Skapa flerspråkiga kommunikations webbplatser, sidor och nyheter

Skapa flerspråkiga kommunikations webbplatser, sidor och nyheter

Om din organisation förlöper sig över flera olika befolknings platser kanske du vill göra innehåll på intranätet tillgängliga på olika språk. Användar gränssnitts element som webbplats navigering, webbplats titel och webbplats beskrivning kan visas på användarens önskade språk. Dessutom kan du tillhandahålla sidor och nyhets inlägg på kommunikations webbplatser som du Översätt och som visas på användarens önskade språk.

Kontrol lera först att den kommunikations plats du använder har skapats med det standard språk för webbplatsen som du vill använda. Standard språket för webbplatsen kan inte ändras senare. Mer information om hur du skapar kommunikations platser finns i steg för att skapa en kommunikations webbplats.

När du har gjort så att kommunikationen skapades med det standard språk som du vill använda kan du aktivera din webbplats med flerspråksfunktioner och välja vilka språk du vill göra tillgängliga.

Om du vill skapa sidor på kommunikations webbplatser på olika språk kan du använda funktionen översättning för att skapa kopior av sidor som skapats på ditt standard språk. Kopiorna kan sedan översättas manuellt. Publicerade översättnings sidor visas automatiskt på rätt språk webbplats, till exempel i nyheterna och det markerade innehålls webb delarna för varje språk.

Meddelanden: 

 • Vissa funktioner introduceras gradvis för organisationer som har valt att delta i det riktade utgivnings programmet. Det innebär att du kanske inte ser den här funktionen än eller att den ser annorlunda ut jämfört med beskrivningen i hjälpartiklarna.

 • Funktioner för sid översättning är endast tillgängliga på kommunikations webbplatser.

 • Sidor översätts inte automatiskt. Alla sidor som skapas på ditt standard språk kan ha en motsvarande sida på ett valt målspråk som du eller någon du tilldelar, manuellt översätts. När du har konverterat en sådan sida och publicerat den visas den automatiskt för användare som föredrar detta språk.

 • Ändringar av original sidan eller andra översättnings sidor synkroniseras inte automatiskt med alla översättnings sidor. Alla översättnings sidor måste uppdateras manuellt.

 • Vilket språk som visas för en användare beror på deras personliga inställningar för språk och region.

 • Vi rekommenderar att du följer anvisningarna i den här artikeln för flerspråkiga webbplatser. Men om du använder SharePoint Server-versioner som är äldre än 2019 finns mer information i använda variantetiketter för flerspråkiga webbplatser.

I den här artikeln

Aktivera flerspråksfunktioner och välj språk

Skapa sidor för de språk du vill använda

Visa en översättnings sida på dess språk webbplats

Kontrol lera status för sidor

Vad gör en översättare?

E-postaviseringar

Uppdatera standard språk sidan

Sid godkännanden

Översättnings sidor i Nyheter och innehålls webb delar

Ta bort en översättnings sida

Hitta översättnings sidor

Konfigurera ett namn på en flerspråkig webbplats, navigering och sidfot

Lös vanliga problem

Aktivera funktionen flerspråkig och välj språk

 1. Gå till den kommunikations webbplats där du vill aktivera flerspråksfunktioner.

 2. Välj Inställningar längst upp till höger och välj sedan webbplatsinformation.

 3. Längst ned i fönstret webbplats information väljer du Visa alla webbplats inställningar.

 4. Under webbplats administrationväljer du språk inställningar.

 5. Under Aktivera sidor och nyheter för att översättas till flera språkdrar du skjutreglaget till .

 6. Under Lägg till eller ta bort webbplats språkbörjar du skriva ett språk namn i Välj eller Skriv ett språkeller välja ett språk i list rutan. Du kan upprepa det här steget för att lägga till flera språk.

 7. Du kan när som helst lägga till eller ta bort språk från din webbplats genom att gå tillbaka till den här sidan.

  Språk inställningar för webbplatsen

 8. Om du ska översätta sidor kan du även tilldela en eller flera översättare för varje språk (utom webbplats standard språket). Börja skriva namnet på en person som du vill använda som översättare i kolumnen Translator och välj sedan namnet i listan.

  Obs!: Alla i organisationens Active Directory kan tilldelas som översättare. Personer som har tilldelats som översättare får inte rätt behörighet automatiskt. När någon utan att redigera behörigheter till en webbplats försöker komma åt webbplatsen kommer de att dirigeras till en webb sida där de kan begära åtkomst.

 9. Välj Spara.

När du har lagt till språk visas en listruta på webbplatsen där du kan gå till de olika språk som du väljer.

Skapa sidor för de språk du vill använda

När du har aktiverat webbplatsen för flerspråksfunktioner och valt vilka språk du vill göra tillgängliga kan du skapa de översättnings sidor som du vill använda. Gör så här:

 1. Gå till den standard språk sida du vill göra tillgänglig på ett annat språk.

 2. Välj översättningi det översta fältet.

 3. Knappen Översättning

 4. Om du vill skapa en sida för översättning på alla tillgängliga språk för webbplatsen väljer du skapa för alla språk. Annars väljer du skapa för de språk du vill använda.

  Översättnings fönstret

  Viktigt!: När du har skapat översättnings sidorna måste du publicera (eller publicera om) standard språk för att se till att:

  • Översättnings sidor visas på motsvarande språk webbplats

  • Översättnings sidor visas korrekt i webb delen nyheter och webb delar för markerat innehåll

  • I list rutan med språk högst upp på webbplatsen finns alla språk som du har aktiverat

När sidorna har skapats visas status för sidan (utkast sparat, publicerat o.s.v.) i översättnings fönstret bredvid varje språk. Dessutom meddelas översättaren som du tilldelade via e-post .

Visa en översättnings sida på dess webbplats

Om du vill vara säker på att översättnings sidorna visas på rätt språk går du till sidan standard språk för webbplatsen och väljer den nedrullningsbara List rutan högst upp på sidan. Välj språk för den översättnings sida som du vill visa.

Obs!: När du ändrar språk i den nedrullningsbara List rutan gäller det för alla sidor på den webbplatsen under webbläsarsessionen. Det påverkar inte din användar inställning (som bestämmer vilket språk som visas för objekt som webbplats namn, rubrik och navigering). 

Listruta för språk

Kontrol lera status för sidor

Statusen för varje sida (utkast sparat, publicerat o.s.v.) visas i översättnings fönstret bredvid varje språk. Så här visar du status:

 1. Gå till sidan med standard språk.

 2. Välj översättning högst upp på sidan.

  I översättnings fönstret till höger visas status för varje språk sida, samt en länk för att visa sidan.

Översättnings status

Vad gör en översättare?

Översättare översätter manuellt kopior av standard språk sidan till de språk som anges. När kopior av sidorna skapas får översättare meddelanden via e-post som en översättning begärs. E-postmeddelandet innehåller en länk till standard språk sidan och den nya översättnings sidan. Se avsnittet e-postaviseringar nedan för mer information. Översättaren kommer att:

 1. Välj knappen Starta översättning i e-postmeddelandet.

 2. Välj Redigera längst upp till höger på sidan och Översätt innehållet.

 3. När du är klar väljer du Spara som utkast (om du inte är redo att bli synlig för läsarna) eller om sidan är klar att visas för alla som använder det språket på webbplatsen väljer du publicera eller posta nyheter.

  Om godkännande eller planering är aktiverat kan knapparna komma att skicka för godkännande eller publicera senare och senare.

 4. Ett e-postmeddelande skickas till den person som begärde översättningen.

E-postaviseringar

 • När en översättnings sida skapas skickas ett e-postmeddelande till den eller de översättare som är tilldelade för att begära en översättning. E-postmeddelandet innehåller knappen Starta översättning .

  E-postadress för översättning

 • När en översättnings sida publiceras av en översättare skickas ett e-postmeddelande till den person som begärde översättningen.

 • När en uppdatering görs till standard språk sidan och sparas som ett utkast skickas ett e-postmeddelande till översättaren för att meddela dem att en uppdatering av översättnings sidan kan krävas.

E-postaviseringar grupperas i mer än 30 minuter efter behov. När till exempel första e-postmeddelandet som är relaterad till en sida skickas och en uppdatering görs till standard språk sidan, kommer nästa aviserings-e-postmeddelande eller andra som måste skickas att ingå och skickas efter 30 minuter.

Sid godkännanden

När sidans godkännande är aktiverat måste standard språk sidan och översättnings sidorna godkännas och publiceras innan översättnings sidorna är tillgängliga för alla som har åtkomst till sidan.

Uppdatera standard språk sidan

När standard språk sidan uppdateras måste sidan publiceras på nytt. Sedan meddelas translatorerna för översättnings sidorna i ett e-postmeddelande om att en uppdatering har gjorts så att uppdateringar kan göras för de enskilda översättnings sidorna.

Översättnings sidor i Nyheter och innehålls webb delar

Översättnings sidor och nyhets inlägg visas automatiskt i webbplatserna nyheter och innehåll på användarens önskade språk. Om en översättnings sida inte är tillgänglig på användarens önskade språk visas sidan standard webbplats språk.

Översättnings sidor och nyhets inlägg måste godkännas och publiceras innan de visas i nyheterna eller det markerade innehålls webb delarna.

Ta bort en översättnings sida

När du tar bort en översättnings sida måste du utföra några ytterligare åtgärder för att bryta kopplingen mellan standard språket och den borttagna översättnings sidan, som innehåller information om hur du öppnar sidan med standard språk för redigering och publicering av den.

 1. Gå till webbplats biblioteket för webbplatsen.

 2. Leta upp sidan som du vill ta bort i språkmappen bredvid sidan standard språk. Mappen kan identifieras av en språkkod med två eller fyra tecken. Till exempel kommer den franska mappen att identifieras som Frankrike.

  Mappar för översättning

 3. Markera den sida du vill använda i mappen och klicka sedan på ellipsen (...) till höger om den markerade sidan.

  Sidan sidor med ellipser bredvid den valda filen.

 4. Klicka på Ta bort.

  Kommandot Ta bort bredvid den valda sidan

 5. När du har tagit bort sidan går du till sidan standard språk och väljer Redigera längst upp till höger. Om du inte är i redigerings läge fungerar inte resten av stegen.

 6. Välj översättning högst upp på sidan.

 7. I översättnings panelen visas ett meddelande som anger att en associering med sidan har åtgärd ATS.

 8. Publicera om standard språk sidan.

Hitta översättnings sidor

Du kan använda List rutan språk högst upp på sidan, översättnings paneleneller leta reda på sidan i biblioteket sidor.

Gör så här för att hitta den i biblioteket sidor:

 1. Gå till webbplats biblioteket för webbplatsen.

 2. Leta upp sidan som du vill ta bort i språkmappen bredvid sidan standard språk. Mappen kan identifieras av en språkkod med två eller fyra tecken. Till exempel kommer den franska mappen att identifieras som Frankrike.

  Mappar för översättning

Konfigurera ett namn på en flerspråkig webbplats, navigering och sidfot

För att Visa webbplatsens namn, navigering och sidfot på de olika språk som du har gjort tillgängliga måste alla översättas manuellt.

Anta till exempel att du har skapat en kommunikations webbplats med ett engelskt standard språk och att du har aktiverat webbplatsen för spanska och tyska. När du skapar en webbplats konfigurerar du webbplatsens namn och beskrivning på standard språket (i det här fallet engelska). Du kan också Uppdatera webbplats namnet och beskrivningen efter att webbplatsen har skapats. Sedan skapar du navigerings -och fot innehållet på engelska.

När webbplatsen har ställts in på engelska redigerar och försenar en användare med spanska som ett personligt språk för rubriken, beskrivningen, navigeringen och sidfoten till spanska. En användare med tyska som önskat personligt språk fungerar likadant för tyska. När innehållet har översatts visas det för alla användare av dessa språk. 

Meddelanden: 

 • Användare som översätter webbplats innehållet för sina språk bör vara medlemmar i gruppen ägare för webbplatsen eller ha motsvarande webbplats behörigheter.

 • Om en ändring görs i webbplats namnet, navigering eller sidfot på standard språket, uppdateras inte motsvarande översatta objekt på ett annat språk automatiskt om du inte väljer att skriva över befintliga webbplats översättningar. Om du gör det ersätts det översatta objektet av uppdateringen i standard språket och måste översättas manuellt. Om du vill skriva över översättningar går du till sidan webbplats språk för standard språket och väljer Visa avancerade inställningar. Skjut sedan reglaget för att skriva över översättningar till . Det här alternativet gäller inte för sid-eller nyhets innehåll.

Lös vanliga problem

Några vanliga problem som kan uppstå är:

 • Översättnings sidor visas inte på motsvarande språk webbplats

 • Översättnings sidor visas inte på rätt sätt i webb delen nyheter och webb delar för markerat innehåll

 • List rutan för språk högst upp på webbplatsen innehåller inte alla språk som du har aktiverat

Om du stöter på något av dessa problem kan det bero på en paus i en sid koppling. Prova följande:

 1. Gå till sidan med standard språk.

 2. Du måste vara i redigerings läge och välja Redigera längst upp till höger på sidan.

 3. Välj översättning högst upp på sidan.

 4. I översättnings panelen söker du efter ett meddelande som anger att en Association med sidan har åtgärd ATS:

  Meddelande om översättnings fel.

 5. Publicera om standard språk sidan.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×