Skapa listrelationer med hjälp av unika kolumner och uppslagskolumner

Skapa listrelationer med hjälp av unika kolumner och uppslagskolumner

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa relationer mellan listor med hjälp av en kombination av unika kolumner, uppslagskolumner och tvingande relationer (borttagning av relaterade och begränsa borttagning), som alla bidrar till att du kan skapa mer sofistikerade affärslösningar och bevara dataintegriteten.

Översikt över listrelationer

De följande avsnitten innehåller viktig bakgrundsinformation om hur du skapar relationer mellan käll- och mållistor; skapar unika kolumner och uppslagskolumner; tvingar fram listrelationsbeteenden; lägger till primära och sekundära uppslagskolumner; visar, redigerar och tar bort objekt i listrelationer samt hanterar listrelationer när listorna innehåller många objekt. Dessutom får du reda på fler fördelar med att använda ett redigeringsprogram som Microsoft SharePoint Designer 2013.

En översikt över listrelationer
Bearbeta presentorder med hjälp av unika kolumner och uppslagskolumner.

1. listan objekt är källistan och listan order är mållistan.

2. varje lista har unika kolumner för att säkerställa att rätt data matchas.

3. Den primära uppslagskolumnen i källistan söker igenom kolumnen ID i mållistan Order efter ett matchande värde.

4. En sekundär uppslagskolumn i källistan infogar automatiskt kolumnen Beskrivning från mållistan Order.

När du skapar en kolumn kan du ange att kolumnen måste innehålla unika värden. Det betyder att listan inte kan ha dubblettvärden i den kolumnen. Du kan inte lägga till ett listobjekt som innehåller ett dubblettvärde, ändra ett befintligt listobjekt på ett sätt som skulle leda till ett dubblettvärde eller återställa ett objekt från Papperskorgen om det skulle innebära att ett dubblettvärde skapas. Om du skapar en uppslagskolumn i en källista och om du anger att kolumnen ska vara unik, kan inte heller kolumnen i mållistan innehålla dubblettvärden.

Obs!: Unika värden är inte skiftlägeskänsliga, så ORD-231 och ord-231 räknas till exempel som dubblettvärden.

En unik kolumn måste även ha ett index. När du skapar en unik kolumn kanske du uppmanas att skapa index som skapas automatiskt när du klickar på OK. När en unik kolumn har ett index kan du inte ta bort indexet från den kolumnen, om du inte först definierar om kolumnen och tillåter dubblettvärden.

I följande tabell sammanfattas information om vilka kolumntyper som kan användas för att skapa unika kolumner.

Kolumntyper som stöds

Kolumntyper som inte stöds

Enskild rad med text

Flera rader med text

Val (enskilt värde)

Val (flera värden)

Tal

Beräknad

Valuta

Hyperlänk eller bild

Datum och tid

Anpassade kolumner

Uppslag (med enkelt värde)

Uppslag (med flera värden)

Person eller Grupp (enskilt värde)

Person eller grupp (flera värden)

Ja/Nej

Om du vill skapa en relation mellan två listor skapar du en uppslagskolumn i källistan som hämtar (eller "slår upp") ett eller fler värden från en mållista om värdena överensstämmer med värdet i källistans uppslagskolumn. När du har skapat den här uppslagskolumnen (den primära kolumnen) kan du fortsätta att lägga till ytterligare kolumner (sekundära kolumner) från mållistan till källistan, förutsatt att kolumnerna innehåller en datatyp som stöds, enligt vad som beskrivs nedan.

I följande tabell sammanfattas information om vilka kolumntyper som kan användas för att skapa uppslagskolumner.

Kolumntyper som stöds

Kolumntyper som inte stöds

Enskild rad med text

Flera rader med text

Tal

Valuta

Datum och tid

Person eller grupp

Beräknade

Hyperlänk eller bild

Anpassade kolumner

Ja/Nej

Val

Uppslag

Du kan skapa två typer av uppslagskolumner: en uppslagskolumn med en tvingande relation och en uppslagskolumn med en icke-tvingande relation.

En uppslagskolumn med en tvingande relation

I en uppslagskolumn med en tvingande relation (kallas även referensintegritet) kan du slå upp enskilda värden och bevara dataintegriteten i mållistan på något av följande två sätt:

Borttagning av relaterade    När ett objekt tas bort i mållistan tas även relaterade objekt i källistan bort. I det här fallet vill du se till att alla relaterade objekt tas bort som en del av en enda databastransaktion. Om du till exempel tar bort en order i en mållista kan du se till att motsvarande orderobjekt i källistan också tas bort. Du vill inte ha orderobjekt utan motsvarande order, eftersom det skulle skapa överblivna orderobjekt som kan ge upphov till förvirring senare.

Begränsa borttagning    När du försöker ta bort ett objekt i mållistan, och om det objektet har ett eller fler relaterade objekt i källistan, kan du inte ta bort objektet i mållistan. I det här fallet vill du se till att det relaterade objektet i mållistan bevaras. Om någon till exempel försöker ta bort ett orderobjekt från en mållista kan en kund fortfarande ha en pågående order, och du vill förhindra att en sådan borttagning görs till dess att ordern har slutförts. Du vill inte att kundens order ska tas bort av misstag eftersom du då inte kan slutföra ordern.

Tvingande listrelationer

1. borttagning säkerställer att alla relaterade objekt tas bort i en enda databastransaktion.

2. begränsad borttagning förhindrar att ta bort objekt i mållistan om relaterade objekt i datakällans lista finns.

Tvingande listrelationer hjälper dig alltså att hålla data giltiga och förhindra inkonsekvenser som kan skapa problem längre fram.

Obs!:  Du måste ha behörigheten Hantera listor på en lista om du ska kunna skapa eller ändra en tvingande relation.

En uppslagskolumn med en tvingande relation måste även ha ett index. När du skapar en uppslagskolumn med en tvingande relation kanske du uppmanas att skapa index, som skapas automatiskt när du klickar på OK. När en uppslagskolumn med en tvingande relation har ett index kan du inte ta bort det från den kolumnen, om du inte först tar bort den tvingande relationen.

En uppslagskolumn med en icke-tvingande relation

I en uppslagskolumn med en tvingande relation kan du från källistan slå upp ett eller flera värden i mållistan. När du tar bort ett objekt i källistan finns det, förutsatt att du har borttagningsbehörigheter för listan, inga andra borttagningsbegränsningar eller borttagningsåtgärder som sker i mållistan.

En av fördelarna med att skapa listrelationer är att du kan visa och redigera kolumner från två eller fler sidor på en och samma sida. När du skapar en uppslagskolumn i en källista visas i den primära kolumnen värden från kolumnen i mållistan, men du kan även ange att andra, sekundära kolumner från mållistan ska visas bredvid den primära kolumnen och de andra kolumnerna i källistan.

Värdet i den primära kolumnen är en länk som du kan klicka på och visa alla kolumnvärden för det objektet i mållistan. Alla värden i sekundära kolumner från mållistan visas som text i källistans kolumn. Om du skapar en uppslagskolumn med flera värden, och alla kolumnerna kommer från mållistan, visas de motsvarande värdena åtskiljda med semikolon, oavsett om de är primära eller sekundära. Du kan manipulera de här primära och sekundära kolumnerna i listvyn på samma sätt som kolumnerna från källistan genom att till exempel lägga till, ta bort, filtrera och sortera dem.

Namnet på den primära kolumnen är ett namn som du anger när du skapar uppslagskolumnen. Som standard följer alla namn på sekundära kolumner en namnkonvention om <primär kolumns namn i källista>: <kolumnnamn i mållista>. Om du ändrar namn på den primära kolumnen ändras därför namnen på alla sekundära kolumner. Du kan emellertid ändra standardnamnen och beskrivningarna för de sekundära kolumnerna så att de blir mer meningsfulla för dig.

Uppslagskolumner med flera värden

1. en primär uppslagskolumn med flera värden.

2. en sekundär uppslagskolumn med flera värden.

3. Kolumnnamnet har ändrats från standardnamnet HämtaID: Titel till Instrument.

När du skapar listrelationer med hjälp av uppslagskolumner, unika kolumner och listor med tvingande relationer, kan du nå en resursgräns eller ett tröskelvärde och kanske blockeras under följande omständigheter:

 • Om du gör en kolumn unik i en befintlig lista som innehåller fler objekt än tröskelvärdet för listvyn (att lägga till ett objekt i en lista så att den blir större än tröskelvärdet för listvyn är en åtgärd som vanligtvis inte blockeras).

 • Om du aktiverar Borttagning av relaterade eller Begränsa borttagning för ett uppslagsfält i en lista som har fler objekt än Tröskelvärde för listvy.

 • Om du har överstigit uppslag tröskelvärdet för listvyn, som enligt standard är tolv uppslagskolumner.

 • Antalet objekt i en borttagning är fler än 1 000.

Mer information om hur du hanterar listor med många objekt finns i Hantera listor och bibliotek med många objekt .

Skapa eller ändra en unik kolumn

Varning!:  Du kan inte skapa en unik kolumn i en lista där behörigheter har definierats på objektnivå, du kan inte bryta arv av behörigheter från en lista till ett listobjekt om listan innehåller en unik kolumn, du kan inte skapa en unik kolumn eller ändra en kolumn så att den blir unik i en lista som innehåller objekt med unika behörigheter eller en där godkännande av innehåll är aktiverat, och du kan inte kopiera en fil till ett bibliotek med hjälp av kommandot Öppna med Utforskaren om det biblioteket innehåller en unik kolumn.

 1. Navigera till den webbplats där listan finns.

 2. Klicka på namnet på listan i Snabbstart eller på Inställningar-menyn Knappen Office 365-inställningar , klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på listan under avsnittet.

 3. Klicka på Lista > Skapa kolumn.

 4. Skriv ett namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn.

 5. Klicka på något av följande under Informationstypen i den här kolumnen är:

  • Enskild rad med text

  • Flera rader med text

  • Val

  • Tal

  • Valuta

  • Datum och tid

  • Ja/Nej

  • Uppslag (med enkelt värde)

  • Person eller Grupp (enskilt värde)

 6. Gå till avsnittet Ytterligare kolumninställningar och klicka under Använd unika värdenJa.
  Om du väljer en datatyp som inte stöds, eller om du skapar en uppslagskolumn som tillåter flera värden, visas inte alternativet Använd unika värden.

 • Du kan inte ta bort indexet för en unik kolumn. Om du vill ta bort index måste du först ändra kolumnen från en unik kolumn till en där dubblettvärden tillåts, och därefter ta bort indexet.

 • Om du försöker ändra en befintlig kolumn från dubblettvärden till unika värden kanske du inte kan göra det om den befintliga kolumnen innehåller dubblettvärden. I så fall måste du först ta bort alla dubblettvärden och därefter ändra kolumnen från att tillåta dubblettvärden till en unik kolumn.

 • Om du vill ändra datatypen för den unika kolumnen måste du göra följande: Ändra kolumnen så att den tillåter dubblettvärden, ta bort indexet, ändra kolumnen till en annan datatyp (som stöds) och gör den sedan till en unik kolumn igen.

Skapa en uppslagskolumn

De här stegen för att gå igenom hur du konfigurerar en slå upp kolumn som visar den primära kolumnen och eventuellt en sekundär kolumn i en lista. Den primära kolumnen kan indexeras, men eftersom sekundär kolumn (eller fältet) styrs av primära, det vara inte unika eller indexerade.

 1. Navigera till den webbplats där listan finns.

 2. Klicka på namnet på listan i Snabbstart eller på Inställningar-menyn Knappen Office 365-inställningar , klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på listan under avsnittet.

 3. Klicka på lista och klicka sedan på Skapa kolumn.

 4. Skriv ett namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn.

 5. Klicka på Uppslag under Informationstypen i den här kolumnen är.

 6. Välj en mållista i rutan Hämta information från.

 7. Välj en primär kolumn i rutan I den här kolumnen.

 8. Klicka under Lägg till en kolumn för att visa följande fält på kryssrutan bredvid kolumnnamnet för varje sekundär kolumn du vill lägga till. Endast kolumner med datatyper som stöds visas.

 9. Om du senare vill lägga till eller ta bort sekundära kolumner ändrar du uppslagskolumnen och väljer önskade alternativ.

  Obs!:  Du kan inte indexera en sekundär kolumn, och du kan inte göra en sekundär kolumn unik.

 10. Markera Lägg till i standardvy om du vill att uppslagskolumnerna ska visas i standardvyn.

 11. Markera Tvinga relationsbeteende och klicka sedan på Begränsa borttagning eller Borttagning av relaterade om du vill skapa en tvingande relation.

 12. Klicka på OK.

Skapa relationer i visnings- och redigeringsformulären

När du skapar en uppslagskolumn kan du ändra visnings- och redigeringsformulären i mållistan så att relaterade data från källistan visas. Du kan till exempel redigera visnings- eller redigeringssidan för orderlistan och lägga till listan med relaterade objekt och automatiskt ansluta de två webbdelarna Listvy genom att passera värdet i kolumnen Uppslag.

 1. I mållistan (till exempel order) klickar du på fliken lista, klickar på Formulärwebbdelar i avsnittet Anpassa lista och klicka sedan på Standardvisningsformulär eller Standardredigeringsformulär.

 2. Klicka på Lägg till webbdelar i webbdelszonen Huvud.

 3. Klicka på InfogaRelaterad lista, och välj sedan den relaterade listan (till exempel objekt).

  Obs!:  Endast listor som har behörigheten Visa objekt visas.

De två listorna ansluts automatiskt. När du visar eller redigerar ett objekt i listan Order, efter det att du sparat sidan, visas även relaterade objekt i listan Objekt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×