Skapa listrelationer med hjälp av unika kolumner och uppslagskolumner

Skapa listrelationer med hjälp av unika kolumner och uppslagskolumner

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa relationer mellan listor med hjälp av en kombination av unika kolumner, uppslags kolumner och tvingande relationer (överlappa och begränsa borttagning), vilket gör det lättare för dig att skapa mer sofistikerade affärs lösningar och att bevara integriteten hos dina data.

Översikt över List relationer

I följande avsnitt finns viktig bakgrunds information om hur du skapar relationer mellan käll-och mål listor, skapar unika och uppslags kolumner, tvingar List relationer, lägga till primära och sekundära uppslags kolumner, visning, Redigera och ta bort objekt i list relationer, hantera List relationer när listor har många objekt och de andra fördelarna med att använda redigerings program som Microsoft SharePoint Designer 2013.

En översikt över listrelationer

1. listan objekt är källistan och listan order är mål listan.

2. varje lista har unika kolumner som säkerställer att rätt data matchas.

3. den primära uppslags kolumnen i källistan "letar upp" kolumnen order-ID i mål listan baserat på ett matchande värde.

4. en sekundär uppslags kolumn i källistan infogar automatiskt kolumnen order beskrivning från mål listan.

När du skapar en kolumn kan du ange att kolumnen måste innehålla unika värden. Det innebär att listan inte kan ha dubblettvärden i kolumnen. Du kan inte lägga till ett List objekt som innehåller ett dubblettvärde, ändra ett befintligt List objekt som skulle resultera i att ett dubblettvärde skapas, eller Återställ ett objekt från pappers korgen om det skulle resultera i ett dubblettvärde. Om du skapar en uppslags kolumn i en källista och du anger att kolumnen ska vara unik, får kolumnen i mål listan inte innehålla dubblettvärden.

Obs!:  Unikheten är inte Skift läges känsligt, så exempel på order-231 och order-231 betraktas som dubblettvärden.

En unik kolumn måste också ha ett index. När du skapar en unik kolumn kanske du uppmanas att skapa indexet och det skapas automatiskt när du klickar på OK. När en unik kolumn har ett index kan du inte ta bort indexet från kolumnen, såvida du inte först definierar om kolumnen för att tillåta dubblettvärden.

I följande tabell sammanfattas vilka kolumn typer som kan och inte kan användas för att skapa unika kolumner.

Kolumntyper som stöds

Kolumntyper som inte stöds

Enskild rad med text

Flera rader med text

Val (enskilt värde)

Val (flera värden)

Tal

Beräknad

Valuta

Hyperlänk eller bild

Datum och tid

Anpassade kolumner

Uppslag (enstaka värde)

Uppslag (Multi-värde)

Person eller Grupp (enskilt värde)

Person eller grupp (flera värden)

Ja/Nej

Om du vill skapa en relation mellan två listor skapar du en uppslags kolumn som hämtas (eller "slår upp") ett eller flera värden från en mållista om värdena matchar värdet i uppslags kolumnen i källistan. När du har skapat den här uppslags kolumnen (den primära kolumnen) kan du fortsätta att lägga till ytterligare kolumner (sekundära kolumner) från mål listan till källistan, förutsatt att de ytterligare kolumnerna har en datatyp som stöds nedan.

Följande tabell sammanfattar vilka kolumn typer som kan och inte kan användas för att skapa uppslags kolumner.

Kolumntyper som stöds

Kolumntyper som inte stöds

Enskild rad med text

Flera rader med text

Tal

Valuta

Datum och tid

Person eller grupp

Beräknade

Hyperlänk eller bild

Anpassade kolumner

Ja/Nej

Alternativ

Uppslag

Det finns två typer av uppslags kolumner som du kan skapa, en uppslags kolumn med en tvingande relation och en uppslags kolumn med en tvingande relation.

En uppslags kolumn med en tvingande relation

I en uppslags kolumn med en tvingande relation (kallas även referens integritet) kan du slå upp enskilda värden och bevara integriteten för dina data i mål listan på ett av två sätt:

Borttagning av relaterade    När ett objekt i mål listan tas bort raderas också det relaterade objektet eller objekten i källistan. I det här fallet vill du se till att alla relaterade objekt tas bort som en del av en databas transaktion. Om du till exempel tar bort en order i en mållista kan du se till att motsvarande objekt i källistan också tas bort. Du vill inte ordna objekt utan motsvarande ordning, eftersom det skulle skapa "föräldralös"-objekt som kan orsaka missförstånd senare.

Begränsa borttagning    När du försöker ta bort ett objekt i mål listan och det finns ett eller flera relaterade objekt i källistan kan du inte ta bort objektet i mål listan. I det här fallet vill du kontrol lera att det relaterade objektet i mål listan bevaras. Om någon till exempel försöker ta bort en beställnings post från en mållista kan en kund ändå ha den beställningen, och du vill förhindra att Delete görs förrän beställningen har behandlats. Du vill inte att kunden ska tas bort av misstag eftersom det skulle påverka beställningen.

Tvingande listrelationer

1. en åtgärd för borttagning av relaterade poster säkerställer att alla relaterade objekt tas bort i en databas transaktion.

2. en begränsa borttagnings åtgärd förhindrar att objekt tas bort i mål listan om det finns relaterade käll List objekt.

Ett kort sätt att tvinga fram en List Relations beteende gör att dina data är giltiga och hindrar inkonsekvenser som kan orsaka problem på vägen.

Obs!:  Du måste ha behörigheten Hantera listor för att kunna skapa eller ändra en tvingande relation.

En uppslags kolumn som använder en relation måste också ha ett index. När du skapar en uppslags kolumn som tvingar en relation kanske du uppmanas att skapa indexet och skapas automatiskt när du klickar på OK. När en uppslags kolumn som använder en relation har ett index kan du inte ta bort indexet från kolumnen, såvida du inte först tar bort den tvingande relationen.

En uppslags kolumn med en tvingande relation

I en uppslags kolumn med en tvingande relation kan du använda en eller flera värden i mål listan från källistan. När du tar bort ett objekt i källistan, förutsatt att du har behörigheten Ta bort i listan finns det inga ytterligare borttagnings begränsningar eller borttagnings åtgärder i mål listan.

En av de fördelaktiga effekterna av att skapa List relationer är att du kan visa och redigera kolumner från två eller fler listor på en och samma sida. När du skapar en uppslags kolumn i en källista visas värden från kolumnen mål lista i den primära kolumnen, men du kan också ange att ytterligare, sekundära kolumner från mål listan också visas bredvid den primära kolumnen och den andra källistan Sammanfattning.

Värdet primär kolumn är en länk som du kan klicka på för att visa alla kolumnvärdena för objektet i mål listan. Varje sekundärt kolumn värde från mål listan visas som text i kolumnen käll lista. Om du skapar en uppslags kolumn med flera värden visar varje kolumn från mål listan, oavsett om den är primär eller sekundär, med motsvarande värden avgränsade med semikolon. Du kan ändra de primära och sekundära kolumnerna i listvyn på samma sätt som kolumnerna från källistan, till exempel genom att lägga till, ta bort, filtrera och sortera dem.

Det primära kolumn namnet är ett namn som du anger när du skapar uppslags kolumnen. Som standard följer varje sekundärt kolumn namn en standard namn konvention med <primary kolumn namn i source list>: <column namn i mål list>. Om du ändrar namnet på den primära kolumnen ändras därför namnen på alla sekundära kolumner. Men du kan ändra de sekundära kolumn namnen och beskrivningarna för att göra namnen mer meningsfulla för dig.

Uppslagskolumner med flera värden

1. en primär uppslags kolumn med flera värden.

2. en sekundär uppslags kolumn med flera värden.

3. kolumn namnet har ändrats från standard namnet GetID: title to Instruments instrument.

När du skapar List relationer genom att använda uppslags kolumner, unika kolumner och listor med tvingande relationer kan du nå tröskelvärdet för resursen eller gränsen och kan blockeras under följande omständigheter:

 • Om du gör en kolumn unik i en befintlig lista som har fler objekt än tröskelvärdet för listvy (men du kan lägga till ett objekt i en lista som gör listan större än tröskelvärdet för listvyn är en åtgärd som inte är blockerad).

 • Om du aktiverar borttagning av relaterade eller begränsa borttagning för ett uppslags fält i en lista som har fler objekt än tröskelvärdet för listvyn.

 • Du har överskridit tröskelvärdet för sökning efter listvy, som standard är 12 uppslags kolumner.

 • Antalet objekt i en Delete-åtgärd överskrider 1 000.

Mer information om hur du hanterar listor med många objekt finns i Hantera listor och bibliotek med många objekt .

Skapa eller ändra en unik kolumn

Varning!:  Du kan inte skapa en unik kolumn i en lista med definierade behörigheter på objekt nivå, det går inte att bryta arv av behörigheter från en lista till ett List objekt om listan innehåller en unik kolumn kan du inte skapa en unik kolumn eller ändra en kolumn så att den blir unik i en lista som fort Ains objekt med unika behörigheter eller en som har innehålls godkännande aktiverat och du kan inte kopiera en fil till ett bibliotek med kommandot Öppna med Utforskaren , om det biblioteket innehåller en unik kolumn.

 1. Navigera till webbplatsen som innehåller listan.

 2. Klicka på listans namn i snabb start eller på menyn Inställningar , klicka på Visa allt webbplats innehålloch klicka sedan på listans namn under List avsnitt.

 3. Klicka på list _GT_ Skapa kolumn.

 4. Ange ett namn för kolumnen i rutan kolumn namn .

 5. Klicka på något av följande under informations typen i den här kolumnen:

  • Enskild rad med text

  • Flera rader med text

  • Val

  • Tal

  • Valuta

  • Datum och tid

  • Ja/Nej

  • Uppslag (enstaka värde)

  • Person eller Grupp (enskilt värde)

 6. Klicka på Jaunder tvinga unika värden i avsnittet ytterligare kolumn inställningar .
  Om du väljer en datatyp som inte stöds eller om du skapar en uppslags kolumn som tillåter flera värden visas inte tvingande unika värden.

 • Det går inte att ta bort indexet för en unik kolumn. Om du vill ta bort indexet måste du ändra kolumnen från en unik kolumn till en som tillåter dubblettvärden först och sedan ta bort indexet.

 • Om du försöker ändra en befintlig kolumn från dubblettvärden till unika värden kan du förhindra den här åtgärden om den befintliga kolumnen innehåller dubblettvärden. I det här fallet måste du först ta bort alla dubblettvärden och sedan ändra kolumnen från att tillåta dubblettvärden till en unik kolumn.

 • Om du vill ändra data typen för den unika kolumnen måste du göra följande: ändra kolumnen så att dubbletter tillåts, ta bort indexet, ändra kolumnen till den andra data typen som stöds och gör kolumnen unik.

Skapa en uppslags kolumn

Dessa steg beskriver hur du konfigurerar en uppkopplings kolumn som visar primär kolumnen och en sekundär kolumn i en lista. Den primära kolumnen kan indexeras, men eftersom den sekundära kolumnen (eller fältet) styrs av den primära kan den inte vara unik eller indexerad.

 1. Navigera till webbplatsen som innehåller listan.

 2. Klicka på listans namn i snabb start eller på menyn Inställningar , klicka på Visa allt webbplats innehålloch klicka sedan på listans namn under List avsnitt.

 3. Klicka på listaoch sedan på Skapa kolumn.

 4. Ange ett namn för kolumnen i rutan kolumn namn .

 5. Klicka på uppslagunder informations typen i den här kolumnen.

 6. I rutan Hämta information från väljer du en mållista.

 7. I rutan i den här kolumnen väljer du en primär kolumn.

 8. Under Lägg till en kolumn för att visa de här ytterligare fältenklickar du på kryss rutan bredvid kolumn namnet för varje sekundär kolumn du vill lägga till. Endast kolumner med data typer som stöds visas.

 9. Om du senare vill lägga till eller ta bort sekundära kolumner ändrar du uppslags kolumnen och gör de val du vill ha.

  Obs!:  Du kan inte indexera en sekundär kolumn och kan inte göra en sekundär kolumn unik.

 10. Om du vill att uppslags kolumnerna ska visas i standardvyn väljer du Lägg till i standardvy.

 11. Om du vill skapa en tvingande relation väljer du tvingande relationer och klickar sedan på begränsa borttagning eller borttagning av relaterade.

 12. Klicka på OK.

Så här: skapa relationer i visnings-och redigerings formulär

När du har skapat en uppslags kolumn kan du ändra visnings-och redigerings format för mål listan så att relaterade data från källistan visas. Du kan till exempel redigera sidan för att visa eller redigera för listan order för att lägga till listan relaterade objekt och automatiskt ansluta de två motsvarande webb delarna i listvyn.

 1. Klicka på fliken lista i mål listan (till exempel order), klicka på formulär webb delar i avsnittet Anpassa lista och klicka sedan på standard visnings formulär eller standard redigerings formulär.

 2. I huvud webb delen klickar du på Lägg tillwebbdel.

 3. Klicka på Infoga, klicka på relaterad listaoch markera sedan den relaterade listan (till exempel objekt).

  Obs!:  Endast listor för vilka du har behörigheten Visa objekt visas.

De två listorna kopplas automatiskt. När du sparar sidan när du visar eller redigerar ett objekt från listan order visas även relaterade objekt i objekt listan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×