Skapa och hantera egna kategorier och grupper i navigeringsfönstret

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill använda och hantera databasobjekten i Access använder du navigeringsfönstret. Du kan skapa egna kategorier och grupper i navigeringsfönstret, så att du kan ordna databasobjekten så som du vill. Exempelvis kan du ange genvägar till endast de objekt som användarna behöver se, så att det blir enklare för dem att fokusera på uppgiften.

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar och hanterar egna kategorier och grupper i navigeringsfönstret.

Obs!:  Det går inte att använda navigeringsfönstret i en webbläsare. Om du vill använda navigeringsfönstret med en webbdatabas så måste du först öppna databasen i Access.

Obs!: I den här artikeln gäller inte för Access-program – den nya typ av databas du designa med Access och publicera online. Mer information finns i Skapa ett Access-program .

I den här artikeln

Skapa egna kategorier och grupper

Visa eller dölja grupperna och objekten i en kategori

Ta bort och återställa objekt i egna grupper

Skapa egna kategorier och grupper

När du skapar en egen kategori, skapas den för den öppna databasen och sedan tillhör den databasen. Det går inte att överföra egna kategorier och grupper till andra databaser.

Du skapar och hanterar egna kategorier och grupper i dialogrutan Navigeringsalternativ. Du utgår från följande grundläggande steg.

 • Först skapar du en egen kategori. I Access finns redan en: Anpassad. Du kan byta namn på kategorin och lägga till eller ta bort grupper efter behov, eller skapa en ny kategori när du vill.

 • När du har skapat en kategori, skapar du en eller flera grupper för den nya kategorin.

 • Stäng dialogrutan Navigeringsalternativ och dra sedan eller kopiera och klistra in databasobjekten som du vill tilldela den nya gruppen i navigeringsfönstret. Du drar eller kopierar objekten från en viss grupp med namnet Objekt som inte tilldelats, som skapas automatiskt när du skapar en egen kategori.

  Obs!: När du lägger till ett databasobjekt från gruppen Objekt som inte tilldelats i en egen grupp, skapas en genväg till det objektet – du flyttar inte eller kopierar själva objektet. Om du byter namn på eller tar bort en genväg till en egen grupp, påverkar inte dessa ändringar själva objektet utan bara genvägen till det.

 • När du har fyllt den egna gruppen eller grupperna, kan du dölja gruppen Objekt som inte tilldelats och andra grupper som du inte behöver visa.

Skapa en egen kategori

 1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Klicka på Lägg till objekt under listan Kategorier i dialogrutan Navigeringsalternativ. En ny kategori visas i listan. I den här bilden visas en ny egen kategori.

  En ny egen kategori i navigeringsfönstret

 3. Skriv ett namn på den nya kategorin och tryck på RETUR.

  Försök att skapa ett namn som har en innebörd för dem som ska använda databasen. När du skapar namnet ser du hur rubriken för den högra listan ändras så att den matchar namnet. Om namnet på den nya kategorin till exempel är Mitt menyformulär blir rubriken Grupper för Mitt menyformulär. Du ser också att den högra listan innehåller en grupp med namnet Objekt som inte tilldelats. Den gruppen skapas automatiskt i Access. Den innehåller alla objekt i databasen, och du använder objekten när du fyller den egna gruppen.

  När du har skapat en egen kategori, skapar du en eller flera grupper för den kategorin. Du kan skapa ett valfritt antal grupper. Låt dialogrutan Navigeringsalternativ vara öppen och följ stegen nedan.

Skapa en egen grupp

 1. Klicka på Lägg till grupp under listan över grupper för "gruppnamn" och skriv sedan ett namn för gruppen. Du kan upprepa proceduren så ofta du behöver göra. Till exempel Mina menyformulär kan innehålla tre grupper, formulär, rapporter och frågor. Behov av dina användare eller dina egna inställningar ska styra de grupper som du har lagt till i den här etappen.

 2. Låt kryssrutan bredvid Objekt som inte tilldelats vara markerad och klicka på OK. Dialogrutan Navigeringsalternativ stängs och den nya egna gruppen läggs till i navigeringsfönstret, men den nya gruppen visas inte.

 3. Gå till nästa steg där du ser till att den nya gruppen visas och lägger till objekt i gruppen.

Lägga till objekt i en egen grupp

 1. Klicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret, och klicka på en ny kategori i menyns övre del. Gruppen eller grupperna som du har skapat för kategorin visas i den nedre delen av menyn, tillsammans med gruppen Objekt som inte tilldelats.

 2. Markera i gruppen Objekt som inte tilldelats de objekt som du vill använda i den egna gruppen och flytta dem sedan till den gruppen. I Access kan du flytta markerade objekt på flera sätt. Du kan göra följande:

  • Dra elementen ett och ett.

  • Håll ned CTRL, klicka på flera element och dra dem till den egna gruppen.

  • Högerklicka på ett av de markerade elementen, peka på Lägg till i grupp och sedan klicka på namnet på den egna gruppen.

När du är klar kan du låta gruppen Objekt som inte tilldelats visas i navigeringsfönstret, eller dölja den.

Dölja gruppen Objekt som inte tilldelats

 1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. På skärmen Grupper förkategori avmarkerar du kryssrutan Objekt som inte tilldelats.

När du har skapat en egen kategori och grupp, och lagt till några genvägar i gruppen, kan du använda dessa genvägar för att skapa flera grupper. I anvisningarna nedan förklaras hur.

Skapa en ny egen grupp genom att använda ett objekt i en befintlig egen grupp

Obs!: Om du vill använda den här tekniken måste du först skapa en egen kategori och grupp genom att följa anvisningarna i föregående avsnitt.

 1. Högerklicka på ett objekt som du vill placera i en ny grupp medan en egen kategori och egen grupp är öppen i navigeringsfönstret.

 2. Peka på Lägg till i grupp och klicka sedan på Ny grupp.

  En ny grupp visas i navigeringsfönstret.

  En ny egen grupp i navigeringsfönstret

  Skriv ett namn på den nya gruppen och dra sedan ytterligare genvägar till den nya gruppen efter behov.

Överst på sidan

Visa eller dölja grupperna och objekten i en kategori

Du kan dölja vissa eller alla grupperna i en egen kategori och vissa eller alla objekt i en grupp. Tänk på följande när du fortsätter:

 • I Access kan du dölja ett objekt på två sätt. Du kan använda kommandona i navigeringsfönstret när du vill dölja objekt i dess överordnade grupp och kategori, eller använda en egenskap för respektive objekt och dölja den i alla grupper och kategorier i den öppna databasen.

 • Du kan göra dolda objekt och grupper totalt osynliga eller visa dem i navigeringsfönstret som nedtonade oanvändbara ikoner. Du gör detta val genom att markera eller avmarkera kryssrutan Visa dolda objekt i dialogrutan Navigeringsalternativ. Du kan också använda den kryssrutan när du behöver ta fram, eller återställa, en grupp eller ett objekt.

I anvisningarna i de följande styckena beskrivs hur du utför båda typer av åtgärder.

Dölja en grupp i en kategori

 • Högerklicka i navigeringsfönstret på namnlisten till den grupp som du vill dölja och klicka sedan på Dölj.

  Obs!: Du kan även utföra den här uppgiften med hjälp av dialogrutan Navigeringsalternativ. Öppna dialogrutan (se de olika stegen i nästa avsnitt om du inte vet hur), och avmarkera kryssrutan bredvid den grupp som du vill dölja i listan grupper för "kategori".

Återställa en dold grupp till en kategori

 1. Högerklicka på menyraden högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Markera i listan Kategorier den kategori som innehåller den dolda gruppen.

 3. Markera kryssrutan bredvid den dolda gruppen i listan grupper för "kategori".

 4. Klicka på OK.

Dölja ett objekt i dess överordnade grupp

 • Högerklicka på objektet i navigeringsfönstret och klicka på Dölj.

Dölja ett objekt i alla kategorier och grupper

 1. Högerklicka på objektet som du vill dölja och klicka sedan på Objektegenskaper.

  Dialogrutan Egenskaper visas och namnet på objektet läggs till i dialogrutans namnlist. Om du till exempel öppnar ett formulär med namnet Order, har dialogrutan namnet: Egenskaper för Order. I bilden nedan visas dialogrutan.

  Dialogrutan Egenskaper för ett databasobjekt i Access

 2. Markera kryssrutan Dold.

 3. Klicka på OK.

Återställa (visa) ett dolt objekt

 1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Markera kryssrutan Visa dolda objekt under Visningsalternativ.

 3. Klicka på OK och gå tillbaka till navigeringsfönstret. Fönstret visas som en nedtonad ikon för alla dolda objekt.

 4. Gör något av följande:

  • Om du döljer objektet enbart i dess överordnade grupp och kategori högerklickar du på objektet och klickar sedan på Ta fram.

  • Om du döljer objektet i alla kategorier och grupper genom att ange egenskapen Dold högerklickar du på objektet, klickar på Visa egenskaper och avmarkerar kryssrutan Dold.

Överst på sidan

Ta bort och återställa objekt i egna grupper

Allt eftersom dina behov ändras, kanske du behöver byta ut de egna grupperna. Du kan när som helst lägga till eller ta bort objekten i en grupp. I anvisningarna nedan förklaras hur du gör detta.

Ta bort objekt från en egen grupp

 • Högerklicka i navigeringsfönstret på det objekt som du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Återställa ett objekt i en egen grupp

 1. Visa gruppen Objekt som inte tilldelats om den döljs.

  Hur visar jag gruppen Objekt som inte tilldelats?

  1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

  2. Markera kryssrutan bredvid Objekt som inte tilldelats i fönstret grupper för "kategori".

 2. Om det behövs drar du eller kopierar och klistrar in objektet som du vill ha från gruppen Objekt som inte tilldelats till din egna grupp.

Byta namn på ett objekt i en egen grupp

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på det objekt som du vill byta namn på och klicka på Byt namn på genväg.

 2. Skriv genvägens nya namn och tryck på RETUR.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×