Skapa ett sekundärt arbetsflöde

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När ett arbetsflöde som körs i en lista lägger till eller ändrar ett objekt i en annan lista kan du skapa ett sekundärt arbetsflöde som utlöses av det tillägget eller den ändringen. I det sekundära arbetsflödet kan det tillagda eller ändrade objektet hanteras, och även andra arbetsflödesåtgärder kan användas – till exempel tillägg, ändring eller borttagning av andra objekt i alla listor.

Relation mellan ett primärt och sekundärt arbetsflöde

1. Om ett objekt läggs till eller ändras i den första listan eller i det första biblioteket utlöser det ett primärt arbetsflöde (ett primärt arbetsflöde kan också startas manuellt)

2. Ett primärt arbetsflöde lägger till eller ändrar objekt i en sekundär lista eller i ett sekundärt bibliotek

3. Om ett objekt läggs till eller ändras i den andra listan eller i det andra biblioteket utlöser det ett sekundärt arbetsflöde

Tänk dig till exempel att varje gång ett nytt dokument läggs till i biblioteket Dokument för granskning skapar ett arbetsflöde som körs i det biblioteket uppgiften att granska dokumentet i listan Uppgifter. Du kan skapa ett sekundärt arbetsflöde i listan Uppgifter som anger ett värde i fältet Förfallodatum för var och en av de nya uppgifterna. När värdet för förfallodatumet har angetts kan det sekundära arbetsflödet vila tills förfallodatumet infaller. På förfallodatumet kan arbetsflödet kontrollera om uppgiften har utförts och därefter vidta lämpliga åtgärder.

Flödesschema för primära och sekundära arbetsflöden

Om du organiserar olika sekundära arbetsflöden på ett effektivt sätt kan du skapa beroende processer som sträcker sig över flera listor. Varje sekundärt arbetsflöde fortsätter att lösas ut av ändringar i en enskild lista, men genom att du skapar eller ändrar objekt i andra listor kan det aktivera ett eller flera ytterligare arbetsflöden och på så sätt skapa en ackumulerande effekt som på ett kraftfullt sätt omfattar hela din webbplats.

Varning!: Arbetsflöden som kan startas automatiskt när ett objekt skapas eller ändras kan köras om och om igen i all oändlighet, vilket du vill undvika. Ett arbetsflöde som startas när ett objekt ändras ska till exempel aldrig ändra ett objekt i den lista som det är kopplat till. Ett arbetsflöde som startas när ett objekt skapas ska aldrig skapa ett objekt i den lista som det är kopplat till. Det här är också ett problem med sekundära arbetsflöden. Arbetsflöde A är till exempel kopplat till lista A och arbetsflöde B är kopplat till lista B. Bägge arbetsflödena startas automatiskt när ett nytt objekt skapas. Arbetsflöde A skapar ett objekt i lista B och arbetsflöde B skapar ett objekt i lista A. Ett sådant förlopp skapar en oändlig loop. En bra princip är att känna till vilka arbetsflöden som redan körs för listor eller bibliotek där objekt skapas eller ändras av ditt arbetsflöde. Du kan förhindra det här beteendet genom att använda ett villkor som avbryter loopen. Om du till exempel konfigurerar ett sekundärt arbetsflöde i listan Uppgifter så att det uppdaterar förfallodatumet för det aktuella uppgiftsobjektet varje gång objektet ändras kan du förhindra att loopen uppstår genom att inkludera ett villkor som kontrollerar om förfallodatumet redan är fastställt till korrekt värde. Om det är det avbryter åtgärden arbetsflödet utan att göra några ändringar i objektet.

Den här artikeln innehåller information om sekundära arbetsflöden och instruktioner för hur du skapar ett. Arbetsflödesexemplet i den här artikeln, som har skapats i listan Uppgifter, anger värdet för förfallodatumet för varje ny uppgift som skapas av ett visst arbetsflöde som körs i biblioteket Delade dokument, och skickar sedan en påminnelse om uppgiften inte är slutförd när förfallodatumet infaller.

Artikelinnehåll

Hur kan jag använda ett sekundärt arbetsflöde?

Vad är särskilda förhållandet mellan sekundära arbetsflöden och uppgiftslistan?

Om arbetsflödet exempel

Steg 1: Bestäm om du vill fortsätta att köra på aktuella aktiviteten

Steg 2: Ange förfallodatum värde och sedan pausa

Steg 3: Kontrollera aktivitetsstatus för och fortsätta därför

Snabbreferens: en sammanfattning av stegen

Ett annat exempel: använda dokumentets rubrik som aktiviteten rubrik

Hur använder jag ett sekundärt arbetsflöde?

Det finns ingen funktionell skillnad mellan ett primärt arbetsflöde och ett sekundärt arbetsflöde. Alla arbetsflöden kan anses vara "sekundära" om det startas via en åtgärd i ett annat arbetsflöde.

Sekundära arbetsflöden kan användas i många olika syften, till exempel för att:

 • Ange värden för fält i objekt som skapas av det primära arbetsflödet

 • Skapa, ändra eller ta bort objekt i antingen den aktuella listan eller i någon annan lista

 • Skicka e-postpåminnelser

  Meddelanden: 

  • Ett sekundärt arbetsflöde som skapas i Office SharePoint Designer 2007 kan bara utlösas av åtgärder i ett annat arbetsflöde som också skapades i Office SharePoint Designer 2007 – och inte av något av de fördefinierade arbetsflödena som ingår i Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller av ett anpassat arbetsflöde som skapades i Visual Studio. Tänk också på att även om ett arbetsflöde har skapats i Office SharePoint Designer 2007 utlöser det inget sekundärt arbetsflöde om användaren som startade arbetsflödet har registrerat sig genom att använda systemkontot. Ett arbetsflöde som körs i systemkontot kan inte utlösa ett sekundärt arbetsflöde.

  • Bara en förekomst av ett arbetsflöde kan köras på ett enskilt listobjekt samtidigt. Om du konfigurerar ett sekundärt arbetsflöde så att det körs för objekt varje gång de ändras och om en förekomst av arbetsflödet redan körs för det objektet och för närvarande är pausat, så kommer andra ändringar som görs på det objektet inte att utlösa att samma arbetsflöde körs en gång till. Om den första förekomsten av arbetsflödet till exempel pausas i 30 dagar kommer alla förekomster av det arbetsflödet utan att fråga inte att startas om de blir utlösta för samma listobjekt under de 30 dagarna. Det här är ett problem som kan uppstå i arbetsflöden som körs under lång tid och som startar när ett objekt ändras, men det är inget problem om det sekundära arbetsflödet bara startas när ett objekt skapas. Det är på det här sättet som arbetsflödesexemplet i den här artikeln är konfigurerat.

  • Innan du använder en pausåtgärd i ett arbetsflöde rekommenderar vi att du hämtar en .NET 3.0-uppdatering och installerar den på din server. I avsnittet Se även finns det en länk till var du kan hämta uppdateringen.

Överst på sidan

Vilket är det särskilda förhållandet mellan sekundära arbetsflöden och listan Uppgifter?

Ett objekt som skapas i listan Uppgifter av en av de tre uppgiftsåtgärdena för arbetsflöden innehåller tre användbara informationsfält om dess ursprung som arbetsflödesskapade objekt i andra typer av listor inte "kommer ihåg":

 • Objekt-ID för arbetsflöde    Det här är en unik identifierare av det ursprungliga objektet i relation till vilket det primära arbetsflödet skapade det aktuella objektet i listan Uppgifter.

 • List-ID för arbetsflöde    Det här är en unik identifierare av den lista där det ursprungliga objektet finns.

 • Arbetsflödesnamn    Det här är en unik identifierare av det primära arbetsflödet som skapade det aktuella objektet i listan Uppgifter.

De tre unika identifierarna

De här tre fälten visas i dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag när ett uppslag görs mot ett objekt i listan Uppgifter. De här tre fälten innehåller dock bara värden för uppgiftsobjekt som skapades av något av de tre uppgiftsåtgärdena för arbetsflöden.

Dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag med tre identifikationsfält

De här tre identifierarna kan användas på flera olika sätt, till exempel för att:

 • Avgöra vilka objekt som ska åtgärdas    Det sekundära arbetsflödet kan börja med att kontrollera ett eller flera av de här fälten för varje nytt uppgiftsobjekt och därefter använda den informationen för att avgöra om åtgärden ska avslutas direkt eller fortsätta att köras. Det sekundära arbetsflödet kan till exempel bara utföra ytterligare åtgärder på uppgifter som skapades av en eller flera angivna primära arbetsflöden.

 • Infoga information i ett e-postmeddelande    Med de här fälten kan det sekundära arbetsflödet skicka e-postmeddelanden som innehåller det ursprungliga objektets identitet, listan där det ursprungliga objektet finns eller det arbetsflöde som skapade det aktuella uppgiftsobjektet.

Sekundära arbetsflöden som körs på andra listor och bibliotek (till exempel Meddelanden och Kalender) har inte de här funktionerna eftersom de inte har tillgång till de tre fälten.

I följande tabell visas formaten på de tre värdena.

Fält

Exempelvärde

Objekt-ID för arbetsflöde

8

Arbetsflödesnamn

Dokumentgranskning

List-ID för arbetsflöde

{4FC00DC3-1880-4872-AC31-AA2389B201CA}

Identifiera värden för de tre specialfälten

Så här hittar du rätt värde för något av de här fälten:

 • Objekt-ID för arbetsflöde    Öppna webbläsaren och visa listan över var objektet finns. Om det behövs kan du ändra vyn så att identifikationskolumnen också visas. Tänk på att den tilldelade identifikationen för ett objekt är permanent och kan inte ändras oavsett hur många andra objekt som läggs till, ändras eller tas bort från listan.

 • Arbetsflödesnamn    För varje arbetsflöde är det här värdet identiskt med det namn som angavs för arbetsflödet i arbetsflödesdesignern. Eftersom två arbetsflöden på samma webbplats inte kan ha samma namn så är det här värdet alltid unikt på den aktuella webbplatsen.

 • List-ID för arbetsflöde    När du behöver hitta det här värdet för en lista visar du listan i webbläsaren och klickar sedan antingen på Inställningar för lista eller Inställningar för dokumentbibliotekInställningar-menyn. List-ID för arbetsflöde visas i URL-adressens frågesträng efter "List="-texten.

Därför behövs det ett sekundärt arbetsflöde för hantering av uppgifternas förfallodatum

Det primära arbetsflödet som skapar ett uppgiftsobjekt pausas så fort uppgiftsobjektet har skapats och tilldelats någon.

Medan det primära arbetsflödet är pausat går det inte att ange något värde för uppgiftsobjektets förfallodatum, kontrollera hur stor del av uppgiften som blivit slutförd när förfallodatumet infaller eller vidta lämpliga åtgärder för uppgiftsobjekt som inte blivit slutförda innan förfallodatumet.

Ett sekundärt arbetsflöde som körs i listan Uppgifter kan däremot utföra alla de här funktionerna medan det primära arbetsflödet är pausat.

Överst på sidan

Om arbetsflödesexemplet

Det sekundära arbetsflödesexemplet du skapar i följande processer (som har konfigurerats för att köras i listan Uppgifter):

 1. Kontrollerar varje nytt uppgiftsobjekt i syfte att se vilket primärt arbetsflöde som skapade det och fortsätter bara om det primära arbetsflödet är det angivna.

  Tips: Du bör göra det här till det första steget i arbetsflödet, både för att undvika att det görs ändringar i uppgiftsobjekt skapade av andra arbetsflöden och för att resultatet ska påverkas så lite som möjligt.

 2. Anger värdet för uppgiftsobjektets förfallodatum och pausar det sedan tills förfallodatumet infaller om det primära arbetsflödet är det angivna.

  Obs!: Startas inte igen, när det väl pausats, förrän det förfallodatum som gällde när pausen började infaller. Om förfallodatumet ändras medan arbetsflödet är pausat påverkar den här ändringen inte arbetsflödet.

 3. Kontrollerar på förfallodatumet uppgiftsobjektets statusvärde och vidtar sedan någon av de här två åtgärderna:

  • Om värdet är Ja    Arbetsflödet loggar ett passande meddelande i arbetsflödeshistoriken och avslutar.

  • Om värdet är Nej    Arbetsflödet skickar ett e-postmeddelande till den person som blivit tilldelad uppgiftsobjektet med en påminnelse om att uppgiften ska vara avklarad.

Arbetsflödesexempel innehåller förslag på användning för alla tre av de särskilda fälten i uppgiftsobjektet.

Exempelprocedurer i den här artikeln förutsätter att det finns redan en primär arbetsflöde med namnet dokumentgranskning som körs när ett dokument läggs till i biblioteket delade dokument och att arbetsflödet primära skapar en enkel att-göra med namnet granska dokument i den Uppgiftslistan och tilldelar uppgiften till en eller flera deltagare. Om du vill skapa arbetsflödet primära finns i anvisningarna i artikeln tilldela en att göra-uppgift i ett arbetsflöde.

Överst på sidan

Steg 1: Bestäm om den aktuella uppgiften ska fortsätta köras

Om flera arbetsflöden körs på din webbplats och var och en av dem skapar objekt i listan Uppgifter kan det vara bra att beräkna förfallodatumen på olika sätt beroende på vilket arbetsflöde som skapade uppgiften. Du kan också välja att köra ett sekundärt arbetsflöde för ett uppgiftsobjekt där det ursprungliga, utlösande objektet finns i en viss lista eller i ett visst bibliotek.

Det sekundära arbetsflödet i det här exemplet startas och körs för varje nytt objekt i listan Uppgifter, men det första som händer är att det kontrollerar värdet för det nya uppgiftsobjektets arbetsflödesnamn. Utifrån den här informationen avgörs sedan om det ska avbrytas eller fortsätta. I det här avsnittet konfigurerar du första steget.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på Arbetsflöde.

 2. Namnge det sekundära arbetsflödet på första sidan i arbetsflödesdesignern och ange sedan att arbetsflödet ska kopplas till listan Uppgifter och bara startas när en ny uppgift skapas där.

  Första sidan i Workflow Designer

 3. Klicka på Nästa.

 4. Namnge det första steget i arbetsflödet på nästa sida – i det här exemplet Kontrollera primärt arbetsflöde.

 5. Klicka på Villkor och sedan på Jämför uppgiftsfält.

 6. Klicka på fält i villkoret och bläddra nedåt i listan och klicka på Arbetsflödesnamn.

  Andra sidan i arbetsflödesdesignern med villkorsinformation

 7. Klicka på är lika med i villkoret och på är inte lika med i listan.

 8. Klicka på värde i villkoret, skriv namnet på det primära arbetsflödet i rutan (Dokumentgranskning i det här exemplet) och tryck på RETUR.

 9. Klicka på Åtgärder och sedan på Avbryt arbetsflöde i listan.

  Om den här åtgärden inte visas i listan klickar du på Fler åtgärder för att få fram en fullständig lista.

 10. Klicka på det här meddelandet i åtgärden.

 11. Skriv det meddelande som ska loggas i listan Arbetsflödeshistorik i rutan och tryck på RETUR.

  Första steget i arbetsflödet bör nu se ut som det på följande bild.

  Fullständig andrasida i arbetsflödesdesignern

Nu fortsätter det sekundära arbetsflödet bara till steg två om uppgiftsobjektet skapades av arbetsflödet Dokumentgranskning.

Du kan också använda fältet List-ID för arbetsflöde för att konfigurera arbetsflödet och fortsätta till steg två bara för de uppgiftsobjekt som skapades av alla arbetsflöden som körs på en viss lista, men om någon annan kan skapa arbetsflöden på samma lista kan det vara svårt att kontrollera vem som vill att vilket arbetsflöde ska köras för deras uppgiftsobjekt. Vanligtvis är det bäst att koppla ett sekundärt arbetsflöde till listan Uppgifter bara med de uppgiftsobjekt som skapades av ett eller flera angiva primära arbetsflöden.

I steg två anger du ett förfallodatum för uppgiftsobjektet och pausar sedan det sekundära arbetsflödet tills förfallodatumet inträffar.

Överst på sidan

Steg 2: Ange ett värde för förfallodatumet och pausa

När det sekundära arbetsflödet har bekräftat att uppgiftsobjektet har skapats i arbetsflödet Dokumentgranskning ska arbetsflödet beräkna värdet för det objektets förfallodatum och sedan pausas tills förfallodatumet inträffar. Här i steg två av arbetsflödet konfigurerar du de här åtgärderna.

 1. Klicka på Lägg till arbetsflödessteg under Arbetsflödessteg i arbetsflödesdesignern.

 2. Namnge andra steget i arbetsflödet på nästa sida – i det här exemplet Ange förfallodatum och pausa.

 3. Klicka på Åtgärder och sedan på Lägg till tid i datum.

  Om den här åtgärden inte visas i listan klickar du på Fler åtgärder för att få fram en fullständig lista.

 4. Om du vill ange förfallodatum för varje uppgiftsobjekt till en vecka senare än objektet skapades gör du så här:

  1. Klicka på 0 i åtgärden, ersätt 0 med 7 i rutan och tryck på RETUR.

  2. Klicka på minuter och sedan dagar i listan.

  3. Klicka på datum och klicka sedan på Visa databindning Bild av knapp .

  4. Välj följande alternativ i dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag:

   • Källa: Aktuellt objekt

   • Fält: Skapat den

  5. Klicka på OK.

  6. Klicka på Variabel och sedan på Skapa en ny variabel i listan.

  7. Skriv ett namn för den nya variabeln i dialogrutan Redigera variabel (Förfallodatum i det här exemplet), kontrollera att typen är Datum/tid och klicka på OK.

   Andra steget bör nu se ut som det på följande bild.

   Tredje sidan i arbetsflödesdesignern med åtgärden Lägg till tid i datum

   Nu har du en variabel som heter Förfallodatum och som beräknas genom att lägga till sju dagar till det datum som uppgiften skapades och tilldelades.

 5. Klicka på Åtgärder om du vill lägga till ytterligare en åtgärd och klicka sedan på Ange fält i aktuellt objekt.

  Om den här åtgärden inte visas i listan klickar du på Fler åtgärder för att få fram en fullständig lista.

 6. Klicka på fält i åtgärden och sedan på Förfallodatum i listan.

 7. Klicka på värde och klicka sedan på Visa databindning Bild av knapp .

 8. I dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag väljer du följande alternativ:

  1. Källa: Arbetsflödesdata

  2. Fält: Variabel: förfallodatum

 9. Klicka på OK.

  Andra steget bör nu se ut som det på följande bild.

  Tredje sidan i arbetsflödesdesignern med åtgärden Ange fält i aktuellt objekt

  Nu är objektets förfallodatum fastställt till sju dagar efter att objektet skapades och tilldelades.

 10. Klicka på Åtgärder om du vill lägga till en tredje åtgärd och klicka sedan på Pausa till datum.

  Om den här åtgärden inte visas i listan klickar du på Fler åtgärder för att få fram en fullständig lista.

 11. Klicka på den här gången i åtgärden, och klicka sedan på Visa databindning Bild av knapp

 12. Välj följande alternativ i dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag:

  1. Källa: Aktuellt objekt

  2. Fält: Förfallodatum

 13. Klicka på OK.

  Andra steget bör nu se ut som det på följande bild.

  Tredje sidan i arbetsflödesdesignern med åtgärden Pausa till datum

  Nu pausas arbetsflödet tills objektets förfallodatum.

  När datumet infaller kontrollerar arbetsflödet att uppgiftsobjektet är markerat som slutfört, och om det inte är det skickas en påminnelse till den person uppgiften har tilldelats. Du konfigurerar de här åtgärderna i nästa steg.

Överst på sidan

Steg 3: Kontrollera uppgiftsstatus och fortsätt efter resultat

I arbetsflödesexemplets tredje och sista steg infaller förfallodatumet och arbetsflödet fortsätter genom att först kontrollera värdet för uppgiftsobjektets statusfält och sedan vidta lämplig åtgärd baserat på om objektet redan har markerats som slutfört eller inte.

 1. Klicka på Lägg till arbetsflödessteg under Arbetsflödessteg i arbetsflödesdesignern.

 2. Namnge det tredje steget i arbetsflödet på nästa sida – i det här exemplet Kontrollera status och skicka påminnelse.

 3. Klicka på Villkor och sedan på Jämför uppgiftsfält.

 4. Klicka på fält i villkoret och på Slutfört i listan.

 5. Klicka på värde i villkoret och på Ja i listan.

 6. Klicka på Åtgärder och på Logga i listan Historik i listan.

  Om den här åtgärden inte visas i listan klickar du på Fler åtgärder för att få fram en fullständig lista.

  Klicka på det här meddelandet i åtgärden.

 7. Skriv det meddelande som ska loggas i arbetsflödeshistoriken i rutan och tryck på RETUR.

  Tredje steget i arbetsflödet bör nu se ut som det på följande bild.

  Fjärde sidan i arbetsflödesdesignern med ett villkorsblock

  Nu avslutas arbetsflödet om uppgiften redan har slutförts.

 8. Klicka på Lägg till Else If-villkorsblock.

 9. Klicka på Åtgärder i det tillagda blocket och sedan på Skicka ett e-postmeddelande i listan.

  Om den här åtgärden inte visas i listan klickar du på Fler åtgärder för att få fram en fullständig lista.

 10. Klicka på det här meddelandet i åtgärden.

 11. Klicka på adressboksknappen i kanten av rutan Till i dialogrutan Definiera e-postmeddelande.

 12. Dubbelklicka på Arbetsflödesuppslag i listan Eller välj från befintliga användare och grupper när du vill adressera e-postmeddelandet till den person uppgiften har tilldelats i dialogrutan Markera användare.

 13. Välj följande alternativ i dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag:

  • Källa: Aktuellt objekt

  • Fält: Tilldelad

 14. Klicka på OK och sedan på OK en gång till.

 15. Skriv en ämnesrad för meddelandet och meddelandetext, med knappar för att Lägga till uppslag i brödtexten och Visa databindning Bild av knapp lägger till variabel arbetsflödesuppslag information om du vill använda.

  Dialogrutan Definiera e-postmeddelande med meddelandets innehåll

  I det här exemplet på meddelandets brödtext har vi inkluderat dokumentets rubrik, vilken ska granskas med arbetsflödesuppslaget som visas på följande bild.

  Dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag

  I det här uppslaget står det "Gå till rubrikfältet (eller rubrikkolumnen) i biblioteket Delade dokument. Gå sedan till det objekt (eller till den rad) vars identifikation matchar det ursprungliga objektets identifikation i relation till vilket det primära arbetsflödet skapade det aktuella objektet i listan Uppgifter".

  Enkelt uttryckt står det "Hämta rubriken för det objekt vars primära arbetsflöde skapade det aktuella uppgiftsobjektet som det här sekundära arbetsflödet körs på".

 16. När e-postmeddelandet ser ut som du vill ha det klickar du på OK.

  Tredje steget bör nu se ut som det på följande bild.

  Fjärde sidan i arbetsflödesdesignern med två villkorsblock

Nu när e-postpåminnelsen har skickats kan det sekundära arbetsflödet avbrytas. Om du vill kan du lägga till fler steg och återställa uppgiftsobjektets värde för förfallodatum till ett visst antal dagar så att det pausas tills det nya förfallodatumet infaller och sedan kontrollera en gång till om uppgiften har slutförts eller inte. Om den inte har det kan ytterligare en e-postpåminnelse skickas eller andra åtgärder vidtas, till exempel utskick av e-postaviseringar till andra deltagare.

Överst på sidan

Snabbreferens: En sammanfattning av stegen

Som en snabbreferens har vi gjort en sammanfattning av de steg vi gick igenom i de tre föregående avsnitten:

 1. Skapa ett arbetsflöde som är kopplat till listan Uppgifter och som startar automatiskt när en ny uppgift skapas.

 2. Lägg till villkoret Jämför uppgiftsfält:

  • För den första länken klickar du på Arbetsflödesnamn.

  • För den andra länken klickar du på är inte lika med.

  • För den tredje länken anger du namnet på det primära arbetsflödet vars uppgifter du vill att det sekundära arbetsflödes ska köras för.

 3. Lägg till åtgärden Avbryt arbetsflöde. Klicka på länken och skriv ett meddelande som ska loggas i arbetsflödeshistoriken.

 4. Lägg till ett nytt steg i arbetsflödet

 5. Lägg till åtgärden Lägg till tid i datum:

  • För den första länken anger du hur många dagar du vill att arbetsflödet ska vänta innan en påminnelse om uppgiften skickas.

  • För den andra länken klickar du på dagar.

  • Klicka på Visa databindning Bild av knapp för tredje länken. Välja bland följande alternativ i dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag:

  Källa: Arbetsflödesdata

  Fält: Variabel: förfallodatum

  • För den fjärde länken klickar du på Skapa en ny variabel och skapar en variabel av typen Datum/tid som heter Förfallodatum.

 6. Lägg till åtgärden Ange fält i aktuellt objekt:

  • För den första länken klickar du på Förfallodatum.

  • Klicka på Visa databindning Bild av knapp för andra länken. Välja bland följande alternativ i dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag:

  Källa: Arbetsflödesdata

  Fält: Variabel: förfallodatum

 7. Lägg till åtgärden Pausa till datum:

  • Klicka på Visa databindning Bild av knapp för länken. Välja bland följande alternativ i dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag:

  Källa: Aktuellt objekt

  Fält: Förfallodatum

 8. Lägg till ett nytt steg i arbetsflödet

 9. Lägg till villkoret Jämför uppgiftsfält:

  • För den första länken klickar du på Slutfört.

  • För den andra länken klickar du på är lika med.

  • För den tredje länken klickar du på Ja.

 10. Lägg till åtgärden Logga i listan Historik. Klicka på länken och skriv ett meddelande som ska loggas i arbetsflödeshistoriken.

 11. Klicka på Lägg till Else If-villkorsblock.

 12. Lägg till åtgärden Skicka ett e-postmeddelande. Klicka på det här meddelandet i åtgärden.

 13. Gör följande i dialogrutan Definiera e-postmeddelande:

  • Klicka på Adressbok i kanten av rutan Till.

  • Dubbelklicka på Arbetsflödesuppslag i listan Eller välj från befintliga användare och grupper.

  • Välj följande alternativ i dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag:

  Källa: Aktuellt objekt

  Fält: Tilldelad

 • Lägg till en ämnesrad och meddelandetext. Du kan använda uppslag.

  Om du använder följande uppslag kan du till exempel ha med rubriken på det dokument som ska granskas.

  Dialogrutan Definiera arbetsflödesuppslag

Överst på sidan

Ytterligare ett exempel: Ha med dokumentrubriken i uppgiftsrubriken

Det kan hända att du vill använda annan information när du namnger nya uppgifter som skapas av dina arbetsflöden. Ett sekundärt arbetsflöde kan till exempel ersätta det ursprungliga dokumentets rubrik som det uppgiftsnamn som har tilldelats det primära arbetsflödet.

I det här exemplet börjar du med att ange en uppgiftsrubrik som är lätt att komma ihåg i det primära arbetsflödet (till exempel ABC123). Därefter lägger du till ett villkor i ett sekundärt arbetsflöde som körs i listan Uppgifter.

I det steg som visas på följande bild används villkoret Jämför uppgiftsfält för att bedöma uppgiftens rubrik. Om uppgiftsrubriken är densamma som det enkla namnet du gav uppgiften i det primära arbetsflödet använder det sekundära arbetsflödet åtgärden Uppdatera listpost för att återställa uppgiftens rubrikvärde genom att slå upp rubrikvärdet för det ursprungliga dokumentet i Delade dokument.

Dialogruteinställningar för att använda dokumentrubrik som uppgiftsrubrik

I det här uppslaget instrueras arbetsflödet att ta rubriken från Delade dokument för det objekt som utlöste det primära arbetsflödet som skapade det här uppgiftsobjektet. Det sekundära arbetsflödet slår upp objektet med hjälp av Objekt-ID för arbetsflöde.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×