

 5. Gör i avsnittet Behörigheter något av följande:

  • Om du vill att alla medlemmar på den överordnade webbplatsen ska vara medlemmar på den här webbplatsen klickar du på Använd samma behörighet som den överordnade webbplatsen.

  • Om du endast vill att en specifik grupp av personer ska vara medlemmar på den här webbplatsen klickar du på Använd unika behörigheter.

 6. Om du vill att det övre länkfältet på den överordnade webbplatsen ska visas på sidor på den här nya webbplatsen kontrollerar du att Vill du använda det övre länkfältet från den överordnade webbplatsen är markerat vid Ärv navigering.

 7. Klicka på Skapa.

Överst på sidan

Lägga till ett dokument

Oavsett om du skapar en webbplats för dokumentarbetsyta från ett befintligt dokument eller om du skapar en tom webbplats för dokumentarbetsyta, kan du vid behov lägga till nya dokument på webbplatsen för dokumentarbetsyta.

 1. På startsidan för webbplatsen för dokumentarbetsyta klickar du på Delade dokument.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa och lägga till ett nytt dokument klickar du på Ny.

  • Om du vill lägga till ett befintligt dokument klickar du på Överför och sedan Bläddra och letar fram den fil som du vill lägga till. Markera filen och klicka sedan på Öppna. Om ett dokument med samma filnamn redan finns i biblioteket och du inte vill skriva över det befintliga dokumentet avmarkerar du kryssrutan Skriv över befintliga filer.

 3. Klicka på OK.

Du kan också lägga till en länkad kopia av ett dokument från ett annat bibliotek i biblioteket Delade dokument på webbplatsen för dokumentarbetsyta genom att skapa ett Skicka till-mål. När det ursprungliga dokumentet eller den länkade kopian uppdateras, kan du enkelt uppdatera kopian på den andra platsen. Länkar till mer information om att lägga till länkade kopior av dokument i andra bibliotek finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Lägga till en användare

Om du vill lägga till användare på en webbplats för dokumentarbetsyta måste du ha behörighet att lägga till medlemmar på den överordnade webbplatsen eller webbplatsen för dokumentarbetsyta. Om du inte kan lägga till användare på webbplatsen för dokumentarbetsyta kontaktar du ägaren av den överordnade webbplatsen.

 1. På startsidan för webbplatsen för dokumentarbetsyta klickar du i listan Medlemmar på namnet på den grupp där du vill lägga till en användare.

 2. Klicka på Lägg till användareNytt-menyn Nytt-menyn .

 3. Skriv namn, gruppnamn eller e-postadressen till den användare eller grupp som du vill lägga till i avsnittet Lägg till användare. Om du lägger till fler än en användare kan skilja på varje namn med ett semikolon (;). Du kan också klicka på Bläddra Bild av knapp om du vill söka efter och välj personen från katalogen.

 4. Klicka vid Tilldela behörighet på den grupp där du vill lägga till användaren.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägg till en aktivitet

Du kan använda listan Uppgifter på din webbplats för dokumentarbetsyta när du vill tilldela arbetsobjekt till dig själv eller andra medlemmar på arbetsytan. Medlemmarna kan sedan enkelt uppdatera och dela status för sina tilldelade uppgifter. Genom att använda listan Uppgifter kan du ställa in prioritet och leveransdatum för uppgifter, liksom uppgiftsstatus och antal procent klart. Som ägare av webbplatsen för dokumentarbetsyta kan du även lägga till anpassade fält i listan Uppgifter, precis som du gör med andra listor på en SharePoint-webbplats. Länkar till mer information om anpassning av listor finns i avsnittet Se även.

 1. Klicka på Lägg till ny uppgift på startsidan för dokumentarbetsyta under uppgifter.

 2. Skriv ett namn för uppgiften i rutan Rubrik.

 3. Klicka på uppgiftens prioritet i listan prioritet.

 4. Klicka på uppgiftens status i listan Status.

 5. Om du vill tilldela uppgiften till någon, gör du något av följande i avsnittet Tilldelad:

  • Skriv e-postadressen till den person du vill tilldela uppgiften.

  • Skriv det fullständiga namnet på den person du vill tilldela uppgiften och klicka på Kontrollera namn Bild av knapp . Om det finns personen i katalogen matchas namnet till personens e-postadress. Om personen inte kan hittas i katalogen ingen exakt matchning hittades för meddelandet visas.

  • Klicka på Bläddra Bild av knapp om du vill söka efter och välj personen från katalogen. Klicka på OK när du är klar.

 6. Om det behövs, skriver du en kort beskrivning av aktiviteten i rutan Beskrivning.

 7. I rutan Startdatum anger du det datum då aktiviteten börjar.

 8. Ange det datum då aktiviteten måste utföras i rutan Förfallodatum.

 9. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till ett meddelande

Använd listan Meddelanden när du anslår viktiga meddelanden om projektet för gruppmedlemmar, såsom leveransdatum och ändringar i leveransfiler, introduktion av nya gruppmedlemmar och annan information.

 1. Klicka på Lägg till nytt meddelande på startsidan för webbplatsen dokumentarbetsyta.

 2. Skriv en rubrik för meddelandet i rutan Rubrik.

 3. Skriv den fullständiga texten i ditt meddelande i rutan brödtext.

 4. Om du vill att meddelandet ska förfalla automatiskt efter ett visst datum, skriver du datumet i rutan upphör att gälla.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till en länk i listan länkar

Du kan använda listan Länkar när du vill dela länkar som är användbara för gruppmedlemmarna. Med hjälp av listan erhålls snabbt och enkel åtkomst till närliggande information och resurser såsom andra webbplatser.

 1. Klicka på Lägg till ny länk på startsidan för webbplatsen dokumentarbetsyta.

 2. Skriv in adressen till webbsidan eller annan typ av resurs som du vill länka i avsnittet URL och Skriv en beskrivning för länken.

  Den text som du skriver i rutan typ beskrivningen visas som namnet på länken i listan länkar. Du kan använda anteckningar om länken i avsnittet Anteckningar, men den här informationen visas inte i standardvyn för listan länkar som visas på startsidan för webbplatsen dokumentarbetsyta.

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en e-postavisering för en uppgift

När du skapat uppgifter och tilldelat dem till medlemmar på arbetsytan kan du välja att få ta emot e-postaviseringar där du underrättas om ändringar i objekt i listan Uppgifter. Medlemmarna kan också skapa sina egna aviseringar för att få e-postmeddelanden om ändringar i andra objekt som är av intresse för dem.

Obs!: Du kan endast skapa e-postaviseringar för uppgifter om din serveradministratör har möjliggjort för servern där Windows SharePoint Services körs att skicka e-post.

 1. Klicka på aktiviteter på startsidan för webbplatsen dokumentarbetsyta.

  Om uppgiftslistan inte visas på startsidan, klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på uppgifter.

 2. Klicka på Avisera mig på menyn åtgärder Bild av meny .

 3. Skriv ett namn på aviseringen i avsnittet Aviseringsrubrik.

 4. I avsnittet Skicka aviseringar till som ditt namn ingår som standard i rutan användare. Du kan skicka aviseringar till andra medlemmar genom att lägga till deras namn i rutan användare, avgränsade med semikolon (;).

 5. I avsnittet Ändra typ väljer du vilken typ av ändringar du vill meddelas om.

 6. Välj ett filter för att ta emot ändras baserat på vissa villkor i avsnittet Skicka aviseringar för dessa ändringar.

  Tips: Du kan också välja att ta emot aviseringar för objekt som visas i en viss vy över uppgiftslistan.

 7. Välj hur ofta du vill ta emot aviseringar i avsnittet att skicka aviseringar.

 8. Klicka på OK.

Överst på sidan

Publicera tillbaka ett dokument i ett bibliotek från en webbplats för dokumentarbetsyta

Om din webbplats för dokumentarbetsyta är baserad på ett befintligt dokument som sparats i ett bibliotek, kan du uppdatera den ursprungliga kopian med ändringar som gjorts i kopian av dokumentet på webbplatsen för dokumentarbetsyta.

 1. Öppna biblioteket som innehåller dokumentet på webbplatsen för dokumentarbetsyta.

 2. Peka på namnet på dokumentet, klicka på pilen som visas, peka på Skicka till och sedan Publicera på källplats.

Överst på sidan

Ta bort en webbplats för dokumentarbetsyta

När dokumentationsprojektet slutförts och de slutgiltiga versionerna av dokumenten flyttats till andra platser kan du välja att ta bort webbplatsen för dokumentarbetsyta. Om du vill ta bort platsen måste du ha Fullständig behörighet. Webbplatsägare tilldelas automatiskt denna behörighet.

Viktigt!: Var noga med att publicera alla dokument på en annan plats innan du tar bort en webbplats för dokumentarbetsyta. När du tar bort en webbplats för dokumentarbetsyta sker en permanent radering av alla dokument, bibliotek, listor och listdata, webbplatsinställningar, behörighetsnivåer och säkerhetsinformation på webbplatsen för dokumentarbetsyta .

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp på startsidan för webbplatsen och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på Ta bort den här webbplatsen i kolumnen Webbplatsadministration.

 2. Klicka på Ta bort och bekräfta sedan att du vill ta bort webbplatsen genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×