Skapa och hantera anpassade kategorier och grupper i navigeringsfönstret

Om du vill använda och hantera databasobjekten i Access använder du navigeringsfönstret. Du kan skapa anpassade kategorier och grupper i navigeringsfönstret, så att du kan ordna databasobjekten så som du vill. Exempelvis kan du skapa genvägar till endast de objekt som användarna behöver se, så att det blir enklare för dem att fokusera på uppgiften. I det här avsnittet beskriver vi hur du skapar och hanterar anpassade kategorier och grupper i navigeringsfönstret.

I den här artikeln

Skapa anpassade kategorier och grupper

Visa eller dölja grupperna och objekten i en kategori

Ta bort och återställa objekt i anpassade grupper

Skapa egna kategorier och grupper

När du skapar en egen kategori, skapas den för den öppna databasen och sedan tillhör den databasen. Det går inte att överföra egna kategorier och grupper till andra databaser.

Du skapar och hanterar egna kategorier och grupper i dialogrutan Navigeringsalternativ. Du utgår från följande grundläggande steg.

 • Först skapar du en egen kategori. I Access finns redan en: Anpassad. Du kan byta namn på kategorin och lägga till eller ta bort grupper efter behov, eller skapa en ny kategori när du vill.

 • När du har skapat en kategori, skapar du en eller flera grupper för den nya kategorin.

 • Stäng dialogrutan Navigeringsalternativ och dra sedan eller kopiera och klistra in databasobjekten som du vill tilldela den nya gruppen i navigeringsfönstret. Du drar eller kopierar objekten från en viss grupp med namnet Objekt som inte tilldelats, som skapas automatiskt när du skapar en egen kategori.

  Obs!: När du lägger till ett databasobjekt från gruppen Objekt som inte tilldelats i en egen grupp, skapas en genväg till det objektet – du flyttar inte eller kopierar själva objektet. Om du byter namn på eller tar bort en genväg till en egen grupp, påverkar inte dessa ändringar själva objektet utan bara genvägen till det.

 • När du har fyllt den egna gruppen eller grupperna, kan du dölja gruppen Objekt som inte tilldelats och andra grupper som du inte behöver visa.

Skapa en egen kategori

 1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Klicka på Lägg till objekt under listan Kategorier i dialogrutan Navigeringsalternativ. En ny kategori visas i listan. I den här bilden visas en ny egen kategori.

  En ny anpassad kategori i navigeringsfönstret

 3. Skriv ett namn på den nya kategorin och tryck på RETUR.

  Försök att skapa ett namn som har en innebörd för dem som ska använda databasen. När du skapar namnet ser du hur rubriken för den högra listan ändras så att den matchar namnet. Om namnet på den nya kategorin till exempel är Mitt menyformulär blir rubriken Grupper för Mitt menyformulär. Du ser också att den högra listan innehåller en grupp med namnet Objekt som inte tilldelats. Den gruppen skapas automatiskt i Access. Den innehåller alla objekt i databasen, och du använder objekten när du fyller den egna gruppen.

  När du har skapat en egen kategori, skapar du en eller flera grupper för den kategorin. Du kan skapa ett valfritt antal grupper. Låt dialogrutan Navigeringsalternativ vara öppen och följ stegen nedan.

Skapa en egen grupp

 1. Under listan Grupper för gruppnamn klickar du på Lägg till grupp och anger sedan ett namn för gruppen. Du kan upprepa den här processen så ofta du vill. Mitt menyformulär kan till exempel innehålla tre grupper – Datainmatningsformulär, Rapporter och Frågor. Vilka grupper som du lägger till styrs utifrån dina och användarnas behov.

 2. Låt kryssrutan bredvid Objekt som inte tilldelats vara markerad och klicka på OK. Dialogrutan Navigeringsalternativ stängs och den nya egna gruppen läggs till i navigeringsfönstret, men den nya gruppen visas inte.

 3. Gå till nästa steg där du ser till att den nya gruppen visas och lägger till objekt i gruppen.

Lägga till objekt i en egen grupp

 1. Klicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret, och klicka på en ny kategori i menyns övre del. Gruppen eller grupperna som du har skapat för kategorin visas i den nedre delen av menyn, tillsammans med gruppen Objekt som inte tilldelats.

 2. Markera i gruppen Objekt som inte tilldelats de objekt som du vill använda i den egna gruppen och flytta dem sedan till den gruppen. I Access kan du flytta markerade objekt på flera sätt. Du kan göra följande:

  • Dra elementen ett och ett.

  • Håll ned CTRL, klicka på flera element och dra dem till den egna gruppen.

  • Högerklicka på ett av de markerade elementen, peka på Lägg till i grupp och sedan klicka på namnet på den egna gruppen.

När du är klar kan du låta gruppen Objekt som inte tilldelats visas i navigeringsfönstret, eller dölja den.

Dölja gruppen Objekt som inte tilldelats

 1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. I fönstret Grupper för kategori avmarkerar du kryssrutan Objekt som inte tilldelats.

När du har skapat en egen kategori och grupp, och lagt till några genvägar i gruppen, kan du använda dessa genvägar för att skapa flera grupper. I anvisningarna nedan förklaras hur.

Skapa en ny egen grupp genom att använda ett objekt i en befintlig egen grupp

Obs!: Om du vill använda den här tekniken måste du först skapa en egen kategori och grupp genom att följa anvisningarna i föregående avsnitt.

 1. Högerklicka på ett objekt som du vill placera i en ny grupp medan en egen kategori och egen grupp är öppen i navigeringsfönstret.

 2. Peka på Lägg till i grupp och klicka sedan på Ny grupp.

  En ny grupp visas i navigeringsfönstret.

  En ny anpassad grupp i navigeringsfönstret

  Skriv ett namn på den nya gruppen och dra sedan ytterligare genvägar till den nya gruppen efter behov.

Överst på sidan

Visa eller dölja grupperna och objekten i en kategori

Du kan dölja vissa eller alla grupperna i en egen kategori och vissa eller alla objekt i en grupp. Tänk på följande när du fortsätter:

 • I Access kan du dölja ett objekt på två sätt. Du kan använda kommandona i navigeringsfönstret när du vill dölja objekt i dess överordnade grupp och kategori, eller använda en egenskap för respektive objekt och dölja den i alla grupper och kategorier i den öppna databasen.

 • Du kan göra dolda objekt och grupper totalt osynliga eller visa dem i navigeringsfönstret som nedtonade oanvändbara ikoner. Du gör detta val genom att markera eller avmarkera kryssrutan Visa dolda objekt i dialogrutan Navigeringsalternativ. Du kan också använda den kryssrutan när du behöver ta fram, eller återställa, en grupp eller ett objekt.

I anvisningarna i de följande styckena beskrivs hur du utför båda typer av åtgärder.

Dölja en grupp i en kategori

 • Högerklicka i navigeringsfönstret på namnlisten till den grupp som du vill dölja och klicka sedan på Dölj.

  Obs!: Du kan också utföra den här åtgärden i dialogrutan Navigeringsalternativ. Öppna dialogrutan (information om hur du gör det finns i nästa stycke) och avmarkera kryssrutan bredvid gruppen som du vill dölja i listan Grupper för kategori.

Återställa en dold grupp till en kategori

 1. Högerklicka på menyraden högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Markera i listan Kategorier den kategori som innehåller den dolda gruppen.

 3. Markera kryssrutan bredvid den dolda gruppen i listan Grupper för kategori.

 4. Klicka på OK.

Dölja ett objekt i dess överordnade grupp

 • Högerklicka på objektet i navigeringsfönstret och klicka på Dölj.

Dölja ett objekt i alla kategorier och grupper

 1. Högerklicka på objektet som du vill dölja och klicka sedan på Objektegenskaper.

  Dialogrutan Egenskaper visas och namnet på objektet läggs till i dialogrutans namnlist. Om du till exempel öppnar ett formulär med namnet Order, har dialogrutan namnet: Egenskaper för Order. I bilden nedan visas dialogrutan.

  Dialogrutan Egenskaper för ett databasobjekt i Access

 2. Markera kryssrutan Dold.

 3. Klicka på OK.

Återställa (visa) ett dolt objekt

 1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Markera kryssrutan Visa dolda objekt under Visningsalternativ.

 3. Klicka på OK och gå tillbaka till navigeringsfönstret. Fönstret visas som en nedtonad ikon för alla dolda objekt.

 4. Gör något av följande:

  • Om du döljer objektet enbart i dess överordnade grupp och kategori högerklickar du på objektet och klickar sedan på Ta fram.

  • Om du döljer objektet i alla kategorier och grupper genom att ange egenskapen Dold högerklickar du på objektet, klickar på Visa egenskaper och avmarkerar kryssrutan Dold.

Överst på sidan

Ta bort och återställa objekt i egna grupper

Allt eftersom dina behov ändras, kanske du behöver byta ut de egna grupperna. Du kan när som helst lägga till eller ta bort objekten i en grupp. I anvisningarna nedan förklaras hur du gör detta.

Ta bort objekt från en egen grupp

 • Högerklicka i navigeringsfönstret på det objekt som du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Återställa ett objekt i en egen grupp

 1. Visa gruppen Objekt som inte tilldelats om den döljs.

  Hur visar jag gruppen Objekt som inte tilldelats?

  1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

  2. I rutan Grupper för kategori markerar du kryssrutan bredvid Objekt som inte tilldelats.

 2. Om det behövs drar du eller kopierar och klistrar in objektet som du vill ha från gruppen Objekt som inte tilldelats till din egna grupp.

Byta namn på ett objekt i en egen grupp

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på det objekt som du vill byta namn på och klicka på Byt namn på genväg.

 2. Skriv genvägens nya namn och tryck på RETUR.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×