Skapa ett UML-sekvensdiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Sekvensdiagram där man ser hur objekten interagerar över tid

Den lodräta dimensionen i ett sekvensdiagram representerar tiden, där tiden framskrider nedåt på sidan. Den vågräta dimensionen representerar olika aktörer eller objekt.

Bildtext 1 Objekt visas som objektet livslinorna, det vill säga i termer av sådana vid en viss tidpunkt. Justera längden för att indikera ett objekt skapas eller förstörs.

Bild av knapp Pilar som representerar meddelanden mellan objekt. Ett objekt kan också skicka ett meddelande till sig själv.

Bildtext 3 Lägga till en aktivering (kallas även en fokus på kontrollen) i en livlina om du vill visa den tidsperiod under vilken ett objekt utför en åtgärd.

Steg 4 Ett return meddelande visas som en streckad linje.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på Programvara och databas och klicka sedan på UML-modelldiagram.

 2. I trädvy högerklickar du på det paket eller delsystem i vilket du vill inkludera sekvensdiagram, pekar sedan på Ny och klickar sedan på Sekvensdiagram.

  En tom sida visas och UML-sekvens-stencilen blir den översta stencilen. Arbetsytan visar "Sekvens" som vattenstämpel. En ikon som representerar diagrammet läggs till i trädvyn.

  Obs!: Om trädvyn inte visas på UML-menyn pekar du på Visa och klickar därefter på Modellutforskaren.

 3. Dra en Objektlivslinje-form till ritningssidan för varje objekt i den interaktion som sekvensdiagrammet representerar. Justera längderna på livslinjer så att de motsvarar längderna på objektens liv i interaktionen och lägg till avbrottsmarkörer i livslinjer för objekt som avbryts.

  Objekt livslinje-form

  Ange att ett objekt i ett sekvensdiagram har avbrutits

  1. I ett sekvensdiagram drar du formen Objektlivslinje till ritningssidan. Formen representerar ett objekt som förstörs under den händelsekedja som sekvensdiagrammet representerar.

  2. Högerklicka på formen Objektlivslinje, klicka på Visningsalternativ för form och välj sedan Avbrottsmarkör.

   Obs!: Om du vill att den här ändringen bara ska gälla för den markerade formen, avmarkerar du alternativet Använd för samma markerade UML-former på det aktuella ritningsfönstrets sida i dialogrutan Visningsalternativ för UML-former.

   Ett svart kryss visas i slutet av objektets livslinje.

 4. Dubbelklicka på en Objektlivslinje-form. Klicka på KlassificeringsRoll i dialogrutan Egenskaper för UML-klassificeringsroll. Gör något av följande:

  1. Välj den klassificerare som objektet representerar under Klassificerare och klicka sedan på OK.

  2. Klicka på Ny om du vill skapa en ny klassificerare i systemet.

   Utseendet på objektets ikon kan ändras för att motsvara den klassificerare som du väljer.

 5. Om du vill ange när ett objekt utför en åtgärd drar du en Aktivering-form till objektets livslinje. Limma ändpunkterna på Aktivering-formen till kopplingspunkter på Objektlivslinje-formen. Justera längden på aktiveringsrektangeln så att den motsvarar objektets aktivitetsperiod.

  Aktivering-form

  Ange övergångstider i ett sekvensdiagram

  1. I trädvy dubbelklickar du på ikonen för det sekvensdiagram där du vill lägga in övergångstider.

   Ritningssidan med sekvensdiagrammet visas.

  2. Markera Text verktyget Knappen Textverktyg i verktygsfältet.

  3. Klicka på det ställe på ritningssidan där du vill lägga in namnet på meddelandeförekomsten, som representerar den tid då meddelande skickas, och skriv sedan namnet.

   Vanligen visas namnet i diagrammets vänstermarginal, i höjd med det meddelande som det syftar på. Namnet kan vara en bokstavsbeteckning som a eller b.

  4. Markera pekaren verktyget Knappbild i verktygsfältet.

  5. Dra formen Villkor till ritningssidan nära meddelandenamnet. Dubbelklicka på formen. Under Information skriver du relevant villkorsinformation för meddelandetiden (t.ex. b - a < 1 sek). Klicka på OK.

   Tips: Om ett meddelande inte levereras omedelbart snedställer du meddelanderaden och ger meddelandets mottagningstid samma namn som sändningstiden, fast med ett tilläggstecken (exempel: a för sändningstiden och a' för mottagningstiden).

   Information om meddelanden som kan läggas till i den vänstra marginalen

   Ett sekvensdiagram med namngivna tider för när meddelanden skickas och tas emot.

  Visa villkor på en sekvens diagramobjekt

  1. I ett sekvensdiagram drar du en Livslinje-form till ritningssidan nära den objektlivlina som du vill visa villkoren för.

  2. Limma ändpunkterna på formen Livslinje till anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på formen Objektlivslinje. Dra en kontroll handtaget Kontrollhandtag Livslinje-form om du vill utöka villkorsstyrd livslinje.

  3. Dubbelklicka på formen Livslinje så att dialogrutan Egenskaper för UML-element öppnas. Ange namn och andra egenskapsvärden för livslinjen.

   Tips: Du kan också limma ändpunkterna på en Livslinje-form mot kopplingspunkter på en Aktivering-form som är associerad med en objektlivslinje.

 6. Använd Meddelande-former för att ange kommunikation mellan objekten.

  Meddelande-former

  Ange ett meddelande mellan objekt i ett sekvensdiagram

  1. Dra en Meddelande-form till ritningssidan i ett sekvensdiagram.

   Välj en meddelandeform som motsvarar det slags meddelande du vill skicka (vanligt, asynkront, proceduranrop eller svar).

  2. Limma meddelandets ändpunkt utan pilspets till en anslutning peka Kopplingspunkt – blått X på det objekt som skickar meddelandet livslinje.

  3. Limma meddelandets ändpunkt med pilspets mot en kopplingspunkt på livslinjen för det objekt som tar emot meddelandet.

  4. Dubbelklicka på meddelandet och skriv eller välj meddelandenamn, stereotyp, sekvensuttryck och flödessort.

  5. Om det handlar om ett vanligt meddelande eller proceduranrop väljer du den åtgärd som du vill att meddelandet ska leda till. Om åtgärden inte existerar kan du klicka på Ny och skapa den.

   Om det handlar om ett asynkront meddelande väljer du vilken signal du vill att meddelandet ska generera. Om det inte finns mottagning för signalen på den klassificerare som den objektlivslinje som tar emot meddelandet baseras på, klickar du på Ny och skapar en mottagning.

   Tips: Du kan visa att ett meddelande skickas från ett objekt till sig själv genom att limma två ändpunkter på en bågformad Meddelande-form mot två kopplingspunkter på samma objektlivslinje.

 7. Dubbelklicka på valfri form för att öppna dialogrutan UML-egenskaper där du kan lägga till ett namn och andra egenskapsvärden.

 8. Spara diagrammet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×