Skapa formulär som användare fyller i eller skriver ut i Word

Om du vill skapa ett formulär i Word som andra kan fylla i, börja med en mall eller ett dokument och lägga till innehålls kontroller. Innehålls kontroller innehåller till exempel kryss rutor, text rutor, datum väljare och list rutor. Om du är bekant med databaser kan de här innehålls kontrollerna till och med vara kopplade till data.

Visa fliken Utvecklare

Om fliken utvecklare inte visas i menyfliksområdet går du till Visa fliken Utvecklare.

Öppna en mall eller ett tomt dokument som du vill basera formuläret på

Spara tid genom att börja med en formulärmall eller börja från början med en tom mall.

 1. Gå till >ny.

 2. Skriv formulär eller den typ av formulär du vill använda i Sök efter onlinemallaroch tryck på RETUR.

 3. Välj en formulärmall och välj sedan skapa eller Ladda ned.

 1. Gå till >ny.

 2. Välj Tomt dokument.

Lägga till innehåll i formuläret

Gå till utvecklareoch välj de kontroller som du vill lägga till i dokumentet eller formuläret. Om du vill ta bort en innehålls kontroll markerar du kontrollen och trycker på Delete. Du kan Ange egenskaper för kontroller när de har infogats.

Obs!: Du kan skriva ut formulär som skapats med hjälp av innehållskontroller, men rutorna runt innehållskontrollerna skrivs inte ut.

I en RTF-innehållskontroll kan användarna formatera texten med fetstil eller kursiv stil och skriva flera stycken. Om du vill begränsa vad användarna kan lägga till infogar du en innehållskontroll för oformaterad text.

 1. Klicka eller tryck där du vill infoga kontrollen.

 2. Välj utvecklare > innehålls kontroll för Rich Text Knappen RTF-kontroll eller oformaterad Knappen oformaterad text text .

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Ange eller ändra egenskaper för innehålls kontroller.

Bildkontroller används ofta i mallar, men du kan också lägga till en bildkontroll i ett formulär.

 1. Klicka eller tryck där du vill infoga kontrollen.

 2. Välj utvecklare > bild innehålls kontroll Knappen bild kontroll .

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Ange eller ändra egenskaper för innehålls kontroller.

Använd kontroller för byggblock om du vill att användarna ska välja ett visst textblock. Bygg Blocks kontroller kan till exempel vara till hjälp när du behöver lägga till en annan formaterad text, beroende på de specifika kraven. Du kan skapa RTF-innehållskontroller för varje version av exempeltexten, och sedan använda en kontroll för byggblock som behållare för RTF-innehållskontrollerna.

 1. Klicka eller tryck där du vill infoga kontrollen.

 2. Gå till innehålls kontroll för utvecklare Bygg blocks Galleri kontroll för byggblocksgalleri (eller Bygg Blocks kontroll).

 3. Välj utvecklings -och innehålls kontroller för bygg blocket.

  Fliken utvecklare med innehålls kontroller

 1. Klicka eller tryck där du vill infoga kontrollen.

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Ange eller ändra egenskaper för innehålls kontroller.

I en kombinationsruta kan användarna antingen välja alternativ från en lista som du skapat eller skriva in egen information. I en listruta kan de bara välja alternativ från listan.

 1. Gå till utvecklare > innehålls kontroll för knappen kombinations ruta eller list Rute innehålls kontroll Knappen listruta .

 2. Markera innehålls kontrollen och välj sedan Egenskaper.

 3. Om du vill skapa en lista med alternativ väljer du Lägg till under list Rute egenskaper.

 4. Skriv ett alternativ i visnings namn, till exempel Ja, Nejeller kanske.

  Upprepa det här steget tills alla önskade svarsalternativ finns med i listrutan.

 5. Fyll i fler egenskaper om det behövs.

  Obs!: Om du markerar kryssrutan Det går inte att redigera innehåll kan användarna inte klicka på det alternativet.

 1. Klicka eller tryck där du vill infoga kontrollen för datum väljare.

 2. Välj Knappen datum väljare för > för utvecklare .

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Ange eller ändra egenskaper för innehålls kontroller.

 1. Klicka eller tryck där du vill infoga kryss Rute kontrollen.

 2. Välj Knappen för kryss rutor för innehålls kontroll för utvecklare >.

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Ange eller ändra egenskaper för innehålls kontroller.

Äldre formulär kontroller är kompatibla med äldre versioner av Word och består av äldre formulär och ActiveX-kontroller.

 1. Klicka eller tryck där du vill infoga en äldre kontroll.

 2. Gå till utvecklare > äldre formulär Knappen för äldre kontroll listruta.

 3. Välj den äldre formulärkontroll eller Active X-kontroll som du vill ska ingå.

Ange eller ändra egenskaper för innehålls kontroller

Du kan ange eller ändra egenskaper för alla innehållskontroller. I innehållskontrollen Datumväljare kan du ange vilket datumformat som du vill använda för att visa datum.

 1. Markera innehålls kontrollen som du vill ändra.

 2. Gå till Egenskaperför utvecklare >.

  Knappen Egenskaper för kontroller

 3. Ändra önskade egenskaper.

Skydda ett formulär

Om du vill begränsa hur mycket andra användare ska kunna redigera eller formatera ett formulär använder du kommandot Begränsa redigering:

 1. Öppna det formulär som du vill låsa eller skydda.

 2. Välj utvecklare för > Begränsa redigering.

  Knappen begränsa redigering

 3. När du har valt begränsningar väljer du Ja, starta tvingande skydd.

  Begränsa redigerings panelen

Avancerat tips:

Om du bara vill skydda delar av dokumentet avgränsar du dokumentet med avsnitt och skyddar bara de avsnitt som du vill ha.

För att göra det väljer du Markera avsnitt i panelen Begränsa redigering . Mer information om avsnitt finns i Infoga en avsnitts brytning.

Avsnitts väljaren på Resrict avsnitts panel

Visa fliken Utvecklare

Om fliken utvecklare inte visas i menyfliksområdet går du till Visa fliken Utvecklare.

Öppna en mall eller använda ett tomt dokument

Om du vill skapa ett formulär i Word som andra kan fylla i, börja med en mall eller ett dokument och lägga till innehålls kontroller. Innehålls kontroller innehåller till exempel kryss rutor, text rutor och list rutor. Om du är bekant med databaser kan de här innehålls kontrollerna till och med vara kopplade till data.

 1. Gå till Arkiv > Ny från mall.

  Alternativet ny från mall

 2. I Sök skriver du formulär.

 3. Dubbelklicka på den mall som du vill använda.

 4. Välj arkiv > Spara somoch välj en plats där du vill spara formuläret.

 5. Skriv ett fil namn i Spara somoch välj sedan Spara.

 1. Gå till filen > nytt dokument.

  Alternativet nytt dokument

 2. Öppna Arkiv > Spara som.

 3. Skriv ett fil namn i Spara somoch välj sedan Spara.

Lägga till innehåll i formuläret

Gå till utvecklareoch välj de kontroller som du vill lägga till i dokumentet eller formuläret. Om du vill ta bort en innehålls kontroll markerar du kontrollen och trycker på Delete. Du kan ange alternativ för kontroller när de har infogats. Från alternativ kan du lägga till inmatnings-och avsluta-makron som körs när användare interagerar med kontrollerna, samt List objekt för kombinations rutor.

 1. Klicka eller tryck på den plats i dokumentet där du vill lägga till en innehålls kontroll.

 2. I utvecklaremarkerar du text ruta, kryss rutaeller kombinations ruta.

  Fliken utvecklare med innehålls kontroller

 3. Ange särskilda egenskaper för kontrollen genom att välja alternativoch ange.

 4. Upprepa steg 1 till 3 för alla kontroller du vill lägga till.

Med alternativ kan du ange vanliga inställningar samt kontrol lera specifika inställningar. Välj en kontroll och välj sedan alternativ för att konfigurera eller göra ändringar.

 • Ange gemensamma egenskaper.

  • Välj makro som ska köras på gör att du kan välja ett inspelat eller ett anpassat makro som du vill köra i fältet .

  • Bookmark Ange ett unikt namn eller bok märke för varje kontroll.

  • Beräkna vid avslut Detta tvingar Word att köra eller uppdatera eventuella beräkningar, till exempel total pris när användaren lämnar fältet.

  • Lägga till hjälp text Ge tips eller instruktioner för varje fält.

  • OK Sparar inställningar och avslutar panelen.

  • Avbryt Glömmer ned ändringar och lämnar panelen.

 • Ange särskilda egenskaper för en text ruta

  • Typ Välj vanlig text, tal, datum, aktuellt datum, aktuell tid eller beräkning.

  • Standard text anger vilken instruktions text som visas i text rutan innan användaren skriver i fältet. Aktivera text ruta så att användaren kan ange text i fältet.

  • Maximal längd anger längden på texten som en användare kan ange. Standardvärdet är obegränsat.

  • Med text format kan du ange om texten automatiskt ska formateras till versaler, gemener, versaler eller inledandegemener.

  • Text ruta aktive rad Gör det möjligt för användaren att ange text i ett fält. Om det finns en standard text ersätter användar texten den.

 • Ange specifika egenskaper för en kryss ruta.

  • Standardvärde Välj mellan ej markerad eller markerad som standard.

  • Kryss rutans storlek Ange en storlek exakt eller Automatisk för att ändra storlek efter behov.

  • Kryss ruta aktive rad Gör det möjligt för användaren att kontrol lera eller avmarkera text rutan.

 • Ange specifika egenskaper för en kombinations ruta

  • List objekt Ange strängar för objekt i list rutan. Tryck på + eller RETUR om du vill lägga till ett objekt i listan.

  • Objekt i list rutan Visar den aktuella listan. Markera ett objekt och Använd upp-eller nedpilarna för att ändra ordningen, tryck på - för att ta bort ett markerat objekt.

  • List rutan aktive radGör det möjligt för användaren att öppna kombinations rutan och göra val.

 1. Gå till utvecklare > Skydda formulär.

  Knappen Skydda formulär på fliken Utvecklare

  Obs!: Om du vill ta bort skyddet från formuläret väljer du Skydda formulär igen.

 2. Spara och stäng formuläret.

Om du vill kan du testa formuläret innan du distribuerar det.

 1. Skydda formuläret.

 2. Öppna formuläret igen, fyll i det som en användare skulle ha gjort och spara sedan en kopia.

Visa fliken Utvecklare

 1. På höger sida i menyfliksområdet väljer du Popup-menyn Åtgärd och sedan Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Välj utvecklare under Anpassa.

Öppna en mall eller ett dokument som du vill basera formuläret på

Du kan starta med ett tomt dokument och skapa ett eget formulär. Eller om du vill spara tid kan du utgå från en formulärmall.

 1. Gå till Arkiv > Ny från mall.

 2. I det vänstra fönstret expanderar du onlinemallar ochväljer sedan formulär.

 3. Dubbelklicka på formulärmallen som du vill använda.

Lägga till innehålls kontroller i formuläret

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga kontrollen.

 2. Klicka på text ruta, kryss rutaeller kombinations rutaunder formulär kontrollerpå fliken utvecklare .

 3. Ange särskilda egenskaper för kontrollen genom att välja alternativoch sedan konfigurera önskade egenskaper.

  Obs!: För att skapa en listruta av objekt i en kombinationsruta markerar du kombinationsrutans platshållare, klickar på Alternativ och lägger till de objekt som du vill ska visas i listrutan.

 4. Upprepa steg 1 till 3 för alla kontroller du vill lägga till.

Lägga till instruktions text (valfritt)

Instruktionstext (till exempel "Skriv in förnamn") i en textruta kan göra formuläret lättare att använda. Som standard visas ingen text i en textruta, men du kan lägga till den.

 1. Markera den text Rute kontroll där du vill lägga till instruktions text.

 2. Välj alternativunder formulär kontrollerpå fliken utvecklare .

 3. Skriv instruktions texten i standard text.

 4. Kontrol lera att Fyll i aktiverat är markerat och välj sedan OK.

Skydda formuläret

 1. Välj Skydda formulärunder formulär kontrollerpå fliken utvecklare .

  Obs!: För att ta bort skyddet från formuläret och fortsätta redigera klickar du på Skydda Formulär igen.

 2. Spara och stäng formuläret.

Testa formuläret (valfritt)

Om du vill kan du testa formuläret innan du distribuerar det.

 1. Skydda formuläret.

 2. Öppna formuläret igen, fyll i det som en användare skulle ha gjort och spara sedan en kopia.

Att skapa ifyllbara formulär är inte tillgängligt i Word för webben.

Du kan skapa formuläret med Skriv bords versionen av Word med instruktionerna i skapa ett ifyllbara formulär .

När du sparar dokumentet och sedan öppnar det i Word för webben visas de ändringar du har gjort.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×